Мінагрополітики запровадило нові нормативи грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

Нові нор­ма­ти­ви гро­шо­вої оці­ни земель с/г при­зна­че­н­ня визна­че­но Поряд­ком нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки земель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня, затвер­дже­ним нака­зом Міна­гро­по­лі­ти­ки від 23 трав­ня 2017 року №262.

Даний Поря­док визна­чає, що за резуль­та­та­ми про­ве­де­н­ня нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки земель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня у межах райо­ну скла­да­є­ться техні­чна доку­мен­та­ція про нор­ма­тив­ну гро­шо­ву оцін­ку земель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня райо­ну. Техні­чна доку­мен­та­ція вклю­чає:

- поясню­валь­ну запи­ску, що містить мету про­ве­де­н­ня оцін­ки, опис об’єкта оцін­ки, роз­ра­хун­ки нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки земель райо­ну;

- зав­да­н­ня на вико­на­н­ня робіт із зазна­че­н­ням під­ста­ви, умов та стро­ків вико­на­н­ня робіт;

- ріше­н­ня про про­ве­де­н­ня нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки земель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня райо­ну;

- вико­пі­ю­ва­н­ня з када­стро­вих карт (пла­нів) з від­обра­же­н­ням при­ро­дно-сіль­сько­го­спо­дар­ських райо­нів у межах райо­ну;

- кар­то­гра­му роз­по­всю­дже­н­ня агро­ви­ро­бни­чих груп ґрун­тів райо­ну;

- шка­лу нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки агро­ви­ро­бни­чих груп ґрун­тів сіль­сько­го­спо­дар­ських угідь райо­ну.

У дода­тку до Поряд­ку наве­де­но нор­ма­тив­на гро­шо­ва оцін­ка 1 га по АРК та обла­стях. Згі­дно ньо­го, най­де­шев­ший гектар зем­лі у Жито­мир­ській обла­сті — 21165,27 грн, а най­до­рож­чий у Чер­ка­ській — 33930,75 грн. Що сто­су­є­ться Львів­ської обла­сті, то нор­ма­тив­на гро­шо­ва оцін­ка 1 га тепер ста­но­ви­ти­ме 22 049,46 грн.

0

Автор публікації

Офлайн 3 роки

Христина

0
Комен­та­рі: 0Публі­ка­ції: 33Реє­стра­ція: 29-12-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю