Арешт з майна боржника не може бути знятий до закінчення виконавчого провадження

В Ухва­лі Вищий спе­ці­а­лі­зо­ва­ний суд з роз­гля­ду цивіль­них і кри­мі­наль­них справ у спра­ві №6–6568св17 дійшов виснов­ку, що зако­но­дав­ством не перед­ба­ча­є­ться пра­ва дер­жав­но­го вико­нав­ця на зня­т­тя аре­шту з май­на бор­жни­ка при повер­не­ні вико­нав­чо­го доку­мен­та стя­гу­ва­ча у зв’язку з від­су­тні­стю май­на у бор­жни­ка.

Так, згі­дно з п.2 ч. 1 ст. 47 Зако­ну Укра­ї­ни «Про вико­нав­че про­ва­дже­н­ня» (реда­кція чин­на на момент вини­кне­н­ня спір­них пра­во­від­но­син) вико­нав­чий доку­мент, на під­ста­ві яко­го від­кри­то вико­нав­че про­ва­дже­н­ня, за яким вико­на­н­ня не здій­сню­ва­лось або здій­сне­но час­тко­во, повер­та­є­ться стя­гу­ва­че­ві у разі, якщо у бор­жни­ка від­су­тнє май­но, на яке може бути звер­не­но стя­гне­н­ня, а здій­сне­н­ня дер­жав­ним вико­нав­цем захо­ди щодо роз­шу­ку тако­го май­на вияви­лись без­ре­зуль­та­тни­ми.

Окрім того, вка­за­на ста­т­тя наді­ляє стя­гу­ва­ча пра­вом повтор­но­го пред’явлення вико­нав­чо­го доку­мен­та до вико­на­н­ня про­тя­гом вста­нов­ле­них стро­ків.

Від­по­від­но до ч. 2 ст. 50 Зако­ну, у разі, якщо у вико­нав­чо­му про­ва­джен­ні дер­жав­ним вико­нав­цем накла­де­но арешт на май­но бор­жни­ка, у поста­но­ві про закін­че­н­ня вико­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня або повер­не­н­ня вико­нав­чо­го доку­мен­та до суду або іншо­го орга­ну (поса­до­вій осо­бі), який його видав, дер­жав­ний вико­на­вець зазна­чає про зня­т­тя аре­шту, накла­де­но­го на май­но бор­жни­ка.

Отже, на дум­ку коле­гії суд­дів, у зв’язку з від­су­тні­стю май­на у бор­жни­ка дер­жав­ним вико­нав­цем було вине­се­но поста­но­ву про повер­не­н­ня вико­нав­чо­го доку­мен­та стя­гу­ва­чу, але зако­но­дав­ством не перед­ба­че­но пра­во дер­жав­но­го вико­нав­ця на зня­т­тя аре­шту у разі повер­не­н­ня вико­нав­чо­го доку­мен­та стя­гу­ва­чу з цих під­став. Арешт з май­на бор­жни­ка може бути зня­тий у випад­ку завер­ше­н­ня вико­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня.

0

Автор публікації

Офлайн 3 роки

Христина

0
Комен­та­рі: 0Публі­ка­ції: 33Реє­стра­ція: 29-12-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю