Нацбанк скасував деякі обмеження для фізичних осіб на обмін валюти

Націо­наль­ний банк Укра­ї­ни сво­єю Поста­но­вою №55 від 15 черв­ня 2017 року «Про вне­се­н­ня змін  до деяких нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів Націо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни» зняв обме­же­н­ня на про­ве­де­н­ня опе­ра­цій з обмі­ну без­го­тів­ко­вої іно­зем­ної валю­ти для фізи­чних осіб, які не є під­при­єм­ця­ми. Такі осо­би змо­жуть здій­сню­ва­ти від­по­від­ні опе­ра­ції з без­го­тів­ко­вою валю­тою, що є на їх рахун­ку, без обме­же­н­ня по гру­пі Кла­си­фі­ка­то­ра та кіль­ко­сті таких опе­ра­цій про­тя­гом дня. Досі вони мали можли­вість про­во­ди­ти такі опе­ра­ції тіль­ки один раз про­тя­гом дня і лише з іно­зем­ною валю­тою 1‑ї гру­пи Кла­си­фі­ка­то­ра,  тоб­то кон­вер­то­ва­ною валю­тою, яка широ­ко вико­ри­сто­ву­є­ться для здій­сне­н­ня пла­те­жів за між­на­ро­дни­ми опе­ра­ці­я­ми, валю­ти кра­їн — чле­нів Євро­пей­сько­го Сою­зу .

Окрім того, бан­ки змо­жуть про­во­ди­ти опе­ра­ції на між­на­ро­дних рин­ках за будь-яку іно­зем­ну валю­ту Кла­си­фі­ка­то­ра як з купів­лі, так і про­да­жу бан­ків­ських мета­лів. Досі їх можли­во­сті з про­да­жу бан­ків­ських мета­лів були обме­же­ні 1‑ю гру­пою Кла­си­фі­ка­то­ра.

0

Автор публікації

Офлайн 3 роки

Христина

0
Комен­та­рі: 0Публі­ка­ції: 33Реє­стра­ція: 29-12-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю