21.08.2016

Укладання текстів типових та нетипових договорів

Формування та складання текстів нетипових договорів

Деко­ли вини­кає необ­хі­дність укла­сти кон­тракт, який потре­бує нестан­дар­тно­го під­хо­ду, перед­ба­че­н­ня пев­них наслід­ків, чи умов.
Ми скла­да­е­мо дого­вір згі­дно дося­гну­тих вами домов­ле­но­стей в межах дію­чо­го законодавства.
Кожен дого­вір скла­да­є­ться наши­ми спе­ці­а­лі­ста­ми інди­ві­ду­аль­но, з узго­дже­н­ням кожно­го пун­кту дого­во­ру з клі­єн­том, та нада­н­ням клі­єн­ту усіх необ­хі­дних юри­ди­чних кону­сль­та­цій, сто­сов­но подаль­шо­го засто­су­ва­н­ня дано­го дого­во­ру, можли­во­стей його достро­ко­во­го розір­ва­н­ня, оскар­же­н­ня пун­ктів дого­во­ру в судо­во­му поряд­ку, та можли­во­стей для при­му­со­во­го вико­на­н­ня умов дого­во­ру в судо­во­му поряд­ку, згі­дно чин­но­го законодавства.

Замовити складання нетипового договору

Також ви може­те нада­ти свій варі­ант дого­во­ру на юри­ди­чну пере­вір­ку, для отри­ма­н­ня консультації.
Для чого це може бути потрібно?
Дуже часто наші клі­єн­ти звер­та­ю­ться із про­ха­н­ням пере­ві­ри­ти запро­по­но­ва­ні їм пар­тне­ра­ми дого­во­ри, для пере­вір­ки добро­со­ві­сно­сті таких кон­тра­ктів. Після ретель­но­го ана­лі­зу, ми дає­мо висно­вок про те, чи вар­то під­пи­су­ва­ти такий дого­вір, або які пун­кти вар­то запро­по­ну­ва­ти змі­ни­ти у ньо­му, перш ніж підписувати.
З таки­ми про­ха­н­ня­ми клі­єн­ти звер­та­ю­ться перед укла­да­н­ням нети­по­вих дого­во­рів з питань купів­лі-про­да­жу неру­хо­мо­сті, оформ­ле­н­ня зобо­вя­зань, дого­во­рів пози­ки, тощо.

Замовити юридичну перевірку договору:

від 300 грн.


Замо­ви­ти юри­ди­чну пере­вір­куВашо­го при­мір­ни­ка угоди

Якщо ж вам необ­хі­дно укла­сти типо­вий дого­вір спів­пра­ці, купів­лі-про­да­жу, пере­да­чі май­но­вих прав, дого­во­ру усту­пки май­но­вих прав, дого­во­ру зобо­в’я­за­н­ня, цесії чи інші типо­ві дого­во­ри, ви може­те звер­ну­тись до нас, за зраз­ком дого­во­ру роз­ро­бле­но­го наши­ми спе­ці­а­лі­ста­ми, з ура­ху­ва­н­ням поши­ре­них недо­лі­ків, чи недо­о­пра­цьо­ва­них зраз­ків, які зна­хо­дя­ться у віль­но­му досту­пі. У вар­тість такої послу­ги вхо­дить вне­се­н­ня інди­ві­ду­аль­них пун­ктів, на вимо­гу клі­єн­та, запов­не­н­ня пер­со­наль­них та юри­ди­чних даних сто­рін, під­го­ту­ва­н­ня 2‑х при­мір­ни­ків дого­во­ру до підписання.
При бажан­ні клі­єн­та, ми нада­є­мо можли­вість укла­сти дого­вір у нашо­му офі­сі, в при­су­тно­сті наших спеціалістів.

Замовити складання типового договору

ВІД 300 грн.


Замо­ви­ти які­сний типо­вий договір

 НОВА! Послуга – зберігання документів

За бажа­н­ням клі­єн­та, ми може­мо нада­ти послу­гу: збе­рі­га­н­ня та депо­ну­ва­н­ня доку­мен­тів, зокре­ма при­мір­ни­ків укла­де­них договорів.
Така про­по­зи­ція може бути ціка­вою для при­ва­тних під­при­єм­ців, які про­ва­дять свою діяль­ність без вико­ри­ста­н­ня офі­сно­го при­мі­ще­н­ня із сейфом.
Збе­рі­га­н­ня в дома­шній шухля­ді доку­мен­тів, не є надій­ним, оскіль­ки доку­мен­ти можуть загу­би­тись, ви може­те забу­ти де їх покла­ли, тощо. При замов­лен­ні послу­ги, ваші доку­мен­ти будуть збе­рі­га­тись у нашо­му депо­зи­та­рії, і ви в будь-який час змо­же­те отри­ма­ти їх на вимогу.

Вартість послуги:

Акційна ціна:

*вар­тість послу­ги може змі­ню­ва­тись в зале­жно­сті від обся­гу та скла­дно­сті дого­во­ру. Деталь­ні­ші ціни на послу­ги ви може­те дізна­тись у нашо­му прайс-листі. Акцій­на ціна діє за умо­ви замов­ле­н­ня, та пере­д­опла­ти послу­ги не мен­ше 6 міся­ців. У випад­ку подаль­шо­го збе­рі­га­н­ня доку­мен­тів, та неопла­ти клі­єн­том збе­рі­га­н­ня у депо­зи­та­рії, доку­мен­ти не зни­щу­ю­ться а про­дов­жу­ють збе­рі­га­тись, але повер­та­ю­ться клі­єн­ту після пов­ної опла­ти усьо­го тер­мі­ну збе­рі­га­н­ня, за тари­фом зазна­че­ним у дого­во­рі про збе­рі­га­н­ня доку­мен­тів. Тариф зазна­че­ний у дого­во­рі не під­ля­гає змі­ні. При роз­ра­хун­ку індекс інфля­ції не враховується.
КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ

Надій­ний захист у крим­ні­аль­них провадженнях 

ЗЕМЕЛЬНІ СПРАВИ

Кон­суль­та­ції та супро­від земель­них справ 

СІМЕЙНІ СПРАВИ

Роз­лу­че­н­ня, алі­мен­ти, поділ май­на, визна­н­ня батьківства 

Ресторанний бізнес

Юри­ди­чний супро­від бізне­су, роз­роб­ка угод, кадри 


ЦИВІЛЬНІ СПРАВИ

Досу­до­ве вре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів . Пред­став­ни­цтво у судах 

МЕДИЧНІ СПРАВИ

Захист прав паці­єн­та. Оскар­же­н­ня недба­ло­сті лікарів 

СУПРОВІД ТУРФІРМ

роз­роб­ка агент­ських і тури­сти­чних дого­во­рів, робо­та з пре­тен­зі­я­ми та ін. 

НЕТИПОВІ ДОГОВОРИ

Роз­роб­ка скла­дних угод, усту­пки май­но­вих прав та ін. 

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю