Українські компанії зникають з державного реєстру

Кожна ком­па­нія, що реє­стру­є­ться в Укра­ї­ні, потра­пляє в ЄДР (Єди­ний дер­жав­ний реєстр юри­ди­чних осіб, фізи­чних осіб-під­при­єм­ців та гро­мад­ських фор­му­вань). Якщо ком­па­нію лікві­ду­ють — змі­ню­є­ться її ста­тус («при­пи­не­но»), але її все ще можна зна­йти в реє­стрі. Однак дослі­дже­н­ня пока­зу­ють, що тіль­ки за остан­ній рік з реє­стру зни­кло 72 ком­па­нії.

Екс­пер­ти поси­ла­ю­ться на декіль­ка при­чин тако­го зни­кне­н­ня.

По-пер­ше, скла­дна про­це­ду­ра лікві­да­ції ком­па­нії чи бан­крут­ства, часті пода­тко­ві пере­вір­ки зна­чно обтя­жу­ють вла­сни­ків ком­па­нії, що в свою чер­гу дасть поштовх для прийня­т­тя ріше­н­ня не про­хо­ди­ти пов­ні­стю про­це­ду­ру, перед­ба­че­ну зако­ном, а про­сто зни­кну­ти.

По-дру­ге, зни­кне­н­ня ком­па­нії з реє­стру — іде­аль­ний інстру­мент рей­де­ра. Через таку ком­па­нію виво­дя­ться акти­ви. Оскар­жи­ти уго­ду стає немо­жли­вим.

Окрім того, реє­стри пода­тко­вих накла­дних не можуть від­сте­жи­ти лан­цю­жок обов’язків, якщо він почи­на­є­ться з ком­па­нії, якої не існує.

Одна з остан­ніх ком­па­ній, яка зни­кла з реє­стру, — ПП «АНСІ» . Пошук в ЄДР резуль­та­тів не дає ні за най­ме­ну­ва­н­ням, ні за кодом ЄДРПОУ..

З ана­лі­зу судо­вих рішень 63941819 і  63881775 вба­ча­є­ться, що дана ком­па­нія до того фігу­ру­ва­ла у спра­вах про рей­дер­ство.

10 кві­тня 2017 у ПП «АНСІ» з’явилася ком­па­нія-двій­ник, яка була заре­є­стро­ва­на згі­дно чин­но­го зако­но­дав­ства. Хоч у неї інший код ЄДРПОУ та юри­ди­чна адре­са, про­те все­рів­но, двох ком­па­ній з одна­ко­вою назвою й орга­ні­за­цій­но-пра­во­вою фор­мою існу­ва­ти не може згі­дно ЗУ «Про дер­жав­ну реє­стра­цію юри­ди­чних осіб, фізи­чних осіб- під­при­єм­ців та гро­мад­ських фор­му­вань».

Саме тому, щоб пра­виль­но та у від­по­від­но­сті до чин­но­го зако­но­дав­ства заре­є­стру­ва­ти юри­ди­чну осо­бу чи фізи­чну осо­бу під­при­єм­ця, а ваша фір­ма без визна­че­ної при­чи­ни не зни­ка­ла з реє­стру, необ­хі­дно звер­ну­тись до спе­ці­а­лі­ста, який надасть Вам які­сні послу­ги

0

Автор публікації

Офлайн 3 роки

Христина

0
Комен­та­рі: 0Публі­ка­ції: 33Реє­стра­ція: 29-12-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю