Нацбанк зробить операції з переказу коштів та купівлі валюти простішими та швидшими

Нац­банк зро­бить опе­ра­ції з пере­ка­зу коштів та купів­лі валю­ти про­сті­ши­ми та швидшими

Клі­єн­там бан­ків не потрі­бно буде чека­ти дозво­лу Нац­бан­ку при купів­лі іно­зем­ної валю­ти або пере­ра­ху­ва­н­ня коштів за кор­дон на користь нере­зи­ден­тів. Бан­ки будуть інфор­му­ва­ти НБУ про такі опе­ра­ції після їх проведення.

 

Про це йде­ться в поста­но­ві Прав­лі­н­ня Націо­наль­но­го бан­ку від 28 люто­го 2017 року № 15 «Про вне­се­н­ня змін до деяких нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів Націо­наль­но­го бан­ку України».

Згі­дно з доку­мен­том, у разі вини­кне­н­ня сум­ні­вів щодо закон­но­сті опе­ра­цій, до бан­ку може бути направ­ле­но вимо­гу, яким НБУ може при­зу­пи­ни­ти здій­сне­н­ня окре­мих валю­тних опе­ра­цій клі­єн­тів. Від­но­ви­ти про­ве­де­н­ня таких опе­ра­цій банк змо­же тіль­ки після отри­ма­н­ня окре­мо­го пові­дом­ле­н­ня від НБУ.

Крім того, якщо клі­єнт, валю­тні опе­ра­ції яко­го викли­ка­ли сум­ні­ви, пере­йшов на обслу­го­ву­ва­н­ня в іншу бан­ків­ську уста­но­ву, упов­но­ва­же­ний банк зобо­в’я­за­ний пові­до­ми­ти про це НБУ.

Банк, в яко­му клі­єнт від­кри­ває пото­чні рахун­ки, має пра­во звер­ну­ти­ся до попе­ре­дніх обслу­го­ву­ю­чим бан­кам за інфор­ма­ці­єю, отри­ма­ною від НБУ і сто­су­є­ться сум­нів­них опе­ра­цій клієнтів.

Згі­дно з поста­но­вою, всі нор­ми, що сто­су­ю­ться інфор­му­ва­н­ня упов­но­ва­же­ни­ми бан­ка­ми НБУ про валю­тні опе­ра­ції і пере­вір­ки регу­ля­то­ром цієї інфор­ма­ції, об’­єд­на­ні в окре­му інстру­кцію «Про поря­док фор­му­ва­н­ня упов­но­ва­же­ни­ми бан­ка­ми інфор­ма­цій­но­го файлу».

Поста­но­ва наби­рає чин­но­сті з 22 бере­зня 2017 року.

0

Автор публікації

Офлайн 3 місяці

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 118Реє­стра­ція: 08-08-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю