Національна Асоціація Адвокатів України пропонує Раді посилити права адвокатів при обшуках

НААУ напра­ви­ла до Вер­хов­ної Ради про­по­зи­ції до про­е­кту змін до Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го коде­ксу Укра­ї­ни щодо обов’язкової прав­ни­чої допо­мо­ги адво­ка­та при про­ве­ден­ні про­це­су­аль­них дій.

Зако­но­про­е­ктом №6459 про­по­ну­є­ться вста­но­ви­ти, що слід­чий, про­ку­рор не має пра­ва забо­ро­ни­ти осо­бі, у житлі чи іншо­му воло­дін­ні якої про­во­ди­ться обшук, її пред­став­ни­ку кори­сту­ва­ти­ся про­фе­сій­ною прав­ни­чою допо­мо­гою адво­ка­та. На упов­но­ва­же­ну осо­бу покла­да­є­ться обо­в’я­зок на будь-яко­му ета­пі допу­сти­ти адво­ка­та до про­ве­де­н­ня обшу­ку.

Даний про­ект має на меті не допу­сти­ти зло­вжи­вань з боку слід­чо­го чи про­ку­ро­ра, коли на папе­рі адво­кат був при­су­тнім при про­ве­ден­ні слід­чих дій, але за фактом був допу­ще­ним лише напри­кін­ці. Тому у КПК також слід вста­но­ви­ти, що перед поча­тком вико­на­н­ня ухва­ли слід­чо­го суд­ді осо­бі, яка воло­діє житлом чи іншим воло­ді­н­ням, її пред­став­ни­ку повин­на бути пре­д’яв­ле­на ухва­ла і нада­на її копія.

Також у КПК слід перед­ба­чи­ти, що на вимо­гу осо­би, у житлі чи іншо­му воло­дін­ні якої про­во­ди­ться обшук, чи її пред­став­ни­ка участь адво­ка­та або захи­сни­ка є обо­в’яз­ко­вою.

До того ж, якщо осо­ба, яка воло­діє житлом чи іншим воло­ді­н­ням, чи її пред­став­ник заяви­ла кло­по­та­н­ня про обо­в’яз­ко­ве залу­че­н­ня адво­ка­та або захи­сни­ка, слід­чий, про­ку­рор зобо­в’я­за­ні негай­но зупи­ни­ти про­ве­де­н­ня цієї слід­чої (роз­шу­ко­вої) дії до при­бу­т­тя адво­ка­та, але не біль­ше ніж на дві годи­ни.

Слід­чий, про­ку­рор не можуть пере­шко­джа­ти осо­бі, що заяви­ла таке кло­по­та­н­ня, у вста­нов­лен­ні зв’яз­ку (у тому числі і за допо­мо­гою мобіль­них при­стро­їв), з таким адво­ка­том або захи­сни­ком, чи осо­ба­ми, які можуть запро­си­ти адво­ка­та або захи­сни­ка.

Задля того щоб наве­де­ний меха­нізм забез­пе­че­н­ня пра­ва на про­фе­сій­ну прав­ни­чу допо­мо­гу під час про­ве­де­н­ня обшу­ку став діє­вим та ефе­ктив­ним необ­хі­дно вста­но­ви­ти, при­найм­ні, про­це­су­аль­ну від­по­від­аль­ність за пору­ше­н­ня цьо­го пра­ва. Така мета забез­пе­чу­ва­ти­ме­ться шля­хом визна­н­ня дока­зів, отри­ма­них під час тако­го обшу­ку нед­опу­сти­ми­ми, а від­по­від­ні про­це­су­аль­ні ріше­н­ня, зокре­ма ріше­н­ня суду, повин­ні бути ска­со­ва­ні.

0

Автор публікації

Офлайн 3 роки

Христина

0
Комен­та­рі: 0Публі­ка­ції: 33Реє­стра­ція: 29-12-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю