Покрокова інструкція державної реєстрації фізичної особи-підприємця

Якщо Ви пла­ну­є­те зайня­тись пев­ним видом діяль­но­сті, від­кри­ти свій бізнес та отри­му­ва­ти з цьо­го дохід, в пер­шу чер­гу Вам необ­хі­дно заре­є­стру­ва­тись. Най­кра­щим спосо­бом роз­по­ча­ти здій­сню­ва­ти під­при­єм­ни­цьку діяль­ність є реє­стра­ція фізи­чною осо­бою-під­при­єм­цем. Адже, це справ­ді про­сто.

Так, пере­ва­га­ми що веде­н­ня сво­єї діяль­но­сті в орга­ні­за­цій­но-пра­во­вій фор­мі фізи­чної осо­би-під­при­єм­ця є:

  • можли­вість засто­су­ва­н­ня спро­ще­ної систе­ми опо­да­тку­ва­н­ня, облі­ку та зві­тно­сті;
  • від­су­тність ста­ту­тно­го капі­та­лу;
  • можли­вість займа­ти­ся під­при­єм­ни­цькою діяль­ні­стю без печа­тки;
  • і зви­чай­но про­ста про­це­ду­ра дер­жав­ної реє­стра­ції.

Щоб Ваша під­при­єм­ни­цька діяль­ність була закон­ною, при­бу­тко­вою і пра­виль­но заре­є­стро­ва­ною, Вам потрі­бно вір­но обра­ти кла­си­фі­ка­цію видів еко­но­мі­чної діяль­но­сті (КВЕД) і систе­му опо­да­тку­ва­н­ня. Для обра­н­ня діяль­но­сті, якою Ви бажа­є­те займа­тись, можна звер­ну­тись до сай­ту http://kved.ukrstat.gov.ua/, де наве­де­но вичер­пний пере­лік усіх видів еко­но­мі­чної діяль­но­сті. Коди вибра­них Вами видів еко­но­мі­чної діяль­но­сті зазна­ча­ю­ться у реє­стра­цій­ній кар­тці фор­ми 10, яка пода­є­ться дер­жав­но­му реє­стра­то­ру при реє­стра­ції фізи­чної осо­би-під­при­єм­ця.

Якщо Ви уже визна­чи­лись якою діяль­ні­стю буде­те займа­тись та обра­ли систе­му опо­да­тку­ва­н­ня, насту­пним Вашим кро­ком до мети буде похід до дер­жав­но­го реє­стра­то­ра. Пакет необ­хі­дних доку­мен­тів Ви також може­те від­пра­ви­ти поштою реко­мен­до­ва­ним листом з опи­сом вкла­де­н­ня або ж наді­сла­ти їх дер­жав­но­му реє­стра­то­ру в еле­ктрон­ній фор­мі через пор­тал еле­ктрон­них сер­ві­сів. Якщо ж у Вас немає часу чи бажа­н­ня цим займа­тись, про­ве­сти дер­жав­ну реє­стра­цію може обра­ний Вами пред­став­ник, яко­му необ­хі­дно нада­ти лиш нота­рі­аль­но оформ­ле­ну дові­ре­ність на здій­сне­н­ня таких дій.

Перед тим як від­ві­да­ти дер­жав­но­го реє­стра­то­ра, Вам необ­хі­дно зібра­ти неве­ли­кий пакет доку­мен­тів. До таких вхо­дить:

- заява про дер­жав­ну реє­стра­цію фізи­чною осо­бою-під­при­єм­цем (реє­стра­цій­на кар­тка фор­ми 10);

- заява про обра­н­ня фізи­чною осо­бою спро­ще­ної систе­ми опо­да­тку­ва­н­ня та/або реє­стра­цій­на заява про добро­віль­ну реє­стра­цію як пла­тни­ка пода­тку на дода­ну вар­тість — за бажа­н­ням заяв­ни­ка;

- нота­рі­аль­но засвід­че­на письмо­ва зго­да батьків (уси­нов­лю­ва­чів) або піклу­валь­ни­ка чи орга­ну опі­ки та піклу­ва­н­ня — для фізи­чної осо­би, яка дося­гла шістнад­ця­ти років і має бажа­н­ня займа­ти­ся під­при­єм­ни­цькою діяль­ні­стю, але не має пов­ної цивіль­ної діє­зда­тно­сті.

- пла­ті­жне дору­че­н­ня по спла­ту реє­стра­цій­но­го збо­ру;

- доку­мент, що посвід­чує осо­бу;

- копія довід­ки про при­сво­є­н­ня реє­стра­цій­но­го номе­ру облі­ку пла­тни­ка пода­тків.

Окрім того, реє­стра­тор може від Вас вима­га­ти довід­ку «пере­се­лен­ця», якщо адре­са реє­стра­ції в паспор­ті — тим­ча­со­во оку­по­ва­на тери­то­рія Авто­ном­ної Респу­блі­ки Крим. Її дове­де­ться пред’явити, якщо під­при­єм­цем Ви реє­стру­є­те­ся за адре­сою у довід­ці «пере­се­лен­ця».

У разі пода­н­ня доку­мен­тів пред­став­ни­ком дода­тко­во пода­є­ться при­мір­ник ори­гі­на­лу або нота­рі­аль­но засвід­че­на копія дові­ре­но­сті.

Дер­жав­ний реє­стра­тор зобо­вя­за­ний роз­гля­ну­ти Ваші доку­мен­ти про­тя­гом 24-ьох годин.

За резуль­та­та­ми вне­се­н­ня відо­мо­стей в Єди­ний реєстр Ви отри­му­є­те випи­ску з Єди­но­го дер­жав­но­го реє­стру юри­ди­чних осіб, фізи­чних осіб-під­при­єм­ців та гро­мад­ських фор­му­вань.

З цьо­го момен­ту Ви отри­му­є­те ста­тус фізи­чної осо­би-під­при­єм­ця та може­те здій­сню­ва­ти обра­ну діяль­ність.

0

Автор публікації

Офлайн 3 роки

Христина

0
Комен­та­рі: 0Публі­ка­ції: 33Реє­стра­ція: 29-12-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю