Як самостійно оформити дорожньо-транспортну пригоду без органів поліції?

Ви ста­ли уча­сни­ком ДТП, про­те не має­те часу та бажа­н­ня чека­ти на при­їзд полі­ції для оформ­ле­н­ня події, та ціл­ком усві­дом­лю­є­те, що для отри­ма­н­ня стра­хо­вої випла­ти необ­хі­дне доку­мен­таль­не під­твер­дже­н­ня ава­рії. Така ситу­а­ція в жит­ті може тра­пи­тись у кожно­го. У тако­му випад­ку вирі­ше­н­ням про­бле­ми може ста­ти Європротокол.

Євро­про­то­кол – спе­ці­аль­ний бланк пові­дом­ле­н­ня про наста­н­ня доро­жньо-транс­порт­ної при­го­ди, який запов­ню­є­ться воді­я­ми-уча­сни­ка­ми ДТП на місці ава­рії, потім нада­є­ться стра­хо­ви­ку та стає під­ста­вою для випла­ти стра­хо­во­го від­шко­ду­ва­н­ня потер­пі­лій стороні.

При запов­нен­ні Євро­про­то­ко­лу Ви отри­му­є­те ваго­мий пере­лік пере­ваг:. До таких від­но­ся­ться, зокре­ма, такі:

  • уча­сни­ки ДТП мають пра­во зали­ши­ти місце події;
  • звіль­не­н­ня від обов’язку інфор­му­ва­ти від­по­від­ний під­роз­діл Націо­наль­ної полі­ції Укра­ї­ни про наста­н­ня ДТП;
  • звіль­не­н­ня від адмі­ні­стра­тив­ної від­по­від­аль­но­сті, перед­ба­че­ної за спри­чи­не­н­ня ДТП.

Однак, Євро­про­то­кол може скла­да­тись лише за чітко визна­че­них умов наста­н­ня доро­жньо-транс­порт­ної при­го­ди, а саме:

  • уча­сни­ка­ми події є лише забез­пе­че­ні транс­порт­ні засо­би, тоб­то оби­два мають укла­де­ні чин­ні дого­во­ри стра­ху­ва­н­ня цивіль­но-пра­во­вої від­по­від­аль­но­сті вла­сни­ків назем­них транс­порт­них засо­бів (оформ­ле­ний поліс);
  • вна­слі­док ДТП ніхто не постра­ждав (від­су­тність трав­мо­ва­них, заги­блих людей);
  • наяв­ність зго­ди між воді­я­ми щодо умов та обста­вин ско­є­н­ня доро­жньо-транс­порт­ної пригоди;
  • від­су­тність в уча­сни­ків ознак алко­голь­но­го, нар­ко­ти­чно­го чи іншо­го сп’я­ні­н­ня або пере­бу­ва­н­ня під впли­вом лікар­ських пре­па­ра­тів, що зни­жу­ють ува­гу та швид­кість реакції.

У випад­ку недо­три­ма­н­ня одно­го з вище­пе­ре­лі­че­них пра­вил, виклик пра­ців­ни­ків полі­ції для оформ­ле­н­ня ДТП є обов’язковим.

Слід пам’ятати, що макси­маль­ний роз­мір стра­хо­во­го від­шко­ду­ва­н­ня за резуль­та­та­ми скла­де­н­ня євро­про­то­ко­лу ста­ном на 2017 рік ста­но­вить 50 000 гри­вень. Зби­тки оці­ню­ю­ться уча­сни­ка­ми візу­аль­но. Якщо ж так ста­лось, що ви скла­ли Євро­про­то­кол, а сума зби­тків пере­ви­щує вка­за­ну, то стра­хо­ва ком­па­нія від­шко­до­ву­ва­ти­ме саме 50 000 грн. Отож, при­йде­ться або само­му докла­да­ти з вла­сної кише­ні кошти або ж стя­гу­ва­ти різни­цю з вину­ва­тця ДТП.

Зра­зок Євро­про­то­ко­лу Ви може­те без­ко­штов­но отри­ма­ти в стра­хо­вій ком­па­нії, з якою укла­ли дого­вір. У випад­ку, якщо бланк Євро­про­то­ко­лу вже вико­ри­ста­ний, стра­ху­валь­ник пови­нен вида­ти новий (також безкоштовно).

Перед тим як запов­ню­ва­ти бланк Євро­про­то­ко­лу, реко­мен­ду­є­мо Вам сфо­то­гра­фу­ва­ти місце події і транс­порт­них засо­бів та уча­сни­ків ДТП. Фото­гра­фії потім пред­ста­ви­ти стра­хо­ви­ку разом з запов­не­ним блан­ком Європротоколу.

Звер­та­є­мо Вашу ува­гу на те, що Євро­про­то­кол з усі­ма необ­хі­дни­ми доку­мен­та­ми необ­хі­дно пода­ти не пізні­ше трьох робо­чих днів з момен­ту наста­н­ня ДТП кожній зі сто­рін до сво­єї стра­хо­вої ком­па­нії. Разом з євро­про­то­ко­лом необ­хі­дно нада­ти в свою стра­хо­ву ком­па­нію доку­мен­ти, необ­хі­дні для прийня­т­тя ріше­н­ня по дано­му випадку:

- паспорт;

- доку­мент на пра­во управ­лі­н­ня (водій­ське посвід­че­н­ня, дору­че­н­ня, сві­до­цтво про реє­стра­цію транс­порт­но­го засобу);

- стра­хо­вий поліс;

- іден­ти­фі­ка­цій­ний код.

Також потрі­бно напи­са­ти заяву про наста­н­ня випад­ку, який може бути визна­ний страховим.

Після пред’явлення необ­хі­дних доку­мен­тів про­тя­гом 10 днів буде про­ве­де­но огляд пошко­дже­них транс­порт­них засо­бів і вико­на­н­ня всіх необ­хі­дних про­це­дур по дано­му стра­хо­во­му випадку.

Потер­пі­лим або іншою осо­бою, яка має пра­во на отри­ма­н­ня стра­хо­во­го від­шко­ду­ва­н­ня, не пізні­ше 30 днів з момен­ту пода­н­ня євро­про­то­ко­лу повин­на бути пода­но заяву про випла­ту стра­хо­во­го від­шко­ду­ва­н­ня. Випла­та буде здій­сне­на про­тя­гом 15 днів (при наяв­но­сті необ­хі­дних доку­мен­тів), але не пізні­ше ніж через 90 днів з момен­ту отри­ма­н­ня заяви про стра­хо­ве відшкодування.

Для нале­жно­го оформ­ле­н­ня доро­жньо-транс­порт­ної при­го­ди та отри­ма­н­ня суми стра­хо­во­го від­шко­ду­ва­н­ня, Ви може­те звер­ну­тись до від­по­від­но­го спеціаліста.

0

Автор публікації

Офлайн 4 роки

Христина

0
Комен­та­рі: 0Публі­ка­ції: 33Реє­стра­ція: 29-12-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю