Наслідки відчуження спільного сумісного майна подружжя без письмової згоди одного з подружжя

Схо­же пре­зум­пція недій­сно­сті дого­во­ру, пре­дме­том яко­го є спіль­на сумі­сна вла­сність подруж­жя, і який укла­де­ний від іме­ні одно­го подруж­жя без письмо­вої зго­ди іншо­го з подруж­жя – руй­ну­є­ться судо­вою пра­кти­кою. Так, нещо­дав­но Вер­хов­ний Суд Укра­ї­ни зро­бив пра­во­вий висно­вок, у яко­му зазна­чив, що дія такої пре­зум­пції не перед­ба­че­на чин­ним зако­но­дав­ством. До момен­ту прийня­т­тя ВСУ тако­го ріше­н­ня, суди усіх інстан­цій дотри­му­ва­лись саме цієї пре­зум­пції та у випад­ку від­чу­же­н­ня спіль­но­го сумі­сно­го май­на подруж­жя без письмо­вої зго­ди дру­го­го з подруж­жя визна­ва­ли такі пра­во­чи­ни недій­сни­ми.

Отож, ВСУ змі­нює пра­кти­ку та тлу­ма­че­н­ня ст. 65 СК Укра­ї­ни — “пра­во подруж­жя на роз­по­ря­джа­н­ня май­ном, що є об’є­ктом пра­ва спіль­ної сумі­сної вла­сно­сті подруж­жя”. Тепер той з подруж­жя, без зго­ди яко­го від­чу­жи­ли май­но, має пра­во стя­гну­ти з іншо­го з подруж­жя вар­тість сво­єї час­тки цьо­го май­на як ком­пен­са­цію. Визна­ти ж сам пра­во­чин, щодо від­чу­же­н­ня спіль­ної сумі­сної вла­сно­сті без письмо­вої зго­ди одно­го з подруж­жя можли­во лише у випад­ку, якщо від­чу­жу­вач та набу­вач дія­ли недо­бро­со­ві­сно, зокре­ма набу­вач знав, що зго­ди немає або у випад­ку, якщо май­на від­чу­же­но не в інте­ре­сах сім’ї.

Отже, тепер пра­во­чин може бути визна­ний недій­сним лише у випад­ку, якщо суд уста­но­вить, що той з подруж­жя, хто уклав дого­вір щодо спіль­но­го май­на, та тре­тя осо­ба – кон­тр­агент за таким дого­во­ром, дія­ли недо­бро­со­ві­сно, зокре­ма, що тре­тя осо­ба зна­ла чи за обста­ви­на­ми спра­ви не могла не зна­ти про те, що май­но нале­жить подруж­жю на пра­ві спіль­ної сумі­сної вла­сно­сті, і що той з подруж­жя, хто укла­дає дого­вір, не отри­мав зго­ди на це дру­го­го з подруж­жя.

В інших випад­ках Ви може­те роз­ра­хо­ву­ва­ти лише на ком­пен­са­цію нале­жної Вам части­ни май­на.

0

Автор публікації

Офлайн 3 роки

Христина

0
Комен­та­рі: 0Публі­ка­ції: 33Реє­стра­ція: 29-12-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю