Отримання дозволу на перепланування квартири

З 2016 року поста­но­вою Кабміну№1024 “Про вне­се­н­ня змін до Пра­вил кори­сту­ва­н­ня при­мі­ще­н­ня­ми житло­вих будин­ків і гур­то­жи­тків” нор­ми щодо отри­ма­н­ня дозво­лів на пере­пла­ну­ва­н­ня були зна­чно спро­ще­ні.

Голов­ною забо­ро­ною у пере­пла­ну­ван­ні є несу­чі сті­ни.

Крім того, до пере­пла­ну­ва­н­ня, яке все ще потрі­бно “уза­ко­ню­ва­ти” від­но­си­ться об’єднання квар­тир (на одно­му чи різних повер­хах), обла­шту­ва­н­ня две­рей у несу­чих сті­нах та здій­сне­н­ня  робіт, які  пов’язані з пору­ше­н­ням капі­таль­них кон­стру­кцій.

Ви може­те здій­сни­ти пере­пла­ну­ва­н­ня таких видів:

-об’єднання сані­тар­них при­мі­щень в єди­ний вузол та їх пло­щу за раху­нок кори­до­ру;

-об’єднання при­мі­щень за допо­мо­гою про­рі­зів в пере­го­род­ках і сті­нах;

-обла­што­ву­ва­ти вихід на бал­кон на місці шафи, антре­со­лі, комо­ри і під­ві­ко­н­ня.

-збіль­ше­н­ня житло­вої пло­щі за раху­нок змен­ше­н­ня  нежи­тло­вих при­мі­щень;

Однак, згі­дно чин­но­го зако­но­дав­ства Ви не може­те роз­ши­ри­ти пло­щі ван­ної та туа­ле­ту за раху­нок житло­вих при­мі­щень, роз­би­ра­ти зов­ні­шні сті­ни для об’єднання кім­нат з лоджі­я­ми та бал­ко­на­ми, пере­но­си­ти  на бал­кон чи лоджію при­ла­ди опа­лю­валь­них систем, про­во­ди­ти навіть час­тко­во­го демон­та­жу між­по­вер­хо­вих пере­крит­тів, систем вида­ле­н­ня зву­ко­ізо­ля­ції під­ло­ги, вен­ти­ля­цій­них кана­лів і коро­бів, спо­ру­джу­ва­ти при­бу­до­ви до квар­тир на пер­ших повер­хах бага­то­по­вер­хі­вок.

Для того, щоб лега­лі­зу­ва­ти сер­йо­зне пере­пла­ну­ва­н­ня, необ­хі­дно звер­ну­ти­ся до інже­не­ра БТІ і офор­ми­ти у ньо­го замов­ле­н­ня на виго­тов­ле­н­ня техні­чної доку­мен­та­ції. Доку­мен­та­ція роз­ро­бля­є­ться на житло згі­дно з техні­чни­ми умо­ва­ми (ТУ), які є невід’ємною части­ною май­бу­тньо­го про­е­кту, без яких уза­ко­ни­ти пере­пла­ну­ва­н­ня квар­ти­ри не вийде.

Гото­вий про­ект пода­є­ться в Дозвіль­ний центр за місцем про­жи­ва­н­ня разом із запов­не­ною декла­ра­ці­єю на отри­ма­н­ня дозво­лу із  пере­пла­ну­ва­н­ня неру­хо­мо­сті, копі­я­ми доку­мен­тів на пра­во вла­сно­сті, заві­ре­ни­ми нота­рі­аль­но, паспор­том і ІПН.

Також обо­в’яз­ко­во потрі­бно пода­ти техні­чний паспорт з тер­мі­ном не менш як 1 рік до пода­чі декла­ра­ції.

Після прийня­т­тя об’єкту буде скла­де­но спе­ці­аль­ний акт та запис в жур­на­лі при­йо­му квар­ти­ри в екс­плу­а­та­цію. Далі отри­му­є­ться техні­чний паспорт на пере­бу­до­ва­не житло, який виго­тов­ляє БТІ.

Дотри­мав­шись вка­за­них пра­вил, Ви може­те при­сту­па­ти до факти­чно­го пере­пла­ну­ва­н­ня сво­єї квар­ти­ри.

0

Автор публікації

Офлайн 3 роки

Христина

0
Комен­та­рі: 0Публі­ка­ції: 33Реє­стра­ція: 29-12-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю