25.08.2016

Кримінальний кодекс України

Звер­ну­тись до адво­ка­тазахист у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні

Роз­діл VIII
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

Ста­т­тя 236. Пору­ше­н­ня пра­вил еко­ло­гі­чної без­пе­ки

Пору­ше­н­ня поряд­ку про­ве­де­н­ня еко­ло­гі­чної екс­пер­ти­зи, пра­вил еко­ло­гі­чної без­пе­ки під час про­е­кту­ва­н­ня, роз­мі­ще­н­ня, будів­ни­цтва, рекон­стру­кції, вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію, екс­плу­а­та­ції та лікві­да­ції під­при­ємств, спо­руд, пере­сув­них засо­бів та інших об’єктів, якщо це спри­чи­ни­ло заги­бель людей, еко­ло­гі­чне забру­дне­н­ня зна­чних тери­то­рій або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

Ста­т­тя 237. Нев­жи­т­тя захо­дів щодо лікві­да­ції наслід­ків еко­ло­гі­чно­го забру­дне­н­ня

Ухи­ле­н­ня від про­ве­де­н­ня або нена­ле­жне про­ве­де­н­ня на тери­то­рії, що зазна­ла забру­дне­н­ня небез­пе­чни­ми речо­ви­на­ми або випро­мі­ню­ва­н­ням, дез­акти­ва­цій­них чи інших від­нов­лю­валь­них захо­дів щодо лікві­да­ції або усу­не­н­ня наслід­ків еко­ло­гі­чно­го забру­дне­н­ня осо­бою, на яку покла­де­но такий обов’язок, якщо це спри­чи­ни­ло заги­бель людей або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

Ста­т­тя 238. При­хо­ву­ва­н­ня або пере­кру­че­н­ня відо­мо­стей про еко­ло­гі­чний стан або захво­рю­ва­ність насе­ле­н­ня

 1. При­хо­ву­ва­н­ня або уми­сне пере­кру­че­н­ня слу­жбо­вою осо­бою відо­мо­стей про еко­ло­гі­чний, в тому числі раді­а­цій­ний, стан, який пов’язаний із забру­дне­н­ням земель, водних ресур­сів, атмо­сфер­но­го пові­тря, хар­чо­вих про­ду­ктів і про­до­воль­чої сиро­ви­ни і такий, що нега­тив­но впли­ває на здоров’я людей, рослин­ний та тва­рин­ний світ, а також про стан захво­рю­ва­но­сті насе­ле­н­ня в райо­нах з під­ви­ще­ною еко­ло­гі­чною небез­пе­кою -

кара­ю­ться штра­фом до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Ті самі дія­н­ня, вчи­не­ні повтор­но або в місце­во­сті, ого­ло­ше­ній зоною над­зви­чай­ної еко­ло­гі­чної ситу­а­ції, або такі, що спри­чи­ни­ли заги­бель людей чи інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк від двох до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

Ста­т­тя 239. Забру­дне­н­ня або псу­ва­н­ня земель

 1. Забру­дне­н­ня або псу­ва­н­ня земель речо­ви­на­ми, від­хо­да­ми чи інши­ми мате­рі­а­ла­ми, шкі­дли­ви­ми для жит­тя, здоров’я людей або дов­кі­л­ля, вна­слі­док пору­ше­н­ня спе­ці­аль­них пра­вил, якщо це ство­ри­ло небез­пе­ку для жит­тя, здоров’я людей чи дов­кі­л­ля, -

кара­ю­ться штра­фом до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Ті самі дія­н­ня, що спри­чи­ни­ли заги­бель людей, їх масо­ве захво­рю­ва­н­ня або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк від двох до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

Ста­т­тя 239-1. Неза­кон­не заво­ло­ді­н­ня ґрун­то­вим покри­вом (поверх­не­вим шаром) земель

 1. Неза­кон­не заво­ло­ді­н­ня ґрун­то­вим покри­вом (поверх­не­вим шаром) земель, якщо це ство­ри­ло небез­пе­ку для жит­тя, здоров’я людей чи для дов­кі­л­ля, -

кара­є­ться штра­фом від дво­хсот до п’ятисот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Та сама дія, якщо вона вчи­не­на повтор­но, або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або запо­ді­я­ла мате­рі­аль­ну шко­ду у вели­ко­му роз­мі­рі, -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк від двох до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, якщо вони вчи­не­ні шля­хом під­па­лу, вибу­ху чи іншим загаль­но­не­без­пе­чним спосо­бом або спри­чи­ни­ли заги­бель людей, масо­ву заги­бель об’єктів тва­рин­но­го чи рослин­но­го сві­ту або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

При­мі­тка. У цій стат­ті мате­рі­аль­на шко­да вва­жа­є­ться запо­ді­я­ною у вели­ко­му роз­мі­рі, якщо її роз­мір у сто або біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

{Закон допов­не­но стат­тею 239-1 згі­дно із Зако­ном 1708-VI від 05.11.2009; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1019-VIII від 18.02.2016}

Ста­т­тя 239-2. Неза­кон­не заво­ло­ді­н­ня зем­ля­ми водно­го фон­ду в осо­бли­во вели­ких роз­мі­рах

 1. Неза­кон­не заво­ло­ді­н­ня поверх­не­вим (ґрун­то­вим) шаром земель водно­го фон­ду в осо­бли­во вели­ких роз­мі­рах -

кара­є­ться штра­фом від ста до трьо­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Та сама дія, вчи­не­на повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк від двох до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, якщо вони спри­чи­ни­ли тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

При­мі­тка. Осо­бли­во вели­ким роз­мі­ром у цій стат­ті слід розу­мі­ти обсяг поверх­не­во­го (ґрун­то­во­го) шару земель, який ста­но­вить біль­ше, ніж десять кубі­чних метрів.

{Закон допов­не­но стат­тею 239-2 згі­дно із Зако­ном 1708-VI від 05.11.2009; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1019-VIII від 18.02.2016}

Ста­т­тя 240. Пору­ше­н­ня пра­вил охо­ро­ни або вико­ри­ста­н­ня надр

 1. Пору­ше­н­ня вста­нов­ле­них пра­вил охо­ро­ни надр, якщо це ство­ри­ло небез­пе­ку для жит­тя, здоров’я людей чи дов­кі­л­ля, -

кара­є­ться штра­фом від трьо­хсот до шести­сот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до двох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Пору­ше­н­ня вста­нов­ле­них пра­вил вико­ри­ста­н­ня надр, якщо це ство­ри­ло небез­пе­ку для жит­тя, здоров’я людей чи дов­кі­л­ля, а також неза­кон­не видо­бу­ва­н­ня кори­сних копа­лин загаль­но­дер­жав­но­го зна­че­н­ня -

кара­ю­ться штра­фом від чоти­рьо­хсот до семи­сот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Дія­н­ня, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні на тери­то­рі­ях чи об’єктах при­ро­дно-запо­від­но­го фон­ду або вчи­не­ні повтор­но, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк від двох до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Дія­н­ня, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою, дру­гою або тре­тьою цієї стат­ті, якщо вони вчи­не­ні шля­хом під­па­лу, вибу­ху чи іншим загаль­но­не­без­пе­чним спосо­бом або спри­чи­ни­ли заги­бель людей, їх масо­ве захво­рю­ва­н­ня або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до восьми років.

{Ста­т­тя 240 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 2308-IV від 11.01.2005, 2984-IV від 18.10.2005; в реда­кції Зако­ну 1708-VI від 05.11.2009; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1019-VIII від 18.02.2016}

Ста­т­тя 241. Забру­дне­н­ня атмо­сфер­но­го пові­тря

 1. Забру­дне­н­ня або інша змі­на при­ро­дних вла­сти­во­стей атмо­сфер­но­го пові­тря шкі­дли­ви­ми для жит­тя, здоров’я людей або для дов­кі­л­ля речо­ви­на­ми, від­хо­да­ми або інши­ми мате­рі­а­ла­ми про­ми­сло­во­го чи іншо­го виро­бни­цтва вна­слі­док пору­ше­н­ня спе­ці­аль­них пра­вил, якщо це ство­ри­ло небез­пе­ку для жит­тя, здоров’я людей чи для дов­кі­л­ля, -

кара­ю­ться штра­фом від ста до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на той самий строк або без тако­го.

 1. Ті самі дія­н­ня, якщо вони спри­чи­ни­ли заги­бель людей або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк від двох до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, із позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

Ста­т­тя 242. Пору­ше­н­ня пра­вил охо­ро­ни вод

 1. Пору­ше­н­ня пра­вил охо­ро­ни вод (водних об’єктів), якщо це спри­чи­ни­ло забру­дне­н­ня поверх­не­вих чи під­зем­них вод і водо­но­сних гори­зон­тів, дже­рел питних, ліку­валь­них вод або змі­ну їхніх при­ро­дних вла­сти­во­стей, або висна­же­н­ня водних дже­рел і ство­ри­ло небез­пе­ку для жит­тя, здоров’я людей чи для дов­кі­л­ля, -

кара­є­ться штра­фом від ста до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до п’яти років, або обме­же­н­ням волі на той самий строк.

 1. Ті самі дія­н­ня, якщо вони спри­чи­ни­ли заги­бель або захво­рю­ва­н­ня людей, масо­ву заги­бель об’єктів тва­рин­но­го і рослин­но­го сві­ту або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

Ста­т­тя 243. Забру­дне­н­ня моря

 1. Забру­дне­н­ня моря в межах вну­трі­шніх мор­ських чи тери­то­рі­аль­них вод Укра­ї­ни або в межах вод виклю­чної (мор­ської) еко­но­мі­чної зони Укра­ї­ни мате­рі­а­ла­ми чи речо­ви­на­ми, шкі­дли­ви­ми для жит­тя чи здоров’я людей, або від­хо­да­ми вна­слі­док пору­ше­н­ня спе­ці­аль­них пра­вил, якщо це ство­ри­ло небез­пе­ку для жит­тя чи здоров’я людей або живих ресур­сів моря чи могло пере­шко­ди­ти закон­ним видам вико­ри­ста­н­ня моря, а також неза­кон­не ски­да­н­ня чи похо­ва­н­ня в межах вну­трі­шніх мор­ських чи тери­то­рі­аль­них вод Укра­ї­ни або у від­кри­то­му морі зазна­че­них мате­рі­а­лів, речо­вин і від­хо­дів -

кара­ю­ться штра­фом від трьо­хсот до восьми­сот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

 1. Ті самі дія­н­ня, якщо вони спри­чи­ни­ли заги­бель або захво­рю­ва­н­ня людей, масо­ву заги­бель об’єктів тва­рин­но­го і рослин­но­го сві­ту або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

 1. Непо­ві­дом­ле­н­ня спе­ці­аль­но від­по­від­аль­ни­ми за те осо­ба­ми мор­ських та пові­тря­них суден або інших засо­бів і спо­руд, що зна­хо­дя­ться в морі, адмі­ні­стра­ції най­ближ­чо­го пор­ту Укра­ї­ни, іншо­му упов­но­ва­же­но­му орга­ну або осо­бі, а у разі ски­да­н­ня з метою похо­ва­н­ня — і орга­ні­за­ції, яка видає дозво­ли на ски­да­н­ня, інфор­ма­ції про під­го­тов­лю­ва­не або здій­сне­не вна­слі­док край­ньої потре­би ски­да­н­ня чи невід­во­ро­тні втра­ти ними в межах вну­трі­шніх мор­ських і тери­то­рі­аль­них вод Укра­ї­ни або у від­кри­то­му морі шкі­дли­вих речо­вин чи сумі­шей, що містять такі речо­ви­ни понад вста­нов­ле­ні нор­ми, інших від­хо­дів, якщо це ство­ри­ло небез­пе­ку для жит­тя, здоров’я людей або живих ресур­сів моря чи могло зав­да­ти шко­ди зонам ліку­ва­н­ня і від­по­чин­ку або пере­шко­ди­ти іншим закон­ним видам вико­ри­ста­н­ня моря, -

кара­є­ться штра­фом від ста до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до п’яти років, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

Ста­т­тя 244. Пору­ше­н­ня зако­но­дав­ства про кон­ти­нен­таль­ний шельф Укра­ї­ни

 1. Пору­ше­н­ня зако­но­дав­ства про кон­ти­нен­таль­ний шельф Укра­ї­ни, що запо­ді­я­ло істо­тну шко­ду, а також нев­жи­т­тя осо­бою, що від­по­від­ає за екс­плу­а­та­цію техно­ло­гі­чних уста­но­вок або інших дже­рел небез­пе­ки в зоні без­пе­ки, захо­дів для захи­сту живих орга­ні­змів моря від дії шкі­дли­вих від­хо­дів або небез­пе­чних випро­мі­ню­вань та енер­гії, якщо це ство­ри­ло небез­пе­ку їх заги­бе­лі або загро­жу­ва­ло жит­тю чи здоров’ю людей, -

кара­ю­ться штра­фом від ста до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на строк до двох років.

 1. Дослі­дже­н­ня, роз­ві­ду­ва­н­ня, роз­роб­ка при­ро­дних багатств та інші робо­ти на кон­ти­нен­таль­но­му шель­фі Укра­ї­ни, які про­ва­дя­ться іно­зем­ця­ми, якщо це не перед­ба­че­но дого­во­ром між Укра­ї­ною і заін­те­ре­со­ва­ною іно­зем­ною дер­жа­вою, зго­да на обов’язковість яко­го нада­на Вер­хов­ною Радою Укра­ї­ни або спе­ці­аль­ним дозво­лом, вида­ним у вста­нов­ле­но­му зако­ном поряд­ку, -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятдесяти до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців.

{Ста­т­тя 244 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1019-VIII від 18.02.2016}

Ста­т­тя 245. Зни­ще­н­ня або пошко­дже­н­ня об’єктів рослин­но­го сві­ту

 1. Зни­ще­н­ня або пошко­дже­н­ня лісо­вих маси­вів, зеле­них наса­джень нав­ко­ло насе­ле­них пун­ктів, вздовж залі­зниць, а також стер­ні, сухих дико­ро­сту­чих трав, рослин­но­сті або її зали­шків на зем­лях сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня вогнем чи іншим загаль­но­не­без­пе­чним спосо­бом -

кара­ю­ться штра­фом від трьо­хсот до п’ятисот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк від двох до п’яти років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Ті самі дії, якщо вони спри­чи­ни­ли заги­бель людей, масо­ву заги­бель тва­рин або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років.

{Ста­т­тя 245 в реда­кції Зако­ну 1708-VI від 05.11.2009}

Ста­т­тя 246. Неза­кон­на поруб­ка лісу

Неза­кон­на поруб­ка дерев і чагар­ни­ків у лісах, захи­сних та інших лісо­вих наса­дже­н­нях, що запо­ді­я­ло істо­тну шко­ду, а також вчи­не­н­ня таких дій у запо­від­ни­ках або на тери­то­рі­ях та об’єктах при­ро­дно-запо­від­но­го фон­ду, або в інших осо­бли­во охо­ро­ню­ва­них лісах -

кара­є­ться штра­фом від п’ятдесяти до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

{Ста­т­тя 246 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1019-VIII від 18.02.2016}

Ста­т­тя 247. Пору­ше­н­ня зако­но­дав­ства про захист рослин

Пору­ше­н­ня пра­вил, уста­нов­ле­них для бороть­би зі шкі­дни­ка­ми і хво­ро­ба­ми рослин, та інших вимог зако­но­дав­ства про захист рослин, що спри­чи­ни­ло тяж­кі наслід­ки, -

кара­є­ться штра­фом до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк від ста двад­ця­ти до дво­хсот годин, або обме­же­н­ням волі на строк до двох років.

{Ста­т­тя 247 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 270-VI від 15.04.2008}

Ста­т­тя 248. Неза­кон­не полю­ва­н­ня

 1. Пору­ше­н­ня пра­вил полю­ва­н­ня, якщо воно запо­ді­я­ло істо­тну шко­ду, а також неза­кон­не полю­ва­н­ня в запо­від­ни­ках або на інших тери­то­рі­ях та об’єктах при­ро­дно-запо­від­но­го фон­ду, або полю­ва­н­ня на зві­рів, пта­хів чи інші види тва­рин­но­го сві­ту, що зане­се­ні до Чер­во­ної кни­ги Укра­ї­ни, -

кара­ю­ться штра­фом від ста до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк від ста шіст­де­ся­ти до дво­хсот соро­ка годин, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Ті самі дії, якщо вони вчи­не­ні слу­жбо­вою осо­бою з вико­ри­ста­н­ням слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща, або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або спосо­бом масо­во­го зни­ще­н­ня зві­рів, пта­хів чи інших видів тва­рин­но­го сві­ту, або з вико­ри­ста­н­ням транс­порт­них засо­бів, або осо­бою, рані­ше суди­мою за зло­чин, перед­ба­че­ний цією стат­тею, -

кара­ю­ться штра­фом від дво­хсот до чоти­рьо­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

При­мі­тка. Істо­тною шко­дою у цій стат­ті, якщо вона поля­гає у запо­ді­ян­ні мате­рі­аль­них зби­тків, вва­жа­є­ться така шко­да, яка у дві­сті п’ятдесят і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

{Ста­т­тя 248 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 270-VI від 15.04.2008, 1827-VI від 21.01.2010, 1019-VIII від 18.02.2016}

Ста­т­тя 249. Неза­кон­не зайня­т­тя рибним, зві­ри­ним або іншим водним добув­ним про­ми­слом

 1. Неза­кон­не зайня­т­тя рибним, зві­ри­ним або іншим водним добув­ним про­ми­слом, якщо воно запо­ді­я­ло істо­тну шко­ду, -

кара­є­ться штра­фом від ста до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Ті самі дія­н­ня, якщо вони вчи­не­ні із засто­су­ва­н­ням вибу­хо­вих, отруй­них речо­вин, еле­ктро­стру­му або іншим спосо­бом масо­во­го зни­ще­н­ня риби, зві­рів чи інших видів тва­рин­но­го сві­ту або осо­бою, рані­ше суди­мою за зло­чин, перед­ба­че­ний цією стат­тею, -

кара­ю­ться штра­фом від дво­хсот до чоти­рьо­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

{Ста­т­тя 249 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 1827-VI від 21.01.2010, 1019-VIII від 18.02.2016}

Ста­т­тя 250. Про­ве­де­н­ня вибу­хо­вих робіт з пору­ше­н­ням пра­вил охо­ро­ни рибних запа­сів

Про­ве­де­н­ня вибу­хо­вих робіт з пору­ше­н­ням пра­вил охо­ро­ни рибних запа­сів або диких водних тва­рин -

кара­є­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк від двох до п’яти років, або позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років.

Ста­т­тя 251. Пору­ше­н­ня вете­ри­нар­них пра­вил

Пору­ше­н­ня вете­ри­нар­них пра­вил, яке спри­чи­ни­ло поши­ре­н­ня епі­зоо­тії або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­є­ться штра­фом від ста до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до п’яти років, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

Ста­т­тя 252. Уми­сне зни­ще­н­ня або пошко­дже­н­ня тери­то­рій, взя­тих під охо­ро­ну дер­жа­ви, та об’єктів при­ро­дно-запо­від­но­го фон­ду

 1. Уми­сне зни­ще­н­ня або пошко­дже­н­ня тери­то­рій, взя­тих під охо­ро­ну дер­жа­ви, та об’єктів при­ро­дно-запо­від­но­го фон­ду -

кара­є­ться штра­фом від ста до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні шля­хом під­па­лу або іншим загаль­но­не­без­пе­чним спосо­бом, якщо це спри­чи­ни­ло заги­бель людей або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до два­над­ця­ти років.

Ста­т­тя 253. Про­е­кту­ва­н­ня чи екс­плу­а­та­ція спо­руд без систем захи­сту дов­кі­л­ля

 1. Роз­роб­ка і зда­ча про­е­ктів, іншої ана­ло­гі­чної доку­мен­та­ції замов­ни­ку слу­жбо­вою чи спе­ці­аль­но упов­но­ва­же­ною осо­бою без обов’язкових інже­нер­них систем захи­сту дов­кі­л­ля або вве­де­н­ня (при­йом) в екс­плу­а­та­цію спо­руд без тако­го захи­сту, якщо вони ство­ри­ли небез­пе­ку тяж­ких техно­ло­гі­чних ава­рій або еко­ло­гі­чних ката­строф, заги­бе­лі або масо­во­го захво­рю­ва­н­ня насе­ле­н­ня або інших тяж­ких наслід­ків, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або обме­же­н­ням волі на той самий строк.

 1. Ті самі дії, якщо вони спри­чи­ни­ли наслід­ки, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою цієї стат­ті, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на строк до п’яти років.

Ста­т­тя 254. Без­го­спо­дар­ське вико­ри­ста­н­ня земель

Без­го­спо­дар­ське вико­ри­ста­н­ня земель, якщо це спри­чи­ни­ло три­ва­ле зни­же­н­ня або втра­ту їх родю­чо­сті, виве­де­н­ня земель з сіль­сько­го­спо­дар­сько­го обо­ро­ту, зми­ва­н­ня гуму­сно­го шару, пору­ше­н­ня стру­кту­ри грун­ту, -

кара­ю­ться штра­фом до дво­хсот п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до двох років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

{Ста­т­тя 254 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 270-VI від 15.04.2008}

Звер­ну­тись до адво­ка­тазахист у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні
0

Автор публікації

Офлайн 2 тижні

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 69Реє­стра­ція: 08-08-2016
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю