10 найбільш курйозних злочинів, вчинених українцями

Нео­дно­ра­зо­во ми чули про див­ні спосо­би вчи­не­н­ня зло­чи­нів на тери­то­рії США, Євро­пи чи інших куто­чків сві­ту. Однак нема­ло таких вчи­ня­є­ться і наши­ми спів­ві­тчи­зни­ка­ми. Так, за мину­лі роки в Укра­ї­ні тра­пи­лось чима­ло куме­дних та кур­йо­зних випад­ків вчи­не­н­ня зло­чи­нів. Части­на пору­шни­ків були спі­йма­ні, деякі ще в роз­шу­ку, хтось від­був­ся штра­фа­ми, а хтось отри­мав і ціл­ком реаль­ні стро­ки – напри­клад, за кра­діж­ку кіло­ме­трів туа­ле­тно­го папе­ру.

До Вашої уваги представляємо 10 найцікавіших випадків:

 

  1. Насіння із забороненими речовинами всередині.

Зло­чин, який зди­ву­вав пра­во­охо­рон­ців став­ся нещо­дав­но в Білій Цер­кві на Київ­щи­ні. Одно­му із засу­дже­них виправ­ної коло­нії при­сла­ли короб­ку з насі­н­ням соня­шни­ка вагою в 1 кг. Див­ний зміст посил­ки викли­кав інте­рес у пра­во­охо­рон­ців, тому задля пере­вір­ки деякі насі­ни­ни були роз­кри­ті. Зав­дя­ки цьо­му все­ре­ди­ні декіль­кох з насі­нин було вияв­ле­но міні­а­тюр­ні кон­тей­не­ри із поро­шком біло­го кольо­ру, схо­жо­го на нар­ко­ти­ки. Після цьо­го випад­ку насі­н­ня спо­ча­тку забо­ро­ни­ли у виправ­них цен­трах, а потім – в усіх уста­но­вах вико­на­н­ня пока­ра­н­ня. Сам же зло­чин і тюрем­ни­ки, і полі­ція назва­ла “витон­че­ним” і пер­шим тако­го роду за роки неза­ле­жно­сті Укра­ї­ни. Цей зло­чин зараз роз­слі­ду­є­ться полі­ці­єю: від­прав­ни­ку, якщо дове­дуть його про­ви­ну, загро­жує від 6 до 10 років в’я­зни­ці.

 

  1. У будь-якій незрозумілій ситуації прикидайся манекеном.

У м. Тер­но­піль чоло­вік, пере­бу­ва­ю­чи в ста­ні нар­ко­ти­чно­го сп’яніння, про­ник в мага­зин, роз­бив­ши в ньо­му вікно, і почав вишу­ку­ва­ти в тем­ря­ві потрі­бні йому това­ри. У мага­зи­ні спра­цю­ва­ла сигна­лі­за­ція, при­їха­ли бій­ці дер­жав­ної охо­ро­ни. При огля­ді мага­зи­ну з’я­су­ва­ли, що даний гро­ма­дя­нин при­ки­нув­ся мане­ке­ном, щоб полі­ція його не помі­ти­ла. При­їхав­ши бій­ці охо­ро­ни спо­ча­тку не пода­ли виду, що викри­ли хло­пця, і лише через кіль­ка хви­лин пові­до­ми­ли йому, що виста­чить при­ки­да­ти­ся і потрі­бно зда­ва­ти­ся.

 

  1. У пошуках предків у польському костелі.

Поль­ським полі­цей­ським у Кра­ко­ві разом з ряту­валь­ни­ка­ми дове­ло­ся звіль­ня­ти з під­зе­ме­л­ля застря­гло­го там гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни, який мав намір вине­сти з під­валь­но­го при­мі­ще­н­ня косте­лу чоти­ри чере­пи! 18-річний хло­пець після того, як про­брав­ся в під­зе­ме­л­ля під косте­лом, вики­нув назов­ні спо­ча­тку два чере­пи, а ще одну пару схо­вав у себе під кур­ткою і почав виби­ра­ти­ся, але застряг у вен­ти­ля­цій­но­му отво­рі.

На спра­ву укра­ї­нець пішов разом зі сво­єю моло­дою подру­гою, яка повин­на була пода­ти сигнал три­во­ги у разі появи полі­ції. Він хотів вине­сти з кри­пта кіль­ка чере­пів, пояснив­ши, що в під­зе­мел­лі ніби­то «шукав пред­ків». За поль­ськи­ми зако­на­ми, чоло­ві­ко­ві за зне­ва­гу над люд­ським пра­хом може загро­жу­ва­ти до двох років позбав­ле­н­ня волі, а за кра­діж­ку зі зло­мом – навіть до 10 років позбав­ле­н­ня волі.

 

4.Крадіжка 6 км туалетного паперу.

Влі­тку до чоти­рьох років в’я­зни­ці суд­дя Шев­чен­ків­сько­го суду Чер­нів­ців засу­див місце­во­го без­ро­бі­тно­го за кра­діж­ку туа­ле­тно­го папе­ру. Чоло­вік вже рані­ше попа­дав­ся на кра­діж­ках, а цьо­го разу зла­мав і обі­крав склад місце­во­го мага­зи­ну, вині­сши звід­ти серед іншо­го това­ру на суму в 4 тис. грн і 92 руло­ни туа­ле­тно­го папе­ру (в ціло­му – біль­ше 5 км 900м).

 

  1. Місяць крав булочки в одному і тому ж місці.

Нестан­дар­тний при­клад люди­но­люб­ства про­де­мон­стру­вав вла­сник хлі­бно­го кіо­ску в Неті­ши­ні Хмель­ни­цької обла­сті. Чоло­вік май­же місяць тер­пів дрі­бні кра­діж­ки. У Неті­ши­ні про­тя­гом міся­ця зло­дій чоти­ри рази обкра­дав один і той же кіоск, в яко­му про­да­ва­ли­ся випі­чка та чай. Зло­дій про­ни­кав у кіоск, при­го­щав­ся випі­чкою і запи­вав її солод­ким чаєм, при­го­то­ва­ним пря­мо на місці зло­чи­ну. Кожно­го разу під­при­є­мець про­щав зло­ді­є­ві дрі­бні кра­діж­ки, тому що зби­ток був міні­маль­ним. Але востан­нє зна­ха­бні­лий зло­дій вирі­шив не обме­жу­ва­ти­ся кру­а­са­на­ми і чаєм і при­хо­пив із собою обі­грі­вач і чай­ник. Бізне­смен звер­нув­ся за допо­мо­гою в полі­цію. Хло­пець-гур­ман зізнав­ся у ско­є­но­му.

 

  1. Матеріальна шкода, завдана птахами.

Моло­дий водій біло­го джи­па викли­кав полі­цію після того, як на дах його авто впа­ла з дере­ва масив­на гіл­ка і пом’я­ла дах. У тому, що тра­пи­ло­ся зви­ну­ва­чу­ють кому­наль­ни­ків… і ворон! На туте­шній пар­ков­ці часто тра­пля­є­ться, що воро­ни, які зна­хо­дять на зем­лі бли­ску­чий болт або гай­ку, злі­та­ють з ними на дере­во, а звід­ти кида­ють на лобо­ве скло авто. Деяке скло від таких уда­рів трі­ска­ло­ся, але до від­по­від­аль­но­сті, зно­ву ж таки, пта­хів не залу­ча­ли.

 

  1. З’їсти бюлетень.

Нестан­дар­тні пору­ше­н­ня зако­нів часто тра­пля­ю­ться і на вибо­рах, і місце­ві вибо­ри, що про­хо­ди­ли цієї осе­ні, виня­тком не ста­ли. Як пові­дом­ляв акти­віст з Луцька, на 33‑й діль­ни­ці в цьо­му обл­цен­трі вибо­рець з’їв вида­ний йому бюле­тень. Після цьо­го вибор­ча комі­сія викли­ка­ла пра­во­охо­рон­ців, щоб ті заре­є­стру­ва­ли пору­ше­н­ня, адже за під­сум­ком бюле­те­ня, навіть зіпсо­ва­но­го, у них в наяв­но­сті не зали­ши­ло­ся. За зако­ном, за пошко­дже­н­ня бюле­те­ня, в тому числі і за пожи­ву, загро­жує до 3 років в’я­зни­ці.

 

  1. Обікрали секс-шоп.

Кіль­ка кур­йо­зних зло­чи­нів і пору­шень за цей рік від­бу­ло­ся в Закар­пат­ській обла­сті. Тут досі нев­ста­нов­ле­ні зло­дії обчи­сти­ли мага­зин інтим-това­рів (вине­сли май­же всі това­ри).

 

  1. Життя або батон.

Букваль­но нещо­дав­но в сто­ли­ці в полі­цію Дар­ни­цько­го райо­ну звер­ну­ла­ся про­да­вець хлі­ба і пові­до­ми­ла, що в її кіоск уві­рвав­ся озбро­є­ний ножем чоло­вік і, погро­жу­ю­чи роз­пра­вою, зажа­дав дати йому київ­ський батон.

Через 2 годи­ни полі­цей­ські помі­ти­ли хло­пця, при­кме­ти яко­го збі­га­ли­ся з при­кме­та­ми нальо­тчи­ка. Моло­дий чоло­вік пояснив свій зло­чин тим, що у ньо­го не було гро­шей, щоб купи­ти собі хлі­ба. Полі­ція від­кри­ла кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за стат­тею “Роз­бій”, якщо про­ви­ну дове­дуть у суді, хло­пцю загро­жує від 7 до 12 років в’я­зни­ці.

 

  1. Пошкодували грошей на таксі.

В одно­му з райо­нів Льво­ва гра­бі­жни­ки вна­слі­док погра­бу­ва­н­ня квар­ти­ри вине­сли чима­ло гро­мі­зд­ко­го май­на. Про­те свої дії ціл­ком не про­ду­ма­ли, адже не перед­ба­чи­ли транс­пор­ту, з допо­мо­гою яко­го могли довез­ти таке май­но до пун­кту при­зна­че­н­ня. У той час мимо місця події про­їжджав наряд полі­ції, яким здав­ся див­ним такий багаж. При пере­вір­ці гра­бі­жни­ки були затри­ма­ні на місці.

 

Рей­тинг скла­да­ла

Хри­сти­на Удяк

0

Автор публікації

Офлайн 1 місяць

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 118Реє­стра­ція: 08-08-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю