Ще один крок до покращення демографічної ситуації в Україні за допомогою законодавчих змін

Як відо­мо, остан­ні­ми рока­ми кіль­кість насе­ле­н­ня Укра­ї­ни зна­чно зни­зи­лась. Саме тому для покра­ще­н­ня демо­гра­фі­чної ситу­а­ції в кра­ї­ні Вер­хов­на Рада запро­по­ну­ва­ла під­ви­щи­ти соцви­пла­ти, що б заохо­ти­ло моло­дих батьків до наро­дже­н­ня дітей. Серед про­по­зи­цій, зокре­ма, запро­ва­дже­н­ня нор­ми про збіль­ше­н­ня роз­мі­ру допо­мо­ги при наро­джен­ні.

Так, наро­дні депу­та­ти заре­є­стру­ва­ли про­ект зако­ну «Про вне­се­н­ня змін до деяких зако­нів Укра­ї­ни щодо забез­пе­че­н­ня нале­жно­го рів­ня соці­аль­но­го захи­сту родин з дітьми та вста­нов­ле­н­ня спра­ве­дли­вих соці­аль­них гаран­тій дітям».

Даний зако­но­про­ект вклю­чає в себе такі поло­же­н­ня:

1) змі­ни до Сімей­но­го коде­ксу щодо запро­ва­дже­н­ня міні­маль­но­го (гаран­то­ва­но­го) роз­мі­ру тим­ча­со­вої дер­жав­ної допо­мо­ги дітям, батьки яких ухи­ля­ю­ться від обо­в’яз­ку утри­му­ва­ти дити­ну на рів­ні не мен­ше ніж 30 від­со­тків про­жи­тко­во­го міні­му­му для дітей від­по­від­но­го віку. Однак одно­ча­сно існує умо­ва, що сере­дньо­мі­ся­чний суку­пний дохід сім’ї в роз­ра­хун­ку на одну осо­бу за попе­ре­дні шість міся­ців не пере­ви­щу­вав двох про­жи­тко­вих міні­му­мів для дити­ни від­по­від­но­го віку або якщо сім’я утри­мує дити­ну з інва­лі­дні­стю;

2) змі­ни до зако­ну «Про дер­жав­ну допо­мо­гу сім’ям з дітьми» перед­ба­ча­ють допо­мо­гу у зв’яз­ку із наро­дже­н­ням дити­ни, яка випла­чу­є­ться в два ета­пи.

Пер­ша части­на допо­мо­ги нара­хо­ву­є­ться у сумі, кра­тній 15 роз­мі­рам про­жи­тко­во­го міні­му­му, — на пер­шу дити­ну; кра­тній 20 роз­мі­рам про­жи­тко­во­го міні­му­му, — на дру­гу дити­ну; кра­тній 25 роз­мі­рам про­жи­тко­во­го міні­му­му, — на тре­тю і кожну насту­пну дити­ну.

Згі­дно Зако­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­ний бюджет на 2017 рік» про­жи­тко­вий міні­мум для дітей до 6 років ста­но­вить 1426 грн. Від­по­від­но, при наро­джен­ні пер­шої дити­ни батьки отри­ма­ють допо­мо­гу у роз­мі­рі 21 390 грн., а при наро­джен­ні тре­тьої – 35 650 грн.

Дру­га части­на допо­мо­ги у зв’яз­ку з наро­дже­н­ням дити­ни нара­хо­ву­є­ться вихо­дя­чи з роз­мі­ру про­жи­тко­во­го міні­му­му для дітей віком до шести років, уста­нов­ле­но­го на той кален­дар­ний місяць, за який факти­чно здій­сню­є­ться випла­та, та з наро­дже­н­ням дити­ни випла­чу­є­ться щомі­ся­чно упро­довж 3 років.

У випад­ках наро­дже­н­ня дити­ни на тим­ча­со­во оку­по­ва­ній або некон­тро­льо­ва­ній тери­то­рії, важ­кої хво­ро­би дити­ни або її батьків вста­нов­лю­є­ться подов­же­ний тер­мін для пода­н­ня звер­не­н­ня з при­зна­че­н­ня допо­мо­ги – до 30 міся­ців.

3) змі­ни до зако­ну «Про дер­жав­ну соці­аль­ну допо­мо­гу мало­за­без­пе­че­ним сім’ям» закрі­плю­ють роз­мір дер­жав­ної соці­аль­ної допо­мо­ги на кожну дити­ну віком до 13 років на рів­ні 25 % про­жи­тко­во­го міні­му­му для дити­ни від­по­від­но­го віку (замість фіксо­ва­ної суми у роз­мі­рі 250 гри­вень), на кожну дити­ну віком від 13 до 18 років на рів­ні 40 % про­жи­тко­во­го міні­му­му для дити­ни від­по­від­но­го віку (замість фіксо­ва­ної суми у роз­мі­рі 500 гри­вень).

Такі змі­ни дозво­лять авто­ма­ти­чно збіль­шу­ва­ти роз­мір вище­вка­за­ної допо­мо­ги у разі збіль­ше­н­ня роз­мі­рів про­жи­тко­во­го міні­му­му для дити­ни від­по­від­но­го віку та покри­ва­ти інфля­цій­ні втра­ти.

Також про­по­ну­є­ться допов­ни­ти ста­т­тю 62 Зако­ну «Про вищу осві­ту» новою нор­мою, за якою сту­ден­ти вищих навчаль­них закла­дів із числа дітей-сиріт, дітей, позбaв­ле­них бaтьків­сько­го піклу­вa­н­ня, пере­бу­вaють на пов­но­му утри­мaн­ні дер­жа­ви, cту­ден­там, які є дітьми-інва­лі­да­ми та інва­лі­да­ми I — III гру­пи, сту­ден­там із сімей, які отри­му­ють допо­мо­гу від­по­від­но до Зако­ну Укра­ї­ни “Про дер­жав­ну соці­аль­ну допо­мо­гу мало­за­без­пе­че­ним сім’ям”, вклю­ча­ю­чи сту­ден­тів з бага­то­ді­тних сімей, при­зна­ча­є­ться соці­аль­на сти­пен­дія та може нада­ва­ти­ся дода­тко­ва соці­аль­на і мате­рі­аль­на допо­мо­га.

Прийня­т­тя тако­го зако­но­про­е­кту дасть змо­гу забез­пе­чи­ти під­ви­ще­н­ня рів­ня дер­жав­ної соці­аль­ної під­трим­ки сімей з дітьми, що змен­шить сум­ні­ви батьків щодо наро­дже­н­ня дітей і від­по­від­но покра­щить демо­гра­фі­чну ситу­а­цію в Укра­ї­ні.

0

Автор публікації

Офлайн 3 роки

Христина

0
Комен­та­рі: 0Публі­ка­ції: 33Реє­стра­ція: 29-12-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю