«Алкотест» або експрес тест-смужки є неналежними доказами

Судо­ва пра­кти­ка на сто­ро­ні водіїв:«Алкотест» або екс­прес тест-смуж­ки є нена­ле­жни­ми дока­за­ми вста­нов­ле­н­ня ста­ну алко­голь­но­го сп’яніння водія

Апе­ля­цій­ний суд ска­су­вав ріше­н­ня пер­шої інстан­ції з тієї під­ста­ви, що «алко­тест» або екс­прес тест смуж­ки інди­ка­тор­но­го типу не можуть бути вико­ри­ста­ні для вста­нов­ле­н­ня ста­ну алко­голь­но­го сп’яніння водія, тому адмін­про­ва­дже­н­ня за ст. 130 КУпАП під­ля­гає закри­т­тю (Апе­ля­цій­ний суд від 21.02. 2017р., № 149/3273/16‑п)

Фабу­ла судо­во­го акту: поста­но­вою суду пер­шої інстан­ції водія при­тя­гну­то до адмі­ні­стра­тив­ної від­по­від­аль­но­сті за ч.1, ст. 130 КУпАП —  “Керу­ва­н­ня транс­порт­ни­ми засо­ба­ми або судна­ми осо­ба­ми, які пере­бу­ва­ють у ста­ні алко­голь­но­го, нар­ко­ти­чно­го чи іншо­го сп’я­ні­н­ня або під впли­вом лікар­ських пре­па­ра­тів, що зни­жу­ють їх ува­гу та швид­кість реа­кції”.

У про­то­ко­лі про адмін­пра­во­по­ру­ше­н­ня вка­за­но, що ТЗ був зупи­не­ний,  і інспе­ктор полі­ції поба­чив у водія озна­ки алко­голь­но­го сп’яніння. На місці зупин­ки водію було запро­по­но­ва­но прой­ти «Алко­тест» (визна­че­н­ня змі­сту алко­го­лю у сли­ні за допо­мо­гою інди­ка­тор­ної смуж­ки), водій від­мо­вив­ся з моти­вів немо­жли­во­сті вико­ри­ста­ти «Алко­тест» у даній ситу­а­ції оскіль­ки його вико­ри­ста­н­ня не перед­ба­че­но дію­чим зако­но­дав­ством. Нада­лі, водія було достав­ле­но у лікар­ню де ситу­а­ція при медо­гля­ді ліка­рем повто­ри­лась.

На осно­ві про­то­ко­лу інспе­кто­ра та резуль­та­тів медо­гля­ду за допо­мо­гою алко­те­сту суд пер­шої інстан­ції наклав на водія штраф та позба­вив прав керу­ва­н­ня стро­ком на рік, про­те суду апе­ля­цій­ної інстан­ції з цим не пого­див­ся.

Так, вста­нов­ле­н­ня змі­сту алко­го­лю в орга­ні­змі водія, зокре­ма у види­ху­ва­но­му пові­трі, повин­но здій­сню­ва­ти­ся сер­ти­фі­ко­ва­ним при­ла­дом, який при­йшов повір­ку. Будь-які екс­прес тести-смуж­ки, в тому числі «Алкто­тест» до таких при­ла­дів не від­но­ся­ться, тому інспе­кто­ром, який скла­дав про­то­кол та ліка­рем, який про­во­див медо­гляд пору­ше­на про­це­ду­ра пере­вір­ки, а судом пер­шої інстан­ції непра­виль­но оці­не­ні дока­зи у спра­ві.

Закри­ва­ю­чи про­ва­дже­н­ня апе­ля­цій­ний  суд засто­су­вав пункт 22 Інстру­кції про поря­док вияв­ле­н­ня у воді­їв транс­порт­них засо­бів ознак алко­голь­но­го, нар­ко­ти­чно­го чи іншо­го сп’я­ні­н­ня…,  від­по­від­но до яко­го резуль­та­ти меди­чно­го огля­ду, скла­де­ні із пору­ше­н­ня­ми вимог цієї інстру­кції вва­жа­ю­ться недій­сни­ми.

Слід дода­ти, що поста­но­ва суду апе­ля­цій­ної інстан­ції у таких спра­вах оскар­жен­ню (каса­цій­но­му) вже не під­ля­гає.

0

Автор публікації

Офлайн 1 місяць

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 118Реє­стра­ція: 08-08-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю