Повернення до старого КПК. Народні депутати пропонують виключити положення про автоматичне продовження запобіжного заходу

Закон не пови­нен допу­ска­ти авто­ма­ти­чно­го подов­же­н­ня стро­ку попе­ре­дньо­го ув’язнення осіб, чиї спра­ви направ­ле­ні до суду. Адже ця пра­кти­ка визна­на Євро­пей­ським судом з прав люди­ни такою, що не від­по­від­ає кон­вен­цій­ним гаран­ті­ям.

Наро­дні депу­та­ти про­по­ну­ють уне­сти змі­ни до Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го коде­ксу з метою, щоб Укра­ї­на не пору­шу­ва­ла вимог Кон­вен­ції про захист прав люди­ни і осно­во­по­ло­жних сво­бод (про­ект №6581).

Від­по­від­но до про­е­кту про­по­ну­є­ться виклю­чи­ти поло­же­н­ня про те, що дія запо­бі­жно­го захо­ду у вигля­ді три­ма­н­ня під вар­тою, засто­со­ва­но­го під час досу­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, авто­ма­ти­чно подов­жу­є­ться після поча­тку судо­во­го роз­гля­ду, якщо від­су­тні кло­по­та­н­ня сто­рін.

У під­го­то­во­чо­му засі­дан­ні суд в обо­в’яз­ко­во­му поряд­ку буде роз­гля­да­ти пита­н­ня щодо про­дов­же­н­ня, змі­ни або ска­су­ва­н­ня запо­бі­жно­го захо­ду. Також суд пови­нен буде кожні два міся­ці пере­ві­ря­ти пра­во­мір­ність та наяв­ність під­став для подаль­шо­го три­ма­н­ня обви­ну­ва­че­но­го під вар­тою тощо.

У про­е­кті  також перед­ба­ча­є­ться можли­вість при­тя­гне­н­ня про­ку­ро­рів до дисци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті за дії чи без­ді­яль­ність, які при­зве­ли до пору­ше­н­ня норм зга­да­ної Кон­вен­ції. Однак, про­це­ду­ра перед­ба­чає обо­в’яз­ко­ву наяв­ність ріше­н­ня ЄСПЛ з цьо­го пита­н­ня.

0

Автор публікації

Офлайн 3 роки

Христина

0
Комен­та­рі: 0Публі­ка­ції: 33Реє­стра­ція: 29-12-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю