Процедура підтвердження кібератаки як форс-мажорної обставини

У зв’язку з недав­ньою кібе­ра­та­кою віру­су Petya.A чима­ло фізи­чних та юри­ди­чних осіб, суб’єктів госпо­дар­ської діяль­но­сті не змо­гли вча­сно чи нале­жно вико­на­ти свої зобов’язання поза сво­єю волею, що, зви­чай­но, потя­гну­ло за собою зна­чні зби­тки.

Таку ата­ку можна назва­ти вини­кне­н­ням форс-мажор­них обста­вин, які в свою чер­гу є під­ста­вою для звіль­не­н­ня від від­по­від­аль­но­сті за неви­ко­на­н­ня чи нена­ле­жне вико­на­н­ня обов’язків. Однак, факт вини­кне­н­ня форс-мажо­ру необ­хі­дно засвід­чи­ти у вста­нов­ле­но­му чин­ним зако­но­дав­ством поряд­ку.

Орга­ном, який впра­ві засвід­чи­ти вка­за­ні обста­ви­ни непе­ре­бор­ної сили, є Тор­го­во-про­ми­сло­ва пала­та Укра­ї­ни. Однак, перед тим як виру­ши­ти до ТПП Укра­ї­ни, спо­ча­тку необ­хі­дно звер­ну­тись до депар­та­мен­ту Кібер­по­лі­ції Націо­наль­ної полі­ції, де Вам повин­ні вида­ти довід­ку або витяг про від­кри­т­тя кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня. Зі сво­го боку Тор­го­во-про­ми­сло­ва пала­та змо­же засвід­чу­ва­ти такі факти форс-мажор­них обста­вин тіль­ки на під­ста­ві доку­мен­тів, отри­ма­них від Кібер­по­лі­ції.

Крім того, для можли­во­сті опе­ра­тив­но­го реа­гу­ва­н­ня на числен­ні звер­не­н­ня та вико­ри­ста­н­ня досто­вір­ної інфор­ма­ції при засвід­чен­ні форс-мажор­них обста­вин (обста­вин непе­ре­бор­ної сили)  сто­сов­но ситу­а­ції нав­ко­ло кібе­ра­та­ки, ТПП Укра­ї­ни звер­ну­ла­ся до Кібер­по­лі­ції з про­ха­н­ням нада­ти офі­цій­не під­твер­дже­н­ня тер­мі­нів (дат поча­тку та закін­че­н­ня) здій­сне­н­ня кібе­ра­та­ки на кор­по­ра­тив­ні та мере­жі орга­нів вла­ди, а також роз’яснення, що є юри­ди­чною під­ста­вою, під­твер­джу­ю­чою здій­сне­н­ня кібе­ра­та­ки на мере­жі суб’єктів госпо­да­рю­ва­н­ня.

Офі­цій­на від­по­відь буде під­ста­вою для роз­гля­ду таких заяв від під­при­єм­ців про засвід­че­н­ня форс-мажор­них обста­вин.

0

Автор публікації

Офлайн 3 роки

Христина

0
Комен­та­рі: 0Публі­ка­ції: 33Реє­стра­ція: 29-12-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю