Default title

Згі­дно ст. 55 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, кожно­му гаран­ту­є­ться пра­во на захист сво­їх інте­ре­сів в суді. На жаль, оскар­же­н­ня рішень орга­нів дер­жав­ної вла­ди, поса­до­вих і слу­жбо­вих осіб в націо­наль­них судах не зав­жди дає пози­тив­ний резуль­тат. Така ситу­а­ція дає поштовх звер­та­тись до між­на­ро­дних судо­вих інстан­цій, зокре­ма і до Євро­пей­сько­го суду з прав люди­ни.

Однак, ста­ти­сти­ка звер­нень до ЄСПЛ свід­чить про те, що зна­чна біль­шість цих заяв визна­ю­ться неприйня­тни­ми ще на поча­тко­во­му ета­пі їх роз­гля­ду судом. Так з 7 тис. заяв про­ти Укра­ї­ни, які були направ­ле­ні до Євро­пей­сько­го суду про­тя­гом п’яти років, 4 тис. були з різних при­чин визна­ні неприйня­тни­ми для подаль­шо­го роз­гля­ду.

Отож, щоб Ваша заява була прийня­та та роз­гля­ну­та Євро­пей­ським судом, а Ваші пра­ва захи­ще­ні, про­по­ну­є­мо озна­йо­ми­тись з від­по­від­ни­ми вимо­га­ми та кри­те­рі­я­ми, які став­ля­ться до заяви.

Від­по­від­на інфор­ма­ція місти­ться за поси­ла­н­ням: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ol&c=

0

Автор публікації

Офлайн 3 роки

Христина

0
Комен­та­рі: 0Публі­ка­ції: 33Реє­стра­ція: 29-12-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю