Колектив адвокатського бюро Зелінської вирушає у нову подорож навколо Сонця!

Фіні­шна пря­ма – це лінія стар­ту.

Ось і піді­йшов до кін­ця 2016‑й рік…

31 гру­дня – це день, коли під­во­дя­ться під­сум­ки, ана­лі­зу­є­ться прой­де­ний шлях і можна раді­ти пози­тив­ним момен­там та роби­ти виснов­ки з нега­тив­них. Яким цей рік був для Адво­кат­сько­го бюро Зелін­ської?

Від­по­відь коле­кти­ву зву­чить одно­стай­но: «2016 рік – це рік про­гре­сив­но­сті та різно­ма­ні­тно­сті».

Без­пе­ре­чно, цей рік для бюро був над­зви­чай­но актив­ним та наси­че­ним поді­я­ми. Ми вели чима­лий ряд справ у різних сфе­рах пра­ва: кри­мі­наль­но­му, цивіль­но­му, сімей­но­му, митно­му, госпо­дар­сько­му, адмі­ні­стра­тив­но­му. Може­мо раді­ти, що рік був успі­шним, і деякі дося­гне­н­ня нашо­го коле­кти­ву за цей рік нада­дуть натхне­н­ня у робо­ті на рік насту­пний.

Не можна не від­мі­ти­ти такий успіх, як пору­ше­н­ня кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня за заві­до­мо неправ­ди­ве пові­дом­ле­н­ня про зло­чин, адже поді­бних справ у Львів­ській обла­сті рані­ше не було. А бажа­ю­чих зве­сти наклеп, як відо­мо, доста­тньо було в усі часи. Тож спо­ді­ва­є­мо­ся що така пра­кти­ка буде і нада­лі поши­рю­ва­тись, а це в свою чер­гу зро­бить людей більш захи­ще­ни­ми.

Вар­то також від­мі­ти­ти й успіх у захи­сті під­су­дних у кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях, та захи­сті осіб від обви­ну­валь­но­го ухи­лу, при­та­ман­но­го нашій систе­мі. В окре­мо­му випад­ку, вда­лось доби­тись пере­гля­ду судо­во­го ріше­н­ня за ново­ви­яв­ле­ни­ми обста­ви­на­ми.

В цивіль­них та госпо­дар­ських спра­вах також вда­лось доби­тись вине­се­н­ня пра­во­су­дних рішень у захи­сті цивіль­них та май­но­вих прав.

Не обі­йшлось, на жаль, і без непри­єм­них момен­тів, коли так зва­не «пра­кти­чне судо­чин­ство» стає вищим за закон, і коли слу­жбо­ва інстру­кція за ріше­н­ням суду має вищу юри­ди­чну силу ніж Кон­сти­ту­ція Укра­ї­ни. Однак, в остан­ні роки така тен­ден­ція стає рід­шою.

Вра­хо­ву­ю­чи пері­од неста­біль­но­сті в Укра­ї­ні, пов’язаний із рефор­ма­ми та зов­ні­шні­ми гео­по­лі­ти­чни­ми чин­ни­ка­ми, цьо­го року коле­ктив бюро про­вів бага­то годин без­ко­штов­них кон­суль­та­цій, і ми пла­ну­є­мо про­во­ди­ти поді­бну пра­кти­ку і нада­лі.

Наш коле­ктив також, пра­гну­чи іти в ногу з про­гре­сом, кожно­го дня осво­ює нові зна­н­ня. Нами було прийня­то ріше­н­ня щодо вивче­н­ня такої сфе­ри як інтер­нет-мар­ке­тинг. Так, про­йшло лише пару міся­ців з того часу, як ми зро­би­ли пер­ші кро­ки у про­су­ван­ні інфор­ма­ції про наше адво­кат­ське бюро в інтер­нет. При­єм­но, що кіль­кість під­пи­сни­ків та лай­ків на сто­рін­ках у соцме­ре­жах постій­но зро­стає без засто­су­ва­н­ня пла­тних піар­ме­то­дів, послуг про­фе­сій­них інтер­нет-мар­ке­то­ло­гів і інших шту­чних мето­дів накру­чу­ва­н­ня від­ві­ду­ва­но­сті сто­рі­нок та сай­тів. З метою роз­ви­тку сай­ту нашо­го адво­кат­сько­го бюро також від­кри­та нова рубри­ка «юри­ди­чна деся­тка», де ви може­те озна­йо­ми­тись з най­ці­ка­ві­ши­ми спра­ва­ми як Укра­ї­ни, так і інших дер­жав.

Також хоче­мо від­мі­ти­ти й інди­ві­ду­аль­ні дося­гне­н­ня юри­стів та адво­ка­тів бюро.

Ще раз віта­є­мо нашо­го коле­гу – Анто­на Кар­до­поль­це­ва. Твор­чість та натхне­н­ня не поли­ша­ють його, зав­дя­ки чому 15 вере­сня від­був­ся реліз рома­ну «Дело №1. При­го­во­рить нель­зя оправ­дать» кни­ги пер­шої три­ло­гії «Дела Пила­то­вы» про суд­дю район­но­го суду Пан­те­лей­мо­на Пили­по­ви­ча Піла­то­ва — суд­дю, який нама­га­є­ться вижи­ти і не ста­ти схо­жим на біль­шість сво­їх колег, в напов­не­ній загни­ва­ю­чи­ми пере­жи­тка­ми ста­ро­го тота­лі­тар­но­го режи­му систе­мі пра­во­су­д­дя. Роман чита­є­ться на одно­му дихан­ні та не може не захо­плю­ва­ти сво­єю істо­рі­єю. Якщо ста­ло ціка­во, про­чи­та­ти роман ви може­те тут

Не може­мо забу­ти і про те, що наша коле­га Юлія Сень­ків зав­дя­ки сво­їй любо­ві до пра­ці та від­да­но­сті спра­ві отри­ма­ла Сві­до­цтво на пра­во зайня­т­тя адво­кат­ською діяль­ні­стю. Від­те­пер у нашо­му бюро на одно­го адво­ка­та біль­ше. Така подія нада­ла нам можли­вість щодо забез­пе­че­н­ня послу­га­ми ще вищої яко­сті та швид­шо­го дося­гне­н­ня бажа­но­го Вами резуль­та­ту.

Також цьо­го року свя­ткує свою двад­цять п’я­ту річни­цю Все­укра­їн­ська гро­мад­ська орга­ні­за­ція «Асо­ці­а­ція укра­їн­ських прав­ни­ків». Радість цьо­го свя­та  бюро роз­ді­ли­ло з наши­ми коле­га­ми на офі­цій­но­му з’їзді. Обмін вра­же­н­ня­ми, досві­дом, зна­н­ня­ми  — неоці­нен­ний скарб такої події.

Новий Рік – новий настрій!

Зга­дав­ши най­ці­ка­ві­ші події про­фе­сій­но­го року, розу­мі­є­мо – цей рік був чудо­вим!

Тож всту­па­є­мо у 2017-ий рік з пози­тив­ним настро­єм, опти­мі­сти­чни­ми очі­ку­ва­н­ня­ми, вірою у пра­виль­ність обра­но­го шля­ху роз­ви­тку!

Бажа­є­мо у Ново­му році най­го­лов­ні­шо­го – про­цві­та­н­ня та миру нашій кра­ї­ні!

 

0

Автор публікації

Офлайн 3 роки

Христина

0
Комен­та­рі: 0Публі­ка­ції: 33Реє­стра­ція: 29-12-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю