Спадщина не може визнаватися відумерлою, якщо особа прийняла її шляхом фактичного вступу в управління нею

«Спад­щи­на не може визна­ва­ти­ся від­у­мер­лою, якщо осо­ба прийня­ла її шля­хом факти­чно­го всту­пу в управ­лі­н­ня нею», — таке роз’яснення надав суд.

Під час роз­гля­ду спра­ви суд пер­шої інстан­ції з’ясував, що після смер­ті у 2002 році гро­ма­дя­ни­на Б., який мав у вла­сно­сті земель­ну ділян­ку пло­щею 4,06 га, спад­щи­ну ніхто не прийняв за від­су­тно­сті спад­ко­єм­ців. Про­ку­рор про­сив суд визна­ти спад­щи­ну від­у­мер­лою, а май­но — вла­сні­стю тери­то­рі­аль­ної гро­ма­ди. Суд задо­воль­нив заяву.

На вка­за­не ріше­н­ня була пода­на апе­ля­цій­на скар­га, в якій гр. Н вка­зу­ва­ла, що вона як дочка помер­ло­го прийня­ла спад­щи­ну й офор­ми­ла спад­ко­ві пра­ва, що під­твер­джу­є­ться ріше­н­ням того ж рай­су­ду від 22.12.2006.

Пред­став­ник сіль­ської ради під­твер­див, що апе­лянт постій­но про­жи­ва­ла в спад­ко­во­му будин­ку, хоча її не було залу­че­но судом пер­шої інстан­ції до уча­сті в роз­гля­ді спра­ви. Крім того, ріше­н­ня від 22.12.2006 доте­пер є чин­ним, тоб­то має пре­ю­ди­ці­аль­не значення.

З огля­ду на це коле­гія суд­дів задо­воль­ни­ла апе­ля­цій­ну скар­гу, вка­зав­ши, що жін­ка прийня­ла спад­щи­ну шля­хом факти­чно­го всту­пу в управ­лі­н­ня нею. За таких умов спад­щи­на не може бути визна­на від­у­мер­лою та пере­да­ва­тись у пра­во вла­сно­сті тери­то­рі­аль­ній громаді.

0

Автор публікації

Офлайн 3 роки

Христина

0
Комен­та­рі: 0Публі­ка­ції: 33Реє­стра­ція: 29-12-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю