Дякую!

Дякую за допо­мо­гу і за під­хід з усі­єю душею до вирі­ше­н­ня моєї про­бле­ми. Я радий що звер­нув­ся саме до Вашо­го бюро. Адже інші адво­ка­ти могли б ско­ри­ста­тись ситу­а­ці­єю та піти на домов­ле­ність з опо­нен­том який хотів забра­ти в мене житло. Вра­хо­ву­ю­чи ту неве­ли­ку суму яку я запла­тив вам за робо­ту у порів­нян­ні, скіль­ки ви могли б заро­би­ти всту­пив­ши у змо­ву… я тіль­ки зараз це почи­наю розу­мі­ти. Дякую Вам і бажаю бага­то гар­них та вдя­чних клі­єн­тів! А також успі­хів у всьому!

Автор публікації

Офлайн 4 місяці

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 119Реє­стра­ція: 08-08-2016
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю