У Миколаївській області почастішали випадки порушення права особи на захист

У Мико­ла­їв­ській обла­сті поча­сті­ша­ли випад­ки пору­ше­н­ня пра­ва осо­би на захист

Пред­став­ни­ки Націо­наль­но­го пре­вен­тив­но­го меха­ні­зму та регіо­наль­ний коор­ди­на­тор вза­є­мо­дії з гро­мад­ські­стю Упов­но­ва­же­но­го ВРУ з прав люди­ни вияви­ли, що пра­ців­ни­ки полі­ції не пові­дом­ля­ють в Центр нада­н­ня без­опла­тної вто­рин­ної пра­во­вої допо­мо­ги про затри­ма­н­ня осіб, а деякі затри­ма­н­ня навіть не від­обра­жа­ю­ться в Жур­на­лі облі­ку достав­ле­них, від­ві­ду­ва­чів та запро­ше­них до від­ді­лу полі­ції. До тако­го виснов­ку дійшли упов­но­ва­же­ні осо­би під час візи­ту в Возне­сен­ський від­діл полі­ції ГУНП в Мико­ла­їв­ській області.

Як пові­дом­ляє омбуд­смен, пер­ше нега­тив­не вра­же­н­ня моні­то­рин­го­вої гру­пи — це від­су­тність нале­жної кому­ні­ка­ції. Пере­го­вор­ний при­стрій «вули­ця-чер­го­вий» у від­ді­лі не пра­цює. Несправ­ною вияви­ла­ся кно­пка викли­ку чер­го­во­го на вимо­гу люди­ни з інвалідністю.

Крім того, з пору­ше­н­ня­ми вимог нака­зу МВС Укра­ї­ни від 28.04.2009 р № 181 «Про орга­ні­за­цію діяль­но­сті чер­го­вих частин орга­нів і під­роз­ді­лів вну­трі­шніх справ Укра­ї­ни» веде­ться Жур­нал облі­ку достав­ле­них, від­ві­ду­ва­чів та запро­ше­них до від­ді­лу полі­ції. У ньо­му в пере­ва­жній біль­шо­сті випад­ків поса­ду, прі­зви­ще пра­ців­ни­ка полі­ції і мета достав­ки (при­бу­т­тя) гро­ма­дян не вказуються.

Зате у від­ві­ду­ва­чів вима­га­ють нада­ти свої пер­со­наль­ні дані (дату та місце наро­дже­н­ня). Крім цьо­го, в ході опи­ту­ва­н­ня пра­ців­ни­ків полі­ції було вста­нов­ле­но, що, почи­на­ю­чи з січня 2017 року, щодо­би до ГУНП в Мико­ла­їв­ській обла­сті направ­ля­ю­ться в ска­но­ва­но­му вигля­ді відо­мо­сті про всіх без виня­тку осіб, вра­хо­ва­них в жур­на­лі, що не перед­ба­че­но вище­вка­за­ним нака­зом і є пору­ше­н­ням стат­ті 32 Кон­сти­ту­ції України.

Під час озна­йом­ле­н­ня зі слу­жбо­вою доку­мен­та­ці­єю Возне­сен­сько­го від­ді­лу полі­ції пред­став­ни­ка­ми НПМ вста­нов­ле­но, що 14 люто­го 2017 року пра­ців­ни­ка­ми полі­ції був затри­ма­ний за підо­зрою у вчи­нен­ні кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня гро­ма­дя­нин Н., яко­го доста­ви­ли до від­ді­лу, але в жур­на­лі вка­за­ний гро­ма­дя­нин не вра­хо­ву­вав­ся. Гро­ма­дя­нин Н. був затри­ма­ний в поряд­ку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК Укра­ї­ни та помі­ще­ний в ІТТ № 3 ГУНП в Мико­ла­їв­ській області.

Під час звір­ки з регіо­наль­ним Цен­тром нада­н­ня без­опла­тної вто­рин­ної пра­во­вої допо­мо­ги в Мико­ла­їв­ській обла­сті вста­нов­ле­но два випад­ки неін­фор­му­ва­н­ня Цен­тру про затри­ма­н­ня осіб за підо­зрою в ско­єн­ні кри­мі­наль­но­го і адмі­ні­стра­тив­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня, що є пору­ше­н­ням пра­ва на пра­во­ву допо­мо­гу і захист.

0

Автор публікації

Офлайн 3 місяці

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 118Реє­стра­ція: 08-08-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю