До тюрми за кілограм ковбаси

У 2017 році сума кра­діж­ки, з якої настає кри­мі­наль­на від­по­від­аль­ність ста­но­ви­ти­ме 160 гривень

Вра­хо­ву­ю­чи суча­сні ціни, саме стіль­ки зараз коштує кіло­грам які­сної рубле­ної ков­ба­си або шин­ки в супермаркеті.

З огля­ду на про­жи­тко­вий міні­мум, вста­нов­ле­ний на 2017 рік, міні­маль­на сума кра­діж­ки для кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті ста­но­вить 160 гривень.

Части­ною 3 стат­ті 51 КУпАП перед­ба­че­но, що викра­де­н­ня чужо­го май­на вва­жа­є­ться дрі­бним, якщо його вар­тість, на момент вчи­не­н­ня пра­во­по­ру­ше­н­ня не пере­ви­щує 0,2 нео­по­да­тко­ву­ва­но­го міні­му­му дохо­дів громадян.

У свою чер­гу сума нео­по­да­тко­ву­ва­но­го міні­му­му вста­нов­лю­є­ться на рів­ні пода­тко­вої соці­аль­ної пільги.

Згі­дно зі стат­тею 169 Пода­тко­во­го коде­ксу Укра­ї­ни пода­тко­ва соці­аль­на піль­га дорів­нює 50% роз­мі­ру про­жи­тко­во­го міні­му­му для пра­це­зда­тної осо­би (у роз­ра­хун­ку на місяць), вста­нов­ле­но­му зако­ном на 1 січня зві­тно­го пода­тко­во­го року.

Держ­бю­дже­том-2017 вста­нов­ле­но про­жи­тко­вий міні­мум для пра­це­зда­тних осіб на рів­ні 1600 грн.

Тому роз­кра­да­н­ня чужо­го май­на вва­жа­є­ться дрі­бним, якщо вар­тість тако­го май­на на момент вчи­не­н­ня пра­во­по­ру­ше­н­ня не пере­ви­щує 160 гри­вень (20% від 1600/2). Якщо вар­тість викра­де­но­го май­на пере­ви­щує цю суму, за таке пра­во­по­ру­ше­н­ня настає кри­мі­наль­на відповідальність.

0

Автор публікації

Офлайн 3 місяці

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 118Реє­стра­ція: 08-08-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю