Позиція Верховного Суду з приводу надання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди другого з батьків

Вер­хов­ний суд Укра­ї­ни у спра­ві №235/139/16‑ц від 12 кві­тня 2017 року висло­вив­ся щодо можли­во­сті виїзду дити­ни за кор­дон без зго­ди батька. У сво­є­му рішен­ні ВСУ наго­ло­шує на тому, що  нада­н­ня на май­бу­тнє дозво­лу на постій­ні виїзди за межі Укра­ї­ни дити­ни без зго­ди батька факти­чно позбав­ляє його можли­во­сті спіл­ку­ва­ти­ся з остан­ньою.

Так, суд зазна­чає, що в усіх діях щодо дітей неза­ле­жно від того, здій­сню­ю­ться вони дер­жав­ни­ми чи при­ва­тни­ми уста­но­ва­ми, які займа­ю­ться пита­н­ня­ми соці­аль­но­го забез­пе­че­н­ня, суда­ми, адмі­ні­стра­тив­ни­ми чи зако­но­дав­чи­ми орга­на­ми, пер­шо­чер­го­ва ува­га при­ді­ля­є­ться якнай­кра­що­му забез­пе­чен­ню інте­ре­сів дити­ни.

Від­по­від­но до ст.141 СК мати і батько мають рів­ні пра­ва та обов’язки щодо дити­ни.

Мати, батько та дити­на мають пра­во на без­пе­ре­шко­дне спіл­ку­ва­н­ня між собою, крім випад­ків, коли таке пра­во обме­же­не зако­ном (ст.153 СК).

Згі­дно зі ст.157 СК пита­н­ня про вихо­ва­н­ня дити­ни вирі­шу­є­ться батька­ми спіль­но. Той із батьків, хто про­жи­ває окре­мо від дити­ни, зобов’язаний бра­ти участь у її вихо­ван­ні й має пра­во на осо­би­сте спіл­ку­ва­н­ня з нею. Той із батьків, з ким про­жи­ває дити­на, не має пра­ва пере­шко­джа­ти тому з батьків, хто про­жи­ває окре­мо, спіл­ку­ва­ти­ся з дити­ною та бра­ти участь у її вихо­ван­ні, якщо таке спіл­ку­ва­н­ня не пере­шко­джає нор­маль­но­му роз­ви­тко­ві дити­ни.

Від­по­від­но до ч.3 ст.313 Цивіль­но­го коде­ксу фізи­чна осо­ба, яка не дося­гла 16 років, має пра­во на виїзд за межі Укра­ї­ни лише за зго­дою батьків (уси­нов­лю­ва­чів), піклу­валь­ни­ків та в їхньо­му супро­во­ді або в супро­во­ді осіб, які упов­но­ва­же­ні ними.

Виїзд з Укра­ї­ни гро­ма­дян, які не дося­гли 16-річно­го

віку, в супро­во­ді одно­го з батьків або інших осіб, упов­но­ва­же­них одним з батьків за нота­рі­аль­но посвід­че­ною зго­дою, здій­сню­є­ться за нота­рі­аль­но посвід­че­ною зго­дою дру­го­го з батьків із зазна­че­н­ням у ній дер­жа­ви пря­му­ва­н­ня та від­по­від­но­го часо­во­го про­між­ку пере­бу­ва­н­ня у цій дер­жа­ві, якщо дру­гий з батьків від­су­тній у пун­кті про­пу­ску (пп.1 п.4 пра­вил).

Тим­ча­со­вий виїзд мало­лі­тньої дити­ни за межі Укра­ї­ни пови­нен від­бу­ва­тись лише за пого­дже­н­ням з іншим з батьків, оскіль­ки такий пере­їзд спри­чи­няє змі­ну режи­му спіл­ку­ва­н­ня дити­ни з іншим з батьків, поря­док уча­сті у вихо­ван­ні дити­ни, змі­ну зви­чай­но­го соці­аль­но­го, куль­тур­но­го, мов­но­го сере­до­ви­ща дити­ни, що впли­ває на її подаль­ше жит­тя, роз­ви­ток і вихо­ва­н­ня.

Вихо­дя­чи з поло­жень зазна­че­них норм мате­рі­аль­но­го пра­ва, дозвіл на виїзд мало­лі­тньої дити­ни за межі Укра­ї­ни в супро­во­ді одно­го з батьків за від­су­тно­сті зго­ди дру­го­го з батьків (на під­ста­ві ріше­н­ня суду) може бути нада­ний на кон­кре­тний одно­ра­зо­вий виїзд з визна­че­н­ням його поча­тку й закін­че­н­ня.

Нада­н­ня тако­го дозво­лу на постій­не про­жи­ва­н­ня мало­лі­тньої дити­ни без зго­ди та супро­во­ду батька супе­ре­чить чин­но­му зако­но­дав­ству, що визна­чає рів­ність прав та обов’язків батьків у вихо­ван­ні дити­ни, що може при­зве­сти до факти­чно­го позбав­ле­н­ня батька дити­ни перед­ба­че­ної зако­но­дав­ством можли­во­сті бра­ти участь у її вихо­ван­ні та можли­во­сті спіл­ку­ва­н­ня з нею.

Зі ска­за­но­го випли­ває, що суди мають можли­вість ухва­ли­ти ріше­н­ня про задо­во­ле­н­ня вимог на разо­вий виїзд дити­ни за межу Укра­ї­ни без зго­ди батька, нато­мість нада­н­ня дозво­лу на май­бу­тнє на постій­ні виїзди дити­ни за межі Укра­ї­ни без зго­ди батька супе­ре­чить чин­но­му зако­но­дав­ству, яке визна­чає рів­ність прав та обов’язків обох батьків у вихо­ван­ні дити­ни, уна­слі­док чого батько факти­чно позбав­ля­є­ться можли­во­сті бра­ти участь у вихо­ван­ні дити­ни та спіл­ку­ва­ти­ся з нею.

0

Автор публікації

Офлайн 3 роки

Христина

0
Комен­та­рі: 0Публі­ка­ції: 33Реє­стра­ція: 29-12-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю