Накласти арешт на рахунки боржника можна буде за кілька хвилин

Орга­ни дер­жав­ної вла­ди в осо­бі Дер­жав­ної судо­вої адмі­ні­стра­ції мають намір ство­ри­ти систе­му авто­ма­ти­чно­го аре­шту коштів. Така систе­ма мала б забез­пе­чи­ти опе­ра­тив­не бло­ку­ва­н­ня гро­шей на бан­ків­ських рахун­ках.

 

Такі нова­ції потя­гну­ли за собою змі­ни, від­по­від­ні нор­ми яких містя­ться в про­е­кті «Про вне­се­н­ня змін до Госпо­дар­сько­го про­це­су­аль­но­го коде­ксу Укра­ї­ни, Цивіль­но­го про­це­су­аль­но­го коде­ксу Укра­ї­ни, Коде­ксу адмі­ні­стра­тив­но­го судо­чин­ства Укра­ї­ни та інших зако­но­дав­чих актів».
Систе­ма авто­ма­ти­чно­го аре­шту дія­ти­ме як скла­до­ва части­на Єди­ної судо­вої інфор­ма­цій­но-теле­ко­му­ні­ка­цій­ної систе­ми.

На вико­на­н­ня вка­за­них вимог вно­ся­ться також змі­ни до зако­ну
«Про вико­нав­че про­ва­дже­н­ня». .
Інфор­ма­ція щодо аре­шту коштів уно­си­ти­ме­ться до систе­ми дер­жав­ним вико­нав­цем, а також суд­дею (суд­дею-допо­від­а­чем у разі коле­гі­аль­но­го роз­гля­ду спра­ви) на під­ста­ві від­по­від­ної ухва­ли суду, скрі­плю­ва­ти­ме­ться його еле­ктрон­ним цифро­вим під­пи­сом та під­ля­га­ти­ме коду­ван­ню.
Систе­ма має забез­пе­чи­ти швид­ку оброб­ку інфор­ма­ції щодо гро­шей бор­жни­ків на бан­ків­ських рахун­ках, над­си­ла­н­ня запи­тів до бан­ків з метою вияв­ле­н­ня рахун­ків таких осіб, над­си­ла­н­ня інфор­ма­ції щодо потре­би в здій­снен­ні аре­шту акти­вів, а також «учи­нен­ні інших дій, необ­хі­дних для здій­сне­н­ня аре­шту коштів, що зна­хо­дя­ться на бан­ків­ських рахун­ках».
Вза­є­мо­дія з авто­ма­ти­зо­ва­ни­ми систе­ма­ми бан­ків про­ва­ди­ти­ме­ться в еле­ктрон­ній фор­мі без втру­ча­н­ня люди­ни, що дасть змо­гу вивіль­ни­ти час пра­ців­ни­ків таких уста­нов та від­по­від­но дозво­лить вико­ну­ва­ти свої фун­кції опе­ра­тив­ні­ше.

У разі забез­пе­че­н­ня позо­ву шля­хом накла­де­н­ня аре­шту на гро­ші на бан­ків­сько­му рахун­ку таке ріше­н­ня під­ля­гає негай­но­му вико­нан­ню з момен­ту його вине­се­н­ня шля­хом уне­се­н­ня від­по­від­но­го запи­су в авто­ма­ти­зо­ва­ну систе­му аре­шту коштів.
Вра­хо­ву­ю­чи коро­ткий пері­од часу, про­тя­гом яко­го від­бу­ва­ю­ться усі дії, опе­ра­тив­ність систе­ми, недо­бро­со­ві­сні бор­жни­ки не змо­жуть про­сто виве­сти кошти.
Порів­ню­ю­чи із чин­ним зако­но­дав­ством, то згі­дно зако­ну «Про вико­нав­че про­ва­дже­н­ня» дані про наяв­ні в бор­жни­ка рахун­ки та вкла­ди дер­жав­ний вико­на­вець отри­мує в орга­нах дохо­дів і
збо­рів, інших орга­нах вла­ди, під­при­єм­ствах, уста­но­вах та орга­ні­за­ці­ях, які зобов’язані нада­ти йому інфор­ма­цію в три­ден­ний строк, а також за пові­дом­ле­н­ня­ми стя­гу­ва­ча. Далі він направ­ляє бан­кам чи іншим фінан­со­вим уста­но­вам поста­но­ву про необ­хі­дність аре­шту коштів бор­жни­ка, і тіль­ки тоді фін­уста­но­ви здій­сню­ють арешт рахун­ків.
З огля­ду на зна­чну три­ва­лість такої про­це­ду­ри бор­жник може ухи­ли­ти­ся від вико­на­н­ня судо­во­го ріше­н­ня чи накла­де­н­ня аре­шту згі­дно з поста­но­вою дер­жав­но­го вико­нав­ця, про­сто зняв­ши кошти чи пере­ка­зав­ши їх на інші рахун­ки. Тому було запро­по­но­ва­но запро­ва­ди­ти систе­му авто­ма­ти­чно­го аре­шту, коли від­по­від­на про­це­ду­ра займа­ти­ме лише кіль­ка хви­лин.
Така іні­ці­а­ти­ва змо­гла б задо­во­ли­ти інте­ре­си кре­ди­то­рів. Однак, як пока­зує пра­кти­ка робо­ти систе­ми еле­ктрон­них декла­ра­цій, не все гар­но напи­са­не на папе­рі добре пра­цює в реаль­но­му жит­ті.

0

Автор публікації

Офлайн 3 роки

Христина

0
Комен­та­рі: 0Публі­ка­ції: 33Реє­стра­ція: 29-12-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю