Дуже задоволена вашими послугами.

Дякую за допо­мо­гу. Дуже задо­во­ле­на ваши­ми послу­га­ми. При­їха­ла з Іта­лії, а тут сусід на мене кинув­ся, я ледве від ньо­го від­би­лась, а потім ще й заяву хоті­ли його роди­чі напи­са­ти, що ніби­то я його поби­ла, щоб гро­ші вима­га­ти. Але дяку­ю­чи Сві­тла­ні Віта­лі­їв­ні, нічо­го їм не вийшло! Зре­а­гу­ва­ли швид­ко, офор­ми­ли усі необ­хі­дні доку­мен­ти. Осо­бли­во хочу подя­ку­ва­ти, за чуй­ність пра­ців­ни­ків бюро, які не тіль­ки допо­мо­гли вирі­ши­ти пита­н­ня юри­ди­чно, але й вмі­ють заспо­ко­ї­ти, що в таких стре­со­вих ситу­а­ці­ях дій­сно важли­во! Вра­хо­ву­ю­чи які ціни в адво­ка­тів у Євро­пі… у вас навіть по укра­їн­ським мір­кам досту­пні ціни, і за таку робо­ту не шко­да запла­ти­ти. Ще раз дякую!

Автор публікації

Офлайн 4 місяці

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 119Реє­стра­ція: 08-08-2016
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю