Земельний кодекс України

Звер­ну­тись до адво­ка­тапо земель­ним питанням

теги: кар­ти, неру­хо­мість, кар­та, дер­жав­ний земель­ний кадастр, земель­ный кадастр, земель­ний кодекс укра­ї­ни, зк, зку

ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

(Відо­мо­сті Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни (ВВР), 2002, № 3–4, ст.27)

1012-VIII від 18.02.2016, ВВР, 2016, № 16, ст.160
1472-VIII від 14.07.2016}

{У текс­ті Зако­ну сло­ва “ста­ту­тний фонд” в усіх від­мін­ках і числах замі­не­но сло­ва­ми “ста­ту­тний капі­тал” у від­по­від­но­му від­мін­ку і числі згі­дно із Зако­ном 2850-VI від 22.12.2010}

{У текс­ті Коде­ксу сло­ва “адмі­ні­стра­тив­но-тери­то­рі­аль­не утво­ре­н­ня” у всіх від­мін­ках і числах замі­не­но сло­ва­ми “адмі­ні­стра­тив­но-тери­то­рі­аль­на оди­ни­ця” у від­по­від­но­му від­мін­ку і числі згі­дно із Зако­ном 3613-VI від 07.07.2011}

Роз­діл I 
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Гла­ва 1 
Основ­ні положення

Ста­т­тя 1. Зем­ля — основ­не націо­наль­не багатство

  1. Зем­ля є основ­ним націо­наль­ним багат­ством, що пере­бу­ває під осо­бли­вою охо­ро­ною держави.
  2. Пра­во вла­сно­сті на зем­лю гарантується.
  3. Вико­ри­ста­н­ня вла­сно­сті на зем­лю не може зав­да­ва­ти шко­ди пра­вам і сво­бо­дам гро­ма­дян, інте­ре­сам суспіль­ства, погір­шу­ва­ти еко­ло­гі­чну ситу­а­цію і при­ро­дні яко­сті землі.

Ста­т­тя 2. Земель­ні відносини

  1. Земель­ні від­но­си­ни — це суспіль­ні від­но­си­ни щодо воло­ді­н­ня, кори­сту­ва­н­ня і роз­по­ря­дже­н­ня землею.
  2. Суб’є­кта­ми земель­них від­но­син є гро­ма­дя­ни, юри­ди­чні осо­би, орга­ни місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня та орга­ни дер­жав­ної влади.
  3. Об’є­кта­ми земель­них від­но­син є зем­лі в межах тери­то­рії Укра­ї­ни, земель­ні ділян­ки та пра­ва на них, у тому числі на земель­ні час­тки (паї).

Ста­т­тя 3. Регу­лю­ва­н­ня земель­них відносин

  1. Земель­ні від­но­си­ни регу­лю­ю­ться Кон­сти­ту­ці­єю Укра­ї­ни, цим Коде­ксом, а також прийня­ти­ми від­по­від­но до них нор­ма­тив­но-пра­во­ви­ми актами.
  2. Земель­ні від­но­си­ни, що вини­ка­ють при вико­ри­стан­ні надр, лісів, вод, а також рослин­но­го і тва­рин­но­го сві­ту, атмо­сфер­но­го пові­тря, регу­лю­ю­ться цим Коде­ксом, нор­ма­тив­но-пра­во­ви­ми акта­ми про надра, ліси, води, рослин­ний і тва­рин­ний світ, атмо­сфер­не пові­тря, якщо вони не супе­ре­чать цьо­му Кодексу.

Ста­т­тя 4. Земель­не зако­но­дав­ство та його завдання

  1. Земель­не зако­но­дав­ство вклю­чає цей Кодекс, інші нор­ма­тив­но-пра­во­ві акти у галу­зі земель­них відносин.
  2. Зав­да­н­ням земель­но­го зако­но­дав­ства є регу­лю­ва­н­ня земель­них від­но­син з метою забез­пе­че­н­ня пра­ва на зем­лю гро­ма­дян, юри­ди­чних осіб, тери­то­рі­аль­них гро­мад та дер­жа­ви, раціо­наль­но­го вико­ри­ста­н­ня та охо­ро­ни земель.

Ста­т­тя 5. Прин­ци­пи земель­но­го законодавства

Земель­не зако­но­дав­ство базу­є­ться на таких принципах:

а) поєд­на­н­ня осо­бли­во­стей вико­ри­ста­н­ня зем­лі як тери­то­рі­аль­но­го бази­су, при­ро­дно­го ресур­су і основ­но­го засо­бу виробництва;

б) забез­пе­че­н­ня рів­но­сті пра­ва вла­сно­сті на зем­лю гро­ма­дян, юри­ди­чних осіб, тери­то­рі­аль­них гро­мад та держави;

в) невтру­ча­н­ня дер­жа­ви в здій­сне­н­ня гро­ма­дя­на­ми, юри­ди­чни­ми осо­ба­ми та тери­то­рі­аль­ни­ми гро­ма­да­ми сво­їх прав щодо воло­ді­н­ня, кори­сту­ва­н­ня і роз­по­ря­дже­н­ня зем­лею, крім випад­ків, перед­ба­че­них законом;

г) забез­пе­че­н­ня раціо­наль­но­го вико­ри­ста­н­ня та охо­ро­ни земель;

ґ) забез­пе­че­н­ня гаран­тій прав на землю;

д) прі­о­ри­те­ту вимог еко­ло­гі­чної безпеки.

Гла­ва 2 
Пов­но­ва­же­н­ня Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни, Вер­хов­ної Ради Авто­ном­ної Респу­блі­ки Крим та орга­нів місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня в галу­зі земель­них відносин

Ста­т­тя 6. Пов­но­ва­же­н­ня Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни в галу­зі земель­них відносин

До пов­но­ва­жень Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни в галу­зі земель­них від­но­син належить:

а) прийня­т­тя зако­нів у галу­зі регу­лю­ва­н­ня земель­них відносин;

б) визна­че­н­ня засад дер­жав­ної полі­ти­ки в галу­зі вико­ри­ста­н­ня та охо­ро­ни земель;

в) затвер­дже­н­ня загаль­но­дер­жав­них про­грам щодо вико­ри­ста­н­ня та охо­ро­ни земель;

г) вста­нов­ле­н­ня і змі­на меж райо­нів і міст;

ґ) пого­дже­н­ня питань, пов’я­за­них із змі­ною цільо­во­го при­зна­че­н­ня осо­бли­во цін­них земель дер­жав­ної та кому­наль­ної вла­сно­сті, при­пи­не­н­ням пра­ва постій­но­го кори­сту­ва­н­ня ними від­по­від­но до цьо­го Кодексу;

{Пункт “ґ” стат­ті 6 в реда­кції Зако­ну 5245-VI від 06.09.2012}

д) вирі­ше­н­ня інших питань у галу­зі земель­них від­но­син від­по­від­но до Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни.

Ста­т­тя 7. Пов­но­ва­же­н­ня Вер­хов­ної Ради Авто­ном­ної Респу­блі­ки Крим у галу­зі земель­них відносин

До пов­но­ва­жень Вер­хов­ної Ради Авто­ном­ної Респу­блі­ки Крим у галу­зі земель­них від­но­син на тери­то­рії респу­блі­ки належить:

а) роз­по­ря­дже­н­ня зем­ля­ми, що зна­хо­дя­ться у спіль­ній вла­сно­сті тери­то­рі­аль­них громад;

б) забез­пе­че­н­ня реа­лі­за­ції дер­жав­ної полі­ти­ки в галу­зі вико­ри­ста­н­ня та охо­ро­ни земель;

в) пого­дже­н­ня загаль­но­дер­жав­них про­грам вико­ри­ста­н­ня та охо­ро­ни земель, участь у їх реа­лі­за­ції в межах тери­то­рії Авто­ном­ної Респу­блі­ки Крим;

г) затвер­дже­н­ня та участь у реа­лі­за­ції респу­блі­кан­ських про­грам вико­ри­ста­н­ня земель, під­ви­ще­н­ня родю­чо­сті ґрун­тів, охо­ро­ни земель;

{Пункт “ґ” стат­ті 7 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 509-VI від 16.09.2008}

д) коор­ди­на­ція діяль­но­сті район­них і міських (міст респу­блі­кан­сько­го зна­че­н­ня) рад у галу­зі земель­них відносин;

е) коор­ди­на­ція діяль­но­сті місце­вих орга­нів земель­них ресурсів;

є) коор­ди­на­ція здій­сне­н­ня кон­тро­лю за вико­ри­ста­н­ням та охо­ро­ною земель;

ж) вне­се­н­ня до Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни про­по­зи­цій щодо вста­нов­ле­н­ня та змі­ни меж райо­нів, міст;

з) вста­нов­ле­н­ня та змі­на меж сіл, селищ, що не вхо­дять до скла­ду від­по­від­но­го району;

{Пункт “з” стат­ті 7 в реда­кції Зако­ну 5003-VI від 21.06.2012}

и) вирі­ше­н­ня інших питань у галу­зі земель­них від­но­син від­по­від­но до закону.

Ста­т­тя 8. Пов­но­ва­же­н­ня обла­сних рад у галу­зі земель­них відносин

До пов­но­ва­жень обла­сних рад у галу­зі земель­них від­но­син на тери­то­рії обла­сті належить:

а) роз­по­ря­дже­н­ня зем­ля­ми, що зна­хо­дя­ться у спіль­ній вла­сно­сті тери­то­рі­аль­них громад;

{Пункт “б” стат­ті 8 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 509-VI від 16.09.2008}

в) забез­пе­че­н­ня реа­лі­за­ції дер­жав­ної полі­ти­ки в галу­зі вико­ри­ста­н­ня та охо­ро­ни земель;

г) пого­дже­н­ня загаль­но­дер­жав­них про­грам вико­ри­ста­н­ня та охо­ро­ни земель, участь у їх реа­лі­за­ції на від­по­від­ній території;

ґ) затвер­дже­н­ня та участь у реа­лі­за­ції регіо­наль­них про­грам вико­ри­ста­н­ня земель, під­ви­ще­н­ня родю­чо­сті ґрун­тів, охо­ро­ни земель;

д) коор­ди­на­ція діяль­но­сті місце­вих орга­нів земель­них ресурсів;

е) орга­ні­за­ція землеустрою;

є) вне­се­н­ня до Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни про­по­зи­цій щодо вста­нов­ле­н­ня та змі­ни меж райо­нів, міст;

ж) вста­нов­ле­н­ня та змі­на меж сіл, селищ, що не вхо­дять до скла­ду від­по­від­но­го райо­ну, або у разі, якщо район­на рада не утворена;

{Пункт “ж” стат­ті 8 в реда­кції Зако­ну 5003-VI від 21.06.2012}

з) вирі­ше­н­ня земель­них спорів;

и) вирі­ше­н­ня інших питань у галу­зі земель­них від­но­син від­по­від­но до закону.

Ста­т­тя 9. Пов­но­ва­же­н­ня Київ­ської і Сева­сто­поль­ської міських рад у галу­зі земель­них відносин

До пов­но­ва­жень Київ­ської і Сева­сто­поль­ської міських рад у галу­зі земель­них від­но­син на їх тери­то­рії належить:

а) роз­по­ря­дже­н­ня зем­ля­ми тери­то­рі­аль­ної гро­ма­ди міста;

б) пере­да­ча земель­них діля­нок кому­наль­ної вла­сно­сті у вла­сність гро­ма­дян та юри­ди­чних осіб від­по­від­но до цьо­го Кодексу;

в) нада­н­ня земель­них діля­нок у кори­сту­ва­н­ня із земель кому­наль­ної вла­сно­сті від­по­від­но до цьо­го Кодексу;

г) вилу­че­н­ня земель­них діля­нок із земель кому­наль­ної вла­сно­сті в поряд­ку, перед­ба­че­но­му цим Кодексом;

ґ) викуп земель­них діля­нок для суспіль­них потреб міста;

д) при­пи­не­н­ня пра­ва кори­сту­ва­н­ня земель­ни­ми ділян­ка­ми у випад­ках, перед­ба­че­них цим Кодексом;

е) прийня­т­тя ріше­н­ня щодо звіль­не­н­ня само­віль­но зайня­тих земель­них ділянок;

є) під­го­тов­ка виснов­ків щодо вилу­че­н­ня (вику­пу) та нада­н­ня земель­них діля­нок із земель дер­жав­ної вла­сно­сті, що про­во­дя­ться орга­на­ми вико­нав­чої влади;

ж) вста­нов­ле­н­ня та змі­на меж сіл, селищ, райо­нів у містах;

з) орга­ні­за­ція землеустрою;

и) коор­ди­на­ція діяль­но­сті місце­вих орга­нів земель­них ресурсів;

і) здій­сне­н­ня кон­тро­лю за вико­ри­ста­н­ням і охо­ро­ною земель кому­наль­ної вла­сно­сті, додер­жа­н­ням земель­но­го та еко­ло­гі­чно­го законодавства;

ї) обме­же­н­ня, тим­ча­со­ва забо­ро­на (зупи­не­н­ня) чи при­пи­не­н­ня вико­ри­ста­н­ня земель­ної ділян­ки гро­ма­дя­на­ми та юри­ди­чни­ми осо­ба­ми в разі пору­ше­н­ня ними вимог земель­но­го законодавства;

й) інфор­му­ва­н­ня насе­ле­н­ня щодо нада­н­ня, вилу­че­н­ня (вику­пу) земель­них ділянок;

к) вне­се­н­ня у вста­нов­ле­но­му поряд­ку про­по­зи­цій до Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни щодо вста­нов­ле­н­ня та змі­ни меж міст;

л) вирі­ше­н­ня земель­них спорів;

м) вирі­ше­н­ня інших питань у галу­зі земель­них від­но­син від­по­від­но до закону.

Ста­т­тя 10. Пов­но­ва­же­н­ня район­них рад у галу­зі земель­них відносин

До пов­но­ва­жень район­них рад у галу­зі земель­них від­но­син на тери­то­рії райо­ну належить:

а) роз­по­ря­дже­н­ня зем­ля­ми на пра­ві спіль­ної вла­сно­сті від­по­від­них тери­то­рі­аль­них громад;

{Пункт “б” стат­ті 10 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 509-VI від 16.09.2008}

в) коор­ди­на­ція діяль­но­сті місце­вих орга­нів земель­них ресурсів;

г) забез­пе­че­н­ня реа­лі­за­ції дер­жав­ної полі­ти­ки в галу­зі охо­ро­ни та вико­ри­ста­н­ня земель;

ґ) орга­ні­за­ція зем­ле­устрою та затвер­дже­н­ня зем­ле­впо­ря­дних проектів;

д) вне­се­н­ня до Вер­хов­ної Ради Авто­ном­ної Респу­блі­ки Крим, обла­сних рад про­по­зи­цій щодо вста­нов­ле­н­ня і змі­ни меж райо­нів, міст;

{Пункт “д” стат­ті 10 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 5003-VI від 21.06.2012}

е) вирі­ше­н­ня земель­них спорів;

е-1) вста­нов­ле­н­ня та змі­на меж сіл, селищ, які вхо­дять до скла­ду від­по­від­но­го району;

{Ста­т­тю 10 допов­не­но пун­ктом “е-1″ згі­дно із Зако­ном 5003-VI від 21.06.2012}

є) вирі­ше­н­ня інших питань у галу­зі земель­них від­но­син від­по­від­но до закону.

Ста­т­тя 11. Пов­но­ва­же­н­ня район­них у містах рад у галу­зі земель­них відносин

Пов­но­ва­же­н­ня район­них у містах рад у галу­зі земель­них від­но­син визна­ча­ю­ться міськи­ми радами.

Ста­т­тя 12. Пов­но­ва­же­н­ня сіль­ських, сели­щних, міських рад та їх вико­нав­чих орга­нів у галу­зі земель­них відносин

{Назва стат­ті 12 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 888-VIII від 10.12.2015}

До пов­но­ва­жень сіль­ських, сели­щних, міських рад у галу­зі земель­них від­но­син на тери­то­рії сіл, селищ, міст належить:

а) роз­по­ря­дже­н­ня зем­ля­ми тери­то­рі­аль­них громад;

{Офі­цій­не тлу­ма­че­н­ня поло­же­н­ня пун­кту “а” стат­ті 12 див. в Рішен­ні Кон­сти­ту­цій­но­го Суду № 10-рп/2010 від 01.04.2010}

б) пере­да­ча земель­них діля­нок кому­наль­ної вла­сно­сті у вла­сність гро­ма­дян та юри­ди­чних осіб від­по­від­но до цьо­го Кодексу;

{Офі­цій­не тлу­ма­че­н­ня поло­же­н­ня пун­кту “б” стат­ті 12 див. в Рішен­ні Кон­сти­ту­цій­но­го Суду № 10-рп/2010 від 01.04.2010}

в) нада­н­ня земель­них діля­нок у кори­сту­ва­н­ня із земель кому­наль­ної вла­сно­сті від­по­від­но до цьо­го Кодексу;

{Офі­цій­не тлу­ма­че­н­ня поло­же­н­ня пун­кту “в” стат­ті 12 див. в Рішен­ні Кон­сти­ту­цій­но­го Суду № 10-рп/2010 від 01.04.2010}

г) вилу­че­н­ня земель­них діля­нок із земель кому­наль­ної вла­сно­сті від­по­від­но до цьо­го Кодексу;

{Офі­цій­не тлу­ма­че­н­ня поло­же­н­ня пун­кту “г” стат­ті 12 див. в Рішен­ні Кон­сти­ту­цій­но­го Суду № 10-рп/2010 від 01.04.2010}

ґ) викуп земель­них діля­нок для суспіль­них потреб від­по­від­них тери­то­рі­аль­них гро­мад сіл, селищ, міст;

д) орга­ні­за­ція землеустрою;

е) коор­ди­на­ція діяль­но­сті місце­вих орга­нів земель­них ресурсів;

є) здій­сне­н­ня кон­тро­лю за вико­ри­ста­н­ням та охо­ро­ною земель кому­наль­ної вла­сно­сті, додер­жа­н­ням земель­но­го та еко­ло­гі­чно­го законодавства;

ж) обме­же­н­ня, тим­ча­со­ва забо­ро­на (зупи­не­н­ня) вико­ри­ста­н­ня земель гро­ма­дя­на­ми і юри­ди­чни­ми осо­ба­ми у разі пору­ше­н­ня ними вимог земель­но­го законодавства;

з) під­го­тов­ка виснов­ків щодо вилу­че­н­ня (вику­пу) та нада­н­ня земель­них діля­нок від­по­від­но до цьо­го Кодексу;

и) вста­нов­ле­н­ня та змі­на меж райо­нів у містах з район­ним поділом;

і) інфор­му­ва­н­ня насе­ле­н­ня щодо вилу­че­н­ня (вику­пу), нада­н­ня земель­них ділянок;

ї) вне­се­н­ня про­по­зи­цій до район­ної ради щодо вста­нов­ле­н­ня і змі­ни меж сіл, селищ, міст;

й) вирі­ше­н­ня земель­них спорів;

к) вирі­ше­н­ня інших питань у галу­зі земель­них від­но­син від­по­від­но до закону.

До пов­но­ва­жень вико­нав­чих орга­нів сіль­ських, сели­щних, міських рад у галу­зі земель­них від­но­син на тери­то­рії сіл, селищ, міст належать:

1) нада­н­ня відо­мо­стей з Дер­жав­но­го земель­но­го када­стру від­по­від­но до закону;

2) вирі­ше­н­ня інших питань у галу­зі земель­них від­но­син від­по­від­но до закону.

{Ста­т­тю 12 допов­не­но части­ною дру­гою згі­дно із Зако­ном 888-VIII від 10.12.2015}

Гла­ва 3 
Пов­но­ва­же­н­ня орга­нів вико­нав­чої вла­ди в галу­зі земель­них відносин

Ста­т­тя 13. Пов­но­ва­же­н­ня Кабі­не­ту Міні­стрів Укра­ї­ни в галу­зі земель­них відносин

До пов­но­ва­жень Кабі­не­ту Міні­стрів Укра­ї­ни в галу­зі земель­них від­но­син належить:

а) роз­по­ря­дже­н­ня зем­ля­ми дер­жав­ної вла­сно­сті в межах, визна­че­них цим Кодексом;

б) реа­лі­за­ція дер­жав­ної полі­ти­ки у галу­зі вико­ри­ста­н­ня та охо­ро­ни земель;

в) викуп земель­них діля­нок для суспіль­них потреб у поряд­ку, визна­че­но­му законом;

{Пункт “в” части­ни пер­шої стат­ті 13 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1559-VI від 17.11.2009}

г) коор­ди­на­ція про­ве­де­н­ня земель­ної реформи;

ґ) роз­ро­бле­н­ня і забез­пе­че­н­ня вико­на­н­ня загаль­но­дер­жав­них про­грам вико­ри­ста­н­ня та охо­ро­ни земель;

д) орга­ні­за­ція веде­н­ня дер­жав­но­го земель­но­го када­стру, дер­жав­но­го кон­тро­лю за вико­ри­ста­н­ням і охо­ро­ною земель та здій­сне­н­ня землеустрою;

е) вста­нов­ле­н­ня поряд­ку про­ве­де­н­ня моні­то­рин­гу земель;

є) вирі­ше­н­ня інших питань у галу­зі земель­них від­но­син від­по­від­но до закону.

Ста­т­тя 14. Пов­но­ва­же­н­ня цен­траль­но­го орга­ну вико­нав­чої вла­ди, що забез­пе­чує фор­му­ва­н­ня дер­жав­ної полі­ти­ки у сфе­рі охо­ро­ни нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го сере­до­ви­ща, у галу­зі земель­них відносин

До пов­но­ва­жень цен­траль­но­го орга­ну вико­нав­чої вла­ди, що забез­пе­чує фор­му­ва­н­ня дер­жав­ної полі­ти­ки у сфе­рі охо­ро­ни нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го сере­до­ви­ща, у галу­зі земель­них від­но­син належить:

а) участь у роз­ро­блен­ні загаль­но­дер­жав­них і регіо­наль­них про­грам вико­ри­ста­н­ня та охо­ро­ни земель;

б) участь у фор­му­ван­ні дер­жав­ної полі­ти­ки в галу­зі охо­ро­ни та раціо­наль­но­го вико­ри­ста­н­ня земель;

в) орга­ні­за­ція моні­то­рин­гу земель;

г) вирі­ше­н­ня інших питань у галу­зі земель­них від­но­син від­по­від­но до закону.

{Ста­т­тя 14 в реда­кції Зако­ну 5462-VI від 16.10.2012}

Ста­т­тя 14-1. Пов­но­ва­же­н­ня цен­траль­но­го орга­ну вико­нав­чої вла­ди, що реа­лі­зує дер­жав­ну полі­ти­ку у сфе­рі охо­ро­ни нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го сере­до­ви­ща, у галу­зі земель­них відносин

До пов­но­ва­жень цен­траль­но­го орга­ну вико­нав­чої вла­ди, що реа­лі­зує дер­жав­ну полі­ти­ку у сфе­рі охо­ро­ни нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го сере­до­ви­ща, у галу­зі земель­них від­но­син належить:

а) участь у реа­лі­за­ції загаль­но­дер­жав­них і регіо­наль­них про­грам вико­ри­ста­н­ня та охо­ро­ни земель;

б) участь у роз­роб­ці про­е­ктів нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів у галу­зі охо­ро­ни земель та від­тво­ре­н­ня родю­чо­сті ґрунтів;

в) здій­сне­н­ня дер­жав­ної еко­ло­гі­чної екс­пер­ти­зи землекористування;

г) вне­се­н­ня про­по­зи­цій щодо фор­му­ва­н­ня дер­жав­ної полі­ти­ки в галу­зі охо­ро­ни та раціо­наль­но­го вико­ри­ста­н­ня земель;

ґ) здій­сне­н­ня між­на­ро­дно­го спів­ро­бі­тни­цтва з питань охо­ро­ни земель;

д) вирі­ше­н­ня інших питань у галу­зі земель­них від­но­син від­по­від­но до закону.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 14-1 згі­дно із Зако­ном 5462-VI від 16.10.2012}

Ста­т­тя 14-2. Пов­но­ва­же­н­ня цен­траль­но­го орга­ну вико­нав­чої вла­ди, що реа­лі­зує дер­жав­ну полі­ти­ку із здій­сне­н­ня дер­жав­но­го нагля­ду (кон­тро­лю) у сфе­рі охо­ро­ни нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го сере­до­ви­ща, раціо­наль­но­го вико­ри­ста­н­ня, від­тво­ре­н­ня і охо­ро­ни при­ро­дних ресур­сів, у галу­зі земель­них відносин

До ком­пе­тен­ції цен­траль­но­го орга­ну вико­нав­чої вла­ди, що реа­лі­зує дер­жав­ну полі­ти­ку із здій­сне­н­ня дер­жав­но­го нагля­ду (кон­тро­лю) у сфе­рі охо­ро­ни нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го сере­до­ви­ща, раціо­наль­но­го вико­ри­ста­н­ня, від­тво­ре­н­ня і охо­ро­ни при­ро­дних ресур­сів, у галу­зі земель­них від­но­син, нале­жить здій­сне­н­ня дер­жав­но­го кон­тро­лю за додер­жа­н­ням орга­на­ми вико­нав­чої вла­ди та орга­на­ми місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня, під­при­єм­ства­ми, уста­но­ва­ми, орга­ні­за­ці­я­ми всіх форм вла­сно­сті, гро­ма­дя­на­ми Укра­ї­ни, іно­зем­ця­ми та осо­ба­ми без гро­ма­дян­ства, а також іно­зем­ни­ми юри­ди­чни­ми осо­ба­ми вимог зако­но­дав­ства про вико­ри­ста­н­ня та охо­ро­ну земель щодо:

кон­сер­ва­ції дегра­до­ва­них і мало­про­ду­ктив­них земель;

збе­ре­же­н­ня водно-боло­тних угідь;

вико­на­н­ня еко­ло­гі­чних вимог при надан­ні у вла­сність і кори­сту­ва­н­ня, в тому числі в орен­ду, земель­них ділянок;

здій­сне­н­ня захо­дів щодо запо­бі­га­н­ня забру­днен­ню земель хімі­чни­ми і радіо­актив­ни­ми речо­ви­на­ми, від­хо­да­ми, сті­чни­ми водами;

додер­жа­н­ня режи­му вико­ри­ста­н­ня земель при­ро­дно-запо­від­но­го та іншо­го при­ро­до­охо­рон­но­го призначення;

додер­жа­н­ня еко­ло­гі­чних нор­ма­ти­вів з питань вико­ри­ста­н­ня та охо­ро­ни земель;

уста­нов­ле­н­ня та вико­ри­ста­н­ня водо­охо­рон­них зон і при­бе­ре­жних захи­сних смуг, а також додер­жа­н­ня режи­му вико­ри­ста­н­ня їх територій;

вирі­ше­н­ня інших питань, визна­че­них зако­на­ми Укра­ї­ни та покла­де­них на ньо­го акта­ми Пре­зи­ден­та України.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 14-2 згі­дно із Зако­ном 5462-VI від 16.10.2012}

Ста­т­тя 15. Пов­но­ва­же­н­ня цен­траль­но­го орга­ну вико­нав­чої вла­ди, що забез­пе­чує фор­му­ва­н­ня дер­жав­ної полі­ти­ки у сфе­рі земель­них відносин

До пов­но­ва­жень цен­траль­но­го орга­ну вико­нав­чої вла­ди, що забез­пе­чує фор­му­ва­н­ня дер­жав­ної полі­ти­ки у сфе­рі земель­них від­но­син, належать:

а) здій­сне­н­ня нор­ма­тив­но-пра­во­во­го забез­пе­че­н­ня у сфе­рі земель­них відносин;

б) забез­пе­че­н­ня про­ве­де­н­ня земель­ної реформи;

в) роз­роб­ка та забез­пе­че­н­ня реа­лі­за­ції загаль­но­дер­жав­них, регіо­наль­них про­грам вико­ри­ста­н­ня та охо­ро­ни земель;

г) забез­пе­че­н­ня здій­сне­н­ня зем­ле­устрою, моні­то­рин­гу земель і дер­жав­но­го кон­тро­лю за вико­ри­ста­н­ням та охо­ро­ною земель;

ґ) забез­пе­че­н­ня про­ве­де­н­ня дер­жав­ної екс­пер­ти­зи доку­мен­та­ції із зем­ле­устрою у випад­ках та поряд­ку, визна­че­них зако­ном, веде­н­ня та адмі­ні­стру­ва­н­ня Дер­жав­но­го земель­но­го када­стру, охо­ро­ни земель, рефор­му­ва­н­ня земель­них відносин;

{Пункт “ґ” части­ни пер­шої стат­ті 15 в реда­кції Зако­ну 497-VIII від 02.06.2015}

д) роз­ро­бле­н­ня еко­но­мі­чно­го меха­ні­зму регу­лю­ва­н­ня земель­них відносин;

е) участь у роз­ро­блен­ні захо­дів щодо роз­ви­тку рин­ку земель;

є) між­на­ро­дне спів­ро­бі­тни­цтво в галу­зі земель­них відносин;

ж) вирі­ше­н­ня інших питань, визна­че­них зако­на­ми Укра­ї­ни та покла­де­них на ньо­го акта­ми Пре­зи­ден­та України.

{Ста­т­тя 15 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 309-VI від 03.06.2008, 4444-VI від 23.02.2012; в реда­кції Зако­ну 5462-VI від 16.10.2012}

{Змі­ни до стат­ті 15 див. в Зако­нах 5245-VI від 06.09.2012, 365-VII від 02.07.2013}

Ста­т­тя 15-1. Пов­но­ва­же­н­ня цен­траль­но­го орга­ну вико­нав­чої вла­ди, що реа­лі­зує дер­жав­ну полі­ти­ку у сфе­рі земель­них відносин

До пов­но­ва­жень цен­траль­но­го орга­ну вико­нав­чої вла­ди, що реа­лі­зує дер­жав­ну полі­ти­ку у сфе­рі земель­них від­но­син, належить:

а) вне­се­н­ня в уста­нов­ле­но­му поряд­ку про­по­зи­цій щодо роз­по­ря­дже­н­ня зем­ля­ми дер­жав­ної та кому­наль­ної вла­сно­сті, вста­нов­ле­н­ня меж обла­сті, райо­ну, міста, райо­ну в місті, села і сели­ща, регу­лю­ва­н­ня земель­них відносин;

б) участь у роз­ро­блен­ні та вико­нан­ні дер­жав­них, галу­зе­вих, регіо­наль­них та місце­вих про­грам з питань регу­лю­ва­н­ня земель­них від­но­син, раціо­наль­но­го вико­ри­ста­н­ня земель, їх від­тво­ре­н­ня та охо­ро­ни, вста­нов­ле­н­ня меж обла­сті, райо­ну, міста, райо­ну в місті, села і сели­ща, у про­ве­ден­ні моні­то­рин­гу земель, тери­то­рі­аль­но­му плануванні;

в) орга­ні­за­ція про­ве­де­н­ня робіт, пов’я­за­них із реа­лі­за­ці­єю земель­ної реформи;

г) про­ве­де­н­ня від­по­від­но до зако­но­дав­ства моні­то­рин­гу земель та охо­ро­ни земель;

ґ) веде­н­ня та адмі­ні­стру­ва­н­ня Дер­жав­но­го земель­но­го кадастру;

д) участь у дер­жав­но­му регу­лю­ван­ні пла­ну­ва­н­ня територій;

{Пункт “д” части­ни пер­шої стат­ті 15-1 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 365-VII від 02.07.2013}

е) про­ве­де­н­ня дер­жав­ної екс­пер­ти­зи зем­ле­впо­ря­дної документації;

є) здій­сне­н­ня захо­дів щодо вдо­ско­на­ле­н­ня поряд­ку веде­н­ня облі­ку і під­го­тов­ки зві­тно­сті з регу­лю­ва­н­ня земель­них від­но­син, вико­ри­ста­н­ня та охо­ро­ни земель, фор­му­ва­н­ня екомережі;

є-1) роз­по­ря­дже­н­ня зем­ля­ми дер­жав­ної вла­сно­сті в межах, визна­че­них цим Кодексом;

{Части­ну пер­шу стат­ті 15-1 допов­не­но пун­ктом “є-1″ згі­дно із Зако­ном 365-VII від 02.07.2013}

ж) вирі­ше­н­ня інших питань, визна­че­них зако­на­ми Укра­ї­ни та покла­де­них на ньо­го акта­ми Пре­зи­ден­та України.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 15-1 згі­дно із Зако­ном 5462-VI від 16.10.2012}

Ста­т­тя 15-2. Пов­но­ва­же­н­ня цен­траль­но­го орга­ну вико­нав­чої вла­ди, що реа­лі­зує дер­жав­ну полі­ти­ку у сфе­рі здій­сне­н­ня дер­жав­но­го нагля­ду (кон­тро­лю) в агро­про­ми­сло­во­му ком­пле­ксі, у сфе­рі земель­них відносин

До пов­но­ва­жень цен­траль­но­го орга­ну вико­нав­чої вла­ди, що реа­лі­зує дер­жав­ну полі­ти­ку у сфе­рі здій­сне­н­ня дер­жав­но­го нагля­ду (кон­тро­лю) в агро­про­ми­сло­во­му ком­пле­ксі, у сфе­рі земель­них від­но­син, нале­жить орга­ні­за­ція та здій­сне­н­ня дер­жав­но­го нагля­ду (кон­тро­лю) за дотри­ма­н­ням земель­но­го зако­но­дав­ства, вико­ри­ста­н­ням та охо­ро­ною земель усіх кате­го­рій і форм вла­сно­сті, у тому числі за:

веде­н­ням дер­жав­но­го облі­ку і реє­стра­ці­єю земель, досто­вір­ні­стю інфор­ма­ції про наяв­ність та вико­ри­ста­н­ня земель;

вико­на­н­ням умов зня­т­тя, збе­ре­же­н­ня і вико­ри­ста­н­ня родю­чо­го шару ґрун­ту під час про­ве­де­н­ня гір­ни­чо­до­був­них, гео­ло­го­ро­зві­ду­валь­них, буді­вель­них та інших робіт, пов’я­за­них із пору­ше­н­ням ґрун­то­во­го покри­ву, своє­ча­сним про­ве­де­н­ням рекуль­ти­ва­ції пору­ше­них земель в обся­гах, перед­ба­че­них від­по­від­ним робо­чим про­е­ктом землеустрою;

{Абзац тре­тій части­ни пер­шої стат­ті 15-2 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 497-VIII від 02.06.2015}

дотри­ма­н­ням вимог земель­но­го зако­но­дав­ства при набут­ті пра­ва вла­сно­сті на земель­ні ділян­ки за дого­во­ра­ми купів­лі-про­да­жу, міни, дару­ва­н­ня, заста­ви та інши­ми цивіль­но-пра­во­ви­ми угодами;

дотри­ма­н­ням орга­на­ми дер­жав­ної вла­ди, орга­на­ми місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня, юри­ди­чни­ми та фізи­чни­ми осо­ба­ми вимог земель­но­го зако­но­дав­ства та вста­нов­ле­но­го поряд­ку набу­т­тя і реа­лі­за­ції пра­ва на землю;

дотри­ма­н­ням пра­вил, уста­нов­ле­но­го режи­му екс­плу­а­та­ції про­ти­е­ро­зій­них, гідро­те­хні­чних спо­руд, збе­ре­же­н­ням захи­сних наса­джень і межо­вих знаків;

про­ве­де­н­ням зем­ле­устрою, вико­на­н­ням захо­дів, перед­ба­че­них про­е­кта­ми зем­ле­устрою, зокре­ма за дотри­ма­н­ням вла­сни­ка­ми та кори­сту­ва­ча­ми земель­них діля­нок вимог, визна­че­них у про­е­ктах землеустрою;

роз­мі­ще­н­ням, про­е­кту­ва­н­ням, будів­ни­цтвом та вве­де­н­ням в екс­плу­а­та­цію об’є­ктів, що нега­тив­но впли­ва­ють або можуть впли­ну­ти на стан земель;

здій­сне­н­ням захо­дів, перед­ба­че­них від­по­від­ни­ми робо­чи­ми про­е­кта­ми зем­ле­устрою, сто­сов­но захи­сту земель від водної і вітро­вої еро­зії, селів, під­то­пле­н­ня, забо­ло­че­н­ня, засо­ле­н­ня, солон­цю­ва­н­ня, вису­шу­ва­н­ня, ущіль­не­н­ня та інших про­це­сів, що при­зво­дять до погір­ше­н­ня ста­ну земель, а також щодо нед­опу­ще­н­ня вла­сни­ка­ми та кори­сту­ва­ча­ми земель­них діля­нок псу­ва­н­ня земель шля­хом їх забру­дне­н­ня хімі­чни­ми та радіо­актив­ни­ми речо­ви­на­ми і сті­чни­ми вода­ми, засмі­че­н­ня про­ми­сло­ви­ми, побу­то­ви­ми та інши­ми від­хо­да­ми, заро­ста­н­ня чагар­ни­ка­ми, дрі­бно­ліс­сям та бур’янами;

{Абзац дев’ятий части­ни пер­шої стат­ті 15-2 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 497-VIII від 02.06.2015}

дотри­ма­н­ням стро­ків своє­ча­сно­го повер­не­н­ня тим­ча­со­во зайня­тих земель­них діля­нок та обо­в’яз­ко­вим вико­на­н­ням захо­дів щодо при­ве­де­н­ня їх у стан, при­да­тний для вико­ри­ста­н­ня за призначенням;

дотри­ма­н­ням поряд­ку визна­че­н­ня та від­шко­ду­ва­н­ня втрат сіль­сько­го­спо­дар­сько­го та лісо­го­спо­дар­сько­го виробництва;

вико­ри­ста­н­ням земель­них діля­нок від­по­від­но до цільо­во­го призначення;

дотри­ма­н­ням вимог земель­но­го зако­но­дав­ства орга­на­ми вико­нав­чої вла­ди та орга­на­ми місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня з питань пере­да­чі земель у вла­сність та нада­н­ня у кори­сту­ва­н­ня, у тому числі в орен­ду, змі­ни цільо­во­го при­зна­че­н­ня, вилу­че­н­ня, вику­пу, про­да­жу земель­них діля­нок або прав на них на кон­ку­рен­тних засадах;

вирі­ше­н­ням інших питань, визна­че­них зако­на­ми Укра­ї­ни та покла­де­них на ньо­го акта­ми Пре­зи­ден­та України.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 15-2 згі­дно із Зако­ном 5462-VI від 16.10.2012}

Ста­т­тя 16. Пов­но­ва­же­н­ня Ради міні­стрів Авто­ном­ної Респу­блі­ки Крим у галу­зі земель­них відносин

До пов­но­ва­жень Ради міні­стрів Авто­ном­ної Респу­блі­ки Крим у галу­зі земель­них від­но­син належить:

а) роз­по­ря­дже­н­ня зем­ля­ми дер­жав­ної вла­сно­сті в межах, визна­че­них цим Кодексом;

б) участь у роз­ро­блен­ні та забез­пе­чен­ні вико­на­н­ня загаль­но­дер­жав­них і респу­блі­кан­ських про­грам з питань вико­ри­ста­н­ня та охо­ро­ни земель;

в) коор­ди­на­ція здій­сне­н­ня зем­ле­устрою і дер­жав­но­го кон­тро­лю за вико­ри­ста­н­ням та охо­ро­ною земель;

г) під­го­тов­ка виснов­ків щодо нада­н­ня або вилу­че­н­ня (вику­пу) земель­них ділянок;

ґ) викуп земель­них діля­нок для суспіль­них потреб у поряд­ку, визна­че­но­му законом;

{Пункт “ґ” части­ни пер­шої стат­ті 16 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1559-VI від 17.11.2009}

д) здій­сне­н­ня кон­тро­лю за вико­ри­ста­н­ням коштів, що над­хо­дять у поряд­ку від­шко­ду­ва­н­ня втрат сіль­сько­го­спо­дар­сько­го і лісо­го­спо­дар­сько­го виро­бни­цтва, пов’я­за­них із вилу­че­н­ням (вику­пом) земель­них ділянок;

е) вирі­ше­н­ня інших питань у галу­зі земель­них від­но­син від­по­від­но до закону.

Ста­т­тя 17. Пов­но­ва­же­н­ня місце­вих дер­жав­них адмі­ні­стра­цій у галу­зі земель­них відносин

До пов­но­ва­жень місце­вих дер­жав­них адмі­ні­стра­цій у галу­зі земель­них від­но­син належить:

а) роз­по­ря­дже­н­ня зем­ля­ми дер­жав­ної вла­сно­сті в межах, визна­че­них цим Кодексом;

б) участь у роз­ро­блен­ні та забез­пе­чен­ні вико­на­н­ня загаль­но­дер­жав­них і регіо­наль­них (респу­блі­кан­ських) про­грам з питань вико­ри­ста­н­ня та охо­ро­ни земель;

в) коор­ди­на­ція здій­сне­н­ня зем­ле­устрою та дер­жав­но­го кон­тро­лю за вико­ри­ста­н­ням та охо­ро­ною земель;

г) під­го­тов­ка виснов­ків щодо нада­н­ня або вилу­че­н­ня (вику­пу) земель­них ділянок;

ґ) викуп земель­них діля­нок для суспіль­них потреб у межах, визна­че­них законом;

{Пункт “ґ” части­ни пер­шої стат­ті 17 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1559-VI від 17.11.2009}

д) під­го­тов­ка виснов­ків щодо вста­нов­ле­н­ня та змі­ни меж сіл, селищ, райо­нів, райо­нів у містах та міст;

е) здій­сне­н­ня кон­тро­лю за вико­ри­ста­н­ням коштів, що над­хо­дять у поряд­ку від­шко­ду­ва­н­ня втрат сіль­сько­го­спо­дар­сько­го і лісо­го­спо­дар­сько­го виро­бни­цтва, пов’я­за­них із вилу­че­н­ням (вику­пом) земель­них ділянок;

є) коор­ди­на­ція діяль­но­сті дер­жав­них орга­нів земель­них ресурсів;

ж) вирі­ше­н­ня інших питань у галу­зі земель­них від­но­син від­по­від­но до закону.

Ста­т­тя 17-1. Пов­но­ва­же­н­ня дер­жав­них орга­нів при­ва­ти­за­ції у галу­зі земель­них відносин

Дер­жав­ні орга­ни при­ва­ти­за­ції здій­сню­ють про­даж земель­них діля­нок, на яких роз­та­шо­ва­ні об’є­кти, які під­ля­га­ють приватизації.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 17-1 згі­дно із Зако­на­ми 3235-IV від 20.12.2005, № 489‑V від 19.12.2006, 107-VI від 28.12.2007 — змі­ну визна­но некон­сти­ту­цій­ною згі­дно з Ріше­н­ням Кон­сти­ту­цій­но­го Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в реда­кції Зако­ну 309-VI від 03.06.2008}

Звер­ну­тись до адво­ка­тапо земель­ним питанням
0

Автор публікації

Офлайн 6 місяців

admin

3
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 119Реє­стра­ція: 08-08-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю