Написання змісту боргової розписки

Бор­го­ва роз­пи­ска не обов’язково повин­на місти­ти сло­во «борг» чи «взяв/отримав у борг», для стя­гне­н­ня коштів доста­тньо зазна­че­н­ня зобов’язання «повер­ну­ти гро­ші», до тако­го виснов­ку дійшов ВССУ у спра­ві № 444/2909/15‑ц від 21 гру­дня 2016р

Від­по­від­ач взяв у пози­ва­ча 10 000 дол. США, про що вла­сно­ру­чно напи­сав роз­пи­ску, в якій зана­чив, що зобов’язується повер­ну­ти кошти до 20 черв­ня 2013 року. Тоб­то  під­твер­див факт отри­ма­н­ня коштів та факт прийня­т­тя на себе зобов’язання повер­ну­ти кошти у вста­нов­ле­ний тер­мін. Суд пер­шої інстан­ції стя­гнув і кошти, і від­со­тки.

Про­те, суд апе­ля­цій­ної інстан­ції ска­су­вав ріше­н­ня суду пер­шої інстан­ції з моти­вів, що у роз­пи­сці повин­но бути обов’язково зана­че­но, що «гро­шо­ві кошти пере­да­ю­ться у борг, в яко­сті пози­ки з обов’язком насту­пно­го повер­не­н­ня.»

За резуль­та­та­ми пере­гля­ду ріше­н­ня суду апе­ля­цій­ної інстан­ції, каса­ція ска­су­ва­ла таке ріше­н­ня. Вищий спе­ці­а­лі­зо­ва­ний суд Укра­ї­ни вихо­див з того, що  «дослі­джу­ю­чи бор­го­ві роз­пи­ски чи дого­во­ри пози­ки, суди повин­ні вияв­ля­ти справ­жню пра­во­ву при­ро­ду укла­де­но­го дого­во­ру, неза­ле­жно від най­ме­ну­ва­н­ня доку­мен­та, і зале­жно від уста­нов­ле­них резуль­та­тів роби­ти від­по­від­ні пра­во­ві виснов­ки.»

Таким чином, і без слів «борг» чи «пози­ка» в роз­пи­сці,  від­по­від­ач є бор­жни­ком і пови­нен був повер­ну­ти отри­ма­ні кошти у вста­нов­ле­ний тер­мін.

0

Автор публікації

Офлайн 3 роки

Христина

0
Комен­та­рі: 0Публі­ка­ції: 33Реє­стра­ція: 29-12-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю