Сімейний кодекс України

Сімей­ний адво­катотри­ма­ти кон­суль­та­цію

Гла­ва 14
ПРАВА БАТЬКІВ І ДІТЕЙ НА МАЙНО

Ста­т­тя 173. Роз­діль­ність май­на батьків і дітей

 1. Батьки і діти, зокре­ма ті, які спіль­но про­жи­ва­ють, можуть бути само­стій­ни­ми вла­сни­ка­ми май­на.
 2. При вирі­шен­ні спо­ру між батька­ми та мало­лі­тні­ми, непов­но­лі­тні­ми дітьми, які спіль­но про­жи­ва­ють, щодо нале­жно­сті їм май­на вва­жа­є­ться, що воно є вла­сні­стю батьків, якщо інше не вста­нов­ле­но судом.

{Части­на дру­га стат­ті 173 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 524-V від 22.12.2006}

Ста­т­тя 174. Пра­во вла­сно­сті дити­ни на май­но, при­зна­че­не для її роз­ви­тку, навча­н­ня та вихо­ва­н­ня

 1. Май­но, при­дба­не батька­ми або одним із них для забез­пе­че­н­ня роз­ви­тку, навча­н­ня та вихо­ва­н­ня дити­ни (одяг, інші речі осо­би­сто­го вжи­тку, ігра­шки, кни­ги, музи­чні інстру­мен­ти, спор­тив­не обла­дна­н­ня тощо), є вла­сні­стю дити­ни.

Ста­т­тя 175. Пра­во спіль­ної сумі­сної вла­сно­сті батьків і дітей

 1. Май­но, набу­те батька­ми і дітьми за раху­нок їхньої спіль­ної пра­ці чи спіль­них коштів, нале­жить їм на пра­ві спіль­ної сумі­сної вла­сно­сті.

Ста­т­тя 176. Пра­ва батьків та дітей щодо кори­сту­ва­н­ня май­ном

 1. Батьки зобов’язані пере­да­ти у кори­сту­ва­н­ня дити­ни май­но, яке має забез­пе­чи­ти її вихо­ва­н­ня та роз­ви­ток.
 2. Пра­ва батьків та дітей на кори­сту­ва­н­ня житлом, яке є вла­сні­стю когось із них, вста­нов­лю­ю­ться зако­ном.

Ста­т­тя 177. Управ­лі­н­ня май­ном дити­ни

 1. Батьки управ­ля­ють май­ном, нале­жним мало­лі­тній дити­ні, без спе­ці­аль­но­го на те пов­но­ва­же­н­ня. Батьки зобов’язані дба­ти про збе­ре­же­н­ня та вико­ри­ста­н­ня май­на дити­ни в її інте­ре­сах.

Якщо мало­лі­тня дити­на може само­стій­но визна­чи­ти свої потре­би та інте­ре­си, батьки здій­сню­ють управ­лі­н­ня її май­ном, вра­хо­ву­ю­чи такі потре­би та інте­ре­си.

{Части­на пер­ша стат­ті 177 в реда­кції Зако­ну 2620-IV від 02.06.2005}

 1. Батьки мало­лі­тньої дити­ни не мають пра­ва без дозво­лу орга­ну опі­ки та піклу­ва­н­ня вчи­ня­ти такі пра­во­чи­ни щодо її май­но­вих прав:

укла­да­ти дого­во­ри, які під­ля­га­ють нота­рі­аль­но­му посвід­чен­ню та (або) дер­жав­ній реє­стра­ції, в тому числі дого­во­ри щодо поді­лу або обмі­ну житло­во­го будин­ку, квар­ти­ри;

вида­ва­ти письмо­ві зобов’язання від іме­ні дити­ни;

від­мов­ля­ти­ся від май­но­вих прав дити­ни.

{Ста­т­тю 177 допов­не­но части­ною згі­дно із Зако­ном 2620-IV від 02.06.2005}

 1. Батьки мають пра­во дати зго­ду на вчи­не­н­ня непов­но­лі­тньою дити­ною пра­во­чи­нів, перед­ба­че­них части­ною дру­гою цієї стат­ті, лише з дозво­лу орга­ну опі­ки та піклу­ва­н­ня.

{Ста­т­тю 177 допов­не­но части­ною згі­дно із Зако­ном 2620-IV від 02.06.2005}

 1. Дозвіл на вчи­не­н­ня пра­во­чи­нів щодо неру­хо­мо­го май­на дити­ни нада­є­ться орга­ном опі­ки та піклу­ва­н­ня після пере­вір­ки, що про­во­ди­ться про­тя­гом одно­го міся­ця, і лише в разі гаран­ту­ва­н­ня збе­ре­же­н­ня пра­ва дити­ни на житло.

{Ста­т­тю 177 допов­не­но части­ною згі­дно із Зако­ном 524-V від 22.12.2006; в реда­кції Зако­ну 3234-VI від 19.04.2011}

 1. Орга­ни опі­ки та піклу­ва­н­ня можуть від­мо­ви­ти у надан­ні дозво­лу на вчи­не­н­ня пра­во­чи­нів щодо неру­хо­мо­го май­на дити­ни з одно­ча­сним звер­не­н­ням до нота­рі­у­са щодо накла­де­н­ня забо­ро­ни від­чу­же­н­ня тако­го май­на лише у випад­ках, якщо ними вста­нов­ле­но, що:

{Абзац пер­ший части­ни п’ятої стат­ті 177 в реда­кції Зако­ну 4314-VI від 12.01.2012}

1) мати та/або батько дити­ни, які (яка, який) звер­ну­ли­ся за дозво­лом, позбав­ле­ні судом батьків­ських прав від­по­від­но до стат­ті 164 цьо­го Коде­ксу;

2) судом, орга­ном опі­ки та піклу­ва­н­ня або про­ку­ро­ром поста­нов­ле­но (прийня­то) ріше­н­ня про віді­бра­н­ня дити­ни від батьків (або того з них, який звер­нув­ся за дозво­лом) без позбав­ле­н­ня їх батьків­ських прав від­по­від­но до стат­ті 170 цьо­го Коде­ксу;

3) до суду пода­но позов про позбав­ле­н­ня батьків дити­ни (або того з них, який звер­нув­ся за дозво­лом) батьків­ських прав осо­ба­ми, зазна­че­ни­ми у стат­ті 165 цьо­го Коде­ксу;

4) осо­ба, яка звер­ну­ла­ся за дозво­лом, пові­до­ми­ла про себе неправ­ди­ві відо­мо­сті, що мають сут­тє­ве зна­че­н­ня для вирі­ше­н­ня пита­н­ня про нада­н­ня дозво­лу чи від­мо­ву в його надан­ні;

5) між батька­ми дити­ни немає зго­ди сто­сов­но вчи­не­н­ня пра­во­чи­ну щодо неру­хо­мо­го май­на дити­ни;

6) між батька­ми дити­ни або між одним з них та тре­ті­ми осо­ба­ми існує судо­вий спір сто­сов­но неру­хо­мо­го май­на, за дозво­лом на вчи­не­н­ня пра­во­чи­ну щодо яко­го звер­ну­ли­ся батьки дити­ни (або один з них);

7) вчи­не­н­ня пра­во­чи­ну при­зве­де до зву­же­н­ня обся­гу існу­ю­чих май­но­вих прав дити­ни та/або пору­ше­н­ня охо­ро­ню­ва­них зако­ном інте­ре­сів дити­ни.

{Части­на стат­ті 177 в реда­кції Зако­ну 3234-VI від 19.04.2011}

 1. При вчи­нен­ні одним із батьків пра­во­чи­нів щодо май­на мало­лі­тньої дити­ни вва­жа­є­ться, що він діє за зго­дою дру­го­го з батьків. Дру­гий з батьків має пра­во звер­ну­ти­ся до суду з вимо­гою про визна­н­ня пра­во­чи­ну недій­сним як укла­де­но­го без його зго­ди, якщо цей пра­во­чин вихо­дить за межі дрі­бно­го побу­то­во­го.

На вчи­не­н­ня одним із батьків пра­во­чи­нів щодо транс­порт­них засо­бів та неру­хо­мо­го май­на мало­лі­тньої дити­ни повин­на бути письмо­ва нота­рі­аль­но засвід­че­на зго­да дру­го­го з батьків.

{Части­ну стат­ті 177 допов­не­но абза­цом дру­гим згі­дно із Зако­ном 524-V від 22.12.2006}

Якщо той з батьків, хто про­жи­ває окре­мо від дити­ни про­тя­гом не менш як шість міся­ців, не бере уча­сті у вихо­ван­ні та утри­ман­ні дити­ни або якщо місце його про­жи­ва­н­ня неві­до­ме, пра­во­чи­ни, зазна­че­ні в абза­ці дру­го­му цієї части­ни, можуть бути вчи­не­ні без його зго­ди.

{Части­ну стат­ті 177 допов­не­но абза­цом тре­тім згі­дно із Зако­ном 524-V від 22.12.2006}

 1. Батьки вирі­шу­ють пита­н­ня про управ­лі­н­ня май­ном дити­ни спіль­но, якщо інше не перед­ба­че­но дого­во­ром між ними. Спо­ри, які вини­ка­ють між батька­ми щодо управ­лі­н­ня май­ном дити­ни, можуть вирі­шу­ва­ти­ся орга­ном опі­ки та піклу­ва­н­ня або судом.

{Части­на стат­ті 177 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 524-V від 22.12.2006}

 1. Після при­пи­не­н­ня управ­лі­н­ня батьки зобов’язані повер­ну­ти дити­ні май­но, яким вони управ­ля­ли, а також дохо­ди від ньо­го.
 2. Нена­ле­жне вико­на­н­ня батька­ми сво­їх обов’язків щодо управ­лі­н­ня май­ном дити­ни є під­ста­вою для покла­де­н­ня на них обов’язку від­шко­ду­ва­ти зав­да­ну їй мате­рі­аль­ну шко­ду та повер­ну­ти дохо­ди, одер­жа­ні від управ­лі­н­ня її май­ном.

{Части­на стат­ті 177 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 2620-IV від 02.06.2005}

 1. Поря­док про­ва­дже­н­ня орга­на­ми опі­ки та піклу­ва­н­ня визна­че­ної зако­ном діяль­но­сті, пов’язаної із захи­стом май­но­вих прав дити­ни, вста­нов­лю­є­ться Кабі­не­том Міні­стрів Укра­ї­ни.

{Ста­т­тю 177 допов­не­но части­ною деся­тою згі­дно із Зако­ном 3234-VI від 19.04.2011}

Ста­т­тя 178. Вико­ри­ста­н­ня дохо­ду від май­на дити­ни

 1. Дохід, одер­жа­ний від вико­ри­ста­н­ня май­на мало­лі­тньої дити­ни, батьки мають пра­во вико­ри­сто­ву­ва­ти на вихо­ва­н­ня та утри­ма­н­ня інших дітей та на невід­кла­дні потре­би сім’ї.
 2. Непов­но­лі­тня дити­на роз­по­ря­джа­є­ться дохо­дом від сво­го май­на від­по­від­но доЦивіль­но­го коде­ксу Укра­ї­ни.

Ста­т­тя 179. Пра­во вла­сно­сті на алі­мен­ти, одер­жа­ні на дити­ну

 1. Алі­мен­ти, одер­жа­ні на дити­ну, є вла­сні­стю того з батьків, на ім’я кого вони випла­чу­ю­ться, і мають вико­ри­сто­ву­ва­ти­ся за цільо­вим при­зна­че­н­ням.

Непов­но­лі­тня дити­на має пра­во бра­ти участь у роз­по­ря­джен­ні алі­мен­та­ми, які одер­жа­ні для її утри­ма­н­ня.

 1. У разі смер­ті того з батьків, з ким про­жи­ва­ла дити­на, алі­мен­ти є вла­сні­стю дити­ни.

Опі­кун роз­по­ря­джа­є­ться алі­мен­та­ми, які одер­жа­ні для утри­ма­н­ня мало­лі­тньої дити­ни.

Непов­но­лі­тня дити­на має пра­во на само­стій­не одер­жа­н­ня алі­мен­тів та роз­по­ря­джа­н­ня ними від­по­від­но до Цивіль­но­го коде­ксу Укра­ї­ни.

Гла­ва 15
ОБОВ’ЯЗОК МАТЕРІ, БАТЬКА УТРИМУВАТИ ДИТИНУ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

Ста­т­тя 180. Обов’язок батьків утри­му­ва­ти дити­ну

 1. Батьки зобов’язані утри­му­ва­ти дити­ну до дося­гне­н­ня нею пов­но­лі­т­тя.

Ста­т­тя 181. Спосо­би вико­на­н­ня батька­ми обов’язку утри­му­ва­ти дити­ну

 1. Спосо­би вико­на­н­ня батька­ми обов’язку утри­му­ва­ти дити­ну визна­ча­ю­ться за домов­ле­ні­стю між ними.
 2. За домов­ле­ні­стю між батька­ми дити­ни той із них, хто про­жи­ває окре­мо від дити­ни, може бра­ти участь у її утри­ман­ні в гро­шо­вій і (або) нату­раль­ній фор­мі.
 3. За ріше­н­ням суду кошти на утри­ма­н­ня дити­ни (алі­мен­ти) при­су­джу­ю­ться у час­тці від дохо­ду її мате­рі, батька і (або) у твер­дій гро­шо­вій сумі.
 4. У разі виїзду одно­го з батьків за кор­дон на постій­не про­жи­ва­н­ня у дер­жа­ву, з якою Укра­ї­на не має дого­во­ру про нада­н­ня пра­во­вої допо­мо­ги, алі­мен­ти стя­гу­ю­ться в поряд­ку, вста­нов­ле­но­му Кабі­не­том Міні­стрів Укра­ї­ни.
 5. Якщо після вико­на­н­ня алі­мен­тних зобов’язань згі­дно з части­ною четвер­тою цієї стат­ті один з батьків не виїхав на постій­не про­жи­ва­н­ня у дер­жа­ву, з якою Укра­ї­на не має дого­во­рів про пра­во­ву допо­мо­гу, та зали­шив­ся або повер­нув­ся для постій­но­го про­жи­ва­н­ня в Укра­ї­ну, поря­док стя­гне­н­ня алі­мен­тів з ура­ху­ва­н­ням спла­че­ної суми вста­нов­лю­є­ться зако­но­дав­ством.

{Ста­т­тю 181 допов­не­но части­ною згі­дно із Зако­ном 3539-IV від 15.03.2006}

 1. Якщо після набра­н­ня ріше­н­ням суду закон­ної сили, згі­дно з яким з одно­го із батьків стя­гу­ю­ться алі­мен­ти, він виїжджає для постій­но­го про­жи­ва­н­ня у дер­жа­ву, з якою Укра­ї­на не має дого­во­ру про пра­во­ву допо­мо­гу, з ньо­го за ріше­н­ням суду до його виїзду за межі Укра­ї­ни може бути стя­гну­то алі­мен­ти за весь пері­од до дося­гне­н­ня дити­ною пов­но­лі­т­тя.

{Ста­т­тю 181 допов­не­но части­ною згі­дно із Зако­ном 3539-IV від 15.03.2006}

 1. Якщо після набра­н­ня закон­ної сили ріше­н­ням суду про спла­ту алі­мен­тів за весь пері­од до дося­гне­н­ня дити­ною пов­но­лі­т­тя осо­ба, з якої стя­гу­ю­ться алі­мен­ти, про­дов­жує постій­но про­жи­ва­ти в Укра­ї­ні або повер­та­є­ться в Укра­ї­ну для постій­но­го про­жи­ва­н­ня та змі­ню­ю­ться обста­ви­ни, які впли­ну­ли на визна­че­н­ня роз­мі­ру алі­мен­тів, у судо­во­му поряд­ку може бути вста­нов­ле­но пері­о­ди­чне стя­гне­н­ня алі­мен­тів з ура­ху­ва­н­ням спла­че­ної суми.

{Ста­т­тю 181 допов­не­но части­ною згі­дно із Зако­ном 3539-IV від 15.03.2006}

 1. Якщо місце про­жи­ва­н­ня чи пере­бу­ва­н­ня батьків неві­до­ме, або вони ухи­ля­ю­ться від спла­ти алі­мен­тів, або не мають можли­во­сті утри­му­ва­ти дити­ну, дити­ні при­зна­ча­є­ться тим­ча­со­ва дер­жав­на допо­мо­га з ура­ху­ва­н­ням мате­рі­аль­но­го ста­ну сім’ї, у якій вихо­ву­є­ться дити­на. Випла­та тим­ча­со­вої дер­жав­ної допо­мо­ги здій­сню­є­ться за раху­нок коштів Дер­жав­но­го бюдже­ту Укра­ї­ни.

{Части­на стат­ті 181 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 2901-IV від 22.09.2005; в реда­кції Зако­ну 2853-IV від 08.09.2005; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 1276-VI від 16.04.2009, 911-VIII від 24.12.2015}

 1. Поря­док при­зна­че­н­ня та випла­ти тим­ча­со­вої дер­жав­ної допо­мо­ги, її роз­мір визна­ча­є­ться Кабі­не­том Міні­стрів Укра­ї­ни.

{Абзац пер­ший части­ни дев’ятої стат­ті 181 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 911-VIII від 24.12.2015}

Робо­ту щодо при­зна­че­н­ня та випла­ти тим­ча­со­вої дер­жав­ної допо­мо­ги дітям, батьки яких ухи­ля­ю­ться від спла­ти алі­мен­тів, не мають можли­во­сті утри­му­ва­ти дити­ну або місце про­жи­ва­н­ня їх неві­до­ме, орга­ні­зо­вує цен­траль­ний орган вико­нав­чої вла­ди, що забез­пе­чує фор­му­ва­н­ня дер­жав­ної полі­ти­ки у сфе­рі уси­нов­ле­н­ня та захи­сту прав дітей.

{Части­ну дев’яту стат­ті 181 допов­не­но абза­цом дру­гим згі­дно із Зако­ном 5462-VI від 16.10.2012}

{Ста­т­тю 181 допов­не­но части­ною згі­дно із Зако­ном 2853-IV від 08.09.2005}

 1. Суми нада­ної дити­ні тим­ча­со­вої дер­жав­ної допо­мо­ги під­ля­га­ють стя­гнен­ню з пла­тни­ка алі­мен­тів до Дер­жав­но­го бюдже­ту Укра­ї­ни у судо­во­му поряд­ку.

{Ста­т­тю 181 допов­не­но части­ною згі­дно із Зако­ном 2853-IV від 08.09.2005}

Ста­т­тя 182. Обста­ви­ни, які вра­хо­ву­ю­ться судом при визна­чен­ні роз­мі­ру алі­мен­тів

 1. При визна­чен­ні роз­мі­ру алі­мен­тів суд вра­хо­вує:

1) стан здоров’я та мате­рі­аль­не ста­но­ви­ще дити­ни;

2) стан здоров’я та мате­рі­аль­не ста­но­ви­ще пла­тни­ка алі­мен­тів;

3) наяв­ність у пла­тни­ка алі­мен­тів інших дітей, непра­це­зда­тних чоло­ві­ка, дру­жи­ни, батьків, дочки, сина;

4) інші обста­ви­ни, що мають істо­тне зна­че­н­ня.

 1. Міні­маль­ний роз­мір алі­мен­тів на одну дити­ну не може бути мен­шим, ніж 30 від­со­тків про­жи­тко­во­го міні­му­му для дити­ни від­по­від­но­го віку, за виня­тком випад­ків, перед­ба­че­нихстат­тею 184 цьо­го Коде­ксу.

{Части­на дру­га стат­ті 182 в реда­кції Зако­ну 2901-IV від 22.09.2005}

Ста­т­тя 183. Визна­че­н­ня роз­мі­ру алі­мен­тів у час­тці від заро­бі­тку (дохо­ду) мате­рі, батька дити­ни

 1. Час­тка заро­бі­тку (дохо­ду) мате­рі, батька, яка буде стя­гу­ва­ти­ся як алі­мен­ти на дити­ну, визна­ча­є­ться судом.
 2. Якщо стя­гу­ю­ться алі­мен­ти на двох і біль­ше дітей, суд визна­чає єди­ну час­тку від заро­бі­тку (дохо­ду) мате­рі, батька на їх утри­ма­н­ня, яка буде стя­гу­ва­ти­ся до дося­гне­н­ня най­стар­шою дити­ною пов­но­лі­т­тя.
 3. Якщо після дося­гне­н­ня пов­но­лі­т­тя най­стар­шою дити­ною ніхто з батьків не звер­нув­ся до суду з позо­вом про визна­че­н­ня роз­мі­ру алі­мен­тів на інших дітей, алі­мен­ти стя­гу­ю­ться за вира­ху­ва­н­ням тієї рів­ної час­тки, що при­па­да­ла на дити­ну, яка дося­гла пов­но­лі­т­тя.

{Части­ну четвер­ту стат­ті 183 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 2677-VI від 04.11.2010}

Ста­т­тя 184. Визна­че­н­ня роз­мі­ру алі­мен­тів у твер­дій гро­шо­вій сумі

 1. Якщо пла­тник алі­мен­тів має нере­гу­ляр­ний, мін­ли­вий дохід, части­ну дохо­ду одер­жує в нату­рі, а також за наяв­но­сті інших обста­вин, що мають істо­тне зна­че­н­ня, суд за заявою пла­тни­ка або одер­жу­ва­ча може визна­чи­ти роз­мір алі­мен­тів у твер­дій гро­шо­вій сумі.
 2. Роз­мір алі­мен­тів, визна­че­ний судом у твер­дій гро­шо­вій сумі, під­ля­гає інде­кса­ції від­по­від­но до зако­ну.
 3. Якщо роз­мір алі­мен­тів, визна­че­ний судом у твер­дій гро­шо­вій сумі, мен­ше міні­маль­но­го роз­мі­ру, перед­ба­че­но­го части­ною дру­гою стат­ті 182 цьо­го Коде­ксу, то дити­ні при­зна­ча­є­ться від­по­від­но до зако­ну дер­жав­на допо­мо­га в роз­мі­рі різни­ці між визна­че­ним роз­мі­ром алі­мен­тів і 30 від­со­тка­ми про­жи­тко­во­го міні­му­му для дити­ни від­по­від­но­го віку.

{Ста­т­тю 184 допов­не­но части­ною тре­тьою згі­дно із Зако­ном 2901-IV від 22.09.2005}

Ста­т­тя 185. Участь батьків у дода­тко­вих витра­тах на дити­ну

 1. Той з батьків, з кого при­су­дже­но стя­гне­н­ня алі­мен­тів на дити­ну, а також той з батьків, до кого вимо­га про стя­гне­н­ня алі­мен­тів не була пода­на, зобов’язані бра­ти участь у дода­тко­вих витра­тах на дити­ну, що викли­ка­ні осо­бли­ви­ми обста­ви­на­ми (роз­ви­тком зді­бно­стей дити­ни, її хво­ро­бою, калі­цтвом тощо).
 2. Роз­мір уча­сті одно­го з батьків у дода­тко­вих витра­тах на дити­ну в разі спо­ру визна­ча­є­ться за ріше­н­ням суду, з ура­ху­ва­н­ням обста­вин, що мають істо­тне зна­че­н­ня.

Дода­тко­ві витра­ти на дити­ну можуть фінан­су­ва­ти­ся напе­ред або покри­ва­ти­ся після їх факти­чно­го поне­се­н­ня разо­во, пері­о­ди­чно або постій­но.

Ста­т­тя 186. Кон­троль орга­ну опі­ки та піклу­ва­н­ня за цільо­вим витра­ча­н­ням алі­мен­тів

 1. За заявою пла­тни­ка алі­мен­тів або за вла­сною іні­ці­а­ти­вою орган опі­ки та піклу­ва­н­ня пере­ві­ряє цільо­ве витра­ча­н­ня алі­мен­тів.
 2. У разі неці­льо­во­го витра­ча­н­ня алі­мен­тів пла­тник має пра­во звер­ну­ти­ся до суду з позо­вом про змен­ше­н­ня роз­мі­ру алі­мен­тів або про вне­се­н­ня части­ни алі­мен­тів на осо­би­стий раху­нок дити­ни у від­ді­лен­ні Дер­жав­но­го оща­дно­го бан­ку Укра­ї­ни.

Ста­т­тя 187. Від­ра­ху­ва­н­ня алі­мен­тів на дити­ну за іні­ці­а­ти­вою пла­тни­ка

 1. Один із батьків може пода­ти заяву за місцем робо­ти, місцем випла­ти пен­сії, сти­пен­дії про від­ра­ху­ва­н­ня алі­мен­тів на дити­ну з його заро­бі­тної пла­ти, пен­сії, сти­пен­дії у роз­мі­рі та на строк, які визна­че­ні у цій заяві.

Така заява може бути ним від­кли­ка­на.

 1. На під­ста­ві заяви одно­го з батьків алі­мен­ти від­ра­хо­ву­ю­ться не пізні­ше три­ден­но­го стро­ку від дня, вста­нов­ле­но­го для випла­ти заро­бі­тної пла­ти, пен­сії, сти­пен­дії.
 2. На під­ста­ві заяви одно­го з батьків алі­мен­ти можуть бути від­ра­хо­ва­ні і тоді, коли загаль­на сума, яка під­ля­гає від­ра­ху­ван­ню на під­ста­ві заяви та вико­нав­чих доку­мен­тів, пере­ви­щує поло­ви­ну заро­бі­тної пла­ти, пен­сії, сти­пен­дії, а також якщо з ньо­го вже стя­гу­ю­ться алі­мен­ти на іншу дити­ну.

Ста­т­тя 188. Звіль­не­н­ня батьків від обов’язку утри­му­ва­ти дити­ну

 1. Батьки можуть бути звіль­не­ні від обов’язку утри­му­ва­ти дити­ну, якщо дохід дити­ни наба­га­то пере­ви­щує дохід кожно­го з них і забез­пе­чує пов­ні­стю її потре­би.
 2. Батьки можуть бути звіль­не­ні від обов’язку утри­му­ва­ти дити­ну тіль­ки за ріше­н­ням суду. Якщо дити­на пере­ста­ла отри­му­ва­ти дохід або її дохід змен­шив­ся, заін­те­ре­со­ва­на осо­ба має пра­во звер­ну­ти­ся до суду з позо­вом про стя­гне­н­ня алі­мен­тів.

{Ста­т­тю 188 допов­не­но части­ною дру­гою згі­дно із Зако­ном 2901-IV від 22.09.2005}

Ста­т­тя 189. Дого­вір між батька­ми про спла­ту алі­мен­тів на дити­ну

 1. Батьки мають пра­во укла­сти дого­вір про спла­ту алі­мен­тів на дити­ну, у яко­му визна­чи­ти роз­мір та стро­ки випла­ти. Умо­ви дого­во­ру не можуть пору­шу­ва­ти пра­ва дити­ни, які вста­нов­ле­ні цим Коде­ксом.

Дого­вір укла­да­є­ться у письмо­вій фор­мі і нота­рі­аль­но посвід­чу­є­ться.

 1. У разі неви­ко­на­н­ня одним із батьків сво­го обов’язку за дого­во­ром алі­мен­ти з ньо­го можуть стя­гу­ва­ти­ся на під­ста­ві вико­нав­чо­го напи­су нота­рі­у­са.

Ста­т­тя 190. При­пи­не­н­ня пра­ва на алі­мен­ти на дити­ну у зв’язку з набу­т­тям пра­ва вла­сно­сті на неру­хо­ме май­но

 1. Той із батьків, з ким про­жи­ває дити­на, і той із батьків, хто про­жи­ває окре­мо від неї, з дозво­лу орга­ну опі­ки та піклу­ва­н­ня можуть укла­сти дого­вір про при­пи­не­н­ня пра­ва на алі­мен­ти для дити­ни у зв’язку з пере­да­чею пра­ва вла­сно­сті на неру­хо­ме май­но (житло­вий буди­нок, квар­ти­ру, земель­ну ділян­ку тощо).

Такий дого­вір нота­рі­аль­но посвід­чу­є­ться. Пра­во вла­сно­сті на неру­хо­ме май­но за таким дого­во­ром вини­кає з момен­ту дер­жав­ної реє­стра­ції цьо­го пра­ва від­по­від­но до зако­ну.

{Абзац дру­гий части­ни пер­шої стат­ті 190 в реда­кції Зако­ну 402-VII від 04.07.2013}

Якщо дити­на дося­гла чотир­над­ця­ти років, вона бере участь в укла­ден­ні цьо­го дого­во­ру.

 1. Набу­ва­чем пра­ва вла­сно­сті на неру­хо­ме май­но є сама дити­на або дити­на і той із батьків, з ким вона про­жи­ває, на пра­ві спіль­ної час­тко­вої вла­сно­сті на це май­но.

У разі укла­де­н­ня тако­го дого­во­ру той із батьків, з ким про­жи­ває дити­на, зобов’язується само­стій­но утри­му­ва­ти її.

 1. Укла­де­н­ня дого­во­ру не звіль­няє того з батьків, хто про­жи­ває окре­мо, від обов’язку бра­ти участь у дода­тко­вих витра­тах на дити­ну.
 2. На май­но, одер­жа­не за дого­во­ром від­по­від­но до части­ни пер­шої цієї стат­ті, не може бути звер­не­не стя­гне­н­ня.
 3. Май­но, одер­жа­не дити­ною за цим дого­во­ром, може бути від­чу­же­не до дося­гне­н­ня нею пов­но­лі­т­тя лише з дозво­лу орга­ну опі­ки та піклу­ва­н­ня.
 4. Дого­вір, укла­де­ний від­по­від­но до части­ни пер­шої цієї стат­ті, визна­є­ться судом недій­сним за вимо­гою від­чу­жу­ва­ча неру­хо­мо­го май­на у разі виклю­че­н­ня його іме­ні як батька з акто­во­го запи­су про наро­дже­н­ня дити­ни.

У разі визна­н­ня дого­во­ру недій­сним у від­чу­жу­ва­ча від­нов­лю­є­ться пра­во вла­сно­сті на неру­хо­ме май­но.

 1. За позо­вом від­чу­жу­ва­ча неру­хо­мо­го май­на дого­вір, укла­де­ний від­по­від­но до части­ни пер­шої цієї стат­ті, може бути розір­ва­ний у разі неви­ко­на­н­ня тим із батьків, з ким про­жи­ває дити­на, обов’язку по її утри­ман­ню.

Ста­т­тя 191. Час, з яко­го при­су­джу­ю­ться алі­мен­ти на дити­ну

 1. Алі­мен­ти на дити­ну при­су­джу­ю­ться за ріше­н­ням суду від дня пред’явлення позо­ву.
 2. Алі­мен­ти за мину­лий час можуть бути при­су­дже­ні, якщо пози­вач подасть суду дока­зи того, що він вжи­вав захо­дів щодо одер­жа­н­ня алі­мен­тів з від­по­від­а­ча, але не міг їх одер­жа­ти у зв’язку з ухи­ле­н­ням остан­ньо­го від їх спла­ти. У цьо­му разі суд може при­су­ди­ти алі­мен­ти за мину­лий час, але не більш як за три роки.

Ста­т­тя 192. Змі­на роз­мі­ру алі­мен­тів

 1. Роз­мір алі­мен­тів, визна­че­ний за ріше­н­ням суду або домов­ле­ні­стю між батька­ми, може бути зго­дом змен­ше­но або збіль­ше­но за ріше­н­ням суду за позо­вом пла­тни­ка або одер­жу­ва­ча алі­мен­тів у разі змі­ни мате­рі­аль­но­го або сімей­но­го ста­ну, погір­ше­н­ня або полі­пше­н­ня здоров’я когось із них та в інших випад­ках, перед­ба­че­них цим Коде­ксом.

{Части­на пер­ша стат­ті 192 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 2302-VI від 01.06.2010}

{Части­ну дру­гу стат­ті 192 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 1370-VIII від 17.05.2016}

Ста­т­тя 193. Стя­гне­н­ня алі­мен­тів та інших коштів на дити­ну, яка пере­бу­ває у закла­ді охо­ро­ни здоров’я, навчаль­но­му або іншо­му закла­ді

 1. Вла­шту­ва­н­ня дити­ни до закла­ду охо­ро­ни здоров’я, навчаль­но­го або іншо­го закла­ду не при­пи­няє стя­гне­н­ня алі­мен­тів на користь того з батьків, з ким до цьо­го про­жи­ва­ла дити­на, якщо вони витра­ча­ю­ться за цільо­вим при­зна­че­н­ням.
 2. Якщо батьки не беруть уча­сті в утри­ман­ні дити­ни, вла­што­ва­ної до дер­жав­но­го або кому­наль­но­го закла­ду охо­ро­ни здоров’я, навчаль­но­го або іншо­го закла­ду, алі­мен­ти на дити­ну можуть бути стя­гну­ті з них на загаль­них під­ста­вах.
 3. За ріше­н­ням суду алі­мен­ти можуть пере­ра­хо­ву­ва­ти­ся на осо­би­стий раху­нок дити­ни у від­ді­лен­ні Дер­жав­но­го оща­дно­го бан­ку Укра­ї­ни.
 4. На осо­би­стий раху­нок дити­ни пере­ра­хо­ву­ю­ться також дер­жав­ні пен­сії, інші види допо­мо­ги та від­шко­ду­ва­н­ня шко­ди у зв’язку з втра­тою году­валь­ни­ка.

Ста­т­тя 194. Стя­гне­н­ня алі­мен­тів за мину­лий час та забор­го­ва­но­сті за алі­мен­та­ми

 1. Алі­мен­ти можуть бути стя­гну­ті за вико­нав­чим листом за мину­лий час, але не більш як за три роки, що пере­ду­ва­ли пред’явленню вико­нав­чо­го листа до вико­на­н­ня.
 2. Якщо за вико­нав­чим листом, пред’явленим до вико­на­н­ня, алі­мен­ти не стя­гу­ва­ли­ся у зв’язку з роз­шу­ком пла­тни­ка алі­мен­тів або у зв’язку з його пере­бу­ва­н­ням за кор­до­ном, вони мають бути спла­че­ні за весь мину­лий час.
 3. Забор­го­ва­ність за алі­мен­та­ми, які стя­гу­ю­ться від­по­від­но до стат­ті 187 цьо­го Коде­ксу, пога­ша­є­ться за заявою пла­тни­ка шля­хом від­ра­ху­вань з його заро­бі­тної пла­ти, пен­сії, сти­пен­дії за місцем їх одер­жа­н­ня або стя­гу­є­ться за ріше­н­ням суду.
 4. Забор­го­ва­ність за алі­мен­та­ми стя­гу­є­ться неза­ле­жно від дося­гне­н­ня дити­ною пов­но­лі­т­тя, а у випад­ку, перед­ба­че­но­му стат­тею 199 цьо­го Коде­ксу, — до дося­гне­н­ня нею двад­ця­ти трьох років.
 5. Поло­же­н­ня частин пер­шої — тре­тьої цієї стат­ті, а також ста­тей 195–197 цьо­го Коде­ксу засто­со­ву­ю­ться і до стя­гне­н­ня алі­мен­тів іншим осо­бам, які визна­че­ні цим Коде­ксом.

Ста­т­тя 195. Визна­че­н­ня забор­го­ва­но­сті за алі­мен­та­ми, при­су­дже­ни­ми у час­тці від заро­бі­тку (дохо­ду)

 1. Забор­го­ва­ність за алі­мен­та­ми, при­су­дже­ни­ми у час­тці від заро­бі­тку (дохо­ду), визна­ча­є­ться вихо­дя­чи з факти­чно­го заро­бі­тку (дохо­ду), який пла­тник алі­мен­тів одер­жу­вав за час, про­тя­гом яко­го не про­ва­ди­ло­ся їх стя­гне­н­ня.
 2. Якщо пла­тник алі­мен­тів не пра­цю­вав на час вини­кне­н­ня забор­го­ва­но­сті, але пра­цює на час визна­че­н­ня її роз­мі­ру, забор­го­ва­ність визна­ча­є­ться із заро­бі­тку (дохо­ду), який він одер­жує.
 3. Якщо пла­тник алі­мен­тів не пра­цю­вав на час вини­кне­н­ня забор­го­ва­но­сті і не пра­цює на час визна­че­н­ня її роз­мі­ру, вона обчи­слю­є­ться вихо­дя­чи із сере­дньої заро­бі­тної пла­ти пра­ців­ни­ка для даної місце­во­сті.

{Части­на тре­тя стат­ті 195 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 2677-VI від 04.11.2010}

 1. Роз­мір забор­го­ва­но­сті за алі­мен­та­ми обчи­слю­є­ться дер­жав­ним вико­нав­цем, а у разі спо­ру — судом.

Ста­т­тя 196. Від­по­від­аль­ність за про­стро­че­н­ня спла­ти алі­мен­тів

 1. При вини­кнен­ні забор­го­ва­но­сті з вини осо­би, яка зобов’язана спла­чу­ва­ти алі­мен­ти за ріше­н­ням суду, одер­жу­вач алі­мен­тів має пра­во на стя­гне­н­ня неу­стой­ки (пені) у роз­мі­рі одно­го від­со­тка від суми неспла­че­них алі­мен­тів за кожен день про­стро­че­н­ня.
 2. Роз­мір неу­стой­ки може бути змен­ше­ний судом з ура­ху­ва­н­ням мате­рі­аль­но­го та сімей­но­го ста­ну пла­тни­ка алі­мен­тів.
 3. Неу­стой­ка не спла­чу­є­ться, якщо пла­тник алі­мен­тів є непов­но­лі­тнім.

Ста­т­тя 197. Вста­нов­ле­н­ня стро­ку спла­ти забор­го­ва­но­сті. Звіль­не­н­ня від спла­ти забор­го­ва­но­сті за алі­мен­та­ми

 1. З ура­ху­ва­н­ням мате­рі­аль­но­го та сімей­но­го ста­ну пла­тни­ка алі­мен­тів суд може від­стро­чи­ти або роз­стро­чи­ти спла­ту забор­го­ва­но­сті за алі­мен­та­ми.
 2. За позо­вом пла­тни­ка алі­мен­тів суд може пов­ні­стю або час­тко­во звіль­ни­ти його від спла­ти забор­го­ва­но­сті за алі­мен­та­ми, якщо вона вини­кла у зв’язку з його тяж­кою хво­ро­бою або іншою обста­ви­ною, що має істо­тне зна­че­н­ня.
 3. Суд може звіль­ни­ти пла­тни­ка алі­мен­тів від спла­ти забор­го­ва­но­сті, якщо буде вста­нов­ле­но, що вона вини­кла вна­слі­док непред’явлення без пова­жної при­чи­ни вико­нав­чо­го листа до вико­на­н­ня осо­бою, на користь якої при­су­дже­но алі­мен­ти.
Сімей­ний адво­катотри­ма­ти кон­суль­та­цію
0

Автор публікації

Офлайн 2 тижні

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 69Реє­стра­ція: 08-08-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю