Вакансія помічника адвоката

Нашо­му дру­жньо­му коле­кти­ву потрі­бне попов­не­н­ня! Шука­є­мо актив­но­го, кому­ні­ка­бель­но­го та зді­бно­го моло­до­го спе­ці­а­лі­ста у галу­зі пра­ва.

Вимо­ги: аде­ква­тність, актив­ність, кому­ні­ка­бель­ність, зда­тність до навча­н­ня, дисци­плі­но­ва­ність, зда­тність мати свою дум­ку, розу­мі­н­ня суча­сних техно­ло­гій інтер­нет мар­ке­тин­гу та загаль­но­го мар­ке­тин­гу, або бажа­н­ня ними опа­ну­ва­ти (навчи­мо), зна­н­ня базо­вих та важли­вих можли­во­стей офі­сних про­грам та гра­фі­чних і відео­ре­да­кто­рів (при потре­бі навчи­мо), зді­бність до твор­чо­го під­хо­ду у робо­ті (важли­во!)

Умо­ви робо­ти: робо­та в офі­сі у бли­жньо­му цен­трі Льво­ва.

Обо­в’яз­ки: вико­ну­ва­ти дору­че­н­ня керів­ни­ка, мар­ке­тинг, інтер­нет-мар­ке­тинг, спіл­ку­ва­н­ня із потен­цій­ни­ми клі­єн­та­ми у соцме­ре­жах, пошук клі­єн­тів, напи­са­н­ня ста­тей на юри­ди­чну тема­ти­ку, робо­та із кор­ре­спон­ден­ці­єю, скла­да­н­ня про­це­су­аль­них доку­мен­тів низь­ко­го рів­ня скла­дно­сті.

Одним сло­вом, нам потрі­бні моло­ді пер­спе­ктив­ні спе­ці­а­лі­сти, які від­кри­ті до нових знань і зда­тні вияв­ля­ти іні­ці­а­ти­ву. Від себе гаран­ту­є­мо теплий при­йом у коле­кти­ві, навча­н­ня, спри­я­н­ня у подаль­шій кар’є­рі, можли­вість заро­бі­тку. Від вас потрі­бна гну­чкість у навчан­ні і роз­ши­рен­ні сво­їх нави­чок за межі юри­ди­чних знань, готов­ність займа­тись не тіль­ки укла­да­н­ням доку­мен­тів, але і про­су­ва­н­ням та рекла­мою адво­кат­сько­го бюро.

Тре­бо­ва­ния: аде­ква­тность, ком­му­ни­ка­бель­ность, обу­ча­е­мость, дисци­пли­ни­ро­ван­ность, спосо­бность иметь своё мне­ние, пони­ма­ние сов­ре­мен­ных техно­ло­гий интер­нет мар­ке­тин­га, зна­ние базо­вых возмо­жно­стей офи­сных про­грам, в т.ч. фото­шоп.

Усло­вия рабо­ты: офи­сное поме­ще­ние в бли­жнем цен­тре

Обя­зан­но­сти: выпол­нять пору­че­ния руко­во­ди­те­ля, мар­ке­тинг, интер­нет-мар­ке­тинг, обще­ние в соцсе­тях с кли­ен­та­ми, поиск кли­ен­тов, напи­са­ние обзо­ров на юри­ди­че­скую тема­ти­ку, рабо­та с кор­ре­спон­ден­ци­ей, состав­ле­ние про­цес­су­аль­ных доку­мен­тов низ­ко­го уров­ня сло­жно­сти.

Про­ще гово­ря, нашей коман­де необ­хо­дим аде­ква­тный моло­дой спе­ци­а­лист, спосо­бный обу­ча­тся и про­яв­лять ини­ци­а­ти­ву. От себя мы гаран­ти­ру­ем тёплый при­ем в кол­ле­кти­ве, обу­че­ние, помо­щь в даль­ней­шем карьер­ном росте, возмо­жность зара­бо­тка. От вас гиб­кость в обу­че­нии, готов­ность зани­ма­ться не толь­ко состав­ле­ни­ем доку­мен­тов, но и про­дви­же­ни­ем и рекла­мой наше­го бюро.

Осталь­ное зави­сит от Вас и ваше­го жела­ния рабо­тать и обу­ча­ться.

1

Автор публікації

Офлайн 1 місяць

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 118Реє­стра­ція: 08-08-2016

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю