10 Очікуваних змін в законодавстві для підприємців та бізнесу у 2017 році

 Як ми пам’ятаємо, грудень став стресовим місяцем для українського бізнесу: підвищення мінімальної заробітньої плати, зміни до бюджету на 2017 рік, ввдення ЄСВ для усіх ФОПів незалежно від оборотів за звітний період…

Ми вирі­ши­ли під­су­му­ва­ти та піді­бра­ти най­більш ваго­мі для під­при­єм­ців та бізне­су змі­ни в укра­їн­сько­му зако­но­дав­стві, які пла­ну­ю­ться на 2017 рік. Деякі з цих змін вже прийня­ті пар­ла­мен­том, а деякі лише пла­ну­ю­ться в кабі­не­ті міні­стрів та зако­но­твор­чих комі­те­тах Вер­хов­ної Ради.

  1. Для неприбуткових ФОП планується тимчасово скасувати ЄСВ.

Комі­тет ВР реко­мен­дує прийня­ти в ціло­му зако­но­про­ект № 5633, яким запро­по­но­ва­но вве­сти пере­хі­дний пері­од 3 міся­ці без обо­в’яз­ко­вої спла­ти ЄСВ для зня­т­тя з реє­стра­ції ФОП (на загаль­ній систе­мі) або при­пи­не­н­ня неза­ле­жної про­фді­яль­но­сті фізо­сіб. Таким чином пла­ну­є­ться не допу­сти­ти неспра­ве­дли­ву спла­ту єди­но­го соцв­не­ску в резуль­та­ті неспо­ді­ва­них змін зако­но­дав­ства.

 

  1. Спрощується дозвільна система для будівництва.

Вер­хов­ною Радою 17 січня прийня­тий Закон (зако­но­про­ект № 4733–1), яким ска­со­ву­є­ться визна­че­н­ня кате­го­рії скла­дно­сті об’є­ктів будів­ни­цтва. Оці­ню­ва­ти об’єкт будуть тіль­ки по кла­сах наслід­ків — незна­чний, сере­дній і зна­чний. Також буде замі­не­но про­це­ду­ру реє­стра­ції декла­ра­ції. Очі­ку­є­ться, що це змен­шить кіль­кість буді­вель­них афер, захи­стить інте­ре­си інве­сто­рів.

 

  1. Іноземці зможуть працювати на декількох керівних посадах.

Впер­ше робо­то­дав­цям нада­но пра­во на засто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­но­го фахів­ця на декіль­кох керів­них або управ­лін­ських поса­дах (за сумі­сни­цтвом), що є важли­вим для під­при­ємств, ство­ре­них із залу­че­н­ням іно­зем­них інве­сти­цій. З 7 робо­чих до 10 кален­дар­них днів збіль­шу­є­ться тер­мін пода­чі копії тру­до­во­го дого­во­ру, а також вво­ди­ться обо­в’я­зок робо­то­дав­ця укла­сти дого­вір з іно­зем­цем не пізні­ше ніж через 90  кален­дар­них днів після поча­тку дії дозво­лу. Змі­ни вне­се­но поста­но­вою КМУ від 18 січня до Поряд­ку вида­чі дозво­лу на засто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­ців.

 

  1. Зміняться правила придбання акцій АТ.

17 січня ВР прийня­ла за осно­ву зако­но­про­ект № 2302а‑д, яким від­но­си­ни в АТ вре­гу­лю­ють по-ново­му. Пла­ну­є­ться впро­ва­ди­ти меха­нізм рахун­ку умов­но­го збе­рі­га­н­ня, який надасть можли­вість удо­ско­на­ле­н­ня роз­ра­хун­ків за при­дба­ні акції. НКЦПФР буде нада­но пра­во кон­тро­лю за вико­на­н­ням уча­сни­ка­ми рин­ку спец­про­це­ду­ри і пра­во засто­су­ва­н­ня захо­дів впли­ву. По-ново­му буде вре­гу­льо­ва­но меха­нізм при­дба­н­ня акцій при­ва­тно­го АТ вна­слі­док при­дба­н­ня кон­троль­но­го паке­та акцій і т.д.

 

  1. Встановлено коефіцієнт індексації оцінки земель за 2016 рік

Зна­че­н­ня кое­фі­ці­єн­та інде­кса­ції нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки сіль­сько­го­спо­дар­ських угідь (ріл­лі, бага­то­рі­чних наса­джень, сіно­жа­тей, пасо­вищ і покла­дів) за 2016 ста­но­вить 1,0, а для земель несіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня — 1,06.

 

  1. Акціонерів хочуть захистити через корпоративні договори.

Депу­та­ти мають намір регла­мен­ту­ва­ти пита­н­ня укла­де­н­ня акціо­не­ра­ми АТ і уча­сни­ка­ми (заснов­ни­ка­ми) ТОВ дого­во­рів з метою спіль­ної реа­лі­за­ції їх прав — 17 січня прийня­тий за осно­ву зако­но­про­ект № 4470. Також буде перед­ба­че­на можли­вість ефе­ктив­но заді­я­ти меха­нізм кор­по­ра­тив­них дого­во­рів в госпо­дар­ських това­ри­ствах. У той же час, вво­ди­ться обо­в’я­зок роз­кри­т­тя інфор­ма­ції про факт укла­де­н­ня дого­во­ру між акціо­не­ра­ми.

 

  1. Перевезення небезпечних вантажів за євростандартами.

Нор­ми укра­їн­сько­го зако­но­дав­ства в сфе­рі пере­ве­зе­н­ня небез­пе­чних ван­та­жів при­во­дя­ться у від­по­від­ність з нор­ма­ми ЄС. Так, 19 січня ВР рати­фі­ко­ва­но Про­то­кол, яким перед­ба­ча­є­ться необ­хі­дність забез­пе­че­н­ня без­пе­ки під час пере­ве­зе­н­ня, в тому числі при вза­є­мо­дії різних видів транс­пор­ту, вста­нов­ле­н­ня спе­ці­аль­них вимог і т.д. Також прийня­тий за осно­ву 17 січня зако­но­про­ект № 4644, яким перед­ба­ча­є­ться вве­сти поня­т­тя «ван­таж під­ви­ще­ної небез­пе­ки», «упов­но­ва­же­ний (кон­суль­тант, радник) з питань без­пе­ки пере­ве­зе­н­ня небез­пе­чних ван­та­жів» і т.д.

 

  1. Малий і середній бізнес отримає підтримку від ЄІБ

Запу­ще­но про­цес реа­лі­за­ції про­е­кту «Основ­ний кре­дит для малих і сере­дніх під­при­ємств і ком­па­ній із сере­днім рів­нем капі­та­лі­за­ції» — поста­но­ва Кабмі­ну № 1054 набу­ла чин­но­сті 17 січня. Вста­нов­ле­но вимо­ги до бан­ків-уча­сни­ків про­е­кту та валю­тно-фінан­со­ві умо­ви нада­н­ня таким бан­кам кре­ди­тних коштів ЄІБ.

 

  1. Мінімальна ціна на цукор знову підвищена.

На пері­од з 01.09.2017 до 01.09.2018 Кабмі­ном вста­нов­ле­но гра­ни­чний роз­мір кво­ти постав­ки цукру на вну­трі­шній ринок (кво­та «А») — 1640 тис. тонн. Згі­дно з прийня­тою поста­но­вою, міні­маль­на ціна цукро­вих буря­ків уро­жаю 2017 року вста­нов­ле­но на рів­ні 633,10 грн, а міні­маль­на опто­во-від­пу­скна ціна цукру — 9172,57 грн (за 1 тон­ну, без ура­ху­ва­н­ня ПДВ).

 

  1. Планується узаконити господарську діяльність на окупованих територіях Донбасу.

Кабмін роз­по­ря­дже­н­ням № 8‑р затвер­див план захо­дів, спря­мо­ва­них на реа­лі­за­цію дер­жав­ної полі­ти­ки в непід­кон­троль­них райо­нах Доне­цької і Луган­ської обла­стей. Зокре­ма, до бере­зня Мін’ю­сту і Мін­еко­ном­ро­з­ви­тку дору­че­но роз­ро­би­ти змі­ни щодо вре­гу­лю­ва­н­ня осо­бли­во­стей госпо­дар­ської діяль­но­сті, а Мін’ю­сту і Мін­фі­ну — змі­ни щодо спро­ще­н­ня пода­тко­вої та бух­гал­тер­ської зві­тно­сті, осо­бли­во­стей про­ве­де­н­ня пере­ві­рок.

Під­го­ту­ва­ла рей­тинг

Хри­сти­на Удяк

0

Автор публікації

Офлайн 1 місяць

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 118Реє­стра­ція: 08-08-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю