Водії-порушники тепер будуть платити більше за паркування на місцях для інвалідів

Вер­хов­на Рада під­три­ма­ла збіль­ше­н­ня штра­фу за пар­ку­ва­н­ня авто­мо­бі­лів на місцях, що при­зна­че­ні для інва­лі­дів. Водії-пору­шни­ки спла­чу­ва­ти­муть тепер штраф у роз­мі­рі 1 700 гри­вень.

Від­по­від­но до зако­но­про­е­кту, якщо водій, який не має доку­мен­тів, що під­твер­джу­ють наяв­ність у ньо­го чи в когось із паса­жи­рів інва­лі­дно­сті (якщо ці озна­ки інва­лі­дно­сті не вира­же­ні) при­пар­ку­вав­ся на місцях для інва­лі­дів, на ньо­го накла­да­є­ться штраф у сумі від 60 до 100 нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян, що ста­но­вить 1 020 — 1 700 грн.

Такий самий штраф загро­жує суб’є­ктам госпо­да­рю­ва­н­ня, які  не мають спе­ці­аль­но обла­што­ва­них місць для інва­лі­дів на місцях для пар­ку­ва­н­ня чи тро­ту­а­рах. Таких місць має бути не менш як 10% від загаль­ної кіль­ко­сті, але не мен­ше одно­го.

Також згі­дно із зако­но­про­е­ктом,  якщо на пар­ку­ван­ні немає спе­ці­аль­но позна­че­них місць для інва­лі­дів, їм дозво­ля­є­ться вико­ри­сто­ву­ва­ти будь-яке.

Окрім того, що водій буде спла­чу­ва­ти штраф, такий авто­мо­біль також дозво­ля­є­ться ева­ку­йо­ву­ва­ти.

0

Автор публікації

Офлайн 3 роки

Христина

0
Комен­та­рі: 0Публі­ка­ції: 33Реє­стра­ція: 29-12-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю