«Не знав» та «не міг дізнатись» — обов’язкова умова для поновлення строку позовної давності

«Не знав» та «не міг дізна­тись» — обов’язкова умо­ва для понов­ле­н­ня стро­ку позов­ної дав­но­сті

У цивіль­но­му та цивіль­но-про­це­су­аль­но­му пра­ві діє пре­зум­пція «обов’язку осо­би зна­ти про стан сво­їх май­но­вих прав і постій­но моні­то­ри­ти їх пору­ше­н­ня. Такої пози­ції дійшов Вер­хов­ний суд Укра­ї­ни у спра­ві 6–2469цс16.
Перед про­ве­де­н­ням від­бо­ру ново­го скла­ду ВСУ дію­чий склад напев­но вирі­шив все часті­ше ство­рю­ва­ти інфор­ма­цій­ні при­во­ди, щоб його запам’ятали надов­го.

На тако­му прин­ци­пі базу­є­ться пра­во осо­би на звер­не­н­ня до суду і понов­ле­н­ня стро­ку позов­ної дав­но­сті тіль­ки у випад­ку, якщо осо­ба не могла зна­ти про пору­ше­н­ня сво­їх прав, при цьо­му це необ­хі­дно викла­сти в кло­по­тан­ні та дове­сти у суді. Стан­дар­тної пози­ції, що «я не знав, бо від­по­від­ач мене про це не пові­до­мив» вже не доста­тньо.

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ ВСУ у спра­ві за № 6–2469цс16: Пун­ктом 1 стат­ті 6 Кон­вен­ції про захист прав люди­ни і осно­во­по­ло­жних сво­бод перед­ба­че­но, що кожен має пра­во на роз­гляд його спра­ви судом.

Засто­су­ва­н­ня стро­ків позов­ної дав­но­сті має кіль­ка важли­вих цілей, а саме : забез­пе­чу­ва­ти юри­ди­чну визна­че­ність і оста­то­чність, захи­ща­ти потен­цій­них від­по­від­а­чів від про­стро­че­них позо­вів, та запо­бі­га­ти неспра­ве­дли­во­сті, яка може ста­ти­ся в разі, якщо суди будуть зму­ше­ні вирі­шу­ва­ти спра­ви про події, що мали місце у дале­ко­му мину­ло­му, спи­ра­ю­чись на дока­зи, які вже, можли­во, втра­ти­ли досто­вір­ність і пов­но­ту із пли­ном часу.

Порів­няль­ний ана­ліз тер­мі­нів «довід­ав­ся» та «міг довід­а­ти­ся», що містя­ться в стат­ті 261 ЦК Укра­ї­ни, дає під­ста­ви для виснов­ку про пре­зум­пцію можли­во­сті та обов’язку осо­би зна­ти про стан сво­їх май­но­вих прав, а тому дове­де­н­ня факту, через який пози­вач не знав про пору­ше­н­ня сво­го цивіль­но­го пра­ва і саме з цієї при­чи­ни не звер­нув­ся за його захи­стом до суду, недо­ста­тньо.

Пози­вач пови­нен також дове­сти той факт, що він не міг дізна­ти­ся про пору­ше­н­ня сво­го цивіль­но­го пра­ва, що також випли­ває із загаль­но­го пра­ви­ла, вста­нов­ле­но­го стат­тею 60 ЦПК Укра­ї­ни, про обов’язковість дове­де­н­ня сто­ро­ною спо­ру тих обста­вин, на котрі вона поси­ла­є­ться як на під­ста­ву сво­їх вимог та запе­ре­чень. Від­по­від­ач, нав­па­ки, мусить дове­сти, що інфор­ма­цію про пору­ше­н­ня можна було отри­ма­ти рані­ше.

0

Автор публікації

Офлайн 1 місяць

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 118Реє­стра­ція: 08-08-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю