Вітаємо Юлічку із отриманням Свідоцтва адвоката!!!Коле­ктив Адво­кат­сько­го бюро Зелін­ської від щиро­го сер­ця вітає нашу доро­гу Юлію Дми­трів­ну Сень­ків, із отри­ма­н­ням Сві­до­цтва на пра­во зайня­т­тя адво­кат­ською діяль­ні­стю.
Від­те­пер у нашо­му бюро на одно­го адво­ка­та біль­ше!
Юля, бажа­є­мо тобі про­фе­сій­них звер­шень, шале­них адво­кат­ських пере­мог у спра­вах, вдя­чних клі­єн­тів, та бага­то бага­то бага­то ціка­во­го на тому нелег­ко­му про­фе­сій­но­му шля­ху який ти обра­ла!

 

Оскіль­ки Ти в адво­ка­ту­рі нова,
Хоча ми бачи­ли Тебе не раз
Візьми напу­тнє наше сло­во
Яке ми ска­же­мо тобі в цей час.

В бюро поря­док, нема мови -
Все дуже ста­ло вже, тому
Тобі тут пра­цю­ва­ти тре­ба
по сові­сті, зако­ну і уму!

Ми не такий сякий соц­за­хист
Шля­хів нам лег­ких не шука­ти
І тим хто потре­бує захист
Зав­жди ти нама­гай­ся його дати.

Бере­жи і ети­ку й куль­ту­ру
І будь ти мудра як Сократ…
Ласка­во про­си­мо в адво­ка­ту­ру
Наш самий сві­жий адво­кат!


пере­клад з росій­ської і твор­ча оброб­ка,
Антон Пала­дін 

0

Автор публікації

Офлайн 1 місяць

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 118Реє­стра­ція: 08-08-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю