За несвоєчасне перерахування коштів на Держказначейство накладається пеня

На орга­ни Дер­жав­ної казна­чей­ської слу­жби як на уча­сни­ка систе­ми еле­ктрон­них пла­те­жів Націо­наль­но­го бан­ку поши­рює свою дію закон «Про пла­ті­жні систе­ми та пере­каз коштів в Укра­ї­ні». Від­по­від­но, у разі несвоє­ча­сно­го вико­на­н­ня пла­ті­жно­го дору­че­н­ня про пере­ра­ху­ва­н­ня коштів стя­гу­ва­че­ві настає від­по­від­аль­ність, перед­ба­че­на цим актом.

Під час роз­гля­ду спра­ви No6-1329цс16 суди вста­но­ви­ли, що на вико­нан­ні у від­ді­лі ДВС Солом’янського РУЮ в м.Києві пере­бу­ва­ло вико­нав­че про­ва­дже­н­ня про стя­гне­н­ня забор­го­ва­но­сті за депо­зи­том. 7 жов­тня 2014 року сума з рахун­ку бор­жни­ка наді­йшла на раху­нок депо­зи­тних сум ВДВС, який обслу­го­ву­є­ться управ­лі­н­ням ДКС у Солом’янському райо­ні столиці.

9 жов­тня 2014 року дер­жав­ний вико­на­вець офор­мив і пере­дав до УДКС у Солом’янському райо­ні роз­по­ря­дже­н­ня про пере­каз від­по­від­ної суми на раху­нок стя­гу­ва­ча. 10 жов­тня вка­за­не роз­по­ря­дже­н­ня було отри­ма­не від­по­від­а­чем, а 13-го — оформ­ле­не від­по­від­не пла­ті­жне дору­че­н­ня. Пере­ра­ху­ва­н­ня ж коштів стя­гу­ва­че­ві здій­сни­ли тіль­ки 24 листопада.

Поста­но­вою Окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го суду м.Києва від 18.02.2015, яка набра­ла закон­ної сили, управ­лі­н­ня без­ді­яль­ність ДКС визна­но протиправною.

Водно­час зао­чним ріше­н­ням Солом’янського район­но­го суду м.Києва від 11.08.2015 у задо­во­лен­ні позо­ву щодо стя­гне­н­ня пені, інфля­цій­них витрат на 3% річних було від­мов­ле­но. Суд моти­ву­вав це тим, що від­по­від­аль­ність, перед­ба­че­на ст.32 зако­ну «Про пла­ті­жні систе­ми та пере­каз коштів в Укра­ї­ні», не під­ля­гає засто­су­ван­ню, оскіль­ки для орга­нів ДКС не визна­че­но стро­ків для пере­ка­зу коштів на вико­на­н­ня ріше­н­ня суду, а пра­во­від­но­си­ни, що вини­кли між сто­ро­на­ми, не вва­жа­ю­ться гро­шо­вим зобов’язанням.

Нато­мість апе­ля­цій­ний суд зазна­чив, що пра­во­від­но­си­ни, які вини­кли між сто­ро­на­ми, вва­жа­ю­ться саме гро­шо­вим зобов’язанням, оскіль­ки, отри­мав­ши пла­ті­жне дору­че­н­ня, від­по­від­ач зобов’язаний був пере­ка­за­ти кошти на раху­нок пози­ва­ча не пізні­ше ніж 6 жовтня.

Вищий спе­ці­а­лі­зо­ва­ний суд з роз­гля­ду цивіль­них і кри­мі­наль­них справ не пого­див­ся із цим висновком.

Як зазна­че­но в поста­но­ві ВСУ від 5.07.2017, від­по­від­но до п.5.1 ст.5 зако­ну суб’єктами пра­во­вих від­но­син, що вини­ка­ють при здій­снен­ні пере­ка­зу коштів, є уча­сни­ки, кори­сту­ва­чі (пла­тни­ки, отри­му­ва­чі) пла­ті­жних систем. Від­по­від­но до п.1 Поло­же­н­ня про Дер­жав­ну казна­чей­ську слу­жбу Укра­ї­ни цей орган є уча­сни­ком систе­ми еле­ктрон­них пла­те­жів НБУ.

Стат­тею 3 зако­ну «Про дер­жав­ну вико­нав­чу слу­жбу» визна­че­но, що від­ді­ли ДВС є юри­ди­чни­ми осо­ба­ми, мають від­по­від­ні рахун­ки в орга­нах ДКС для облі­ку депо­зи­тних сум і зара­ху­ва­н­ня стя­гну­тих з бор­жни­ків коштів та їх випла­ти стягувачам.

Отже, про­ана­лі­зу­вав­ши нор­ма­тив­но-пра­во­ві акти, ВСУ дійшов виснов­ку щодо пла­ті­жно­го, роз­ра­хун­ко­во­го хара­кте­ру від­но­син, які вини­ка­ють між орга­на­ми ДВС, казна­чей­ства та стя­гу­ва­чем. І, від­по­від­но, щодо пра­во­мір­но­сті вимог про стя­гне­н­ня пені в роз­мі­рі 0,1% за кожен день про­стро­че­н­ня, перед­ба­че­ної зако­ном «Про пла­ті­жні систе­ми та пере­каз коштів в Україні».

0

Автор публікації

Офлайн 4 роки

Христина

0
Комен­та­рі: 0Публі­ка­ції: 33Реє­стра­ція: 29-12-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю