В Україні створюється реєстр осіб, які отримують субсидії

В Укра­ї­ні до кін­ця цьо­го року роз­ро­блять єди­ну базу всіх одер­жу­ва­чів соці­аль­них виплат. Від­по­від­не ріше­н­ня прийня­ли на засі­дан­ні уря­ду 19 липня. У базі буде від­обра­жа­ти­ся інфор­ма­ція про змі­ну місця про­жи­ва­н­ня, смер­ті і т.п. Роз­по­ря­джа­ти­ся інфор­ма­ці­єю буде Міні­стер­ство соці­аль­ної полі­ти­ки, а онов­лю­ва­ти дані — місце­ва вико­на­вча влада.

Основ­ною ціл­лю ство­ре­н­ня реє­стру суб­си­ді­ан­тів Кабі­нет Міні­стрів нази­ває пере­вір­ку та спів­став­ле­н­ня фактів з різних дер­жав­них орга­нів та від­най­де­н­ня можли­вих пору­шень при оформ­лен­ні суб­си­дій. Напри­клад, якщо в реє­стрі є інфор­ма­ція, що сім’я, яка кори­сту­є­ться суб­си­ді­єю, купи­ла буди­нок, квар­ти­ру або земель­ну ділян­ку на суму понад 50 тисяч гри­вень, то на насту­пний сезон зниж­ку такій сім’ї не про­дов­жать. Якщо ж вияви­ться, що поку­пка була зро­бле­на в мину­ло­му сезо­ні, але суб­си­ді­ант не пові­до­мив про це, за нови­ми пра­ви­ла­ми з такої сім’ї можуть стя­гну­ти суму неле­галь­но вико­ри­ста­ної знижки.

Згі­дно інфор­ма­ції з Міні­стер­ства соці­аль­ної полі­ти­ки реєстр почне дія­ти уже з січня 2018 року.

Нага­ду­є­мо, що суб­си­дію на насту­пний сезон можуть не нада­ти у таких випадках:

  • поку­пка у вели­ко­му роз­мі­рі, що пере­ви­щує 50 тис. грн..;
  • наяв­но­сті дода­тко­во­го дохо­ду, який не був вка­за­ний в декларації;
  • забор­го­ва­ність за кому­наль­ні послу­ги за 2 міся­ці і більше;
  • наяв­но­сті дохо­ду, який дозво­ляє само­стій­но опла­чу­ва­ти кому­наль­ні послуги;
  • змі­ни місця проживання.
0

Автор публікації

Офлайн 3 роки

Христина

0
Комен­та­рі: 0Публі­ка­ції: 33Реє­стра­ція: 29-12-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю