Боротьба за незалежність інституту адвокатури перейшла на законодавчий рівень!

Бороть­ба за неза­ле­жність інсти­ту­ту адво­ка­ту­ри пере­йшла на зако­но­дав­чий рівень!

НААУ про­сить Пре­зи­ден­та не вно­си­ти у Раду новий Закон про адво­ка­ту­ру.

15 гру­дня 2016 року Рада адво­ка­тів Укра­ї­ни у від­кри­тій заяві заяви­ла про неприйня­тність схва­ле­но­го робо­чою гру­пою при Раді з питань судо­вої рефор­ми (РСУ) про­е­кту змін до зако­ну “Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську діяль­ність” за від­су­тно­сті упов­но­ва­же­них пред­став­ни­ків Націо­наль­ної асо­ці­а­ції адво­ка­тів Укра­ї­ни.

Ріше­н­ням Ради адво­ка­тів Укра­ї­ни від 15 гру­дня 2016 року №288 цей текст зако­но­про­е­кту визна­ний сут­тє­во від­мін­ним від того, над яким три­ва­лий час пра­цю­ва­ла Робо­ча гру­па РСУ разом з пред­став­ни­ка­ми НААУ. У затвер­дже­ній вер­сії зако­но­про­ект робо­чої гру­пи не від­обра­жає пози­цію адво­кат­ської спіль­но­ти й не від­по­від­ає цілям євро­пей­ської рефор­ми пра­во­су­д­дя.

Рада адво­ка­тів Укра­ї­ни у сво­їй від­кри­тій заяві від 15 гру­дня 2016 року вка­за­ла на числен­ні супе­ре­чно­сті, неузго­дже­но­сті з поло­же­н­ня­ми чин­но­го зако­но­дав­ства, насам­пе­ред, з Ука­зом Пре­зи­ден­та № 276/2015 «Про Стра­те­гію рефор­му­ва­н­ня судо­устрою, судо­чин­ства та сумі­жних пра­во­вих інсти­ту­тів на 2015 — 2020 роки”. Хоча Стра­те­гія пря­мо перед­ба­чає «змі­цне­н­ня на інсти­ту­цій­но­му рів­ні Націо­наль­ної асо­ці­а­ції адво­ка­тів Укра­ї­ни для забез­пе­че­н­ня нале­жної про­фе­сій­ної діяль­но­сті адво­ка­ту­ри, управ­лі­н­ня юри­ди­чни­ми про­фе­сі­я­ми та пред­став­ни­цтва коле­ктив­них інте­ре­сів адво­ка­тів», зміст зако­но­про­е­кту направ­ле­ний на про­ти­ле­жну мету.

За оцін­кою адво­ка­ту­ри, пого­дже­ний робо­чою гру­пою текст зако­но­про­е­кту пов­ні­стю руй­нує систе­му адво­кат­сько­го самов­ря­ду­ва­н­ня, ство­ре­ну у від­по­від­но­сті до чин­но­го зако­ну «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську діяль­ність», та позбав­ляє самов­ря­ду­ва­н­ня ско­ор­ди­но­ва­но­сті та зба­лан­со­ва­но­сті.

Пред­став­ни­цтво адво­ка­ту­ри в робо­чій гру­пі зав­жди було дис­ку­сій­ним пита­н­ням, яке вирі­ши­ло­ся в абсо­лю­тно дис­кри­мі­на­цій­ний щодо адво­ка­ту­ри спо­сіб. Якщо вклю­че­н­ням 5 пред­став­ни­ків НААУ пла­ну­ва­ло­ся ство­ри­ти види­мість вра­ху­ва­н­ня дум­ки про­фе­сій­ної спіль­но­ти, то після направ­ле­н­ня від НААУ 145-ти сто­рі­нок попра­вок до текс­ту про­філь­но­го зако­ну ста­ло зро­зумі­ло, що пасив­но­го схва­ле­н­ня гото­вих рішень від адво­ка­ту­ри очі­ку­ва­ти не вар­то. Тому її про­сто вирі­ши­ли виклю­чи­ти з про­це­су робо­ти над про­філь­ним зако­ном.

0

Автор публікації

Офлайн 1 місяць

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 118Реє­стра­ція: 08-08-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю