Як змусити працівника поліції представитись та показати документи

Остан­нім часом, при спіл­ку­ван­ні з пра­ців­ни­ка­ми патруль­ної полі­ції, і інших пра­ців­ни­ків пра­во­охо­рон­них орга­нів, поча­сті­ша­ли випад­ки від­мо­ви пра­ців­ни­ків вну­трі­шніх орга­нів нази­ва­ти своє прі­зви­ще, ім’я, по-батько­ві, а також поса­ду. У інших випад­ках, спів­ро­бі­тни­ки МВС нази­ва­ють поса­ду і від­мов­ля­ю­ться у надан­ні інфор­ма­ції про П.І.Б. сво­єї особи.

Також є випад­ки, коли спів­ро­бі­тни­ки орга­нів вну­трі­шніх справ, від­мов­ля­ю­ться пред’явити посвід­че­н­ня, або забо­ро­ня­ють про­во­ди­ти осо­бі фото- або відео­фі­кса­цію тако­го посвідчення.

При цьо­му, моти­ви від­мо­ви таких пра­ців­ни­ків різно­ма­ні­тні, але в загаль­но­му все зво­ди­ться до слів «ми не зобов’язані» або «це пер­со­наль­ні дані».

Тому, я вирі­шив напи­са­ти цю неве­ли­ку ста­т­тю, та зве­сти і під­су­му­ва­ти нор­ма­тив­ну базу, яка ДОЗВОЛЯЄ вима­га­ти будь-якій осо­бі, дізна­тись прі­зви­ще ім’я та по батько­ві, поса­ду і номер жето­ну пра­ців­ни­ка пра­во­охо­рон­но­го орга­ну, під час звер­не­н­ня осо­би до тако­го пра­ців­ни­ка, або звер­нен­ні пра­ців­ни­ка до особи.

Отже, пра­ців­ник полі­ції, ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ пред­ста­ви­тись, пока­за­ти посвід­че­н­ня, та забез­пе­чи­ти Вам можли­вість зано­ту­ва­ти або зафі­ксу­ва­ти інфор­ма­цію щодо його осо­би, та поса­ди яку він займає, оскільки:

  1. ч. 3 ст. 18 Зако­ну Укра­ї­ни «Про націо­наль­ну поліцію»:

Звер­та­ю­чись до осо­би, або у разі звер­не­н­ня осо­би до полі­цей­сько­го, полі­цей­ський зобов’язаний назва­ти своє прі­зви­ще, поса­ду, спе­ці­аль­не зва­н­ня та пред’явити на її вимо­гу слу­жбо­ве посвід­че­н­ня, надав­ши можли­вість озна­йо­ми­ти­ся з викла­де­ною в ньо­му інфор­ма­ці­єю, не випу­ска­ю­чи його з рук.

  • Ч. 3 Ст. 20 Зако­ну Укра­ї­ни «Про націо­наль­ну поліцію»:

На одно­строї полі­цей­сько­го роз­мі­щу­є­ться нагру­дний знак із чітким зазна­че­н­ням його спе­ці­аль­но­го жетона.

Полі­цей­сько­му забо­ро­не­но зні­ма­ти з одно­строю чи при­хо­ву­ва­ти нагру­дний знак, а також будь-яким іншим чином пере­шко­джа­ти про­чи­тан­ню інфор­ма­ції на ньо­му або фіксу­ван­ню її за допо­мо­гою техні­чних засобів.

Від­по­від­но до Нака­зу «Про затвер­дже­н­ня пра­вил ети­чної пове­дін­ки полі­цей­ських» 09.11.2016  № 1179, яким затвер­дже­но ПРАВИЛА ети­чної пове­дін­ки полі­цей­ських, у яких зазна­че­но, що:

Під час вико­на­н­ня слу­жбо­вих обов’язків полі­цей­сько­му заборонено:

зні­ма­ти з одно­строю чи при­хо­ву­ва­ти нагру­дний знак (жетон), а також будь-яким іншим чином пере­шко­джа­ти про­чи­тан­ню інфор­ма­ції на ньо­му або фіксу­ван­ню за допо­мо­гою техні­чних засо­бів, крім випад­ків, коли полі­цей­ський вико­нує слу­жбо­ві обов’язки в режи­мі секре­тно­сті в уста­нов­ле­но­му зако­но­дав­ством Укра­ї­ни порядку;

Сто­сов­но про­ве­де­н­ня фото- та відео­фі­кса­ції дій пра­ців­ни­ків полі­ції, в тому числі фото- або відео­фі­кса­ції даних посвід­че­н­ня або жето­ну пра­ців­ни­ків орга­нів вну­трі­шніх справ, також засто­со­ву­є­ться зако­но­дав­ство в части­ні регу­лю­ва­н­ня зби­ра­н­ня та збе­ре­же­н­ня інформації:

За сво­єю пра­во­вою при­ро­дою про­ве­де­н­ня гро­ма­дя­на­ми чи жур­на­лі­ста­ми аудіо -, фото – та відео­фі­кса­ції дій пра­ців­ни­ків мілі­ції є факти­чно зби­ра­н­ням і одер­жа­н­ням інфор­ма­ції про діяль­ність орга­нів дер­жав­ної вла­ди, їх окре­мих поса­до­вих осіб при вико­нан­ні покла­де­них на них обов’язків.

Пра­во­від­но­си­ни пов’язані зі зби­ра­н­ням інфор­ма­ції регу­лю­ю­ться поло­же­н­ня­ми части­ни 1 стат­ті 10 Євро­пей­ської Кон­вен­ції про захист прав люди­ни та осно­во­по­ло­жних сво­бод «Кожен має пра­во на сво­бо­ду вира­же­н­ня погля­дів. Це пра­во вклю­чає сво­бо­ду дотри­му­ва­ти­ся сво­їх погля­дів, одер­жу­ва­ти і пере­да­ва­ти інфор­ма­цію та ідеї без втру­ча­н­ня орга­нів дер­жав­ної вла­ди і неза­ле­жно від кор­до­нів». Загаль­на Декла­ра­ція прав люди­ни 1948 року в стат­ті 19 закрі­плює «сво­бо­ду шука­ти, одер­жу­ва­ти і поши­рю­ва­ти інфор­ма­цію та ідеї будь-яки­ми засо­ба­ми і неза­ле­жно від дер­жав­них кордонів».

Ста­т­тя 34 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни перед­ба­чає, що «кожно­му гаран­ту­є­ться пра­во на сво­бо­ду дум­ки і сло­ва, на віль­не вира­же­н­ня сво­їх погля­дів і пере­ко­нань. Кожен має пра­во віль­но зби­ра­ти, збе­рі­га­ти, вико­ри­сто­ву­ва­ти і поши­рю­ва­ти інфор­ма­цію усно, письмо­во або в інший спо­сіб – на свій вибір».

Ста­т­тю 302 Цивіль­но­го коде­ксу Укра­ї­ни, від­по­від­но до якої фізи­чна осо­ба має пра­во віль­но зби­ра­ти, збе­рі­га­ти, вико­ри­сто­ву­ва­ти і поши­рю­ва­ти інформацію.

Ста­т­тя­ми 7, 9, 24, 25, 43 Зако­ну Укра­ї­ни «Про інфор­ма­цію» визна­че­но, що:

  • ніхто не може обме­жу­ва­ти пра­ва осо­би у вибо­рі форм та дже­рел одер­жа­н­ня інформації;
  • основ­ни­ми вида­ми інфор­ма­цій­ної  діяль­но­сті  є  ство­ре­н­ня, зби­ра­н­ня,  одер­жа­н­ня, збе­рі­га­н­ня, вико­ри­ста­н­ня, поши­ре­н­ня, охо­ро­на та захист інформації.

І НАЙГОЛОВНІШЕ!

Спро­сту­ва­н­ня улю­бле­ної тези усіх держ­слу­жбов­ців, пра­ців­ни­ків полі­ції та інших «слуг наро­ду», щодо того що їх прі­зви­ще, ім’я та по батько­ві – є пер­со­наль­ни­ми даними.

Від­по­від­но до  ст.  5 Зако­ну Укра­ї­ни «Про захист пер­со­наль­них даних» вста­нов­ле­но, що: «не є кон­фі­ден­цій­ною інфор­ма­ці­єю пер­со­наль­ні дані, що сто­су­ю­ться здій­сне­н­ня осо­бою, яка займає поса­ду, пов’язану з вико­на­н­ням фун­кцій дер­жа­ви або орга­нів місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня, поса­до­вих або слу­жбо­вих повноважень».

Пра­ців­ник полі­ції, також займає поса­ду пов’язану з вико­на­н­ням фун­кцій держави!

Ну і якщо вже пра­ців­ник полі­ції, надав посвід­че­н­ня, але в будь-який спо­сіб не дає можли­во­сті його сфо­то­гра­фу­ва­ти або зафіль­му­ва­ти, ви має­те пов­не пра­во не наво­дя­чи каме­ру теле­фо­ну, на це посвід­че­н­ня, та під відео або зву­ко­за­пис про­чи­та­ти дані пра­ців­ни­ка полі­ції в голос, вклю­ча­ю­чи номер та серію посвід­че­н­ня, та в такий спо­сіб змо­же­те про­ве­сти фікса­цію даних цьо­го працівника.

Від­но­сно фото- та відео­з­йом­ки само­го пра­ців­ни­ка полі­ції, його дій та облич­чя, пра­цює пра­ви­ло вка­за­не у стат­ті 5 Зако­ну Укра­ї­ни «Про захист пер­со­наль­них даних» — при вико­нан­ні слу­жбо­вих обов’язків, дії, облич­чя, та інші дані осо­би що займає поса­ду пов’язану з вико­на­н­ням фун­кцій дер­жа­ви не є пер­со­наль­ни­ми дани­ми, та є гла­сни­ми, а отже ви має­те пов­не пра­во на про­ве­де­н­ня такої фото- відеофіксації.

Збе­рі­гай­те  та поши­рюй­те, щоб Вим­мо­гли при потре­бі швид­ко зна­йти цю під­бір­ку зако­но­дав­ства, та нага­да­ти при потре­бі пра­ців­ни­кам полі­ції, про чин­ну нор­ма­тив­ну базу, якою вре­гу­льо­ва­но їх діяльність.

0

Автор публікації

Офлайн 4 місяці

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 119Реє­стра­ція: 08-08-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю