Перші 500 лайків сторінки бюро на фейсбук

Вітаю кол­ле­ктив Адво­кат­сько­го бюро Зелін­ської із пер­ши­ми 500 лай­ків сто­рін­ки нашої сто­рін­ки адво­кат­сько­го бюро.

Про­йшло лише 2 міся­ці з того часу, як ми зро­би­ли пер­ші кро­ки у про­су­ван­ні інфор­ма­ції про наше адво­кат­ське бюро в інтер­нет. При­єм­но, що кіль­кість під­пи­сни­ків та лай­ків на сто­рін­ках у соцме­ре­жах постій­но зро­стає без засто­су­ва­н­ня пла­тних піар­ме­то­дів, послуг про­фе­сій­них інтер­нет-мар­ке­то­ло­гів і інших  шту­чних мето­дів накру­чу­ва­н­ня від­ві­ду­ва­но­сті сто­рі­нок та сай­тів.

робо­та кипить

Я вва­жаю, що ці пер­ші 500 лай­ків, можли­во і неве­ли­кий успіх у мас­шта­бах інтер­нет спіль­но­ти, але вели­че­зний крок до подаль­шо­го успі­ху усьо­го коле­кти­ву та успі­шно­го вирі­ше­н­ня зав­дань наших клі­єн­тів.

адво­кат­ське бюро зелін­ської офіс

керів­ник Адво­кат­сько­го бюро Зелін­ської

адво­кат Зелін­ська Сві­тла­на Віта­лі­їв­на

https://www.facebook.com/abzburo/

0

Автор публікації

Офлайн 1 місяць

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 118Реє­стра­ція: 08-08-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю