Перерахунок розміру аліментів на підставі судового наказу

У зв’язку із вне­се­н­ням змін до Сімей­но­го коде­ксу Укра­ї­ни збіль­ше­но міні­маль­ний роз­мір алі­мен­тів на кожну дити­ну з 30% до 50% про­жи­тко­во­го міні­му­му. В резуль­та­ті цьо­го до гру­дня 2017 року міні­маль­ний роз­мір алі­мен­тів на дити­ну у віці до 6 років ста­но­ви­ти­ме 713 грн., а міні­маль­ні алі­мен­ти на дити­ну стар­ше 6 років – 888 грн. 50 коп.

Необ­хі­дно вра­хо­ву­ва­ти, що макси­маль­ний роз­мір алі­мен­тів обме­же­ний 10 про­жи­тко­ви­ми міні­му­ма­ми, що на сьо­го­дні­шній день скла­дає на дити­ну віком до 6 років – 14260 грн. і 17 770 грн. – на дити­ну стар­ше 6 років.

У випад­ку, якщо дру­гий з подруж­жя на даний момент спла­чує Вам алі­мен­ти в ста­ро­му роз­мі­рі, що не сягає 50% про­жи­тко­во­го міні­му­му, Ви має­те пра­во звер­ну­тись до суду з про­ха­н­ням про пере­ра­ху­нок роз­мі­ру алі­мен­тів. Однак, тепер така про­це­ду­ра зна­чно спро­ще­на, адже потрі­бно пода­ва­ти не позов­ну заяву, а заяву про вида­чу судо­во­го нака­зу. Це озна­чає, що Ваше пита­н­ня буде роз­гля­ну­те у коро­тші стро­ки та без викли­ку сто­рін. Окрім того, судо­вий наказ по собі є вико­нав­чим доку­мен­том, з яким Ви одра­зу після набра­н­ня ним чин­но­сті може­те звер­та­тись до вико­нав­чої слу­жби з вимо­гою про вико­на­н­ня документу.

0

Автор публікації

Офлайн 3 роки

Христина

0
Комен­та­рі: 0Публі­ка­ції: 33Реє­стра­ція: 29-12-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю