Земельний кодекс України

Звер­ну­тись до адво­ка­тапо земель­ним пита­н­ням

Гла­ва 20
Про­даж земель­них діля­нок або прав на них на під­ста­ві цивіль­но-пра­во­вих дого­во­рів

{Назва гла­ви 20 в реда­кції Зако­ну 509-VI від 16.09.2008}

Ста­т­тя 127. Про­даж земель­них діля­нок дер­жав­ної чи кому­наль­ної вла­сно­сті або прав на них

 1. Орга­ни дер­жав­ної вла­ди, Рада міні­стрів Авто­ном­ної Респу­блі­ки Крим та орга­ни місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня від­по­від­но до їх пов­но­ва­жень, визна­че­них стат­тею 122 цьо­го Коде­ксу, здій­сню­ють про­даж земель­них діля­нок дер­жав­ної чи кому­наль­ної вла­сно­сті або прав на них (орен­ди, супер­фі­цію, емфі­тев­зи­су) гро­ма­дя­нам, юри­ди­чним осо­бам та іно­зем­ним дер­жа­вам на під­ста­вах та в поряд­ку, вста­нов­ле­них цим Коде­ксом.

{Части­на пер­ша стат­ті 127 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 3123-VI від 03.03.2011}

 1. Про­даж земель­них діля­нок дер­жав­ної та кому­наль­ної вла­сно­сті або прав на них (орен­ди, супер­фі­цію, емфі­тев­зи­су) на кон­ку­рен­тних заса­дах у фор­мі аукціо­ну здій­сню­є­ться у випад­ках та поряд­ку, вста­нов­ле­них гла­вою 21 цьо­го Коде­ксу.

{Ста­т­тя 127 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 3235-IV від 20.12.2005, № 489‑V від 19.12.2006, 107-VI від 28.12.2007 — змі­ну визна­но некон­сти­ту­цій­ною згі­дно з Ріше­н­ням Кон­сти­ту­цій­но­го Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; текст стат­ті 127 в реда­кції Зако­ну 309-VI від 03.06.2008; в реда­кції Зако­ну 509-VI від 16.09.2008}

Ста­т­тя 128. Поря­док про­да­жу земель­них діля­нок дер­жав­ної та кому­наль­ної вла­сно­сті гро­ма­дя­нам та юри­ди­чним осо­бам

 1. Про­даж гро­ма­дя­нам і юри­ди­чним осо­бам земель­них діля­нок дер­жав­ної (крім земель­них діля­нок, на яких роз­та­шо­ва­ні об’є­кти, які під­ля­га­ють при­ва­ти­за­ції) та кому­наль­ної вла­сно­сті для потреб, визна­че­них цим Коде­ксом, про­ва­ди­ться місце­ви­ми дер­жав­ни­ми адмі­ні­стра­ці­я­ми, Радою міні­стрів Авто­ном­ної Респу­блі­ки Крим або орга­на­ми місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня в межах їх пов­но­ва­жень.

Про­даж гро­ма­дя­нам і юри­ди­чним осо­бам земель­них діля­нок, на яких роз­та­шо­ва­ні об’є­кти, які під­ля­га­ють при­ва­ти­за­ції, здій­сню­є­ться дер­жав­ни­ми орга­на­ми при­ва­ти­за­ції у поряд­ку, що затвер­джує Кабі­нет Міні­стрів Укра­ї­ни.

Осо­бли­во­сті про­да­жу земель­них діля­нок, на яких роз­та­шо­ва­ні об’є­кти неру­хо­мо­го вій­сько­во­го май­на, що під­ля­га­ють реа­лі­за­ції, та земель­них діля­нок, які вивіль­ня­ю­ться у про­це­сі рефор­му­ва­н­ня Зброй­них Сил Укра­ї­ни, Дер­жав­ної спе­ці­аль­ної слу­жби транс­пор­ту, вста­нов­лю­ю­ться зако­ном.

{Части­ну пер­шу стат­ті 128 допов­не­но абза­цом тре­тім згі­дно із Зако­ном 4226-VI від 22.12.2011}

{Части­на пер­ша стат­ті 128 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 3235-IV від 20.12.2005, № 489‑V від 19.12.2006, 107-VI від 28.12.2007 — змі­ну визна­но некон­сти­ту­цій­ною згі­дно з Ріше­н­ням Кон­сти­ту­цій­но­го Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в реда­кції Зако­ну 309-VI від 03.06.2008}

 1. Гро­ма­дя­ни та юри­ди­чні осо­би, заці­кав­ле­ні у при­дбан­ні земель­них діля­нок у вла­сність, пода­ють заяву (кло­по­та­н­ня) до від­по­від­но­го орга­ну вико­нав­чої вла­ди або сіль­ської, сели­щної, міської ради чи дер­жав­но­го орга­ну при­ва­ти­за­ції. У заяві (кло­по­тан­ні) зазна­ча­ю­ться місце роз­та­шу­ва­н­ня земель­ної ділян­ки, її цільо­ве при­зна­че­н­ня, роз­мі­ри та пло­ща, а також зго­да на укла­де­н­ня дого­во­ру про опла­ту аван­со­во­го вне­ску в раху­нок опла­ти ціни земель­ної ділян­ки.

До заяви (кло­по­та­н­ня) дода­ю­ться:

{Части­ну дру­гу стат­ті 128 допов­не­но абза­цом дру­гим згі­дно із Зако­ном 509-VI від 16.09.2008}

а) доку­мент, що посвід­чує пра­во кори­сту­ва­н­ня земель­ною ділян­кою (у разі його наяв­но­сті), та доку­мен­ти, що посвід­чу­ють пра­во вла­сно­сті на неру­хо­ме май­но (будів­лі та спо­ру­ди), роз­та­шо­ва­не на цій земель­ній ділян­ці (у разі наяв­но­сті на земель­ній ділян­ці буді­вель, спо­руд);

{Части­ну дру­гу стат­ті 128 допов­не­но абза­цом тре­тім згі­дно із Зако­ном 509-VI від 16.09.2008; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1702-VI від 05.11.2009}

б) копія уста­нов­чих доку­мен­тів для юри­ди­чної осо­би, а для гро­ма­дя­ни­на — копія доку­мен­та, що посвід­чує осо­бу.

{Части­ну дру­гу стат­ті 128 допов­не­но абза­цом четвер­тим згі­дно із Зако­ном 509-VI від 16.09.2008}

{Пункт “в” части­ни дру­гої стат­ті 128 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 3205-VI від 07.04.2011}

{Части­на дру­га стат­ті 128 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 3235-IV від 20.12.2005, № 489‑V від 19.12.2006, 107-VI від 28.12.2007 — змі­ну визна­но некон­сти­ту­цій­ною згі­дно з Ріше­н­ням Кон­сти­ту­цій­но­го Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в реда­кції Зако­ну 309-VI від 03.06.2008; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 509-VI від 16.09.2008}

 1. Орган дер­жав­ної вла­ди, Рада міні­стрів Авто­ном­ної Респу­блі­ки Крим або орган місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня у міся­чний строк роз­гля­дає заяву (кло­по­та­н­ня) і при­ймає ріше­н­ня про нада­н­ня дозво­лу на роз­ро­бле­н­ня про­е­кту зем­ле­устрою щодо від­ве­де­н­ня земель­ної ділян­ки (якщо такий про­ект від­су­тній) та/або про про­ве­де­н­ня екс­пер­тної гро­шо­вої оцін­ки земель­ної ділян­ки (крім земель­них діля­нок пло­щею понад 50 гекта­рів для роз­мі­ще­н­ня від­кри­тих спор­тив­них і фіз­куль­тур­но-оздо­ров­чих спо­руд) чи про від­мо­ву в про­да­жу із зазна­че­н­ням обґрун­то­ва­них при­чин від­мо­ви.

{Части­на тре­тя стат­ті 128 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 3235-IV від 20.12.2005, № 489‑V від 19.12.2006, 107-VI від 28.12.2007 — змі­ну визна­но некон­сти­ту­цій­ною згі­дно з Ріше­н­ням Кон­сти­ту­цій­но­го Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в реда­кції Зако­нів 309-VI від 03.06.2008, 509-VI від 16.09.2008; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 3123-VI від 03.03.2011, 5059-VI від 05.07.2012}

{Части­ну четвер­ту стат­ті 128 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 509-VI від 16.09.2008}

 1. Під­ста­вою для від­мо­ви в про­да­жу земель­ної ділян­ки є:

а) непо­да­н­ня доку­мен­тів, необ­хі­дних для прийня­т­тя ріше­н­ня щодо про­да­жу такої земель­ної ділян­ки;

б) вияв­ле­н­ня недо­сто­вір­них відо­мо­стей у пода­них доку­мен­тах;

в) якщо щодо суб’є­кта під­при­єм­ни­цької діяль­но­сті пору­ше­на спра­ва про бан­крут­ство або при­пи­не­н­ня його діяль­но­сті;

г) вста­нов­ле­на цим Коде­ксом забо­ро­на на пере­да­чу земель­ної ділян­ки у при­ва­тну вла­сність;

{Части­ну п’я­ту стат­ті 128 допов­не­но пун­ктом “г” згі­дно із Зако­ном 509-VI від 16.09.2008}

ґ) від­мо­ва від укла­де­н­ня дого­во­ру про опла­ту аван­со­во­го вне­ску в раху­нок опла­ти ціни земель­ної ділян­ки.

{Части­ну п’я­ту стат­ті 128 допов­не­но пун­ктом “ґ” згі­дно із Зако­ном 509-VI від 16.09.2008}

 1. Ріше­н­ня Ради міні­стрів Авто­ном­ної Респу­блі­ки Крим, місце­вої дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції, сіль­ської, сели­щної, міської ради про про­даж земель­ної ділян­ки є під­ста­вою для укла­да­н­ня дого­во­ру купів­лі-про­да­жу земель­ної ділян­ки.

Укла­да­н­ня дого­во­рів купів­лі-про­да­жу земель­них діля­нок, на яких роз­та­шо­ва­ні об’є­кти, які під­ля­га­ють при­ва­ти­за­ції, здій­сню­є­ться від­по­від­но до поряд­ку, визна­че­но­го части­ною пер­шоюцієї стат­ті.

{Части­на шоста стат­ті 128 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 3235-IV від 20.12.2005, № 489‑V від 19.12.2006, 107-VI від 28.12.2007 — змі­ну визна­но некон­сти­ту­цій­ною згі­дно з Ріше­н­ням Кон­сти­ту­цій­но­го Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в реда­кції Зако­ну 309-VI від 03.06.2008}

 1. Дого­вір купів­лі-про­да­жу земель­ної ділян­ки під­ля­гає нота­рі­аль­но­му посвід­чен­ню. Доку­мент про опла­ту або про спла­ту пер­шо­го пла­те­жу (у разі про­да­жу земель­ної ділян­ки з роз­стро­че­н­ням пла­те­жу) є під­ста­вою для вида­чі дер­жав­но­го акта на пра­во вла­сно­сті на земель­ну ділян­ку та її дер­жав­ної реє­стра­ції.

{Части­на сьо­ма стат­ті 128 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 509-VI від 16.09.2008}

 1. Ціна земель­ної ділян­ки визна­ча­є­ться за екс­пер­тною гро­шо­вою оцін­кою, що про­во­ди­ться суб’єктами госпо­да­рю­ва­н­ня, які є суб’єктами оці­но­чної діяль­но­сті у сфе­рі оцін­ки земель від­по­від­но до зако­ну, на замов­ле­н­ня орга­нів дер­жав­ної вла­ди, Ради міні­стрів Авто­ном­ної Респу­блі­ки Крим або орга­нів місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня. Ціна земель­ної ділян­ки пло­щею понад 50 гекта­рів для роз­мі­ще­н­ня від­кри­тих спор­тив­них і фіз­куль­тур­но-оздо­ров­чих спо­руд визна­ча­є­ться за нор­ма­тив­ною гро­шо­вою оцін­кою, вка­за­ною в техні­чній доку­мен­та­ції. Фінан­су­ва­н­ня робіт з про­ве­де­н­ня екс­пер­тної гро­шо­вої оцін­ки земель­ної ділян­ки здій­сню­є­ться за раху­нок вне­се­но­го поку­пцем аван­су, що не може бути біль­шим ніж 20 від­со­тків вар­то­сті земель­ної ділян­ки, визна­че­ної за нор­ма­тив­ною гро­шо­вою оцін­кою земель­ної ділян­ки.

{Абзац пер­ший части­ни восьмої стат­ті 128 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 3123-VI від 03.03.2011, 5059-VI від 05.07.2012, 191-VIII від 12.02.2015}

{Змі­ни до абза­цу пер­шо­го части­ни восьмої стат­ті 128 див. в Зако­ні 222-VIII від 02.03.2015}

Сума аван­со­во­го вне­ску зара­хо­ву­є­ться до ціни про­да­жу земель­ної ділян­ки. У разі від­мо­ви поку­пця від укла­де­н­ня дого­во­ру купів­лі-про­да­жу земель­ної ділян­ки сума аван­со­во­го вне­ску не повер­та­є­ться.

{Части­на восьма стат­ті 128 в реда­кції Зако­ну 509-VI від 16.09.2008}

 1. Роз­ра­хун­ки за при­дба­н­ня земель­ної ділян­ки можуть здій­сню­ва­ти­ся з роз­стро­че­н­ням пла­те­жу за зго­дою сто­рін, але не біль­ше ніж на п’ять років. Поря­док здій­сне­н­ня роз­ра­хун­ків з роз­стро­че­н­ням пла­те­жу визна­ча­є­ться Кабі­не­том Міні­стрів Укра­ї­ни.

{Части­на дев’я­та стат­ті 128 в реда­кції Зако­ну 509-VI від 16.09.2008}

 1. Ріше­н­ня про від­мо­ву про­да­жу земель­ної ділян­ки може бути оскар­же­но в суді.
 2. Кошти, отри­ма­ні від про­да­жу земель­них діля­нок дер­жав­ної або кому­наль­ної вла­сно­сті, зара­хо­ву­ю­ться орга­на­ми дер­жав­ної вла­ди, Радою міні­стрів Авто­ном­ної Респу­блі­ки Крим або орга­на­ми місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня від­по­від­но до дер­жав­но­го та/або місце­вих бюдже­тів у поряд­ку, визна­че­но­му зако­ном.

{Ста­т­тю 128 допов­не­но части­ною оди­над­ця­тою згі­дно із Зако­на­ми 3235-IV від 20.12.2005, № 489‑V від 19.12.2006, 107-VI від 28.12.2007 — змі­ну визна­но некон­сти­ту­цій­ною згі­дно з Ріше­н­ням Кон­сти­ту­цій­но­го Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в реда­кції Зако­ну 309-VI від 03.06.2008, 509-VI від 16.09.2008; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 3123-VI від 03.03.2011}

Ста­т­тя 129. Осо­бли­во­сті про­да­жу земель­них діля­нок дер­жав­ної або кому­наль­ної вла­сно­сті іно­зем­ним дер­жа­вам, іно­зем­ним юри­ди­чним осо­бам

{Назва стат­ті 129 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 509-VI від 16.09.2008}

 1. Про­даж земель­них діля­нок, що пере­бу­ва­ють у вла­сно­сті дер­жа­ви, крім земель­них діля­нок, на яких роз­та­шо­ва­ні об’є­кти, які під­ля­га­ють при­ва­ти­за­ції, іно­зем­ним дер­жа­вам та іно­зем­ним юри­ди­чним осо­бам здій­сню­є­ться Кабі­не­том Міні­стрів Укра­ї­ни за пого­дже­н­ням з Вер­хов­ною Радою Укра­ї­ни.

Про­даж земель­них діля­нок, що пере­бу­ва­ють у дер­жав­ній вла­сно­сті, на яких роз­та­шо­ва­ні об’є­кти, які під­ля­га­ють при­ва­ти­за­ції, іно­зем­ним дер­жа­вам та іно­зем­ним юри­ди­чним осо­бам здій­сню­є­ться дер­жав­ни­ми орга­на­ми при­ва­ти­за­ції за пого­дже­н­ням з Кабі­не­том Міні­стрів Укра­ї­ни.

{Части­на пер­ша стат­ті 129 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 3235-IV від 20.12.2005, № 489‑V від 19.12.2006, 107-VI від 28.12.2007 — змі­ну визна­но некон­сти­ту­цій­ною згі­дно з Ріше­н­ням Кон­сти­ту­цій­но­го Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в реда­кції Зако­ну 309-VI від 03.06.2008}

 1. Про­даж земель­них діля­нок, що пере­бу­ва­ють у вла­сно­сті тери­то­рі­аль­них гро­мад, іно­зем­ним дер­жа­вам та іно­зем­ним юри­ди­чним осо­бам здій­сню­є­ться від­по­від­ни­ми рада­ми за пого­дже­н­ням з Кабі­не­том Міні­стрів Укра­ї­ни.
 2. Про­даж земель­них діля­нок, що пере­бу­ва­ють у вла­сно­сті дер­жа­ви та тери­то­рі­аль­них гро­мад, іно­зем­ним юри­ди­чним осо­бам допу­ска­є­ться за умо­ви реє­стра­ції іно­зем­ною юри­ди­чною осо­бою постій­но­го пред­став­ни­цтва з пра­вом веде­н­ня госпо­дар­ської діяль­но­сті на тери­то­рії Укра­ї­ни.
 3. Іно­зем­ні дер­жа­ви, заці­кав­ле­ні у при­дбан­ні земель­них діля­нок у вла­сність із земель дер­жав­ної або кому­наль­ної вла­сно­сті, пода­ють кло­по­та­н­ня до Кабі­не­ту Міні­стрів Укра­ї­ни.
 4. Іно­зем­ні юри­ди­чні осо­би, заці­кав­ле­ні у при­дбан­ні земель­них діля­нок, пода­ють кло­по­та­н­ня до Ради міні­стрів Авто­ном­ної Респу­блі­ки Крим, обла­сної, Київ­ської чи Сева­сто­поль­ської міської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції або сіль­ської, сели­щної, міської ради і дер­жав­но­го орга­ну при­ва­ти­за­ції. До кло­по­та­н­ня дода­є­ться доку­мент, що посвід­чує пра­во вла­сно­сті на неру­хо­ме май­но (будів­лі та спо­ру­ди), роз­та­шо­ва­не на цій земель­ній ділян­ці, копія сві­до­цтва про реє­стра­цію іно­зем­ною юри­ди­чною осо­бою постій­но­го пред­став­ни­цтва з пра­вом веде­н­ня госпо­дар­ської діяль­но­сті на тери­то­рії Укра­ї­ни.

{Части­на п’я­та стат­ті 129 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 3235-IV від 20.12.2005, № 489‑V від 19.12.2006, 107-VI від 28.12.2007 — змі­ну визна­но некон­сти­ту­цій­ною згі­дно з Ріше­н­ням Кон­сти­ту­цій­но­го Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в реда­кції Зако­ну 309-VI від 03.06.2008; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 509-VI від 16.09.2008}

 1. Роз­гляд кло­по­та­н­ня і про­даж земель­них діля­нок здій­сню­ю­ться сіль­ськи­ми, сели­щни­ми, міськи­ми рада­ми після отри­ма­н­ня пого­дже­н­ня Кабі­не­ту Міні­стрів Укра­ї­ни.

Роз­гляд кло­по­та­н­ня і про­даж земель­них діля­нок, що пере­бу­ва­ють у дер­жав­ній вла­сно­сті, на яких роз­та­шо­ва­ні об’є­кти, які під­ля­га­ють при­ва­ти­за­ції, здій­сню­ю­ться дер­жав­ни­ми орга­на­ми при­ва­ти­за­ції після отри­ма­н­ня пого­дже­н­ня Кабі­не­ту Міні­стрів Укра­ї­ни.

{Части­ну шосту стат­ті 129 допов­не­но абза­цом дру­гим згі­дно із Зако­на­ми 3235-IV від 20.12.2005, № 489‑V від 19.12.2006, 107-VI від 28.12.2007 — змі­ну визна­но некон­сти­ту­цій­ною згі­дно з Ріше­н­ням Кон­сти­ту­цій­но­го Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в реда­кції Зако­ну 309-VI від 03.06.2008}

Ста­т­тя 130. Поку­пці земель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня

 1. Поку­пця­ми земель­них діля­нок сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня для веде­н­ня товар­но­го сіль­сько­го­спо­дар­сько­го виро­бни­цтва можуть бути:

а) гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни, які мають сіль­сько­го­спо­дар­ську осві­ту або досвід робо­ти у сіль­сько­му госпо­дар­стві чи займа­ю­ться веде­н­ням товар­но­го сіль­сько­го­спо­дар­сько­го виро­бни­цтва;

б) юри­ди­чні осо­би Укра­ї­ни, уста­нов­чи­ми доку­мен­та­ми яких перед­ба­че­но веде­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­сько­го виро­бни­цтва.

 1. Пере­ва­жне пра­во купів­лі земель­них діля­нок сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня мають гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни, які постій­но про­жи­ва­ють на тери­то­рії від­по­від­ної місце­вої ради, де здій­сню­є­ться про­даж земель­ної ділян­ки, а також від­по­від­ні орга­ни місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня.

Ста­т­тя 131. Набу­т­тя пра­ва вла­сно­сті на земель­ні ділян­ки на під­ста­ві інших цивіль­но-пра­во­вих угод

 1. Гро­ма­дя­ни та юри­ди­чні осо­би Укра­ї­ни, а також тери­то­рі­аль­ні гро­ма­ди та дер­жа­ва мають пра­во набу­ва­ти у вла­сність земель­ні ділян­ки на під­ста­ві міни, рен­ти, дару­ва­н­ня, успад­ку­ва­н­ня та інших цивіль­но-пра­во­вих угод.

{Части­на пер­ша стат­ті 131 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном № 997‑V від 27.04.2007}

 1. Укла­де­н­ня таких угод здій­сню­є­ться від­по­від­но до Цивіль­но­го коде­ксу Укра­ї­ни з ура­ху­ва­н­ням вимог цьо­го Коде­ксу.

Ста­т­тя 132. Зміст угод про пере­хід пра­ва вла­сно­сті на земель­ні ділян­ки

 1. Уго­ди про пере­хід пра­ва вла­сно­сті на земель­ні ділян­ки укла­да­ю­ться в письмо­вій фор­мі та нота­рі­аль­но посвід­чу­ю­ться.
 2. Уго­ди повин­ні місти­ти:

а) назву сто­рін (прі­зви­ще, ім’я та по батько­ві гро­ма­дя­ни­на, назва юри­ди­чної осо­би);

б) вид уго­ди;

в) пре­дмет уго­ди (земель­на ділян­ка з визна­че­н­ням місця роз­та­шу­ва­н­ня, пло­щі, цільо­во­го при­зна­че­н­ня, скла­ду угідь, пра­во­во­го режи­му тощо);

г) доку­мент, що під­твер­джує пра­во вла­сно­сті на земель­ну ділян­ку;

ґ) відо­мо­сті про від­су­тність забо­рон на від­чу­же­н­ня земель­ної ділян­ки;

д) відо­мо­сті про від­су­тність або наяв­ність обме­жень щодо вико­ри­ста­н­ня земель­ної ділян­ки за цільо­вим при­зна­че­н­ням (заста­ва, орен­да, сер­ві­ту­ти тощо);

е) дого­вір­ну ціну;

є) пра­ва та обо­в’яз­ки сто­рін;

{Пункт “є” части­ни дру­гої стат­ті 132 в реда­кції Зако­ну 1066-VI від 05.03.2009}

ж) када­стро­вий номер земель­ної ділян­ки;

{Части­ну дру­гу стат­ті 132 допов­не­но пун­ктом “ж” згі­дно із Зако­ном 1066-VI від 05.03.2009}

з) момент пере­хо­ду пра­ва вла­сно­сті на земель­ну ділян­ку.

{Части­ну дру­гу стат­ті 132 допов­не­но пун­ктом “з” згі­дно із Зако­ном 1066-VI від 05.03.2009}

 1. Дода­тком до уго­ди, за якою здій­сню­є­ться від­чу­же­н­ня земель­ної ділян­ки при­ва­тної вла­сно­сті, є дер­жав­ний акт на пра­во вла­сно­сті на земель­ну ділян­ку, що від­чу­жу­є­ться (або від­чу­жу­ва­лась).

{Ста­т­тю 132 допов­не­но части­ною згі­дно із Зако­ном 1066-VI від 05.03.2009}

{Части­ну четвер­ту стат­ті 132 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 402-VII від 04.07.2013}

Ста­т­тя 133. Заста­ва земель­них діля­нок або прав на них

 1. У заста­ву можуть пере­да­ва­ти­ся земель­ні ділян­ки дер­жав­ної, кому­наль­ної та при­ва­тної вла­сно­сті, якщо інше не вста­нов­ле­но зако­ном, а також пра­ва на них — пра­во орен­ди земель­ної ділян­ки, пра­во кори­сту­ва­н­ня чужою земель­ною ділян­кою для сіль­сько­го­спо­дар­ських потреб (емфі­тев­зис), пра­во кори­сту­ва­н­ня чужою земель­ною ділян­кою для забу­до­ви (супер­фі­цій), якщо інше не перед­ба­че­но зако­ном.

{Абзац пер­ший части­ни пер­шої стат­ті 133 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 5245-VI від 06.09.2012}

Земель­на ділян­ка або пра­во на неї може бути пере­да­но у заста­ву лише за умо­ви при­сво­є­н­ня земель­ній ділян­ці када­стро­во­го номе­ра в поряд­ку, визна­че­но­му зако­ном.

{Части­ну пер­шу стат­ті 133 допов­не­но абза­цом дру­гим згі­дно із Зако­ном 4188-VI від 20.12.2011}

 1. Земель­на ділян­ка, що пере­бу­ває у спіль­ній вла­сно­сті (або пра­во спіль­ної орен­ди земель­ної ділян­ки), може бути пере­да­на (пере­да­но) у заста­ву за зго­дою всіх спів­вла­сни­ків (спів­орен­да­рів).
 2. Пере­да­ча в заста­ву части­ни земель­ної ділян­ки (або пра­ва на части­ну земель­ної ділян­ки) здій­сню­є­ться після виді­ле­н­ня її в нату­рі (на місце­во­сті) від­по­від­но до доку­мен­та­ції із зем­ле­устрою.
 3. Заста­во­дер­жа­те­лем земель­них діля­нок сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня та прав на них (орен­ди, емфі­тев­зи­су) можуть бути лише бан­ки.
 4. Поря­док заста­ви земель­них діля­нок та прав на них (орен­ди, супер­фі­цію, емфі­тев­зи­су) визна­ча­є­ться зако­ном.

{Ста­т­тя 133 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 898-IV від 05.06.2003; в реда­кції Зако­ну 509-VI від 16.09.2008}

Гла­ва 21
Про­даж земель­них діля­нок або прав на них на кон­ку­рен­тних заса­дах

{Назва гла­ви 21 в реда­кції Зако­ну 509-VI від 16.09.2008}

Ста­т­тя 134. Обо­в’яз­ко­вість про­да­жу земель­них діля­нок дер­жав­ної чи кому­наль­ної вла­сно­сті або прав на них на кон­ку­рен­тних заса­дах (земель­них тор­гах)

 1. Земель­ні ділян­ки дер­жав­ної чи кому­наль­ної вла­сно­сті або пра­ва на них (орен­да, супер­фі­цій, емфі­тев­зис), у тому числі з роз­та­шо­ва­ни­ми на них об’є­кта­ми неру­хо­мо­го май­на дер­жав­ної або кому­наль­ної вла­сно­сті, під­ля­га­ють про­да­жу окре­ми­ми лота­ми на кон­ку­рен­тних заса­дах (земель­них тор­гах), крім випад­ків, вста­нов­ле­них части­ною дру­гою цієї стат­ті.
 2. Не під­ля­га­ють про­да­жу на кон­ку­рен­тних заса­дах (земель­них тор­гах) земель­ні ділян­ки дер­жав­ної чи кому­наль­ної вла­сно­сті або пра­ва на них у разі:

роз­та­шу­ва­н­ня на земель­них ділян­ках об’є­ктів неру­хо­мо­го май­на (буді­вель, спо­руд), що пере­бу­ва­ють у вла­сно­сті фізи­чних або юри­ди­чних осіб;

вико­ри­ста­н­ня земель­них діля­нок для потреб, пов’я­за­них з кори­сту­ва­н­ням надра­ми, та спе­ці­аль­но­го водо­ко­ри­сту­ва­н­ня від­по­від­но до отри­ма­них дозво­лів;

{Абзац тре­тій части­ни дру­гої стат­ті 134 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 222-VIII від 02.03.2015}

вико­ри­ста­н­ня релі­гій­ни­ми орга­ні­за­ці­я­ми, які лега­лі­зо­ва­ні в Укра­ї­ні, земель­них діля­нок під куль­то­ви­ми будів­ля­ми;

будів­ни­цтва об’є­ктів, що в пов­но­му обся­зі здій­сню­є­ться за кошти дер­жав­но­го та місце­вих бюдже­тів;

{Абзац шостий части­ни дру­гої стат­ті 134 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 1012-VIII від 18.02.2016}

нада­н­ня земель­них діля­нок під­при­єм­ствам, уста­но­вам і гро­мад­ським орга­ні­за­ці­ям у сфе­рі куль­ту­ри і мистецтв (у тому числі націо­наль­ним твор­чим спіл­кам та їх чле­нам) під твор­чі май­стер­ні;

нада­н­ня земель­них діля­нок в орен­ду для рекон­стру­кції квар­та­лів заста­рі­лої забу­до­ви, для будів­ни­цтва соці­аль­но­го та досту­пно­го житла, якщо кон­курс на його будів­ни­цтво вже про­ве­де­но;

роз­мі­ще­н­ня іно­зем­них дипло­ма­ти­чних пред­став­ництв та кон­суль­ських уста­нов, пред­став­ництв між­на­ро­дних орга­ні­за­цій згі­дно з між­на­ро­дни­ми дого­во­ра­ми Укра­ї­ни;

нада­н­ня земель­ної ділян­ки, вику­пле­ної для суспіль­них потреб чи при­му­со­во від­чу­же­ної з моти­вів суспіль­ної необ­хі­дно­сті для забез­пе­че­н­ня таких потреб;

{Части­ну дру­гу стат­ті 134 допов­не­но абза­цом деся­тим згі­дно із Зако­ном № 1559-VI від 17.11.2009}

нада­н­ня земель­них діля­нок дер­жав­ної або кому­наль­ної вла­сно­сті для потреб при­ва­тно­го пар­тне­ра в рам­ках дер­жав­но-при­ва­тно­го пар­тнер­ства від­по­від­но до зако­ну;

{Части­ну дру­гу стат­ті 134 допов­не­но новим абза­цом згі­дно із Зако­ном 2404-VI від 01.07.2010}

нада­н­ня земель­ної ділян­ки замість вику­пле­ної для суспіль­них потреб чи при­му­со­во від­чу­же­ної з моти­вів суспіль­ної необ­хі­дно­сті та повер­не­н­ня такої земель­ної ділян­ки коли­шньо­му вла­сни­ку чи його спад­ко­єм­цю (пра­во­на­сту­пни­ку), у разі якщо така потре­ба від­па­ла;

{Части­ну дру­гу стат­ті 134 допов­не­но абза­цом згі­дно із Зако­ном 1559-VI від 17.11.2009}

будів­ни­цтва, обслу­го­ву­ва­н­ня та ремон­ту об’є­ктів інже­нер­ної, транс­порт­ної, енер­ге­ти­чної інфра­стру­кту­ри, об’є­ктів зв’яз­ку та доро­жньо­го госпо­дар­ства (крім об’є­ктів доро­жньо­го сер­ві­су);

{Абзац чотир­над­ця­тий части­ни дру­гої стат­ті 134 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 1012-VIII від 18.02.2016}

будів­ни­цтва об’є­ктів забез­пе­че­н­ня жит­тє­ді­яль­но­сті насе­ле­них пун­ктів (сміт­тє­пе­ре­ро­бних об’є­ктів, очи­сних спо­руд, коте­лень, кла­до­вищ, про­ти­е­ро­зій­них, про­тиз­сув­них і про­ти­се­ле­вих спо­руд);

пере­да­чі гро­ма­дя­нам земель­них діля­нок для сіно­ко­сі­н­ня і випа­са­н­ня худо­би, для горо­дни­цтва;

{Абзац шістнад­ця­тий части­ни дру­гої стат­ті 134 в реда­кції Зако­ну 1012-VIII від 18.02.2016}

{Абзац сім­над­ця­тий части­ни дру­гої стат­ті 134 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 1012-VIII від 18.02.2016}

{Абзац вісім­над­ця­тий части­ни дру­гої стат­ті 134 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну № 1012-VIII від 18.02.2016}

нада­н­ня земель­них діля­нок суб’є­ктам госпо­да­рю­ва­н­ня, що реа­лі­зу­ють від­по­від­но до Зако­ну Укра­ї­ни “Про осо­бли­во­сті про­ва­дже­н­ня інве­сти­цій­ної діяль­но­сті на тери­то­рії Авто­ном­ної Респу­блі­ки Крим” заре­є­стро­ва­ні в уста­нов­ле­но­му поряд­ку інве­сти­цій­ні про­е­кти. Нада­н­ня такої земель­ної ділян­ки у вла­сність здій­сню­є­ться згі­дно із зако­но­дав­ством після завер­ше­н­ня стро­ку реа­лі­за­ції інве­сти­цій­но­го про­е­кту за умо­ви вико­на­н­ня суб’єктом госпо­да­рю­ва­н­ня дого­во­ру про умо­ви реа­лі­за­ції цьо­го інве­сти­цій­но­го про­е­кту на тери­то­рії Авто­ном­ної Респу­блі­ки Крим;

{Части­ну дру­гу стат­ті 134 допов­не­но новим абза­цом згі­дно із Зако­ном № 639-VII від 10.10.2013}

{Абзац двад­ця­тий части­ни дру­гої стат­ті 134 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 1012-VIII від 18.02.2016}

{Абзац двад­цять пер­ший части­ни дру­гої стат­ті 134 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 1012-VIII від 18.02.2016}

понов­ле­н­ня дого­во­рів орен­ди зем­лі;

{Абзац двад­цять тре­тій части­ни дру­гої стат­ті 134 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 1012-VIII від 18.02.2016}

пере­да­чі в орен­ду, кон­це­сію май­но­вих ком­пле­ксів або неру­хо­мо­го май­на, роз­та­шо­ва­но­го на земель­них ділян­ках дер­жав­ної, кому­наль­ної вла­сно­сті;

{Части­ну дру­гу стат­ті 134 допов­не­но новим абза­цом згі­дно із Зако­ном № 3687-VI від 08.07.2011}

нада­н­ня в орен­ду земель­них діля­нок інду­стрі­аль­них пар­ків керу­ю­чим ком­па­ні­ям цих інду­стрі­аль­них пар­ків;

{Части­ну дру­гу стат­ті 134 допов­не­но новим абза­цом згі­дно із Зако­ном 5018-VI від 21.06.2012}

{Абзац двад­цять шостий части­ни дру­гої стат­ті 134 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну1012-VIII від 18.02.2016}

нада­н­ня земель­них діля­нок зони від­чу­же­н­ня та зони без­умов­но­го (обов’язкового) від­се­ле­н­ня тери­то­рії, що зазна­ла радіо­актив­но­го забру­дне­н­ня вна­слі­док Чор­но­биль­ської ката­стро­фи.

{Части­ну дру­гу стат­ті 134 допов­не­но абза­цом двад­цять сьо­мим згі­дно із Зако­ном 1472-VIII від 14.07.2016}

{Части­на дру­га стат­ті 134 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 800-VI від 25.12.2008, 1474-VI від 05.06.2009; в реда­кції Зако­ну 1702-VI від 05.11.2009}

 1. Земель­ні тор­ги не про­во­дя­ться при надан­ні (пере­да­чі) земель­них діля­нок гро­ма­дя­нам у випад­ках, перед­ба­че­них ста­т­тя­ми 34, 36 та 121 цьо­го Коде­ксу, а також пере­да­чі земель загаль­но­го кори­сту­ва­н­ня садів­ни­цько­му това­ри­ству та дачно­му коопе­ра­ти­ву. Земель­ні тор­ги не про­во­дя­ться при без­опла­тній пере­да­чі земель­них діля­нок осо­бам, ста­тус уча­сни­ка бойо­вих дій яким нада­но від­по­від­но до пун­ктів 19 і 20 части­ни пер­шої стат­ті 6 Зако­ну Укра­ї­ни “Про ста­тус вете­ра­нів вій­ни, гаран­тії їх соці­аль­но­го захи­сту”.

{Части­на тре­тя стат­ті 134 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 2949-VI від 14.01.2011, 1012-VIII від 18.02.2016}

Ста­т­тя 135. Земель­ні тор­ги

 1. Земель­ні тор­ги про­во­дя­ться у фор­мі аукціо­ну, за резуль­та­та­ми про­ве­де­н­ня яко­го укла­да­є­ться дого­вір купів­лі-про­да­жу, орен­ди, супер­фі­цію, емфі­тев­зи­су земель­ної ділян­ки з уча­сни­ком (пере­мож­цем) земель­них тор­гів, який запро­по­ну­вав най­ви­щу ціну за земель­ну ділян­ку, що про­да­є­ться, або най­ви­щу пла­ту за кори­сту­ва­н­ня нею, зафі­ксо­ва­ну в ході про­ве­де­н­ня земель­них тор­гів.
 2. Про­даж земель­них діля­нок дер­жав­ної чи кому­наль­ної вла­сно­сті або прав на них (орен­ди, супер­фі­цію, емфі­тев­зи­су) здій­сню­є­ться виклю­чно на земель­них тор­гах, крім випад­ків, вста­нов­ле­них части­на­ми дру­гою і тре­тьою стат­ті 134 цьо­го Коде­ксу.

На земель­них тор­гах не може бути вико­ри­ста­не пере­ва­жне пра­во купів­лі.

Про­даж земель­них діля­нок дер­жав­ної вла­сно­сті разом з роз­та­шо­ва­ни­ми на них об’є­кта­ми, що під­ля­га­ють при­ва­ти­за­ції, на земель­них тор­гах здій­сню­є­ться дер­жав­ни­ми орга­на­ми при­ва­ти­за­ції у поряд­ку, вста­нов­ле­но­му цим Коде­ксом, з ура­ху­ва­н­ням вимог зако­но­дав­ства з питань при­ва­ти­за­ції.

Про­даж земель­них діля­нок, що пере­бу­ва­ють у при­ва­тній вла­сно­сті, або прав на них (орен­ди, супер­фі­цію, емфі­тев­зи­су) може здій­сню­ва­ти­ся на земель­них тор­гах виклю­чно з іні­ці­а­ти­ви вла­сни­ків земель­ної ділян­ки. У тако­му разі земель­ні тор­ги регу­лю­ю­ться поло­же­н­ня­ми цьо­го Коде­ксу, якщо інше не перед­ба­че­но зако­ном чи дого­во­ром з вико­нав­цем земель­них тор­гів.

Звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на земель­ні ділян­ки або прав на них (орен­ди, супер­фі­цію, емфі­тев­зи­су) здій­сню­є­ться дер­жав­ним вико­нав­цем під час вико­на­н­ня рішень, що під­ля­га­ють при­му­со­во­му вико­нан­ню в поряд­ку, вста­нов­ле­но­му Зако­ном Укра­ї­ни “Про вико­нав­че про­ва­дже­н­ня”, з ура­ху­ва­н­ням осо­бли­во­стей під­го­тов­ки до про­ве­де­н­ня та про­ве­де­н­ня земель­них тор­гів, визна­че­них цим Коде­ксом.

 1. Орга­ні­за­то­ром земель­них тор­гів є фізи­чна або юри­ди­чна осо­ба — вла­сник земель­ної ділян­ки, Вер­хов­на Рада Авто­ном­ної Респу­блі­ки Крим, Рада міні­стрів Авто­ном­ної Респу­блі­ки Крим, орган вико­нав­чої вла­ди, орган місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня, що здій­снює реа­лі­за­цію пра­ва дер­жав­ної чи кому­наль­ної вла­сно­сті на земель­ні ділян­ки, або дер­жав­ний вико­на­вець у разі вико­на­н­ня рішень, що під­ля­га­ють при­му­со­во­му вико­нан­ню в поряд­ку, перед­ба­че­но­му Зако­ном Укра­ї­ни “Про вико­нав­че про­ва­дже­н­ня”, які укла­ли з вико­нав­цем земель­них тор­гів дого­вір про про­ве­де­н­ня земель­них тор­гів.

Вико­нав­цем земель­них тор­гів є суб’єкт госпо­да­рю­ва­н­ня, який уклав з орга­ні­за­то­ром земель­них тор­гів дого­вір про їх про­ве­де­н­ня.

{Абзац дру­гий части­ни тре­тьої стат­ті 135 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 222-VIII від 02.03.2015}

Уча­сни­ком земель­них тор­гів є фізи­чна або юри­ди­чна осо­ба, яка пода­ла вико­нав­цю земель­них тор­гів доку­мен­ти, зазна­че­ні в части­ні сьо­мій стат­ті 137 цьо­го Коде­ксу, спла­ти­ла реє­стра­цій­ний та гаран­тій­ний вне­ски, заре­є­стро­ва­на у кни­зі реє­стра­ції уча­сни­ків земель­них тор­гів і від­по­від­но до зако­ну може набу­ва­ти пра­во вла­сно­сті чи кори­сту­ва­н­ня земель­ною ділян­кою, яка вистав­ля­є­ться на земель­ні тор­ги.

 1. Про­ве­де­н­ня земель­них тор­гів щодо земель­них діля­нок дер­жав­ної чи кому­наль­ної вла­сно­сті або прав на них здій­сню­є­ться за ріше­н­ням орга­ні­за­то­ра земель­них тор­гів, у яко­му зазна­ча­ю­ться:

а) пере­лік земель­них діля­нок або прав на них, які вистав­ля­ю­ться на земель­ні тор­ги окре­ми­ми лота­ми;

б) стар­то­ва ціна лота;

в) строк та інші умо­ви кори­сту­ва­н­ня земель­ною ділян­кою у разі набу­т­тя пра­ва кори­сту­ва­н­ня земель­ною ділян­кою на земель­них тор­гах;

г) осо­ба, упов­но­ва­же­на орга­ні­за­то­ром земель­них тор­гів на укла­де­н­ня дого­во­ру купів­лі-про­да­жу, орен­ди, супер­фі­цію, емфі­тев­зи­су земель­ної ділян­ки, яка або пра­во на яку вистав­ля­є­ться на земель­ні тор­ги.

 1. Земель­ні тор­ги про­во­дя­ться від­по­від­но до дого­во­ру між орга­ні­за­то­ром земель­них тор­гів та їх вико­нав­цем. Фінан­су­ва­н­ня орга­ні­за­ції та про­ве­де­н­ня земель­них тор­гів здій­сню­є­ться орга­ні­за­то­ром земель­них тор­гів або їх вико­нав­цем від­по­від­но до дого­во­ру, укла­де­но­го між ними, у тому числі за раху­нок реє­стра­цій­них вне­сків уча­сни­ків земель­них тор­гів.

{Абзац пер­ший части­ни п’я­тої стат­ті 135 в реда­кції Зако­ну 1012-VIII від 18.02.2016}

Витра­ти (вида­тки), здій­сне­ні орга­ні­за­то­ром або вико­нав­цем земель­них тор­гів на їх про­ве­де­н­ня, від­шко­до­ву­ю­ться йому пере­мож­цем земель­них тор­гів.

{Абзац части­ни п’я­тої стат­ті 135 в реда­кції Зако­ну 1012-VIII від 18.02.2016}

Після опу­блі­ку­ва­н­ня ого­ло­ше­н­ня про про­ве­де­н­ня земель­них тор­гів вико­на­вець може від­мо­ви­ти­ся від дого­во­ру лише у випад­ках, якщо про­ве­де­н­ня земель­них тор­гів ста­ло немо­жли­вим з неза­ле­жних від ньо­го при­чин.

 1. Вина­го­ро­да вико­нав­цю земель­них тор­гів, яку вста­нов­лює орга­ні­за­тор земель­них тор­гів, скла­да­є­ться з вида­тків на орга­ні­за­цію та про­ве­де­н­ня земель­них тор­гів і при­бу­тку вико­нав­ця.

Вина­го­ро­да вико­нав­ця земель­них тор­гів вста­нов­лю­є­ться у роз­мі­рі 5 від­со­тків ціни, за якою здій­сню­є­ться купів­ля-про­даж земель­ної ділян­ки, або 50 від­со­тків річної пла­ти за кори­сту­ва­н­ня земель­ною ділян­кою (у разі про­да­жу прав на земель­ну ділян­ку (орен­ди, супер­фі­цію, емфі­тев­зи­су), але не більш як 2000 нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян за кожний лот.

{Абзац дру­гий части­ни шостої стат­ті 135 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 661-VII від 24.10.2013}

 1. Роз­мір реє­стра­цій­но­го вне­ску визна­ча­є­ться вико­нав­цем і не може пере­ви­щу­ва­ти 50 від­со­тків роз­мі­ру міні­маль­ної заро­бі­тної пла­ти на дату публі­ка­ції ого­ло­ше­н­ня про про­ве­де­н­ня земель­них тор­гів.
 2. Роз­мір гаран­тій­но­го вне­ску за лотом ста­но­вить 5 від­со­тків стар­то­вої ціни про­да­жу земель­ної ділян­ки або стар­то­во­го роз­мі­ру річної пла­ти за кори­сту­ва­н­ня земель­ною ділян­кою (у разі про­да­жу прав на земель­ну ділян­ку (орен­ди, супер­фі­цію, емфі­тев­зи­су).
 3. Реє­стра­цій­ний та гаран­тій­ний вне­ски спла­чу­ю­ться уча­сни­ка­ми земель­них тор­гів на окре­мі рахун­ки вико­нав­ця земель­них тор­гів, від­кри­ті в бан­ку.
 4. Спла­че­ні суми реє­стра­цій­них вне­сків повер­нен­ню не під­ля­га­ють, крім випад­ку, визна­че­но­го части­ною тре­тьою стат­ті 138 цьо­го Коде­ксу.
 5. Спла­че­ні суми гаран­тій­них вне­сків (крім випад­ків, визна­че­них части­ною п’я­тою стат­ті 138 цьо­го Коде­ксу) повер­та­ю­ться вико­нав­цем земель­них тор­гів усім уча­сни­кам земель­них тор­гів, які не були визна­ні пере­мож­ця­ми, про­тя­гом трьох бан­ків­ських днів з дня про­ве­де­н­ня земель­них тор­гів.
 6. Умо­ви, ого­ло­ше­ні перед про­ве­де­н­ням земель­них тор­гів, не під­ля­га­ють змі­ні під час укла­де­н­ня дого­во­ру купів­лі-про­да­жу, орен­ди, супер­фі­цію, емфі­тев­зи­су земель­ної ділян­ки.

{Ста­т­тя 135 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 107-VI від 28.12.2007 — змі­ну визна­но некон­сти­ту­цій­ною згі­дно з Ріше­н­ням Кон­сти­ту­цій­но­го Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008, 309-VI від 03.06.2008; в реда­кції Зако­ну 5077-VI від 05.07.2012}

Ста­т­тя 136. Добір земель­них діля­нок дер­жав­ної чи кому­наль­ної вла­сно­сті та під­го­тов­ка лотів для про­да­жу на земель­них тор­гах

 1. Орга­ні­за­тор земель­них тор­гів визна­чає пере­лік земель­них діля­нок дер­жав­ної чи кому­наль­ної вла­сно­сті та/або прав на них, які вистав­ля­ю­ться на земель­ні тор­ги окре­ми­ми лота­ми. Забо­ро­ня­є­ться вно­си­ти до зазна­че­но­го пере­лі­ку при­зна­че­ні під забу­до­ву земель­ні ділян­ки без ура­ху­ва­н­ня у випад­ках, перед­ба­че­них зако­ном, резуль­та­тів гро­мад­сько­го обго­во­ре­н­ня.

У пере­лі­ку зазна­ча­ю­ться місце роз­та­шу­ва­н­ня (адре­са) земель­ної ділян­ки, її цільо­ве при­зна­че­н­ня (фун­кціо­наль­не вико­ри­ста­н­ня), пло­ща, када­стро­вий номер, умо­ви про­да­жу.

 1. Добір земель­них діля­нок дер­жав­ної чи кому­наль­ної вла­сно­сті, у тому числі разом з роз­та­шо­ва­ни­ми на них об’є­кта­ми неру­хо­мо­го май­на (будів­ля­ми, спо­ру­да­ми) дер­жав­ної чи кому­наль­ної вла­сно­сті, які або пра­ва на які вистав­ля­ю­ться на земель­ні тор­ги, здій­сню­є­ться з ура­ху­ва­н­ням затвер­дже­них місто­бу­дів­ної доку­мен­та­ції та доку­мен­та­ції із зем­ле­устрою, а також мар­ке­тин­го­вих дослі­джень, інве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті, звер­нень гро­ма­дян та юри­ди­чних осіб щодо намі­рів забу­до­ви.
 2. Земель­ні ділян­ки, вклю­че­ні до пере­лі­ку земель­них діля­нок дер­жав­ної чи кому­наль­ної вла­сно­сті або прав на них, які вистав­ле­ні на земель­ні тор­ги, не можуть від­чу­жу­ва­ти­ся, пере­да­ва­ти­ся в заста­ву, нада­ва­ти­ся у кори­сту­ва­н­ня до завер­ше­н­ня тор­гів.
 3. Під­го­тов­ку лотів до про­ве­де­н­ня земель­них тор­гів забез­пе­чує орга­ні­за­тор земель­них тор­гів.

Під­го­тов­ка лотів до про­ве­де­н­ня земель­них тор­гів вклю­чає:

а) виго­тов­ле­н­ня, пого­дже­н­ня та затвер­дже­н­ня в уста­нов­ле­но­му зако­но­дав­ством поряд­ку про­е­кту зем­ле­устрою щодо від­ве­де­н­ня земель­ної ділян­ки (у разі змі­ни цільо­во­го при­зна­че­н­ня земель­ної ділян­ки та у разі, якщо межі земель­ної ділян­ки не вста­нов­ле­ні в нату­рі (на місце­во­сті);

б) дер­жав­ну реє­стра­цію земель­ної ділян­ки;

в) дер­жав­ну реє­стра­цію речо­во­го пра­ва на земель­ну ділян­ку;

г) отри­ма­н­ня витя­гу про нор­ма­тив­ну гро­шо­ву оцін­ку земель­ної ділян­ки від­по­від­но доЗако­ну Укра­ї­ни “Про оцін­ку земель” у разі про­да­жу на земель­них тор­гах пра­ва орен­ди на неї;

ґ) про­ве­де­н­ня екс­пер­тної гро­шо­вої оцін­ки земель­ної ділян­ки від­по­від­но до Зако­ну Укра­ї­ни “Про оцін­ку земель”, крім випад­ків про­да­жу на земель­них тор­гах пра­ва орен­ди на неї;

д) вста­нов­ле­н­ня стар­то­вої ціни про­да­жу земель­ної ділян­ки, яка щодо земель дер­жав­ної та кому­наль­ної вла­сно­сті не може бути ниж­чою за екс­пер­тну гро­шо­ву оцін­ку земель­ної ділян­ки;

е) вста­нов­ле­н­ня стар­то­во­го роз­мі­ру річної орен­дної пла­ти, який щодо земель дер­жав­ної та кому­наль­ної вла­сно­сті не може бути мен­шим роз­мі­ру орен­дної пла­ти, визна­че­но­го Пода­тко­вим коде­ксом Укра­ї­ни;

є) вста­нов­ле­н­ня стар­то­вої ціни про­да­жу прав емфі­тев­зи­су, супер­фі­цію земель­ної ділян­ки, яка щодо земель дер­жав­ної чи кому­наль­ної вла­сно­сті не може бути ниж­чою за рин­ко­ву вар­тість від­по­від­но­го пра­ва, визна­че­ну шля­хом про­ве­де­н­ня екс­пер­тної гро­шо­вої оцін­ки земель­них діля­нок;

ж) визна­че­н­ня вико­нав­ця земель­них тор­гів, дати та місця про­ве­де­н­ня земель­них тор­гів.

Під­го­тов­ка лотів до про­ве­де­н­ня земель­них тор­гів у разі звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на земель­ну ділян­ку вклю­чає про­ве­де­н­ня екс­пер­тної гро­шо­вої оцін­ки земель­ної ділян­ки від­по­від­но до Зако­ну Укра­ї­ни “Про оцін­ку земель”, вста­нов­ле­н­ня стар­то­вої ціни лота, яка дорів­нює лікві­да­цій­ній вар­то­сті земель­ної ділян­ки, що визна­че­на за резуль­та­та­ми екс­пер­тної гро­шо­вої оцін­ки земель­ної ділян­ки.

 1. Фінан­су­ва­н­ня під­го­тов­ки лотів до про­ве­де­н­ня земель­них тор­гів здій­сню­є­ться орга­ні­за­то­ром земель­них тор­гів або їх вико­нав­цем від­по­від­но до дого­во­ру між ними.

Витра­ти, здій­сне­ні орга­ні­за­то­ром земель­них тор­гів або їх вико­нав­цем на під­го­тов­ку лотів до про­ве­де­н­ня земель­них тор­гів, від­шко­до­ву­ю­ться пере­мож­цем земель­них тор­гів за кожним лотом.

{Части­на п’я­та стат­ті 136 в реда­кції Зако­ну 1012-VIII від 18.02.2016}

 1. Заку­пів­ля послуг з вико­на­н­ня робіт із зем­ле­устрою, оцін­ки земель у про­це­сі під­го­тов­ки лотів до про­да­жу земель­них діля­нок дер­жав­ної чи кому­наль­ної вла­сно­сті або прав на них (орен­ди, супер­фі­цію, емфі­тев­зи­су) на земель­них тор­гах та визна­че­н­ня вико­нав­ця земель­них тор­гів орга­ні­за­то­ром земель­них тор­гів здій­сню­є­ться у поряд­ку, визна­че­но­му зако­но­дав­ством про здій­сне­н­ня дер­жав­них заку­пі­вель.

{Части­на шоста стат­ті 136 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1012-VIII від 18.02.2016}

{Ста­т­тя 136 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 3235-IV від 20.12.2005, № 489‑V від 19.12.2006, 107-VI від 28.12.2007 — змі­ну визна­но некон­сти­ту­цій­ною згі­дно з Ріше­н­ням Кон­сти­ту­цій­но­го Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008, 309-VI від 03.06.2008; в реда­кції Зако­ну509-VI від 16.09.2008; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 800-VI від 25.12.2008, 3123-VI від 03.03.2011; в реда­кції Зако­ну 5077-VI від 05.07.2012}

Ста­т­тя 137. Під­го­тов­ка до про­ве­де­н­ня та поря­док про­ве­де­н­ня земель­них тор­гів

 1. Орга­ні­за­тор земель­них тор­гів не пізні­ше деся­ти робо­чих днів після під­пи­са­н­ня дого­во­ру про про­ве­де­н­ня тор­гів пере­дає, а вико­на­вець земель­них тор­гів при­ймає доку­мен­ти та мате­рі­а­ли на лот, зазна­че­ні у части­ні четвер­тій стат­ті 136 цьо­го Коде­ксу.
 2. Доку­мен­та­ція щодо кожно­го лота оформ­ля­є­ться вико­нав­цем земель­них тор­гів в окре­му спра­ву і після закін­че­н­ня тор­гів пере­да­є­ться поку­пце­ві.

Із зазна­че­них доку­мен­та­ції та мате­рі­а­лів вико­на­вець земель­них тор­гів фор­мує інфор­ма­цій­ну кар­тку на лот.

 1. Вико­на­вець земель­них тор­гів після отри­ма­н­ня доку­мен­тів та мате­рі­а­лів на лот забез­пе­чує опу­блі­ку­ва­н­ня на офі­цій­но­му веб-сай­ті цен­траль­но­го орга­ну вико­нав­чої вла­ди, що реа­лі­зує дер­жав­ну полі­ти­ку у сфе­рі земель­них від­но­син, а також, за бажа­н­ням орга­ні­за­то­ра земель­них тор­гів, у дру­ко­ва­них засо­бах масо­вої інфор­ма­ції ого­ло­ше­н­ня про про­ве­де­н­ня земель­них тор­гів.

{Части­на тре­тя стат­ті 137 в реда­кції Зако­нів 661-VII від 24.10.2013, 1012-VIII від 18.02.2016}

 1. В ого­ло­шен­ні зазна­ча­ю­ться за кожним лотом:

{Абзац пер­ший части­ни четвер­тої стат­ті 137 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1012-VIII від 18.02.2016}

а) най­ме­ну­ва­н­ня орга­ні­за­то­ра земель­них тор­гів;

б) місце роз­та­шу­ва­н­ня, пло­ща земель­ної ділян­ки та її када­стро­вий номер;

в) цільо­ве при­зна­че­н­ня, а для місто­бу­дів­них потреб — також види вико­ри­ста­н­ня;

г) умо­ви дого­во­ру купів­лі-про­да­жу, орен­ди, супер­фі­цію, емфі­тев­зи­су, який укла­да­є­ться на земель­них тор­гах;

ґ) стар­то­ва ціна про­да­жу земель­ної ділян­ки або стар­то­вий роз­мір річної пла­ти за кори­сту­ва­н­ня земель­ною ділян­кою;

д) місто­бу­дів­ні умо­ви і обме­же­н­ня забу­до­ви земель­ної ділян­ки для земель­них діля­нок, при­зна­че­них для цілей, пов’я­за­них із забу­до­вою;

е) місце і час про­ве­де­н­ня земель­них тор­гів;

є) роз­мір реє­стра­цій­но­го та гаран­тій­но­го вне­сків, які спла­чу­ю­ться уча­сни­ка­ми, поря­док їх спла­ти;

ж) номе­ри рахун­ків вико­нав­ця земель­них тор­гів, від­кри­тих у бан­ку для спла­ти реє­стра­цій­но­го та гаран­тій­но­го вне­сків;

{Пункт “ж” части­ни четвер­тої стат­ті 137 в реда­кції Зако­ну 1012-VIII від 18.02.2016}

з) най­ме­ну­ва­н­ня та адре­са вико­нав­ця земель­них тор­гів, прі­зви­ще та поса­да, номер теле­фо­ну осо­би, в якої можна озна­йо­ми­ти­ся з доку­мен­та­ми на лот;

и) текст дого­во­ру, що про­по­ну­є­ться укла­сти на тор­гах, без визна­че­н­ня ціни та зазна­че­н­ня осо­би поку­пця (орен­да­ря);

і) сума витрат (вида­тків), здій­сне­них на під­го­тов­ку лота до про­да­жу, орга­ні­за­цію та про­ве­де­н­ня земель­них тор­гів, що під­ля­гає від­шко­ду­ван­ню пере­мож­цем земель­них тор­гів.

{Части­ну четвер­ту стат­ті 137 допов­не­но новим абза­цом згі­дно із Зако­ном 1012-VIII від 18.02.2016}

При роз­мі­щен­ні ого­ло­ше­н­ня на офі­цій­но­му веб-сай­ті цен­траль­но­го орга­ну вико­нав­чої вла­ди, що забез­пе­чує реа­лі­за­цію дер­жав­ної полі­ти­ки у сфе­рі земель­них від­но­син, воно має місти­ти фото­гра­фі­чні зобра­же­н­ня земель­них діля­нок, копії доку­мен­тів та мате­рі­а­лів на лот.

 1. Роз­мі­ще­н­ня інфор­ма­ції на офі­цій­но­му веб-сай­ті цен­траль­но­го орга­ну вико­нав­чої вла­ди, що забез­пе­чує реа­лі­за­цію дер­жав­ної полі­ти­ки у сфе­рі земель­них від­но­син, здій­сню­є­ться без­опла­тно. Техно­ло­гі­чні та про­грам­ні засо­би, необ­хі­дні для опри­лю­дне­н­ня ого­ло­ше­н­ня про про­ве­де­н­ня тор­гів, повин­ні забез­пе­чу­ва­ти юри­ди­чним та фізи­чним осо­бам можли­вість без­опла­тно­го ано­нім­но­го пере­гля­ду, копі­ю­ва­н­ня та роз­дру­ку­ва­н­ня інфор­ма­ції із засто­су­ва­н­ням поши­ре­них веб-огля­да­чів та реда­кто­рів, без необ­хі­дно­сті засто­су­ва­н­ня спе­ці­аль­но ство­ре­них техно­ло­гі­чних чи про­грам­них засо­бів, ціло­до­бо­во, без обме­жень.
 2. Земель­ні тор­ги про­во­дя­ться не рані­ше 30 днів та не пізні­ше 90 днів після опри­лю­дне­н­ня ого­ло­ше­н­ня.
 3. Осо­ба, яка бажає взя­ти участь у земель­них тор­гах, не пізні­ше ніж за три робо­чі дні до їх про­ве­де­н­ня подає вико­нав­цю земель­них тор­гів:

а) заяву про участь у земель­них тор­гах;

б) інфор­ма­цію про най­ме­ну­ва­н­ня, місце­зна­хо­дже­н­ня та іден­ти­фі­ка­цій­ний код юри­ди­чної осо­би згі­дно з Єди­ним дер­жав­ним реє­стром під­при­ємств та орга­ні­за­цій Укра­ї­ни, інфор­ма­цію про дер­жа­ву, в якій заре­є­стро­ва­ні або мають постій­не місце про­жи­ва­н­ня заснов­ни­ки (уча­сни­ки) юри­ди­чної осо­би, у ста­ту­тно­му (скла­де­но­му) капі­та­лі якої є час­тка іно­зем­но­го капі­та­лу; або прі­зви­ще, ім’я, по батько­ві та реє­стра­цій­ний номер облі­ко­вої кар­тки пла­тни­ка пода­тків або номер та серію паспор­та (для фізи­чних осіб, які через свої релі­гій­ні пере­ко­на­н­ня від­мов­ля­ю­ться від прийня­т­тя реє­стра­цій­но­го номе­ра облі­ко­вої кар­тки пла­тни­ка пода­тків та офі­цій­но пові­до­ми­ли про це від­по­від­ний орган дохо­дів і збо­рів і мають від­мі­тку у паспор­ті) фізи­чної осо­би — під­при­єм­ця. Фізи­чні осо­би, які не є під­при­єм­ця­ми, пода­ють копію довід­ки про при­сво­є­н­ня їм реє­стра­цій­но­го номе­ра облі­ко­вої кар­тки пла­тни­ка пода­тків (іден­ти­фі­ка­цій­но­го номе­ра фізи­чної осо­би — пла­тни­ка пода­тків) або копію паспор­та (для фізи­чних осіб, які через свої релі­гій­ні пере­ко­на­н­ня від­мов­ля­ю­ться від прийня­т­тя реє­стра­цій­но­го номе­ра облі­ко­вої кар­тки пла­тни­ка пода­тків та офі­цій­но пові­до­ми­ли про це від­по­від­ний орган дохо­дів і збо­рів і мають від­мі­тку у паспор­ті). Для іно­зем­них гро­ма­дян та осіб без гро­ма­дян­ства — прі­зви­ще, ім’я та по батько­ві, гро­ма­дян­ство (під­дан­ство) іншої дер­жа­ви, постій­не місце про­жи­ва­н­ня в кра­ї­ні, гро­ма­дя­ни­ном (під­да­ним) якої є осо­ба; для іно­зем­них юри­ди­чних осіб — най­ме­ну­ва­н­ня, місце­зна­хо­дже­н­ня та дер­жа­ва, в якій заре­є­стро­ва­на юри­ди­чна осо­ба.

{Пункт “б” части­ни сьо­мої стат­ті 137 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 406-VII від 04.07.2013}

Копії засвід­чу­ю­ться під­пи­сом осо­би, яка бажає взя­ти участь у тор­гах;

в) доку­мен­ти, що під­твер­джу­ють спла­ту реє­стра­цій­но­го та гаран­тій­но­го вне­сків (копії роз­ра­хун­ко­вих доку­мен­тів, випи­ски з рахун­ків).

Пред­став­ник фізи­чної чи юри­ди­чної осо­би подає також доку­мен­ти, що під­твер­джу­ють пра­во дія­ти від іме­ні уча­сни­ка тор­гів.

 1. Вико­на­вець земель­них тор­гів при­ймає доку­мен­ти в уча­сни­ків — фізи­чних осіб та пред­став­ни­ків уча­сни­ків — юри­ди­чних осіб.

{Абзац пер­ший части­ни восьмої стат­ті 137 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1012-VIII від 18.02.2016}

Вико­на­вець земель­них тор­гів після отри­ма­н­ня доку­мен­тів, зазна­че­них у части­ні пер­шій цієї стат­ті, зано­сить до кни­ги реє­стра­ції уча­сни­ків тор­гів поряд­ко­вий номер уча­сни­ка і номер лота, який він виявив бажа­н­ня при­дба­ти, та видає уча­сни­ку (його пред­став­ни­ку) довід­ку про отри­ма­н­ня доку­мен­тів із зазна­че­н­ням їх пере­лі­ку, вхі­дний кви­ток, інфор­ма­цій­ну кар­тку на лот та кар­тку уча­сни­ка (із зазна­че­н­ням на зво­ро­тно­му боці умов про­ве­де­н­ня тор­гів).

{Абзац дру­гий части­ни восьмої стат­ті 137 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1012-VIII від 18.02.2016}

До кни­ги реє­стра­ції уча­сни­ків земель­них тор­гів вно­си­ться інфор­ма­ція, зазна­че­на в абза­ці дру­го­му цієї части­ни, а також:

{Абзац тре­тій части­ни восьмої стат­ті 137 в реда­кції Зако­ну 1012-VIII від 18.02.2016}

а) для фізи­чних осіб — прі­зви­ще, ім’я та по батько­ві, заре­є­стро­ва­не місце про­жи­ва­н­ня (за наяв­но­сті) та реє­стра­цій­ний номер облі­ко­вої кар­тки пла­тни­ка пода­тків (іден­ти­фі­ка­цій­ний номер) у Дер­жав­но­му реє­стрі фізи­чних осіб — пла­тни­ків пода­тків;

б) для юри­ди­чних осіб, ство­ре­них від­по­від­но до зако­но­дав­ства Укра­ї­ни, — най­ме­ну­ва­н­ня, місце­зна­хо­дже­н­ня, іден­ти­фі­ка­цій­ний код згі­дно з Єди­ним дер­жав­ним реє­стром під­при­ємств та орга­ні­за­цій Укра­ї­ни, для юри­ди­чних осіб, у ста­ту­тно­му (скла­де­но­му) капі­та­лі яких є час­тка іно­зем­но­го капі­та­лу, — також інфор­ма­ція про дер­жа­ву, в якій заре­є­стро­ва­ні або мають постій­не місце про­жи­ва­н­ня іно­зем­ні заснов­ни­ки (уча­сни­ки);

в) для іно­зем­них гро­ма­дян та осіб без гро­ма­дян­ства — гро­ма­дян­ство (під­дан­ство) іншої дер­жа­ви, прі­зви­ще, ім’я та по батько­ві, постій­не місце про­жи­ва­н­ня в кра­ї­ні, гро­ма­дя­ни­ном (під­да­ним) якої є осо­ба; для іно­зем­них юри­ди­чних осіб — най­ме­ну­ва­н­ня, місце­зна­хо­дже­н­ня та дер­жа­ва, в якій заре­є­стро­ва­на така юри­ди­чна осо­ба.

{Абзац сьо­мий части­ни восьмої стат­ті 137 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 1012-VIII від 18.02.2016}

Інфор­ма­ція про осо­бу уча­сни­ка (його пред­став­ни­ка), що місти­ться в пода­них ним доку­мен­тах, не під­ля­гає роз­го­ло­шен­ню, крім випад­ків, уста­нов­ле­них зако­ном.

 1. У день про­ве­де­н­ня тор­гів вико­на­вець реє­струє при­су­тніх уча­сни­ків. Уча­сник (його пред­став­ник) зобо­в’я­за­ний пре­д’я­ви­ти паспорт (дові­ре­ність на вчи­не­н­ня дій під час тор­гів, зокре­ма на участь у тор­гах та під­пи­са­н­ня про­то­ко­лу про резуль­та­ти тор­гів, і паспорт).

Після цьо­го вико­на­вець видає уча­сни­ку табли­чку з номе­ром.

Реє­стра­ція почи­на­є­ться за три годи­ни та закін­чу­є­ться за 20 хви­лин до поча­тку тор­гів.

Неза­ре­є­стро­ва­ні осо­би до уча­сті у тор­гах не допу­ска­ю­ться.

 1. Фор­ми заяви про участь у тор­гах, довід­ки про отри­ма­н­ня доку­мен­тів вико­нав­цем земель­них тор­гів, кни­ги реє­стра­ції уча­сни­ків тор­гів, вхі­дно­го кви­тка, інфор­ма­цій­ної кар­тки на лот та кар­тки уча­сни­ка тор­гів затвер­джу­ю­ться цен­траль­ним орга­ном вико­нав­чої вла­ди, що забез­пе­чує фор­му­ва­н­ня дер­жав­ної полі­ти­ки у сфе­рі земель­них від­но­син.
 2. Під час про­ве­де­н­ня тор­гів мають пра­во бути при­су­тні­ми та здій­сню­ва­ти зву­ко­за­пис і відео­з­йом­ку про­це­су про­ве­де­н­ня тор­гів пред­став­ни­ки засо­бів масо­вої інфор­ма­ції та гро­мад­ських об’­єд­нань.

За ріше­н­ням ліци­та­то­ра під час тор­гів за пев­ним лотом у залі можуть бути при­су­тні уча­сни­ки, які не беруть уча­сті в тор­гах за цим лотом, а також осо­би, які не є уча­сни­ка­ми, за запро­ше­н­ням орга­ні­за­то­ра земель­них тор­гів.

 1. Осо­бам, які не є уча­сни­ка­ми тор­гів за кон­кре­тним лотом, забо­ро­ня­є­ться втру­ча­ти­ся у тор­ги в будь-який спо­сіб, вчи­ня­ти дії, спря­мо­ва­ні на уми­сне ство­ре­н­ня пере­шкод для про­ве­де­н­ня тор­гів (пере­су­ва­ти­ся по залу та голо­сно роз­мов­ля­ти без дозво­лу ліци­та­то­ра, від­вер­та­ти ува­гу уча­сни­ків).
 2. Ліци­та­тор для усу­не­н­ня пору­шень та від­нов­ле­н­ня поряд­ку має пра­во:

усно попе­ре­ди­ти уча­сни­ка чи запро­ше­ну осо­бу про необ­хі­дність при­пи­не­н­ня пору­шень, але не біль­ше одно­го разу за кожний вид пору­ше­н­ня;

вима­га­ти від уча­сни­ка чи запро­ше­ної осо­би зали­ши­ти зал тор­гів за нео­дно­ра­зо­ве пору­ше­н­ня поряд­ку про­ве­де­н­ня тор­гів;

тим­ча­со­во при­пи­ни­ти про­ве­де­н­ня тор­гів та ого­ло­си­ти пере­р­ву в разі пору­ше­н­ня уча­сни­ка­ми пра­вил про­ве­де­н­ня тор­гів.

 1. Земель­ні тор­ги почи­на­ю­ться з ого­ло­ше­н­ня ліци­та­то­ром поряд­ку їх про­ве­де­н­ня.
 2. Лот вистав­ля­є­ться на тор­ги за наяв­но­сті не менш як двох заре­є­стро­ва­них уча­сни­ків.

{Части­на п’я­тнад­ця­та стат­ті 137 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1012-VIII від 18.02.2016}

 1. Ліци­та­тор ого­ло­шує номер лота, зазна­че­ний в інфор­ма­цій­ній кар­тці, місце роз­та­шу­ва­н­ня, роз­мір, цільо­ве при­зна­че­н­ня земель­ної ділян­ки та можли­ві види вико­ри­ста­н­ня земель­ної ділян­ки в межах пев­ної кате­го­рії земель, а також стар­то­ву ціну лота.
 2. Тор­ги почи­на­ю­ться з ого­ло­ше­н­ня ліци­та­то­ром стар­то­вої ціни одно­ча­сно з уда­ром аукціон­но­го моло­тка (гон­га), якщо один або біль­ше уча­сни­ків спо­ві­сти­ли про готов­ність при­дба­ти лот.
 3. Якщо про­тя­гом трьох хви­лин після три­ра­зо­во­го ого­ло­ше­н­ня стар­то­вої ціни ніхто з уча­сни­ків не висло­вив бажа­н­ня при­дба­ти лот за ціною, ого­ло­ше­ною ліци­та­то­ром, лот зні­ма­є­ться з про­да­жу на цих тор­гах.

У разі якщо про готов­ність при­дба­ти лот за стар­то­вою ціною спо­ві­сти­ли не менш як два уча­сни­ки, ліци­та­тор збіль­шує стар­то­ву ціну на крок тор­гів з подаль­шим послі­дов­ним збіль­ше­н­ням ціни.

Зна­че­н­ня кро­ку тор­гів вста­нов­лю­є­ться орга­ні­за­то­ром у роз­мі­рі до 5 від­со­тків стар­то­вої ціни земель­ної ділян­ки, або до 0,5 від­со­тка стар­то­вої пла­ти за кори­сту­ва­н­ня земель­ною ділян­кою (орен­ди, супер­фі­цію, емфі­тев­зи­су) у разі про­да­жу пра­ва на неї.

 1. У ході тор­гів уча­сни­ки пові­дом­ля­ють про намір при­дба­ти лот за ого­ло­ше­ною ліци­та­то­ром ціною у два спосо­би: під­ня­т­тям табли­чки з номе­ром, повер­ну­тим до ліци­та­то­ра, що засвід­чує прийня­т­тя ціни, запро­по­но­ва­ної ліци­та­то­ром (прийня­т­тя про­по­зи­ції ціни без голо­су), або під­ня­т­тям табли­чки з одно­ча­сним ого­ло­ше­н­ням сво­єї про­по­зи­ції сто­сов­но ціни лота, яка має бути біль­шою, ніж назва­на ліци­та­то­ром ціна, щонай­мен­ше на один крок тор­гів і обо­в’яз­ко­во кра­тною кро­ку тор­гів (про­по­зи­ція ціни з голо­су).

Якщо запро­по­но­ва­на уча­сни­ком ціна пере­ви­щує ого­ло­ше­ну ліци­та­то­ром ціну, ліци­та­тор нази­ває номер уча­сни­ка і пові­дом­ляє про його про­по­зи­цію.

У разі якщо ціна, запро­по­но­ва­на з голо­су одним із уча­сни­ків, біль­ша за ціну, ого­ло­ше­ну ліци­та­то­ром, але не кра­тна кро­ку тор­гів, ліци­та­тор тра­ктує таку про­по­зи­цію як зго­ду уча­сни­ка збіль­ши­ти ціну на від­по­від­ну кіль­кість кро­ків тор­гів, нази­ває номер цьо­го уча­сни­ка і запро­по­но­ва­ну ним ціну, кра­тну кро­ку тор­гів.

Якщо уча­сник під­няв табли­чку та ого­ло­сив ціну, мен­шу за ого­ло­ше­ну ліци­та­то­ром або попе­ре­днім уча­сни­ком, ліци­та­тор повто­рює свою ціну або ціну попе­ре­дньо­го уча­сни­ка, вва­жа­ю­чи під­ня­т­тя табли­чки уча­сни­ком, який запро­по­ну­вав мен­шу ціну, за зго­ду прийня­ти ціну, яку назвав ліци­та­тор або попе­ре­дній уча­сник. Після цьо­го ліци­та­тор ого­ло­шує насту­пну ціну, збіль­ше­ну на крок тор­гів.

Мов­ча­н­ня уча­сни­ка, який пер­шим під­няв табли­чку з номе­ром після ого­ло­ше­н­ня ліци­та­то­ром ціни, тра­кту­є­ться як зго­да уча­сни­ка на запро­по­но­ва­ну ліци­та­то­ром ціну. Після цьо­го ліци­та­тор нази­ває номер уча­сни­ка, який пер­шим під­няв табли­чку, і ого­ло­шує насту­пну ціну, збіль­ше­ну на крок тор­гів.

У разі якщо після ого­ло­ше­н­ня запро­по­но­ва­ної ліци­та­то­ром ціни одно­ча­сно декіль­ка уча­сни­ків під­ні­ма­ють свої табли­чки з номе­ром (прийня­т­тя про­по­зи­ції ціни без голо­су), ліци­та­тор нази­ває нову ціну, збіль­ше­ну на крок тор­гів, не ого­ло­шу­ю­чи номе­рів уча­сни­ків до того момен­ту, коли будь-який з них не ого­ло­сить свою ціну або ліци­та­тор не визна­чить, який з уча­сни­ків під­няв табли­чку пер­шим під час чер­го­во­го збіль­ше­н­ня ого­ло­ше­ної ліци­та­то­ром ціни.

Якщо під час послі­дов­но­го збіль­ше­н­ня ціни ліци­та­то­ром одно­ча­сно декіль­ка уча­сни­ків зали­ша­ють свої табли­чки під­ня­ти­ми, ліци­та­тор у будь-який момент на свій роз­суд може запро­по­ну­ва­ти їм ого­ло­си­ти свою ціну і після пер­шо­го ого­ло­ше­н­ня одним з уча­сни­ків сво­єї про­по­зи­ції назва­ти номер уча­сни­ка, який ого­ло­сив про­по­зи­цію, а також ціну, запро­по­но­ва­ну таким уча­сни­ком, а потім ого­ло­си­ти насту­пну ціну, збіль­ше­ну на крок тор­гів.

У разі якщо два або біль­ше уча­сни­ків одно­ча­сно пого­ди­ли­ся з ого­ло­ше­ною ціною, але не пого­ди­ли­ся з насту­пною ціною, збіль­ше­ною на крок тор­гів, ліци­та­тор може ого­ло­си­ти про змен­ше­н­ня кро­ку тор­гів і назва­ти насту­пну ціну, збіль­ше­ну на новий крок тор­гів. Якщо після цьо­го ніхто з уча­сни­ків не висло­вить бажа­н­ня при­дба­ти лот за ого­ло­ше­ною ліци­та­то­ром остан­ньою ціною, ліци­та­тор може запро­по­ну­ва­ти їм ого­ло­си­ти свою ціну. Після ого­ло­ше­н­ня одним з уча­сни­ків сво­єї про­по­зи­ції ліци­та­тор нази­ває номер уча­сни­ка, який ого­ло­сив про­по­зи­цію, а також запро­по­но­ва­ну ним ціну. Інші уча­сни­ки можуть запро­по­ну­ва­ти лише вищу за ого­ло­ше­ну ціну, яку ліци­та­тор ого­ло­шує разом з номе­ром уча­сни­ка і збіль­шує на насту­пний крок.

У разі якщо про­тя­гом трьох хви­лин після три­ра­зо­во­го повто­ре­н­ня остан­ньої ціни не запро­по­но­ва­на вища ціна, ліци­та­тор закін­чує тор­ги за лотом одно­ча­сно з уда­ром аукціон­но­го моло­тка (гон­га) та про­го­ло­ше­н­ням сло­ва “Про­да­но”, нази­ває ціну про­да­жу лота за остан­ньою най­біль­шою ціною, за якою вияв­ле­но намір при­дба­ти лот, номер пере­мож­ця і викли­кає його для під­пи­са­н­ня про­то­ко­лу, який веде­ться під час тор­гів.

 1. Пере­мо­жець, який від­мо­вив­ся від під­пи­са­н­ня про­то­ко­лу, позбав­ля­є­ться пра­ва на подаль­шу участь у тор­гах з про­да­жу цьо­го лота. До про­то­ко­лу вно­си­ться запис про від­мо­ву пере­мож­ця від його під­пи­са­н­ня. У тако­му разі про­то­кол під­пи­су­є­ться ліци­та­то­ром та пред­став­ни­ком орга­ні­за­то­ра земель­них тор­гів у день про­ве­де­н­ня тор­гів.

За наяв­но­сті інших уча­сни­ків, які вияви­ли бажа­н­ня при­дба­ти зазна­че­ний лот, ліци­та­тор від­нов­лює тор­ги за цим об’є­ктом у день про­ве­де­н­ня тор­гів. За умо­ви від­су­тно­сті таких уча­сни­ків лот вистав­ля­є­ться на повтор­ні тор­ги.

 1. Після закін­че­н­ня тор­гів за кожним лотом ліци­та­тор має пра­во ого­ло­си­ти пере­р­ву на 15 хви­лин.
 2. У про­це­сі про­ве­де­н­ня тор­гів вико­на­вець веде про­то­кол, у яко­му зазна­ча­ю­ться номер лота, стар­то­ва ціна та ціна про­да­жу лота, відо­мо­сті про пере­мож­ця, номе­ри рахун­ків, на які пере­мо­жець пови­нен вне­сти кошти за при­дба­ний лот. У разі потре­би до про­то­ко­лу може вно­си­ти­ся й інша інфор­ма­ція. Про­то­кол під­пи­су­є­ться пере­мож­цем, ліци­та­то­ром та орга­ні­за­то­ром земель­них тор­гів або його пред­став­ни­ком негай­но після закін­че­н­ня тор­гів за лотом у двох при­мір­ни­ках.

Один при­мір­ник про­то­ко­лу вида­є­ться пере­мож­цю.

 1. Ліци­та­тор ого­ло­шує про завер­ше­н­ня земель­них тор­гів після під­пи­са­н­ня про­то­ко­лу тор­гів.
 2. Дого­вір купів­лі-про­да­жу, орен­ди, супер­фі­цію, емфі­тев­зи­су земель­ної ділян­ки між орга­ні­за­то­ром земель­них тор­гів і пере­мож­цем тор­гів укла­да­є­ться без­по­се­ре­дньо в день про­ве­де­н­ня тор­гів, крім випад­ків, перед­ба­че­них части­ною двад­цять дев’я­тою цієї стат­ті.

У разі при­дба­н­ня пере­мож­цем кіль­кох лотів дого­вір укла­да­є­ться окре­мо на кожний з них.

 1. Укла­де­ний дого­вір купів­лі-про­да­жу земель­ної ділян­ки нота­рі­аль­но посвід­чу­є­ться.

Для посвід­че­н­ня дого­во­ру купів­лі-про­да­жу земель­ної ділян­ки нота­рі­у­су пода­є­ться про­то­кол тор­гів з інфор­ма­ці­єю про земель­ну ділян­ку, від­по­від­аль­ність за досто­вір­ність якої покла­да­є­ться на орга­ні­за­то­ра земель­них тор­гів.

 1. Пра­во на земель­ну ділян­ку, набу­те за резуль­та­та­ми про­ве­де­н­ня тор­гів, під­ля­гає дер­жав­ній реє­стра­ції в поряд­ку, визна­че­но­му зако­ном.
 2. Гаран­тій­ний вне­сок, спла­че­ний пере­мож­цем до поча­тку тор­гів, зара­хо­ву­є­ться до купі­вель­ної ціни.
 3. У разі про­да­жу земель­ної ділян­ки дер­жав­ної чи кому­наль­ної вла­сно­сті або пра­ва на неї (орен­ди, супер­фі­цію, емфі­тев­зи­су) вико­на­вець земель­них тор­гів про­тя­гом семи бан­ків­ських днів після закін­че­н­ня тор­гів пере­ра­хо­вує суму гаран­тій­но­го вне­ску, спла­че­но­го на його раху­нок пере­мож­цем, на від­по­від­ні рахун­ки орга­ні­за­то­ра земель­них тор­гів, від­кри­ті в орга­нах цен­траль­но­го орга­ну вико­нав­чої вла­ди, утво­ре­но­го для реа­лі­за­ції дер­жав­ної полі­ти­ки у сфе­рі казна­чей­сько­го обслу­го­ву­ва­н­ня бюдже­тних коштів, для зара­ху­ва­н­ня над­хо­джень від про­да­жу земель­них діля­нок або прав на них, та пере­ра­хо­вує гаран­тій­ні вне­ски уча­сни­ків, що не повер­та­ю­ться, на від­по­від­ні бюдже­тні рахун­ки, від­кри­ті в орга­нах цен­траль­но­го орга­ну вико­нав­чої вла­ди, утво­ре­но­го для реа­лі­за­ції дер­жав­ної полі­ти­ки у сфе­рі казна­чей­сько­го обслу­го­ву­ва­н­ня бюдже­тних коштів, для зара­ху­ва­н­ня інших над­хо­джень, крім суми вина­го­ро­ди, що під­ля­гає спла­ті орга­ні­за­то­ром земель­них тор­гів вико­нав­цю земель­них тор­гів від­по­від­но до дого­во­ру про про­ве­де­н­ня земель­них тор­гів.
 4. У разі визна­н­ня пере­мож­ця­ми тор­гів осіб, зазна­че­них у стат­ті 129 цьо­го Коде­ксу, дого­вір купів­лі-про­да­жу земель­ної ділян­ки несіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня укла­да­є­ться після отри­ма­н­ня пого­дже­н­ня Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни чи Кабі­не­ту Міні­стрів Укра­ї­ни про про­даж земель­них діля­нок цим осо­бам у випад­ках і в поряд­ку, вста­нов­ле­них зако­ном. У разі від­мо­ви Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни чи Кабі­не­ту Міні­стрів Укра­ї­ни у тако­му пого­джен­ні тор­ги за таким лотом вва­жа­ю­ться таки­ми, що не від­бу­ли­ся.
 5. На тор­гах зобо­в’я­за­ний бути при­су­тній орга­ні­за­тор земель­них тор­гів або його пред­став­ник, упов­но­ва­же­ний укла­да­ти від іме­ні орга­ні­за­то­ра земель­них тор­гів дого­вір купів­лі-про­да­жу, орен­ди, супер­фі­цію, емфі­тев­зи­су земель­ної ділян­ки, яка або пра­во на яку вистав­ля­є­ться на земель­ні тор­ги.
 6. Ціна про­да­жу земель­ної ділян­ки, пла­та за кори­сту­ва­н­ня земель­ною ділян­кою, пра­во кори­сту­ва­н­ня якою набу­то на тор­гах, а також сума витрат, здій­сне­них орга­ні­за­то­ром або вико­нав­цем земель­них тор­гів на під­го­тов­ку лота до про­да­жу, орга­ні­за­цію та про­ве­де­н­ня земель­них тор­гів, під­ля­га­ють спла­ті пере­мож­цем земель­них тор­гів не пізні­ше трьох бан­ків­ських днів з дня укла­де­н­ня від­по­від­но­го дого­во­ру.

{Части­на трид­цять пер­ша стат­ті 137 в реда­кції Зако­ну 1012-VIII від 18.02.2016}

{Ста­т­тя 137 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 107-VI від 28.12.2007 — змі­ну визна­но некон­сти­ту­цій­ною згі­дно з Ріше­н­ням Кон­сти­ту­цій­но­го Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008, 309-VI від 03.06.2008, 509-VI від 16.09.2008, 3123-VI від 03.03.2011; в реда­кції Зако­ну 5077-VI від 05.07.2012}

Ста­т­тя 138. Вста­нов­ле­н­ня резуль­та­тів тор­гів

 1. Земель­ні тор­ги за лотом вва­жа­ю­ться таки­ми, що від­бу­ли­ся, після укла­де­н­ня дого­во­ру купів­лі-про­да­жу, орен­ди, супер­фі­цію, емфі­тев­зи­су земель­ної ділян­ки.
 2. Земель­ні тор­ги можуть бути ска­со­ва­ні або визна­ні таки­ми, що не від­бу­ли­ся, чи їх резуль­та­ти можуть бути ану­льо­ва­ні.
 3. Земель­ні тор­ги до їх про­ве­де­н­ня ска­со­ву­ю­ться орга­ні­за­то­ром земель­них тор­гів у разі над­хо­дже­н­ня до ньо­го доку­мен­тів, які тягнуть за собою вне­се­н­ня змін до зем­ле­впо­ря­дної та зем­ле­оці­но­чної доку­мен­та­ції на земель­ну ділян­ку або вста­нов­ле­н­ня забо­ро­ни на її від­чу­же­н­ня чи пере­да­чу в кори­сту­ва­н­ня.

Пові­дом­ле­н­ня про ска­су­ва­н­ня тор­гів не пізні­ше насту­пно­го дня після прийня­т­тя від­по­від­но­го ріше­н­ня під­ля­гає опри­лю­днен­ню в тому само­му поряд­ку, що й ого­ло­ше­н­ня про про­ве­де­н­ня тор­гів.

У разі ска­су­ва­н­ня тор­гів орга­ні­за­тор земель­них тор­гів у деся­ти­ден­ний строк після прийня­т­тя ріше­н­ня про ска­су­ва­н­ня тор­гів від­шко­до­вує вико­нав­цю земель­них тор­гів факти­чно здій­сне­ні витра­ти на під­го­тов­ку до їх про­ве­де­н­ня, але не біль­ше макси­маль­ної суми вина­го­ро­ди, що вста­нов­ле­на части­ною шостою стат­ті 135 цьо­го Коде­ксу, а вико­на­вець земель­них тор­гів повер­тає уча­сни­кам спла­че­ні ними реє­стра­цій­ні та гаран­тій­ні вне­ски не пізні­ше п’я­ти бан­ків­ських днів з дати ска­су­ва­н­ня.

 1. Земель­ні тор­ги визна­ю­ться таки­ми, що не від­бу­ли­ся, у разі:

а) від­су­тно­сті уча­сни­ків або наяв­но­сті тіль­ки одно­го уча­сни­ка (крім про­ве­де­н­ня повтор­них тор­гів);

б) якщо жоден з уча­сни­ків не запро­по­ну­вав ціну, вищу за стар­то­ву ціну лота;

в) від­мо­ви пере­мож­ця від під­пи­са­н­ня про­то­ко­лу із зазна­че­н­ням резуль­та­тів тор­гів.

Ріше­н­ня про визна­н­ня тор­гів таки­ми, що не від­бу­ли­ся, при­йма­є­ться вико­нав­цем земель­них тор­гів у день їх про­ве­де­н­ня.

Земель­ні тор­ги визна­ю­ться таки­ми, що не від­бу­ли­ся, також у випад­ку, зазна­че­но­му вчасти­ні двад­цять дев’я­тій стат­ті 137 цьо­го Коде­ксу.

 1. Резуль­та­ти тор­гів ану­лю­ю­ться орга­ні­за­то­ром земель­них тор­гів у разі від­мо­ви пере­мож­ця від укла­де­н­ня дого­во­ру купів­лі-про­да­жу або дого­во­ру орен­ди, супер­фі­цію, емфі­тев­зи­су земель­ної ділян­ки, а також у разі неспла­ти пере­мож­цем в уста­нов­ле­ний строк нале­жної суми за при­дба­ний лот.

Ріше­н­ня про ану­лю­ва­н­ня тор­гів при­йма­є­ться орга­ні­за­то­ром земель­них тор­гів у п’я­ти­ден­ний строк після вини­кне­н­ня під­ста­ви для ану­лю­ва­н­ня.

У разі прийня­т­тя ріше­н­ня про ану­лю­ва­н­ня тор­гів гаран­тій­ні вне­ски не повер­та­ю­ться:

а) всім уча­сни­кам, якщо жоден з них не запро­по­ну­вав ціну, вищу за стар­то­ву ціну лота;

б) уча­сни­ку, який був від­сто­ро­не­ний від уча­сті в тор­гах ліци­та­то­ром за нео­дно­ра­зо­ве пору­ше­н­ня поряд­ку про­ве­де­н­ня тор­гів;

в) пере­мож­цю, який від­мо­вив­ся від під­пи­са­н­ня про­то­ко­лу із зазна­че­н­ням резуль­та­тів тор­гів;

г) пере­мож­цю у разі неспла­ти ним в уста­нов­ле­ний строк нале­жної суми за при­дба­ний лот;

ґ) пере­мож­цю, який від­мо­вив­ся від укла­де­н­ня дого­во­ру купів­лі-про­да­жу або дого­во­ру орен­ди, супер­фі­цію, емфі­тев­зи­су земель­ної ділян­ки.

 1. У разі якщо тор­ги не від­бу­ли­ся або їх резуль­та­ти ану­льо­ва­но, повтор­ні тор­ги можуть бути про­ве­де­ні не рані­ше ніж через місяць і не пізні­ше ніж через шість міся­ців з дня про­ве­де­н­ня попе­ре­дніх земель­них тор­гів.

Повтор­ні тор­ги про­во­дя­ться у поряд­ку, вста­нов­ле­но­му для про­ве­де­н­ня тор­гів. До уча­сті у повтор­них тор­гах не допу­ска­ю­ться пере­мож­ці попе­ре­дніх тор­гів, які не спла­ти­ли в уста­нов­ле­ний строк нале­жної суми за при­дба­ний лот чи від­мо­ви­ли­ся від під­пи­са­н­ня про­то­ко­лу із зазна­че­н­ням резуль­та­тів тор­гів.

Якщо тор­ги визна­но таки­ми, що не від­бу­ли­ся, з під­ста­ви наяв­но­сті лише одно­го уча­сни­ка і для уча­сті у повтор­них тор­гах заре­є­стро­ва­ний лише той самий уча­сник, він має пра­во при­дба­ти земель­ну ділян­ку або набу­ти пра­во кори­сту­ва­н­ня (орен­ди, супер­фі­цію, емфі­тев­зи­су) нею за стар­то­вою ціною, визна­че­ною від­по­від­но до части­ни четвер­тої стат­ті 136 цьо­го Коде­ксу.

{Ста­т­тя 138 в реда­кції Зако­ну 5077-VI від 05.07.2012}

Ста­т­тя 139. Опри­лю­дне­н­ня резуль­та­тів земель­них тор­гів

Орга­ні­за­тор земель­них тор­гів не пізні­ше п’яти робо­чих днів після про­ве­де­н­ня тор­гів роз­мі­щує на офі­цій­но­му веб-сай­ті цен­траль­но­го орга­ну вико­нав­чої вла­ди, що реа­лі­зує дер­жав­ну полі­ти­ку у сфе­рі земель­них від­но­син, відео­за­пис тор­гів і пові­дом­ле­н­ня про їх резуль­та­ти за кожним лотом, а також, за бажа­н­ням орга­ні­за­то­ра земель­них тор­гів, публі­кує це пові­дом­ле­н­ня у дру­ко­ва­них засо­бах масо­вої інфор­ма­ції, в яких було роз­мі­ще­но ого­ло­ше­н­ня про їх про­ве­де­н­ня, із зазна­че­н­ням:

{Абзац пер­ший стат­ті 139 в реда­кції Зако­ну 661-VII від 24.10.2013}

1) місця роз­та­шу­ва­н­ня, роз­мі­ру земель­ної ділян­ки та її када­стро­во­го номе­ра;

2) ціни про­да­жу земель­ної ділян­ки або роз­мі­ру річної пла­ти за кори­сту­ва­н­ня земель­ною ділян­кою, визна­че­них за резуль­та­та­ми тор­гів;

3) стро­ку кори­сту­ва­н­ня земель­ною ділян­кою (у разі про­да­жу пра­ва орен­ди, супер­фі­цію, емфі­тев­зи­су);

4) цільо­во­го при­зна­че­н­ня земель­ної ділян­ки.

{Ста­т­тя 139 в реда­кції Зако­ну 5077-VI від 05.07.2012}

Звер­ну­тись до адво­ка­тапо земель­ним пита­н­ням
0

Автор публікації

Офлайн 6 міся­ців

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 70Реє­стра­ція: 08-08-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю