Особливості обрання запобіжного заходу неповнолітнім

Три­ма­н­ня під вар­тою може засто­со­ву­ва­ти­ся тіль­ки у випад­ку, коли непов­но­лі­тній підо­зрю­є­ться чи обви­ну­ва­чу­є­ться в ско­єн­ні тяж­ко­го або осо­бли­во тяж­ко­го зло­чи­ну. Такий висно­вок зро­бив Вищий спе­ці­а­лі­зо­ва­ний суд з роз­гля­ду цивіль­них і кри­мі­наль­них справ в інфор­ма­цій­но­му листі №223‑1346/0/4–17.

Гене­раль­на про­ку­ра­ту­ра за резуль­та­та­ми вивче­н­ня ста­ну додер­жа­н­ня вимог Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го коде­ксу під час обра­н­ня непов­но­лі­тнім запо­бі­жних захо­дів, пов’язаних з обме­же­н­ням осо­би­стої сво­бо­ди, про­ве­де­н­ня досу­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня та судо­во­го роз­гля­ду у від­по­від­них кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях листом від 31.05.2017 №08/1–70вих-17 (вх.№681/0/1–17 від 6.06.2017) звер­ну­ла­ся до ВСС щодо необ­хі­дно­сті дода­тко­во­го нага­ду­ва­н­ня судам пер­шої та апе­ля­цій­ної інстан­цій про нед­опу­ще­н­ня пору­шень чин­но­го законодавства.

Зокре­ма, у звер­нен­ні зазна­ча­є­ться, що окре­ми­ми суда­ми Жито­мир­ської, Запо­різь­кої, Пол­тав­ської та Рів­нен­ської обла­стей під час обра­н­ня щодо непов­но­лі­тніх запо­бі­жних захо­дів у вигля­ді три­ма­н­ня під вар­тою не бра­ли­ся до ува­ги вимо­ги ч.2 ст.492 КПК. Так, у спра­ві №295/9863/16‑к слід­чим суд­дею Богун­сько­го район­но­го суду Жито­мир­ської обла­сті 26.07.2016 обра­но запо­бі­жний захід у вигля­ді три­ма­н­ня під вар­тою щодо непов­но­лі­тньо­го С.А.О., який підо­зрю­вав­ся в ско­єн­ні зло­чи­нів сере­дньої тяж­ко­сті; апе­ля­цій­ним судом ріше­н­ня ска­со­ва­но, непов­но­лі­тньо­го звіль­не­но із СІЗО.

У свою чер­гу, вва­жа­ю­чи таку пра­кти­ку непри­пу­сти­мою, зазна­чи­мо, що до непов­но­лі­тньо­го підо­зрю­ва­но­го (обви­ну­ва­че­но­го) згі­дно зі ст.492 КПК може бути засто­со­ва­но один із запо­бі­жних захо­дів, перед­ба­че­них КПК. Разом з тим слід ура­хо­ву­ва­ти, що затри­ма­н­ня та три­ма­н­ня під вар­тою як виня­тко­вий захід може засто­со­ву­ва­ти­ся тіль­ки у випад­ку, коли непов­но­лі­тній підо­зрю­є­ться чи обви­ну­ва­чу­є­ться у вчи­нен­ні тяж­ко­го або осо­бли­во тяж­ко­го зло­чи­ну, та за умо­ви, якщо слідчий/прокурор дове­де, що засто­су­ва­н­ня іншо­го запо­бі­жно­го захо­ду не змо­же запо­біг­ти ризи­кам, зазна­че­ним у ст.177 КПК. Крім ура­ху­ва­н­ня зга­да­них під­став, слід­чий суд­дя, суд, беру­чи до ува­ги пра­кти­ку ЄСПЛ (ріше­н­ня від 27.11.2008 у спра­ві «Свер­шов про­ти Укра­ї­ни»), зобов’язаний вра­хо­ву­ва­ти і вік підо­зрю­ва­но­го (обви­ну­ва­че­но­го).

Слід­чий суд­дя, суд пови­нен вра­хо­ву­ва­ти, що три­ма­н­ня під вар­тою має засто­со­ву­ва­тись до непов­но­лі­тньо­го лише як виня­тко­вий захід з визна­че­н­ням яко­мо­га коро­тших тер­мі­нів тако­го три­ма­н­ня та із забез­пе­че­н­ням пері­о­ди­чно­го пере­гля­ду через коро­ткі про­між­ки часу під­став для його засто­су­ва­н­ня чи про­дов­же­н­ня (ріше­н­ня ЄСПЛ від 28.10.98 у спра­ві «Ассе­нов та інші про­ти Болгарії»).

Слід зазна­чи­ти, що на між­на­ро­дно­му рів­ні існує кон­сен­сус сто­сов­но того, що для дітей, які пере­бу­ва­ють у кон­флі­кті із зако­ном, пері­од часу між вчи­не­н­ням зло­чи­ну й оста­то­чним реа­гу­ва­н­ням на цей вчи­нок має бути яко­мо­га коро­тшим. Чим три­ва­лі­ший цей пері­од, тим біль­шою є імо­вір­ність того, що захід реа­гу­ва­н­ня втра­тить свій пози­тив­ний і вихов­ний вплив, і тим біль­ше шко­ди буде зав­да­но репу­та­ції дити­ни (п.51 Заува­же­н­ня загаль­но­го поряд­ку №10 (2007) Комі­те­ту ООН з прав дити­ни «Пра­ва дітей у систе­мі юсти­ції щодо дітей»). Із часом непов­но­лі­тній осо­бі все важ­че, а іно­ді й немо­жли­во логі­чно та пси­хо­ло­гі­чно пов’язати про­це­ду­ру судо­во­го роз­гля­ду та вине­се­н­ня ріше­н­ня із самим пра­во­по­ру­ше­н­ням (п.20.1 Міні­маль­них стан­дар­тних пра­вил ООН щодо від­прав­ле­н­ня пра­во­су­д­дя сто­сов­но неповнолітніх).

Вка­за­на вимо­га була імпле­мен­то­ва­на в націо­наль­не зако­но­дав­ство. Так, від­по­від­но до ч.4 ст.28 КПК кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня щодо непов­но­лі­тньої осо­би має бути здій­сне­но невід­кла­дно і роз­гля­ну­то в суді пер­шо­чер­го­во. При цьо­му згі­дно з п.17 Пра­вил ООН щодо захи­сту непов­но­лі­тніх, позбав­ле­них волі, судам потрі­бно вра­хо­ву­ва­ти осо­бли­ве ста­но­ви­ще тієї кате­го­рії непов­но­лі­тніх, до яких під час досу­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня чи судо­во­го роз­гля­ду засто­со­ва­но запо­бі­жний захід у вигля­ді три­ма­н­ня під вар­тою. Роз­гляд кри­мі­наль­них про­ва­джень щодо вка­за­ної кате­го­рії осіб має прі­о­ри­те­тний та пер­шо­чер­го­вий хара­ктер навіть порів­ня­но з інши­ми про­ва­дже­н­ня­ми щодо непов­но­лі­тніх, у яких обра­но м’якший запо­бі­жний захід або ж тако­го захо­ду не засто­со­ва­но взагалі.

0

Автор публікації

Офлайн 4 роки

Христина

0
Комен­та­рі: 0Публі­ка­ції: 33Реє­стра­ція: 29-12-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю