Сімейний кодекс України

Сімей­ний адво­катотри­ма­ти кон­суль­та­цію

Роз­діл VI
ОСОБЛИВОСТІ УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ ЗА ЇЇ МЕЖАМИ, ТА ІНОЗЕМЦЯМИ

{Назва роз­ді­лу VI в реда­кції Зако­нів 2709-IV від 23.06.2005, 3381-VI від 19.05.2011}

{Ста­т­тю 275 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 2709-IV від 23.06.2005}

{Ста­т­тю 276 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 2709-IV від 23.06.2005}

{Ста­т­тю 277 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 2709-IV від 23.06.2005}

{Ста­т­тю 278 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 2709-IV від 23.06.2005}

{Ста­т­тю 279 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 2709-IV від 23.06.2005}

{Ста­т­тю 280 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 2709-IV від 23.06.2005}

{Ста­т­тю 281 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 2709-IV від 23.06.2005}

Ста­т­тя 282. Уси­нов­ле­н­ня дити­ни, яка є гро­ма­дя­ни­ном Укра­ї­ни, але про­жи­ває за межа­ми Укра­ї­ни

 1. Уси­нов­ле­н­ня гро­ма­дя­ни­ном Укра­ї­ни дити­ни, яка є гро­ма­дя­ни­ном Укра­ї­ни, але про­жи­ває за межа­ми Укра­ї­ни, здій­сню­є­ться в кон­суль­ській уста­но­ві або дипло­ма­ти­чно­му пред­став­ни­цтві Укра­ї­ни.

Якщо уси­нов­лю­вач не є гро­ма­дя­ни­ном Укра­ї­ни, для уси­нов­ле­н­ня дити­ни, яка є гро­ма­дя­ни­ном Укра­ї­ни, потрі­бен дозвіл цен­траль­но­го орга­ну вико­нав­чої вла­ди, що реа­лі­зує дер­жав­ну полі­ти­ку у сфе­рі уси­нов­ле­н­ня та захи­сту прав дітей.

{Абзац дру­гий части­ни пер­шої стат­ті 282 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 3097-IV від 16.11.2005, 5462-VI від 16.10.2012}

Уси­нов­ле­н­ня іно­зем­цем дити­ни, яка є гро­ма­дя­ни­ном Укра­ї­ни, здій­сне­не у від­по­від­них орга­нах дер­жа­ви, на тери­то­рії якої про­жи­ває дити­на, є дій­сним за умо­ви попе­ре­дньо­го одер­жа­н­ня дозво­лу цен­траль­но­го орга­ну вико­нав­чої вла­ди, що реа­лі­зує дер­жав­ну полі­ти­ку у сфе­рі уси­нов­ле­н­ня та захи­сту прав дітей.

{Абзац тре­тій части­ни пер­шої стат­ті 282 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 3097-IV від 16.11.2005, 5462-VI від 16.10.2012}

Ста­т­тя 283. Уси­нов­ле­н­ня іно­зем­цем дити­ни, яка є гро­ма­дя­ни­ном Укра­ї­ни

 1. Уси­нов­ле­н­ня іно­зем­цем в Укра­ї­ні дити­ни, яка є гро­ма­дя­ни­ном Укра­ї­ни, здій­сню­є­ться на загаль­них під­ста­вах, вста­нов­ле­них гла­вою 18 цьо­го Коде­ксу.
 2. Дити­на, яка є гро­ма­дя­ни­ном Укра­ї­ни, може бути уси­нов­ле­на іно­зем­цем, якщо вона пере­бу­ває не менш як один рік на облі­ку в цен­траль­но­му орга­ні вико­нав­чої вла­ди, що реа­лі­зує дер­жав­ну полі­ти­ку у сфе­рі уси­нов­ле­н­ня та захи­сту прав дітей, і дося­гла п’яти років.

Уси­нов­ле­н­ня може бути здій­сне­но до закін­че­н­ня зазна­че­но­го стро­ку, а також до дося­гне­н­ня дити­ною п’яти років, якщо:

1) уси­нов­лю­вач є роди­чем дити­ни;

2) дити­на стра­ждає на хво­ро­бу, що вне­се­на до спе­ці­аль­но­го пере­лі­ку хво­роб, затвер­дже­но­го цен­траль­ним орга­ном вико­нав­чої вла­ди, що забез­пе­чує фор­му­ва­н­ня дер­жав­ної полі­ти­ки у сфе­рі охо­ро­ни здоров’я;

{Пункт 2 части­ни дру­гої стат­ті 283 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 5462-VI від 16.10.2012}

3) здій­сню­є­ться уси­нов­ле­н­ня усіх рідних бра­тів і сестер в одну сім’ю, якщо один з них досяг п’яти років і пере­бу­ває на облі­ку в цен­траль­но­му орга­ні вико­нав­чої вла­ди, що реа­лі­зує дер­жав­ну полі­ти­ку у сфе­рі уси­нов­ле­н­ня та захи­сту прав дітей, не менш як один рік;

4) іно­зем­ці вияви­ли бажа­н­ня уси­но­ви­ти дити­ну, яка є бра­том або сестрою рані­ше уси­нов­ле­ної ними дити­ни.

{Части­на дру­га стат­ті 283 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 3097-IV від 16.11.2005; в реда­кції Зако­ну 3381-VI від 19.05.2011}

 1. Дити­на може бути уси­нов­ле­на іно­зем­цем, якщо не вияви­ло­ся гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни, який бажав би її уси­но­ви­ти або взя­ти на вихо­ва­н­ня до себе в сім’ю.

{Абзац пер­ший части­ниа тре­тьої стат­ті 283 в реда­кції Зако­ну 3381-VI від 19.05.2011}

Пере­ва­жне пра­во на уси­нов­ле­н­ня дити­ни — гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни мають іно­зем­ці, які є:

1) роди­ча­ми дити­ни;

2) гро­ма­дя­на­ми дер­жав, з яки­ми Укра­ї­на укла­ла дого­вір про нада­н­ня пра­во­вої допо­мо­ги.

{Части­на тре­тя стат­ті 283 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 3097-IV від 16.11.2005}

 1. На уси­нов­ле­н­ня дити­ни іно­зем­цем потрі­бна зго­да цен­траль­но­го орга­ну вико­нав­чої вла­ди, що реа­лі­зує дер­жав­ну полі­ти­ку у сфе­рі уси­нов­ле­н­ня та захи­сту прав дітей.

Цен­траль­ний орган вико­нав­чої вла­ди, що реа­лі­зує дер­жав­ну полі­ти­ку у сфе­рі уси­нов­ле­н­ня та захи­сту прав дітей, направ­ляє в поряд­ку, вста­нов­ле­но­му Кабі­не­том Міні­стрів Укра­ї­ни, запит до Міні­стер­ства вну­трі­шніх справ Укра­ї­ни щодо пере­вір­ки іно­зем­ців, що уси­нов­лю­ють дити­ну, яка є гро­ма­дя­ни­ном Укра­ї­ни, на наяв­ність або від­су­тність інфор­ма­ції ком­про­ме­ту­ю­чо­го хара­кте­ру в пра­во­охо­рон­них орга­нах інших дер­жав та Гене­раль­но­му секре­та­рі­а­ті Інтер­по­лу.

{Части­на четвер­та стат­ті 283 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 3097-IV від 16.11.2005, 1452-VI від 04.06.2009; в реда­кції Зако­ну 3381-VI від 19.05.2011}

 1. Уси­нов­ле­н­ня іно­зем­ця­ми про­ва­ди­ться за умо­ви забез­пе­че­н­ня дити­ні прав в обся­зі не мен­шо­му, ніж це вста­нов­ле­но зако­на­ми Укра­ї­ни.
 2. За уси­нов­ле­ною дити­ною збе­рі­га­є­ться гро­ма­дян­ство Укра­ї­ни до дося­гне­н­ня нею вісім­над­ця­ти років.

Уси­нов­ле­на дити­на має пра­во на збе­ре­же­н­ня сво­єї націо­наль­ної іден­ти­чно­сті від­по­від­но доКон­вен­ції про пра­ва дити­ни, інших між­на­ро­дних дого­во­рів.

Ста­т­тя 284. Уси­нов­ле­н­ня дити­ни, яка є іно­зем­цем і про­жи­ває в Укра­ї­ні

 1. Уси­нов­ле­н­ня дити­ни, яка є іно­зем­цем і про­жи­ває в Укра­ї­ні, здій­сню­є­ться гро­ма­дя­на­ми Укра­ї­ни або іно­зем­ця­ми, які про­жи­ва­ють в Укра­ї­ні, на загаль­них під­ста­вах.

Ста­т­тя 285. Обме­же­н­ня пра­ва іно­зем­ця на таєм­ни­цю уси­нов­ле­н­ня дити­ни, яка є гро­ма­дя­ни­ном Укра­ї­ни

 1. Уси­нов­ле­н­ня дити­ни, яка є гро­ма­дя­ни­ном Укра­ї­ни, осо­бою, яка є гро­ма­дя­ни­ном дер­жа­ви, з якою Укра­ї­на не має дого­во­ру про нада­н­ня пра­во­вої допо­мо­ги, не є таєм­ним, якщо у дер­жа­ві, в якій уси­нов­лю­вач постій­но про­жи­ває і в яку має пере­їха­ти дити­на, уси­нов­ле­н­ня не є таєм­ним.
 2. Уси­нов­ле­н­ня дити­ни, яка є гро­ма­дя­ни­ном Укра­ї­ни, осо­бою, яка є гро­ма­дя­ни­ном дер­жа­ви, з якою Укра­ї­на не має дого­во­ру про нада­н­ня пра­во­вої допо­мо­ги, і якщо ця осо­ба в Укра­ї­ні постій­но не про­жи­ває, не є таєм­ним.

Ста­т­тя 286. Уси­нов­ле­н­ня в Укра­ї­ні іно­зем­цем дити­ни, яка є іно­зем­цем або осо­бою без гро­ма­дян­ства

 1. Уси­нов­ле­н­ня іно­зем­цем дити­ни, яка є іно­зем­цем або осо­бою без гро­ма­дян­ства, здій­сню­є­ться в Укра­ї­ні від­по­від­но до зако­нів Укра­ї­ни, якщо інше не вста­нов­ле­но між­на­ро­дни­ми дого­во­ра­ми Укра­ї­ни.

{Текст стат­ті 286 в реда­кції Зако­ну 3381-VI від 19.05.2011}

Ста­т­тя 287. Нагляд за дотри­ма­н­ням прав дітей, які уси­нов­ле­ні іно­зем­ця­ми

 1. Якщо діти уси­нов­ле­ні іно­зем­ця­ми і про­жи­ва­ють за межа­ми Укра­ї­ни, від­по­від­на кон­суль­ська уста­но­ва за дору­че­н­ням Міні­стер­ства закор­дон­них справ Укра­ї­ни веде облік цих дітей і здій­снює нагляд за дотри­ма­н­ням їхніх прав до дося­гне­н­ня ними вісім­над­ця­ти років.

Поря­док здій­сне­н­ня нагля­ду за дотри­ма­н­ням прав дітей, які уси­нов­ле­ні іно­зем­ця­ми і про­жи­ва­ють за межа­ми Укра­ї­ни, вста­нов­лю­є­ться Кабі­не­том Міні­стрів Укра­ї­ни.

{Ста­т­тю 288 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 2709-IV від 23.06.2005}

{Ста­т­тю 289 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 2709-IV від 23.06.2005}

{Ста­т­тю 290 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 2709-IV від 23.06.2005}

{Ста­т­тю 291 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 2709-IV від 23.06.2005}

{Ста­т­тю 292 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 2709-IV від 23.06.2005}

Роз­діл VII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей Кодекс наби­рає чин­но­сті одно­ча­сно з набра­н­ням чин­но­сті Цивіль­ним коде­ксом Укра­ї­ни.

{Пункт 1 роз­ді­лу VII в реда­кції Зако­ну 407-IV від 26.12.2002}

 1. Визна­ти таки­ми, що втра­ча­ють чин­ність з всту­пом у дію Сімей­но­го коде­ксу Укра­ї­ни:

{Абзац пер­ший пун­кту 2 роз­ді­лу VII в реда­кції Зако­ну 407-IV від 26.12.2002}

1) Кодекс про шлюб та сім’ю Укра­ї­ни (Відо­мо­сті Вер­хов­ної Ради УРСР, 1969 р., дода­ток до № 26, ст. 204; 1971 р., № 20, ст. 141; 1973 р., № 21, ст. 181; 1980 р., № 38, ст. 754; 1984 р., № 7, ст. 136; 1985 р., № 11, ст. 205, ст. 206; 1987 р., № 8, ст. 149, № 35, ст. 674; 1991 р., № 9, ст. 89; Відо­мо­сті Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни, 1992 р., № 4, ст. 25, № 36, ст. 528; 1996 р., № 7, ст. 26; 2000 р., № 9, ст. 67, № 50, ст. 436).

Роз­діл V “Акти гро­ма­дян­сько­го ста­ну” збе­рі­гає свою чин­ність у части­ні, що не супе­ре­чить цьо­му Коде­ксу, до прийня­т­тя спе­ці­аль­но­го зако­ну;

2) Закон Укра­їн­ської РСР від 20 черв­ня 1969 року “Про затвер­дже­н­ня Коде­ксу про шлюб та сім’ю Укра­їн­ської РСР” (Відо­мо­сті Вер­хов­ної Ради УРСР, 1969 р., № 26, ст. 204);

3) Указ Пре­зи­дії Вер­хов­ної Ради Укра­їн­ської РСР від 29 гру­дня 1969 року “Про поря­док вве­де­н­ня в дію Коде­ксу про шлюб та сім’ю Укра­їн­ської РСР” (Відо­мо­сті Вер­хов­ної Ради УРСР, 1970 р., № 2, ст.16; 1980 р., № 38, ст. 754).

 1. Кабі­не­ту Міні­стрів Укра­ї­ни:

пода­ти до Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни про­тя­гом трьох міся­ців з дня опу­блі­ку­ва­н­ня цьо­го Коде­ксу про­по­зи­ції щодо вне­се­н­ня змін до зако­нів Укра­ї­ни, які випли­ва­ють з цьо­го Коде­ксу;

при­ве­сти у від­по­від­ність із цим Коде­ксом свої нор­ма­тив­но-пра­во­ві акти;

забез­пе­чи­ти при­ве­де­н­ня міні­стер­ства­ми та інши­ми цен­траль­ни­ми орга­на­ми вико­нав­чої вла­ди їх нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів у від­по­від­ність із цим Коде­ксом.

Пре­зи­дент Укра­ї­ни                                                                                                                    Л.КУЧМА

м. Київ                                                                                                                                          10 січня 2002 року

Сімей­ний адво­катотри­ма­ти кон­суль­та­цію
0

Автор публікації

Офлайн 2 тижні

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 69Реє­стра­ція: 08-08-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю