21.08.2016

Адвокат у цивільних спорах

Замовити юридичний супровід адвоката у цивільній справі

ВІД 990 грн.

Замо­ви­ти послу­ги адво­ка­тазамо­вив­ши зараз ви отри­ма­є­те зниж­ку 10% на усі послуги!

Роль адво­ка­та у цивіль­них спо­рах визна­че­но Кон­сти­ту­ці­єю Укра­ї­ни (кон­кре­тно кон­сти­ту­цій­ний ста­тус адво­ка­ту­ри вста­нов­ле­но ст. 59, за якою кожен має пра­во на пра­во­ву допо­мо­гу та є віль­ним у вибо­рі захи­сни­ка сво­їх прав, для забез­пе­че­н­ня пра­ва на захист від обви­ну­ва­че­н­ня і нада­н­ня пра­во­вої допо­мо­ги при вирі­шен­ні справ у судах та інших дер­жав­них орга­нах в Укра­ї­ні діє адво­ка­ту­ра). Наве­де­ні нор­ми є осно­во­по­ло­жни­ми на ста­дії вини­кне­н­ня вза­є­мо­від­но­син між осо­бою та адво­ка­том, котрий є її пред­став­ни­ком, зокре­ма у цивіль­но­му процесі.

Основ­ни­ми прин­ци­па­ми адво­кат­ської діяль­но­сті є здій­сне­н­ня її на заса­дах вер­хо­вен­ства пра­ва, закон­но­сті, неза­ле­жно­сті, кон­фі­ден­цій­но­сті та уни­кне­н­ня кон­флі­кту інтересів.

Це озна­чає, що адво­кат має бути осо­бою з висо­ким рів­нем пра­во­вих знань, гли­бо­ким юри­ди­чним досві­дом й усві­дом­ле­н­ням сутно­сті (та готов­ні­стю до реа­лі­за­ції) основ­них пра­вил адво­кат­ської ети­ки, зокре­ма таких як кон­фі­ден­цій­ність (неро­зго­ло­ше­н­ня за будь-яких обста­вин інфор­ма­ції, нада­ної клі­єн­том), домі­нан­тність інте­ре­сів клі­єн­тів, непри­пу­сти­мість кон­флі­кту інте­ре­сів, ком­пе­тен­тність та добро­со­ві­сність у вико­нан­ні сво­їх обов’язків перед клі­єн­том. Важли­вим аспе­ктом у про­це­сі реа­лі­за­ції осо­бою пра­ва на захист сво­їх прав та інте­ре­сів через пред­став­ни­ка є нале­жне визна­че­н­ня кола про­це­су­аль­них пов­но­ва­жень останнього.

Зміст судо­во­го пред­став­ни­цтва у цивіль­но­му про­це­сі скла­да­ють про­це­су­аль­ні дії, наслід­ки яких поши­рю­ю­ться на дові­ри­те­ля, що визна­чає обсяг пов­но­ва­жень пред­став­ни­ка. Через визна­че­ні дові­ре­ні­стю чи дого­во­ром засте­ре­же­н­ня осо­ба має пра­во обме­жи­ти коло пов­но­ва­жень пред­став­ни­ка на вчи­не­н­ня пев­ної про­це­су­аль­ної дії.

Від­так, адво­кат зобо­в’я­за­ний дія­ти в межах пов­но­ва­жень, нада­них йому клі­єн­том, з ура­ху­ва­н­ням обме­жень щодо вчи­не­н­ня окре­мих про­це­су­аль­них дій. Пере­лік пов­но­ва­жень чи обме­жень сто­сов­но вчи­не­н­ня пев­них про­це­су­аль­них дій має бути визна­че­но дого­во­ром, який укла­да­є­ться між адво­ка­том та осо­бою, інте­ре­си якої він пред­став­ляє у від­по­від­но­му цивіль­но­му процесі.

Основ­ним зав­да­н­ням адво­ка­та є вжи­т­тя всіх можли­вих, перед­ба­че­них зако­ном захо­дів, спря­мо­ва­них на захист пору­ше­но­го чи оспо­рю­ва­но­го пра­ва, в тому числі й шля­хом звер­не­н­ня до суду.

При цьо­му закон­ність та обґрун­то­ва­ність судо­во­го ріше­н­ня, опе­ра­тив­ність вирі­ше­н­ня цивіль­ної спра­ви напря­му зале­жать від пов­но­ти під­го­тов­ки мате­рі­а­лів, які нада­ю­ться до суду ще на ста­дії звер­не­н­ня до суду. Саме недо­оцін­ка зна­че­н­ня цієї ста­дії про­це­су та фор­маль­не став­ле­н­ня до неї зумов­лю­ють затя­гу­ва­н­ня роз­гля­ду спра­ви в май­бу­тньо­му та при­зво­дять до поста­нов­ле­н­ня нео­б­ґрун­то­ва­них рішень, що, у свою чер­гу, є пере­шко­дою в захи­сті неви­зна­них або оспо­рю­ва­них прав чи інте­ре­сів осо­би, поне­се­н­ня нею дода­тко­вих витрат, пов’язаних з подаль­шим оскар­же­н­ням таких рішень.

Деталь­не опра­цю­ва­н­ня адво­ка­том мате­рі­а­лів, нада­них клі­єн­том, спри­яє можли­во­сті визна­чи­ти­ся з пре­дме­том позо­ву та скла­дом сто­рін, наяв­ні­стю основ­них під­став для звер­не­н­ня до суду, наяв­ні­стю чи від­су­тні­стю базо­вих дока­зів, необ­хі­дні­стю отри­ма­н­ня нових дока­зів, необ­хі­дні­стю вжи­т­тя захо­дів щодо забез­пе­че­н­ня позо­ву, вчи­не­н­ня інших про­це­су­аль­них дій, спря­мо­ва­них на обґрун­ту­ва­н­ня позиції.

Вже на ста­дії під­го­тов­ки мате­рі­а­лів та звер­не­н­ня до суду адво­кат має вжи­ва­ти захо­ди для само­стій­но­го отри­ма­н­ня дода­тко­вих дока­зів шля­хом запи­ту інфор­ма­ції, яка сто­су­є­ться пре­дме­та спо­ру у від­по­від­них поса­до­вих осіб, під­при­ємств, уста­нов та орга­ні­за­цій. Згі­дно зі ст. 20 Зако­ну Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську діяль­ність», під час здій­сне­н­ня адво­кат­ської діяль­но­сті адво­кат має пра­во звер­та­ти­ся з адво­кат­ськи­ми запи­та­ми (у тому числі щодо отри­ма­н­ня копій доку­мен­тів) до орга­нів дер­жав­ної вла­ди, орга­нів місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня, їх поса­до­вих і слу­жбо­вих осіб, під­при­ємств, уста­нов, орга­ні­за­цій, гро­мад­ських об’­єд­нань, а також до фізи­чних осіб (за зго­дою таких фізи­чних осіб). Разом з тим, слід вка­за­ти, що основ­ни­ми при­чи­на­ми шту­чних пере­шкод, що ство­рю­ю­ться слу­жбо­ви­ми, поса­до­ви­ми осо­ба­ми під­при­ємств, уста­нов, орга­ні­за­цій під час над­хо­дже­н­ня та роз­гля­ду запи­тів адво­ка­та, у біль­шо­сті випад­ків, є зло­вжи­ва­н­ня таки­ми осо­ба­ми сво­їм ста­но­ви­щем, поєд­на­не з вико­ри­ста­н­ням нето­чно­го фор­му­лю­ва­н­ня пра­во­вих норм.

Прийня­т­тя судом до сво­го про­ва­дже­н­ня позов­ної заяви, скар­ги, заяви поро­джує для пред­став­ни­ка пев­ні обов’язки та наді­ляє їх пев­ни­ми про­це­су­аль­ни­ми пра­ва­ми. При цьо­му, вар­то зазна­чи­ти, що про­це­су­аль­не пред­став­ни­цтво адво­ка­та містить у собі два види пра­во­від­но­син – між адво­ка­том і клі­єн­том та між адво­ка­том і судом. Саме тому у про­це­сі судо­во­го роз­гля­ду спра­ви зав­да­н­ням адво­ка­та є не лише захист суб’єктивних прав та охо­ро­ню­ва­них зако­ном інте­ре­сів осіб, а й спри­я­н­ня суду у все­бі­чно­му, пов­но­му й об’єктивному з’ясуванні всіх обста­вин справи.

До того ж, слід вка­за­ти, що хоча обов’язок з роз’яснення осо­бам, які є сто­ро­на­ми у спра­ві, їхніх прав покла­де­но на суд­дю, адво­кат пови­нен пові­до­ми­ти осо­бу, яку він пред­став­ляє, про її пра­ва, поря­док їх реа­лі­за­ції та пра­во­ві наслід­ки таких дій. Важли­вим для клі­єн­та також є нада­н­ня адво­ка­том акту­аль­ної інфор­ма­ції щодо ста­ну роз­гля­ду спра­ви та пого­дже­н­ня з ним про­це­су­аль­них дій, вчинення/не вчи­не­н­ня яких може впли­ну­ти на резуль­та­ти роз­гля­ду справи.

Про­це­су­аль­ні дії осіб, що висту­па­ють сто­ро­ною у спра­ві, а також їх пред­став­ни­ків (у тому числі й адво­ка­тів) здій­сню­ю­ться, пере­ва­жно, з ура­ху­ва­н­ням вимог суду. Разом з тим, вра­хо­ву­ю­чи, що основ­ним в обґрун­ту­ван­ні пози­ції сто­рін та їх про­це­су­аль­них пред­став­ни­ків під час судо­во­го роз­гля­ду цивіль­ної спра­ви є дока­зу­ва­н­ня під­став­но­сті позо­ву та запе­ре­чень на ньо­го, дії з під­го­тов­ки цивіль­ної спра­ви до судо­во­го роз­гля­ду можуть здій­сню­ва­ти­ся і з іні­ці­а­ти­ви про­це­су­аль­них пред­став­ни­ків (адво­ка­тів) та спря­мо­ву­ва­ти­ся на визна­че­н­ня хара­кте­ру спір­них пра­во­від­но­син, обста­вин, які під­ля­га­ють вста­нов­лен­ню, на витре­бу­ва­н­ня й долу­че­н­ня до мате­рі­а­лів спра­ви дока­зів, визна­че­н­ня кола осіб, що бра­ти­муть участь у спра­ві, а також вжи­т­тя захо­дів щодо залу­че­н­ня таких осіб.

З ура­ху­ва­н­ням усіх обста­вин та пере­бі­гу роз­гля­ду спра­ви, адво­кат має кло­по­та­ти перед суд­дею щодо витре­бу­ва­н­ня дока­зів від осіб, які від­хи­ли­ли вимо­гу адво­ка­та про їх добро­віль­ну вида­чу, про забез­пе­че­н­ня дока­зів і позо­ву, при­зна­че­н­ня судо­вої експертизи.

Дода­тко­вим дока­зом обґрун­то­ва­но­сті пози­ції сто­ро­ни у спра­ві є також висно­вок екс­пер­ти­зи, тому під час при­зна­че­н­ня судо­вої екс­пер­ти­зи пред­став­ник має ско­ри­ста­ти­ся всім пере­лі­ком прав, нада­них ЦПК Укра­ї­ни, реа­лі­за­ція яких може напря­му впли­ну­ти на резуль­та­ти екс­пер­ти­зи. Зокре­ма, нада­н­ня до суду кло­по­та­н­ня щодо про­ве­де­н­ня екс­пер­ти­зи пев­ною екс­пер­тною уста­но­вою чи екс­пер­том, нада­н­ня вмо­ти­во­ва­но­го визна­че­но­го пере­лі­ку запи­тань, що будуть постав­ле­ні перед екс­пер­тною уста­но­вою, а у разі підо­зри про упе­ре­дже­ність екс­пер­та – заяви­ти йому від­від. Під час про­ве­де­н­ня екс­пер­ти­зи пред­став­ник осо­би, що є сто­ро­ною у цивіль­ній спра­ві, може дава­ти поясне­н­ня екс­пер­ту, а за її резуль­та­та­ми – зна­йо­ми­ти­ся з виснов­ком екс­пер­та, про­си­ти суд при­зна­чи­ти повтор­ну, дода­тко­ву, комі­сій­ну або ком­пле­ксну екс­пер­ти­зу. Факти­чний кон­троль за пере­бі­гом та резуль­та­та­ми про­ве­де­н­ня екс­пер­ти­зи є обов’язковими захо­да­ми в лан­цю­гу про­це­су­аль­ний дій, що мають здій­сню­ва­ти­ся адво­ка­том з метою дося­гне­н­ня пози­тив­но­го резуль­та­ту у цивіль­ній справі.

Адво­кат від­по­від­а­ча у цивіль­но­му про­це­сі може вико­ри­сто­ву­ва­ти такі про­це­су­аль­ні засо­би захи­сту як запе­ре­че­н­ня про­ти позо­ву та зустрі­чний позов, пра­во пре­д’яв­ле­н­ня яко­го має бути реа­лі­зо­ва­не до поча­тку роз­гля­ду спра­ви по суті.

Про­це­су­аль­ним забез­пе­че­н­ням уча­сті адво­ка­тів у судо­во­му засі­дан­ні є своє­ча­сне одер­жа­н­ня від суду пові­дом­лень про день, місце і час роз­гля­ду судом спір­ної спра­ви, а також про від­кла­де­н­ня судом роз­гля­ду спра­ви за від­су­тно­сті відо­мо­стей, що їм вру­че­ні повістки.

Обов’язкова участь адво­ка­та в судо­вих засі­да­н­нях і своє­ча­сне реа­гу­ва­н­ня на всі про­це­су­аль­ні дії суду та сто­рін у спра­ві надасть можли­вість кон­тро­лю­ва­ти пере­біг тако­го про­це­су та про­гно­зо­ва­но вчи­ня­ти дії, спря­мо­ва­ні на захист інте­ре­сів клі­єн­та, в тому числі й шля­хом оскар­же­н­ня про­це­су­аль­них рішень у справі.

Оскар­же­н­ня судо­вих рішень й ухвал в апе­ля­цій­но­му та каса­цій­но­му поряд­ку є важли­вою про­це­су­аль­ною гаран­ті­єю захи­сту прав як осіб, що беруть участь у спра­ві, так і осіб, які не бра­ли уча­сті у спра­ві, якщо суд вирі­шив пита­н­ня про їх пра­ва та обо­в’яз­ки. Зазна­че­не пра­во може бути реа­лі­зо­ва­не ними шля­хом пода­чі від­по­від­ної скар­ги або шля­хом при­єд­на­н­ня до апе­ля­цій­ної скар­ги осо­би, на сто­ро­ні якої вони висту­па­ли у справі.

В осно­ву зазна­че­них про­це­су­аль­них доку­мен­тів адво­ка­том має бути покла­де­но доско­наль­не зна­н­ня всіх обста­вин спра­ви, обґрун­то­ва­на пра­во­ва оцін­ка пози­ції клі­єн­та та пози­ції суду в оскар­жу­ва­но­му рішен­ні, вла­сні виснов­ки щодо його законності.

Роль адво­ка­та на ста­дії вико­на­н­ня ріше­н­ня у цивіль­ній справі

Кін­це­вим ета­пом цивіль­но­го про­це­су є реа­лі­за­ція ріше­н­ня у цивіль­ній спра­ві. На цьо­му ета­пі вирі­шу­ю­ться пита­н­ня щодо можли­во­сті добро­віль­но­го вико­на­н­ня тако­го про­це­су­аль­но­го доку­мен­ту сто­ро­ною у спра­ві чи необ­хі­дно­сті звер­не­н­ня його до при­му­со­во­го вико­на­н­ня. У тако­му випад­ку адво­кат зобов’язаний роз’яснити осо­бі, яка є від­по­від­а­чем у спра­ві, стро­ки, перед­ба­че­ні для добро­віль­но­го вико­на­н­ня ріше­н­ня та наслід­ки засто­су­ва­н­ня до неї захо­дів при­му­со­во­го вико­на­н­ня (зокре­ма, вини­кне­н­ня дода­тко­вих витрат, пов’язаних із реа­лі­за­ці­єю від­по­від­них захо­дів поса­до­ви­ми осо­ба­ми дер­жав­ної вико­нав­чої слу­жби, звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на май­но бор­жни­ка шля­хом його аре­шту, вилу­че­н­ня та при­му­со­вої реалізації).

На ста­дії вико­на­н­ня судо­во­го ріше­н­ня у цивіль­но­му про­це­сі адво­кат також має пові­до­ми­ти клі­єн­ту про можли­вість вжи­т­тя захо­дів з від­стро­че­н­ня, роз­стро­че­н­ня вико­на­н­ня ріше­н­ня, змі­ни чи вста­нов­ле­н­ня спосо­бу й поряд­ку вико­на­н­ня ріше­н­ня шля­хом звер­не­н­ня до суду, який видав таке ріше­н­ня, з від­по­від­ною заявою та, за зго­дою клі­єн­та, реа­лі­зу­ва­ти такі про­це­су­аль­ні дії.

Крім того, за дору­че­н­ням осо­би, що є сто­ро­ною судо­во­го про­це­су, адво­кат може звер­ну­ти­ся до суду зі скар­гою у випад­ку, якщо ріше­н­ням, дією або без­ді­яль­ні­стю дер­жав­но­го вико­нав­ця чи іншої поса­до­вої осо­би дер­жав­ної вико­нав­чої слу­жби під час вико­на­н­ня судо­во­го ріше­н­ня, ухва­ле­но­го у такій цивіль­ній спра­ві, пору­ше­но пра­ва чи сво­бо­ди такої особи.

Наве­де­ні вище пра­ва та обов’язки адво­ка­та у цивіль­но­му про­це­сі не є вичер­пни­ми та в ком­пле­ксі мають бути вико­ри­ста­ні з метою дося­гне­н­ня резуль­та­ту, спря­мо­ва­но­го на набу­т­тя, понов­ле­н­ня та захист пору­ше­них інте­ре­сів клі­єн­та. Реа­лі­за­ція про­це­су­аль­них дій з додер­жа­н­ням таких прі­о­ри­те­тних прин­ци­пів діяль­но­сті адво­ка­та як дотри­ма­н­ня закон­но­сті, ком­пе­тен­тність та добро­со­ві­сність, кон­фі­ден­цій­ність інфор­ма­ції (що ста­ла відо­ма через супро­во­дже­н­ня цивіль­но­го про­це­су), непри­пу­сти­мість кон­флі­кту інте­ре­сів, мають бути прин­ци­по­вою пози­ці­єю про­фе­сій­но­го адвоката.

Замо­ви­ти послу­ги адво­ка­тана юри­ди­чний супро­від та пред­став­ни­цв­то іне­те­сів у цивіль­ній справі

Інші послу­ги:


КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ

Надій­ний захист у крим­ні­аль­них провадженнях 

ЗЕМЕЛЬНІ СПРАВИ

Кон­суль­та­ції та супро­від земель­них справ 

СІМЕЙНІ СПРАВИ

Роз­лу­че­н­ня, алі­мен­ти, поділ май­на, визна­н­ня батьківства 

Ресторанний бізнес

Юри­ди­чний супро­від бізне­су, роз­роб­ка угод, кадри 


ЦИВІЛЬНІ СПРАВИ

Досу­до­ве вре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів . Пред­став­ни­цтво у судах 

МЕДИЧНІ СПРАВИ

Захист прав паці­єн­та. Оскар­же­н­ня недба­ло­сті лікарів 

СУПРОВІД ТУРФІРМ

роз­роб­ка агент­ських і тури­сти­чних дого­во­рів, робо­та з пре­тен­зі­я­ми та ін. 

НЕТИПОВІ ДОГОВОРИ

Роз­роб­ка скла­дних угод, усту­пки май­но­вих прав та ін. 

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю