В Україні бракує об’єктивних рейтингів юридичних фірм

В Укра­ї­ні бра­кує об’єктивних рей­тин­гів юри­ди­чних фірм

В Укра­ї­ні від­су­тні рей­тин­ги, засно­ва­ні на об’єктивних даних. Рей­тинг юри­ди­чних фірм за фінан­со­ви­ми пока­зни­ка­ми, взя­ти­ми у пода­тко­вої, також не має сен­су з огля­ду оче­ви­дну недо­сто­вір­ність.

Об’єктивний рей­тинг пови­нен від­би­ра­ти тіль­ки ті юри­ди­чні фір­ми, які кон­ку­ру­ють між собою за одна­ко­вий тип клі­єн­тів, а не порів­ню­ва­ти фір­му, яка про­дає послу­ги судо­во­го захи­сту в кри­мі­наль­них спра­вах, і фір­му, котра пред­став­ляє інте­ре­си іно­зем­них бан­ків у тран­за­кці­ях на між­на­ро­дних рин­ках капі­та­лів. Таке порів­ня­н­ня не має сен­су і пра­кти­чної кори­сті ні для спо­жи­ва­чів юри­ди­чних послуг, ні для самих фірм. Але біль­шість рей­тин­го­вих видань публі­ку­ють саме такі рей­тин­ги. Зро­зумі­ло, що об’єктивність таких рей­тин­гів під сум­ні­вом через від­мін­ність у цільо­вій ауди­то­рії таких юри­ди­чних фірм

В Укра­ї­ні є схо­жі про­ду­кти. Існу­ють спи­ски M&A про­е­ктів у Thomson Reuters та Mergermarket, однак за остан­ні кіль­ка років укра­їн­ські M&A‑проекти настіль­ки незна­чні, що не дола­ють ціно­во­го поро­гу цих рей­тин­го­вих видань, адже такі публі­ка­ції є неде­ше­ви­ми. Про­е­кти юри­ди­чних фірм скла­дає СEE Legal Meters, про­те і там ран­жу­ва­н­ня від­су­тнє.

Такої дум­ки дотри­му­є­ться також радник з кому­ні­ка­цій Асо­ці­а­ції прав­ни­ків Укра­ї­ни Іри­на Хом­чак. Вона зазна­чає, що рей­тинг юри­ди­чних фірм за фінан­со­ви­ми пока­зни­ка­ми, взя­ти­ми в орга­нах фіскаль­ної слу­жби, про­во­ди­ти також не має сен­су з огля­ду на його оче­ви­дну недо­сто­вір­ність.

0

Автор публікації

Офлайн 1 місяць

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 118Реє­стра­ція: 08-08-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю