25.08.2016

Кримінальний кодекс України

Звер­ну­тись до адво­ка­тазахист у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні

Роз­діл VII
ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ста­т­тя 199. Виго­тов­ле­н­ня, збе­рі­га­н­ня, при­дба­н­ня, пере­ве­зе­н­ня, пере­си­ла­н­ня, вве­зе­н­ня в Укра­ї­ну з метою вико­ри­ста­н­ня при про­да­жу това­рів, збу­ту або збут під­ро­бле­них гро­шей, дер­жав­них цін­них папе­рів, біле­тів дер­жав­ної лоте­реї, марок акци­зно­го пода­тку чи голо­гра­фі­чних захи­сних еле­мен­тів

 1. Виго­тов­ле­н­ня, збе­рі­га­н­ня, при­дба­н­ня, пере­ве­зе­н­ня, пере­си­ла­н­ня, вве­зе­н­ня в Укра­ї­ну з метою вико­ри­ста­н­ня при про­да­жу това­рів, збу­ту, а також збут неза­кон­но виго­тов­ле­них, одер­жа­них чи під­ро­бле­них марок акци­зно­го пода­тку, голо­гра­фі­чних захи­сних еле­мен­тів, під­ро­бле­ної націо­наль­ної валю­ти Укра­ї­ни у виді бан­кнот чи мета­ле­вої моне­ти, іно­зем­ної валю­ти, дер­жав­них цін­них папе­рів чи біле­тів дер­жав­ної лоте­реї -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до семи років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб чи у вели­ко­му роз­мі­рі, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою чи в осо­бли­во вели­ко­му роз­мі­рі, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від восьми до два­над­ця­ти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

При­мі­тка. Дії, перед­ба­че­ні цією стат­тею, вва­жа­ю­ться вчи­не­ни­ми у вели­ко­му роз­мі­рі, якщо сума під­роб­ки у дві­сті і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян; в осо­бли­во вели­ко­му роз­мі­рі — якщо сума під­роб­ки у чоти­ри­ста і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

{Ста­т­тя 199 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 5283-VI від 18.09.2012, 71-VIII від 28.12.2014}

Ста­т­тя 200. Неза­кон­ні дії з доку­мен­та­ми на пере­каз, пла­ті­жни­ми кар­тка­ми та інши­ми засо­ба­ми досту­пу до бан­ків­ських рахун­ків, еле­ктрон­ни­ми гро­ши­ма, обла­дна­н­ням для їх виго­тов­ле­н­ня

 1. Під­роб­ка доку­мен­тів на пере­каз, пла­ті­жних кар­ток чи інших засо­бів досту­пу до бан­ків­ських рахун­ків, еле­ктрон­них гро­шей, а так само при­дба­н­ня, збе­рі­га­н­ня, пере­ве­зе­н­ня, пере­си­ла­н­ня з метою збу­ту під­ро­бле­них доку­мен­тів на пере­каз, пла­ті­жних кар­ток або їх вико­ри­ста­н­ня чи збут, а також непра­во­мір­ний випуск або вико­ри­ста­н­ня еле­ктрон­них гро­шей -

кара­є­ться штра­фом від трьох до п’яти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, -

кара­ю­ться штра­фом від п’яти до деся­ти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

При­мі­тка. Під доку­мен­та­ми на пере­каз слід розу­мі­ти доку­мент в папе­ро­во­му або еле­ктрон­но­му виді, що вико­ри­сто­ву­є­ться бан­ка­ми чи їх клі­єн­та­ми для пере­да­чі дору­чень або інфор­ма­ції на пере­каз гро­шо­вих коштів між суб’єктами пере­ка­зу гро­шо­вих коштів (роз­ра­хун­ко­ві доку­мен­ти, доку­мен­ти на пере­каз готів­ко­вих коштів, а також ті, що вико­ри­сто­ву­ю­ться при про­ве­ден­ні між­бан­ків­сько­го пере­ка­зу та пла­ті­жно­го пові­дом­ле­н­ня, інші).

{Ста­т­тя 200 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 270-VI від 15.04.2008, 4025-VI від 15.11.2011, 5284-VI від 18.09.2012}

Ста­т­тя 201. Кон­тра­бан­да

 1. Кон­тра­бан­да, тоб­то пере­мі­ще­н­ня через митний кор­дон Укра­ї­ни поза митним кон­тро­лем або з при­хо­ву­ва­н­ням від митно­го кон­тро­лю куль­тур­них цін­но­стей, отруй­них, силь­но­ді­ю­чих, вибу­хо­вих речо­вин, радіо­актив­них мате­рі­а­лів, зброї та боє­при­па­сів (крім глад­ко­стволь­ної мислив­ської зброї та бойо­вих при­па­сів до неї), а також спе­ці­аль­них техні­чних засо­бів негла­сно­го отри­ма­н­ня інфор­ма­ції, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до семи років.

 1. Та сама дія, вчи­не­на за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб або осо­бою, рані­ше суди­мою за зло­чин, перед­ба­че­ний цією стат­тею, або слу­жбо­вою осо­бою з вико­ри­ста­н­ням слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до два­над­ця­ти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

{Ста­т­тя 201 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1071-V від 24.05.2007; в реда­кції Зако­ну 4025-VI від 15.11.2011; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 770-VIII від 10.11.2015}

{Ста­т­тю 202 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 4025-VI від 15.11.2011}

{Ста­т­тю 203 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 4025-VI від 15.11.2011}

Ста­т­тя 203-1. Неза­кон­ний обіг дисків для лазер­них систем зчи­ту­ва­н­ня, матриць, обла­дна­н­ня та сиро­ви­ни для їх виро­бни­цтва

 1. Неза­кон­не виро­бни­цтво, екс­порт, імпорт, збе­рі­га­н­ня, реа­лі­за­ція та пере­мі­ще­н­ня дисків для лазер­них систем зчи­ту­ва­н­ня, матриць, обла­дна­н­ня та сиро­ви­ни для їх виро­бни­цтва, якщо ці дії вчи­не­ні у зна­чних роз­мі­рах, -

кара­ю­ться штра­фом від трьох тисяч до п’яти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

 1. Ті самі дії, якщо вони вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або вчи­не­ні у вели­ких роз­мі­рах, -

кара­ю­ться штра­фом від п’яти тисяч до деся­ти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

При­мі­тка. Під зна­чним роз­мі­ром слід розу­мі­ти вар­тість дисків для лазер­них систем зчи­ту­ва­н­ня, матриць, обла­дна­н­ня чи сиро­ви­ни для їх виро­бни­цтва, що у двад­цять разів і біль­ше пере­ви­щує рівень нео­по­да­тко­ву­ва­но­го міні­му­му дохо­дів гро­ма­дян; під вели­ким роз­мі­ром слід розу­мі­ти вар­тість дисків для лазер­них систем зчи­ту­ва­н­ня, матриць, обла­дна­н­ня чи сиро­ви­ни для їх виро­бни­цтва, що у сто разів і біль­ше пере­ви­щує рівень нео­по­да­тко­ву­ва­но­го міні­му­му дохо­дів гро­ма­дян.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 203-1 згі­дно із Зако­ном 2953-III від 17.01.2002; в реда­кції Зако­ну 2734-IV від 06.07.2005; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 4025-VI від 15.11.2011, 1019-VIII від 18.02.2016}

Ста­т­тя 203-2. Зайня­т­тя граль­ним бізне­сом

 1. Зайня­т­тя граль­ним бізне­сом -

кара­є­ться штра­фом від деся­ти тисяч до соро­ка тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

 1. Ті самі дії, якщо вони були вчи­не­ні осо­бою, рані­ше суди­мою за зайня­т­тя граль­ним бізне­сом, -

кара­ю­ться штра­фом від соро­ка тисяч до п’ятдесяти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 203-2 згі­дно із Зако­ном 2852-VI від 22.12.2010; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 4025-VI від 15.11.2011, 1019-VIII від 18.02.2016}

Ста­т­тя 204. Неза­кон­не виго­тов­ле­н­ня, збе­рі­га­н­ня, збут або транс­пор­ту­ва­н­ня з метою збу­ту під­акци­зних това­рів

 1. Неза­кон­не при­дба­н­ня з метою збу­ту або збе­рі­га­н­ня з цією метою, а також збут чи транс­пор­ту­ва­н­ня з метою збу­ту неза­кон­но виго­тов­ле­них алко­голь­них напо­їв, тютю­но­вих виро­бів або інших під­акци­зних това­рів, -

кара­ю­ться штра­фом від одні­єї тися­чі до двох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

 1. Неза­кон­не виго­тов­ле­н­ня алко­голь­них напо­їв, тютю­но­вих виро­бів або інших під­акци­зних това­рів, шля­хом від­кри­т­тя під­піль­них цехів або з вико­ри­ста­н­ням обла­дна­н­ня, що забез­пе­чує масо­ве виро­бни­цтво таких това­рів, або вчи­не­не осо­бою, яка рані­ше була засу­дже­на за цією стат­тею, -

кара­є­ться штра­фом від трьох тисяч до деся­ти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

 1. Неза­кон­не виго­тов­ле­н­ня това­рів, зазна­че­них у части­нах пер­шій або дру­гій цієї стат­ті, з недо­бро­які­сної сиро­ви­ни (мате­рі­а­лів), що ста­нов­лять загро­зу для жит­тя і здоров’я людей, а так само неза­кон­ний збут таких това­рів, що при­зве­ло до отру­є­н­ня людей чи інших тяж­ких наслід­ків, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років.

{Ста­т­тя 204 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 4025-VI від 15.11.2011, 1019-VIII від 18.02.2016}

Ста­т­тя 205. Фіктив­не під­при­єм­ни­цтво

 1. Фіктив­не під­при­єм­ни­цтво, тоб­то ство­ре­н­ня або при­дба­н­ня суб’єктів під­при­єм­ни­цької діяль­но­сті (юри­ди­чних осіб) з метою при­кри­т­тя неза­кон­ної діяль­но­сті або здій­сне­н­ня видів діяль­но­сті, щодо яких є забо­ро­на, -

кара­є­ться штра­фом від п’ятисот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян до двох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

 1. Ті самі дії, якщо вони вчи­не­ні повтор­но або запо­ді­я­ли вели­ку мате­рі­аль­ну шко­ду дер­жа­ві, бан­ко­ві, кре­ди­тним уста­но­вам, іншим юри­ди­чним осо­бам або гро­ма­дя­нам, -

кара­ю­ться штра­фом від трьох тисяч до п’яти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

При­мі­тка. Мате­рі­аль­на шко­да, яка запо­ді­я­на фізи­чним осо­бам, вва­жа­є­ться вели­кою, якщо вона у дві­сті і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян, а мате­рі­аль­на шко­да, яка запо­ді­я­на дер­жа­ві або юри­ди­чним осо­бам, вва­жа­є­ться вели­кою, якщо вона у тися­чу і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

{Ста­т­тя 205 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 4025-VI від 15.11.2011}

Ста­т­тя 205-1. Під­ро­бле­н­ня доку­мен­тів, які пода­ю­ться для про­ве­де­н­ня дер­жав­ної реє­стра­ції юри­ди­чної осо­би та фізи­чних осіб — під­при­єм­ців

 1. Вне­се­н­ня в доку­мен­ти, які від­по­від­но до зако­ну пода­ю­ться для про­ве­де­н­ня дер­жав­ної реє­стра­ції юри­ди­чної осо­би або фізи­чної осо­би — під­при­єм­ця, заві­до­мо неправ­ди­вих відо­мо­стей, а також уми­сне пода­н­ня для про­ве­де­н­ня такої реє­стра­ції доку­мен­тів, які містять заві­до­мо неправ­ди­ві відо­мо­сті, -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятисот до тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян, або аре­штом на строк від трьох до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до двох років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або слу­жбо­вою осо­бою з вико­ри­ста­н­ням сво­го слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща, -

кара­ю­ться штра­фом від тися­чі до двох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 205-1 згі­дно із Зако­ном 642-VII від 10.10.2013; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 835-VIII від 26.11.2015}

Ста­т­тя 206. Про­ти­дія закон­ній госпо­дар­ській діяль­но­сті

 1. Про­ти­дія закон­ній госпо­дар­ській діяль­но­сті, тоб­то про­ти­прав­на вимо­га при­пи­ни­ти займа­ти­ся госпо­дар­ською діяль­ні­стю чи обме­жи­ти її, укла­сти уго­ду або не вико­ну­ва­ти укла­де­ну уго­ду, вико­на­н­ня (неви­ко­на­н­ня) якої може запо­ді­я­ти мате­рі­аль­ної шко­ди або обме­жи­ти закон­ні пра­ва чи інте­ре­си того, хто займа­є­ться госпо­дар­ською діяль­ні­стю, поєд­на­на з погро­зою насиль­ства над потер­пі­лим або близь­ки­ми йому осо­ба­ми, пошко­дже­н­ня чи зни­ще­н­ня їхньо­го май­на за від­су­тно­сті ознак вима­га­н­ня, -

кара­ю­ться штра­фом від одні­єї тися­чі до трьох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но, або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або з погро­зою вбив­ства чи запо­ді­я­н­ня тяж­ких тіле­сних ушко­джень, або поєд­на­ні з насиль­ством, що не є небез­пе­чним для жит­тя і здоров’я, або з пошко­дже­н­ням чи зни­ще­н­ням май­на, -

кара­ю­ться штра­фом від трьох тисяч до деся­ти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років.

 1. Про­ти­дія закон­ній госпо­дар­ській діяль­но­сті, вчи­не­на орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, або слу­жбо­вою осо­бою з вико­ри­ста­н­ням слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща, або поєд­на­на з насиль­ством, небез­пе­чним для жит­тя чи здоров’я, або така, що запо­ді­я­ла вели­ку шко­ду чи спри­чи­ни­ла інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться штра­фом від деся­ти тисяч до двад­ця­ти п’яти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років.

При­мі­тка. Мате­рі­аль­на шко­да вва­жа­є­ться вели­кою, якщо вона у п’ятсот і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

{Ста­т­тя 206 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 4025-VI від 15.11.2011}

Ста­т­тя 206-2. Про­ти­прав­не заво­ло­ді­н­ня май­ном під­при­єм­ства, уста­но­ви, орга­ні­за­ції

 1. Про­ти­прав­не заво­ло­ді­н­ня май­ном під­при­єм­ства, уста­но­ви, орга­ні­за­ції у тому числі час­тка­ми, акці­я­ми, пая­ми їх заснов­ни­ків, уча­сни­ків, акціо­не­рів, чле­нів, шля­хом вчи­не­н­ня пра­во­чи­нів з вико­ри­ста­н­ням під­ро­бле­них або викра­де­них доку­мен­тів, печа­ток, штам­пів під­при­єм­ства, уста­но­ви, орга­ні­за­ції, -

кара­є­ться виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до двох років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або з погро­зою вбив­ства чи запо­ді­я­н­ня тяж­ких тіле­сних ушко­джень, або поєд­на­ні з насиль­ством, що не є небез­пе­чним для жит­тя і здоров’я, або з пошко­дже­н­ням чи зни­ще­н­ням май­на, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до двох років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні слу­жбо­вою осо­бою з вико­ри­ста­н­ням слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща або якщо вони запо­ді­я­ли вели­ку шко­ду чи спри­чи­ни­ли інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років та з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

При­мі­тка. Мате­рі­аль­на шко­да вва­жа­є­ться вели­кою, якщо вона у п’ятсот і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 206-2 згі­дно із Зако­ном 642-VII від 10.10.2013}

{Ста­т­тю 207 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 4025-VI від 15.11.2011}

{Ста­т­тю 208 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 4025-VI від 15.11.2011}

Ста­т­тя 209. Лега­лі­за­ція (від­ми­ва­н­ня) дохо­дів, одер­жа­них зло­чин­ним шля­хом

 1. Вчи­не­н­ня фінан­со­вої опе­ра­ції чи пра­во­чи­ну з кошта­ми або іншим май­ном, одер­жа­ни­ми вна­слі­док вчи­не­н­ня суспіль­но небез­пе­чно­го про­ти­прав­но­го дія­н­ня, що пере­ду­ва­ло лега­лі­за­ції (від­ми­ван­ню) дохо­дів, а також вчи­не­н­ня дій, спря­мо­ва­них на при­хо­ва­н­ня чи маску­ва­н­ня неза­кон­но­го похо­дже­н­ня таких коштів або іншо­го май­на чи воло­ді­н­ня ними, прав на такі кошти або май­но, дже­ре­ла їх похо­дже­н­ня, місце­зна­хо­дже­н­ня, пере­мі­ще­н­ня, змі­ну їх фор­ми (пере­тво­ре­н­ня), а так само набу­т­тя, воло­ді­н­ня або вико­ри­ста­н­ня коштів чи іншо­го май­на, одер­жа­них вна­слі­док вчи­не­н­ня суспіль­но небез­пе­чно­го про­ти­прав­но­го дія­н­ня, що пере­ду­ва­ло лега­лі­за­ції (від­ми­ван­ню) дохо­дів, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до шести років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до двох років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою цієї стат­ті, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або у вели­ко­му роз­мі­рі, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від семи до два­над­ця­ти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою або в осо­бли­во вели­ко­му роз­мі­рі, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

При­мі­тка. 1. Суспіль­но небез­пе­чним про­ти­прав­ним дія­н­ням, що пере­ду­ва­ло лега­лі­за­ції (від­ми­ван­ню) дохо­дів, від­по­від­но до цієї стат­ті є дія­н­ня, за яке Кри­мі­наль­ним коде­ксом Укра­ї­ни перед­ба­че­но основ­не пока­ра­н­ня у виді позбав­ле­н­ня волі або штра­фу понад три тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян, або дія­н­ня, вчи­не­не за межа­ми Укра­ї­ни, якщо воно визна­є­ться суспіль­но небез­пе­чним про­ти­прав­ним дія­н­ням, що пере­ду­ва­ло лега­лі­за­ції (від­ми­ван­ню) дохо­дів, за кри­мі­наль­ним зако­ном дер­жа­ви, де воно було вчи­не­не, і є зло­чи­ном за Кри­мі­наль­ним коде­ксом Укра­ї­ни та вна­слі­док вчи­не­н­ня яко­го неза­кон­но одер­жа­ні дохо­ди.

 1. Лега­лі­за­ція (від­ми­ва­н­ня) дохо­дів, одер­жа­них зло­чин­ним шля­хом, визна­є­ться вчи­не­ною у вели­ко­му роз­мі­рі, якщо пре­дме­том зло­чи­ну були кошти або інше май­но на суму, що пере­ви­щує шість тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.
 2. Лега­лі­за­ція (від­ми­ва­н­ня) дохо­дів, одер­жа­них зло­чин­ним шля­хом, визна­є­ться вчи­не­ною в осо­бли­во вели­ко­му роз­мі­рі, якщо пре­дме­том зло­чи­ну були кошти або інше май­но на суму, що пере­ви­щує вісім­над­цять тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

{Ста­т­тя 209 в реда­кції Зако­ну 430-IV від 16.01.2003; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 2258-VI від 18.05.2010, 4025-VI від 15.11.2011, 1702-VII від 14.10.2014, 770-VIII від 10.11.2015}

Ста­т­тя 209-1. Уми­сне пору­ше­н­ня вимог зако­но­дав­ства про запо­бі­га­н­ня та про­ти­дію лега­лі­за­ції (від­ми­ван­ню) дохо­дів, одер­жа­них зло­чин­ним шля­хом, або фінан­су­ва­н­ня теро­ри­зму

 1. Уми­сне непо­да­н­ня, несвоє­ча­сне пода­н­ня або пода­н­ня недо­сто­вір­ної інфор­ма­ції про фінан­со­ві опе­ра­ції, що від­по­від­но до зако­ну під­ля­га­ють фінан­со­во­му моні­то­рин­гу, спе­ці­аль­но упов­но­ва­же­но­му цен­траль­но­му орга­ну вико­нав­чої вла­ди із спе­ці­аль­ним ста­ту­сом з питань фінан­со­во­го моні­то­рин­гу, якщо такі дія­н­ня запо­ді­я­ли істо­тну шко­ду охо­ро­ню­ва­ним зако­ном пра­вам, сво­бо­дам чи інте­ре­сам окре­мих гро­ма­дян, дер­жав­ним чи гро­мад­ським інте­ре­сам або інте­ре­сам окре­мих юри­ди­чних осіб, -

кара­ю­ться штра­фом від одні­єї тися­чі до двох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Роз­го­ло­ше­н­ня у будь-яко­му вигля­ді інфор­ма­ції, яка від­по­від­но до зако­ну нада­є­ться спе­ці­аль­но упов­но­ва­же­но­му цен­траль­но­му орга­ну вико­нав­чої вла­ди із спе­ці­аль­ним ста­ту­сом з питань фінан­со­во­го моні­то­рин­гу, осо­бою, якій ця інфор­ма­ція ста­ла відо­ма у зв’язку з про­фе­сій­ною або слу­жбо­вою діяль­ні­стю, якщо такі дії запо­ді­я­ли істо­тну шко­ду охо­ро­ню­ва­ним зако­ном пра­вам, сво­бо­дам чи інте­ре­сам окре­мих гро­ма­дян, дер­жав­ним чи гро­мад­ським інте­ре­сам або інте­ре­сам окре­мих юри­ди­чних осіб, -

кара­є­ться штра­фом від трьох тисяч до п’яти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 209-1 згі­дно із Зако­ном 430-IV від 16.01.2003 — набу­ває чин­но­сті 11.06.2003; в реда­кції Зако­ну 2258-VI від 18.05.2010; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 4025-VI від 15.11.2011}

Ста­т­тя 210. Неці­льо­ве вико­ри­ста­н­ня бюдже­тних коштів, здій­сне­н­ня вида­тків бюдже­ту чи нада­н­ня кре­ди­тів з бюдже­ту без вста­нов­ле­них бюдже­тних при­зна­чень або з їх пере­ви­ще­н­ням

 1. Неці­льо­ве вико­ри­ста­н­ня бюдже­тних коштів слу­жбо­вою осо­бою, а так само здій­сне­н­ня вида­тків бюдже­ту чи нада­н­ня кре­ди­тів з бюдже­ту без вста­нов­ле­них бюдже­тних при­зна­чень або з їх пере­ви­ще­н­ням всу­пе­реч Бюдже­тно­му коде­ксу Укра­ї­ни чи зако­ну про Дер­жав­ний бюджет Укра­ї­ни на від­по­від­ний рік, якщо пре­дме­том таких дій були бюдже­тні кошти у вели­ких роз­мі­рах, -

кара­ю­ться штра­фом від ста до трьо­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

 1. Ті самі дія­н­ня, пре­дме­том яких були бюдже­тні кошти в осо­бли­во вели­ких роз­мі­рах або вчи­не­ні повтор­но, або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк від двох до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до шести років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

При­мі­тка. 1. До бюдже­тних коштів нале­жать кошти, що вклю­ча­ю­ться до дер­жав­но­го бюдже­ту і місце­вих бюдже­тів неза­ле­жно від дже­ре­ла їх фор­му­ва­н­ня.

 1. Вели­ким роз­мі­ром бюдже­тних коштів від­по­від­но до ста­тей 210, 211 цьо­го Коде­ксу вва­жа­є­ться сума, що в тися­чу і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.
 2. Осо­бли­во вели­ким роз­мі­ром бюдже­тних коштів від­по­від­но до ста­тей 210, 211 цьо­го Коде­ксу вва­жа­є­ться сума, що в три тися­чі і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

{Ста­т­тя 210 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 270-VI від 15.04.2008, 2457-VI від 08.07.2010}

Ста­т­тя 211. Вида­н­ня нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів, що змен­шу­ють над­хо­дже­н­ня бюдже­ту або збіль­шу­ють витра­ти бюдже­ту всу­пе­реч зако­ну

 1. Вида­н­ня слу­жбо­вою осо­бою нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів, що змен­шу­ють над­хо­дже­н­ня бюдже­ту або збіль­шу­ють витра­ти бюдже­ту всу­пе­реч зако­ну, якщо пре­дме­том таких дій були бюдже­тні кошти у вели­ких роз­мі­рах, -

кара­є­ться штра­фом від ста до чоти­рьо­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років, або позбав­ле­н­ням волі на строк до чоти­рьох років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Ті самі дії, пре­дме­том яких були бюдже­тні кошти в осо­бли­во вели­ких роз­мі­рах або вчи­не­ні повтор­но, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до шести років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

{Ста­т­тя 211 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 270-VI від 15.04.2008, 2457-VI від 08.07.2010}

Ста­т­тя 212. Ухи­ле­н­ня від спла­ти пода­тків, збо­рів (обов’язкових пла­те­жів)

 1. Уми­сне ухи­ле­н­ня від спла­ти пода­тків, збо­рів (обов’язкових пла­те­жів), що вхо­дять в систе­му опо­да­тку­ва­н­ня, вве­де­них у вста­нов­ле­но­му зако­ном поряд­ку, вчи­не­не слу­жбо­вою осо­бою під­при­єм­ства, уста­но­ви, орга­ні­за­ції, неза­ле­жно від фор­ми вла­сно­сті або осо­бою, що займа­є­ться під­при­єм­ни­цькою діяль­ні­стю без ство­ре­н­ня юри­ди­чної осо­би чи будь-якою іншою осо­бою, яка зобов’язана їх спла­чу­ва­ти, якщо ці дія­н­ня при­зве­ли до факти­чно­го ненад­хо­дже­н­ня до бюдже­тів чи дер­жав­них цільо­вих фон­дів коштів у зна­чних роз­мі­рах, -

кара­є­ться штра­фом від одні­єї тися­чі до двох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Ті самі дія­н­ня, вчи­не­ні за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або якщо вони при­зве­ли до факти­чно­го ненад­хо­дже­н­ня до бюдже­тів чи дер­жав­них цільо­вих фон­дів коштів у вели­ких роз­мі­рах, -

кара­ю­ться штра­фом від двох тисяч до трьох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Дія­н­ня, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні осо­бою, рані­ше суди­мою за ухи­ле­н­ня від спла­ти пода­тків, збо­рів (обов’язкових пла­те­жів), або якщо вони при­зве­ли до факти­чно­го ненад­хо­дже­н­ня до бюдже­тів чи дер­жав­них цільо­вих фон­дів коштів в осо­бли­во вели­ких роз­мі­рах, -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятнадцяти тисяч до двад­ця­ти п’яти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

 1. Осо­ба, яка вчи­ни­ла дія­н­ня, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою, дру­гою, або дія­н­ня, перед­ба­че­ні части­ною тре­тьою (якщо вони при­зве­ли до факти­чно­го ненад­хо­дже­н­ня до бюдже­тів чи дер­жав­них цільо­вих фон­дів коштів в осо­бли­во вели­ких роз­мі­рах) цієї стат­ті, звіль­ня­є­ться від кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті, якщо вона до при­тя­гне­н­ня до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті спла­ти­ла пода­тки, збо­ри (обов’язкові пла­те­жі), а також від­шко­ду­ва­ла шко­ду, зав­да­ну дер­жа­ві їх несвоє­ча­сною спла­тою (фінан­со­ві сан­кції, пеня).
 2. Дія­н­ня, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою — тре­тьою цієї стат­ті, не вва­жа­ю­ться уми­сним ухи­ле­н­ням від спла­ти пода­тків, збо­рів (обов’язкових пла­те­жів), якщо пла­тник пода­тків досяг пода­тко­во­го ком­про­мі­су від­по­від­но до під­роз­ді­лу 9-2 роз­ді­лу XX “Пере­хі­дні поло­же­н­ня” Пода­тко­во­го коде­ксу Укра­ї­ни.

При­мі­тка. Під зна­чним роз­мі­ром коштів слід розу­мі­ти суми пода­тків, збо­рів і інших обов’язкових пла­те­жів, які в тися­чу і біль­ше разів пере­ви­щу­ють уста­нов­ле­ний зако­но­дав­ством нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян, під вели­ким роз­мі­ром коштів слід розу­мі­ти суми пода­тків, збо­рів і інших обов’язкових пла­те­жів, які в три тися­чі і біль­ше разів пере­ви­щу­ють уста­нов­ле­ний зако­но­дав­ством нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян, під осо­бли­во вели­ким роз­мі­ром коштів слід розу­мі­ти суми пода­тків, збо­рів, інших обов’язкових пла­те­жів, які в п’ять тисяч і біль­ше разів пере­ви­щу­ють уста­нов­ле­ний зако­но­дав­ством нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

{Ста­т­тя 212 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 270-VI від 15.04.2008, 2756-VI від 02.12.2010, 4025-VI від 15.11.2011, 63-VIII від 25.12.2014}

Ста­т­тя 212-1. Ухи­ле­н­ня від спла­ти єди­но­го вне­ску на загальнообов’язкове дер­жав­не соці­аль­не стра­ху­ва­н­ня та стра­хо­вих вне­сків на загальнообов’язкове дер­жав­не пен­сій­не стра­ху­ва­н­ня

 1. Уми­сне ухи­ле­н­ня від спла­ти єди­но­го вне­ску на загальнообов’язкове дер­жав­не соці­аль­не стра­ху­ва­н­ня чи стра­хо­вих вне­сків на загальнообов’язкове дер­жав­не пен­сій­не стра­ху­ва­н­ня, вчи­не­не слу­жбо­вою осо­бою під­при­єм­ства, уста­но­ви, орга­ні­за­ції неза­ле­жно від фор­ми вла­сно­сті або осо­бою, яка здій­снює під­при­єм­ни­цьку діяль­ність без ство­ре­н­ня юри­ди­чної осо­би, чи будь-якою іншою осо­бою, яка зобов’язана його спла­чу­ва­ти, якщо таке дія­н­ня при­зве­ло до факти­чно­го ненад­хо­дже­н­ня до фон­дів загальнообов’язкового дер­жав­но­го соці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня коштів у зна­чних роз­мі­рах, -

кара­є­ться штра­фом від одні­єї тися­чі до двох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Ті самі дія­н­ня, вчи­не­ні за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або якщо вони при­зве­ли до факти­чно­го ненад­хо­дже­н­ня до фон­дів загальнообов’язкового дер­жав­но­го соці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня коштів у вели­ких роз­мі­рах, -

кара­ю­ться штра­фом від двох тисяч до трьох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Дія­н­ня, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні осо­бою, рані­ше суди­мою за ухи­ле­н­ня від спла­ти єди­но­го вне­ску на загальнообов’язкове дер­жав­не соці­аль­не стра­ху­ва­н­ня чи стра­хо­вих вне­сків на загальнообов’язкове дер­жав­не пен­сій­не стра­ху­ва­н­ня, або якщо вони при­зве­ли до факти­чно­го ненад­хо­дже­н­ня до фон­дів загальнообов’язкового дер­жав­но­го соці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня коштів в осо­бли­во вели­ких роз­мі­рах, -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятнадцяти тисяч до двад­ця­ти п’яти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

 1. Осо­ба, яка впер­ше вчи­ни­ла дія­н­ня, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, звіль­ня­є­ться від кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті, якщо вона до при­тя­гне­н­ня до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті спла­ти­ла єди­ний вне­сок на загальнообов’язкове дер­жав­не соці­аль­не стра­ху­ва­н­ня чи стра­хо­ві вне­ски на загальнообов’язкове дер­жав­не пен­сій­не стра­ху­ва­н­ня, а також від­шко­ду­ва­ла шко­ду, зав­да­ну фон­дам загальнообов’язкового дер­жав­но­го соці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня їх несвоє­ча­сною спла­тою (штра­фні сан­кції, пеня).

При­мі­тка. Під зна­чним роз­мі­ром коштів слід розу­мі­ти суми єди­но­го вне­ску на загальнообов’язкове дер­жав­не соці­аль­не стра­ху­ва­н­ня чи стра­хо­вих вне­сків на загальнообов’язкове дер­жав­не пен­сій­не стра­ху­ва­н­ня, які в тися­чу і біль­ше разів пере­ви­щу­ють уста­нов­ле­ний зако­ном нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян, під вели­ким роз­мі­ром коштів слід розу­мі­ти суми єди­но­го вне­ску на загальнообов’язкове дер­жав­не соці­аль­не стра­ху­ва­н­ня, які в три тися­чі і біль­ше разів пере­ви­щу­ють уста­нов­ле­ний зако­ном нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян, під осо­бли­во вели­ким роз­мі­ром коштів слід розу­мі­ти суми єди­но­го вне­ску на загальнообов’язкове дер­жав­не соці­аль­не стра­ху­ва­н­ня чи стра­хо­вих вне­сків на загальнообов’язкове дер­жав­не пен­сій­не стра­ху­ва­н­ня, які в п’ять тисяч і біль­ше разів пере­ви­щу­ють уста­нов­ле­ний зако­ном нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 212-1 згі­дно із Зако­ном 3108-IV від 17.11.2005; в реда­кції Зако­ну 2464-VI від 08.07.2010; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 4025-VI від 15.11.2011, 77-VIII від 28.12.2014}

Ста­т­тя 213. Пору­ше­н­ня поряд­ку здій­сне­н­ня опе­ра­цій з мета­ло­бру­хтом

 1. Здій­сне­н­ня при­йо­му бру­хту кольо­ро­вих і чор­них мета­лів фізи­чни­ми осо­ба­ми, здій­сне­н­ня опе­ра­цій з бру­хтом кольо­ро­вих і чор­них мета­лів поса­до­ви­ми осо­ба­ми суб’єктів госпо­дар­ської діяль­но­сті, відо­мо­сті про яких не вклю­че­но до пере­лі­ку суб’єктів госпо­да­рю­ва­н­ня, що здій­сню­ють опе­ра­ції з мета­ло­бру­хтом, нада­н­ня при­мі­щень та спо­руд для роз­та­шу­ва­н­ня неза­кон­них пун­ктів при­йо­му, схо­ву та збу­ту мета­ло­бру­хту, орга­ні­за­ція неза­кон­них пун­ктів при­йо­му, схо­ву та збу­ту мета­ло­бру­хту -

кара­ю­ться штра­фом від тися­чі п’ятисот до двох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до одно­го року.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою цієї стат­ті, якщо вони вчи­не­ні осо­бою, рані­ше суди­мою за зло­чин, перед­ба­че­ний цією стат­тею, -

кара­ю­ться штра­фом від трьох тисяч до чоти­рьох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років.

{Ста­т­тя 213 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 4025-VI від 15.11.2011; в реда­кції Зако­ну 191-VIII від 12.02.2015}

{Змі­ни до абза­цу пер­шо­го части­ни пер­шої стат­ті 213 див. в Зако­ні 222-VIII від 02.03.2015}

{Ста­т­тю 214 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 4025-VI від 15.11.2011}

{Ста­т­тю 215 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 4025-VI від 15.11.2011}

Ста­т­тя 216. Неза­кон­не виго­тов­ле­н­ня, під­ро­бле­н­ня, вико­ри­ста­н­ня або збут неза­кон­но виго­тов­ле­них, одер­жа­них чи під­ро­бле­них кон­троль­них марок

 1. Неза­кон­не виго­тов­ле­н­ня, під­ро­бле­н­ня, вико­ри­ста­н­ня або збут неза­кон­но виго­тов­ле­них, одер­жа­них чи під­ро­бле­них кон­троль­них марок для мар­ку­ва­н­ня упа­ко­вок при­мір­ни­ків аудіо­ві­зу­аль­них тво­рів, фоно­грам, відео­грам, комп’ютерних про­грам, баз даних чи голо­гра­фі­чних захи­сних еле­мен­тів -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятисот до тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, -

кара­ю­ться штра­фом від трьох тисяч до п’яти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

{Ста­т­тя 216 в реда­кції Зако­ну 1098-IV від 10.07.2003; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 4025-VI від 15.11.2011, 5283-VI від 18.09.2012, 1019-VIII від 18.02.2016}

{Ста­т­тю 217 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 4025-VI від 15.11.2011}

{Ста­т­тю 218 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 4025-VI від 15.11.2011}

Ста­т­тя 218-1. Дове­де­н­ня бан­ку до непла­то­спро­мо­жно­сті

 1. Дове­де­н­ня бан­ку до непла­то­спро­мо­жно­сті, тоб­то уми­сне, з кори­сли­вих моти­вів, іншої осо­би­стої заін­те­ре­со­ва­но­сті або в інте­ре­сах тре­тіх осіб вчи­не­н­ня пов’язаною з бан­ком осо­бою будь-яких дій, що при­зве­ли до від­не­се­н­ня бан­ку до кате­го­рії непла­то­спро­мо­жних, якщо це завда­ло вели­кої мате­рі­аль­ної шко­ди дер­жа­ві або кре­ди­то­ру, -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк від одно­го до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з накла­де­н­ням штра­фу від п’яти тисяч до деся­ти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян та позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

При­мі­тка. 1. У цій стат­ті мате­рі­аль­на шко­да вва­жа­є­ться вели­кою, якщо вона у десять тисяч і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

 1. Тер­мін “пов’язана з бан­ком осо­ба” вжи­ва­є­ться у зна­чен­ні, визна­че­но­му Зако­ном Укра­ї­ни“Про бан­ки і бан­ків­ську діяль­ність”.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 218-1 згі­дно із Зако­ном 218-VIII від 02.03.2015}

Ста­т­тя 219. Дове­де­н­ня до бан­крут­ства

Дове­де­н­ня до бан­крут­ства, тоб­то уми­сне, з кори­сли­вих моти­вів, іншої осо­би­стої заін­те­ре­со­ва­но­сті або в інте­ре­сах тре­тіх осіб вчи­не­н­ня гро­ма­дя­ни­ном — заснов­ни­ком (уча­сни­ком) або слу­жбо­вою осо­бою суб’єкта госпо­дар­ської діяль­но­сті дій, що при­зве­ли до стій­кої фінан­со­вої неспро­мо­жно­сті суб’єкта госпо­дар­ської діяль­но­сті, якщо це завда­ло вели­кої мате­рі­аль­ної шко­ди дер­жа­ві чи кре­ди­то­ру, -

кара­є­ться штра­фом від двох тисяч до трьох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

При­мі­тка. У ста­т­тях 219, 222 цьо­го Коде­ксу мате­рі­аль­на шко­да вва­жа­є­ться вели­кою, якщо вона у п’ятсот і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

{Ста­т­тя 219 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 270-VI від 15.04.2008, 4025-VI від 15.11.2011}

{Ста­т­тю 220 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 4025-VI від 15.11.2011}

Ста­т­тя 220-1. Пору­ше­н­ня поряд­ку веде­н­ня бази даних про вкла­дни­ків або поряд­ку фор­му­ва­н­ня зві­тно­сті

 1. Вне­се­н­ня керів­ни­ком або іншою слу­жбо­вою осо­бою бан­ку до бази даних про вкла­дни­ків заві­до­мо неправ­ди­вих відо­мо­стей -

кара­є­ться штра­фом від восьми­сот до тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

 1. Та сама дія, вчи­не­на повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, -

кара­є­ться штра­фом від двох тисяч до трьох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Вне­се­н­ня керів­ни­ком або іншою слу­жбо­вою осо­бою бан­ку у зві­тність, яка пода­є­ться до Фон­ду гаран­ту­ва­н­ня вкла­дів фізи­чних осіб, заві­до­мо неправ­ди­вих відо­мо­стей -

кара­є­ться штра­фом від восьми­сот до тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

 1. Уми­сне пошко­дже­н­ня або зни­ще­н­ня керів­ни­ком або іншою слу­жбо­вою осо­бою бан­ку бази даних про вкла­дни­ків або вчи­не­н­ня дій, що уне­мо­жлив­лю­ють іден­ти­фі­ка­цію вкла­дни­ка за інфор­ма­ці­єю, наяв­ною у базі даних про вкла­дни­ків, або вчи­не­н­ня дій, наслід­ком яких є неза­кон­не збіль­ше­н­ня суми витрат Фон­ду гаран­ту­ва­н­ня вкла­дів фізи­чних осіб, пов’язаних з виве­де­н­ням бан­ку з рин­ку, або уне­мо­жлив­лю­ють поча­ток здій­сне­н­ня виплат коштів вкла­дни­кам непла­то­спро­мо­жно­го бан­ку від­по­від­но до Зако­ну Укра­ї­ни “Про систе­му гаран­ту­ва­н­ня вкла­дів фізи­чних осіб”, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк до чоти­рьох років з обме­же­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до деся­ти років.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 220-1 згі­дно із Зако­ном 629-VIII від 16.07.2015}

Ста­т­тя 220-2. Фаль­си­фі­ка­ція фінан­со­вих доку­мен­тів та зві­тно­сті фінан­со­вої орга­ні­за­ції, при­хо­ву­ва­н­ня непла­то­спро­мо­жно­сті фінан­со­вої уста­но­ви або під­став для від­кли­ка­н­ня (ану­лю­ва­н­ня) ліцен­зії фінан­со­вої уста­но­ви

 1. Вне­се­н­ня змін до доку­мен­тів або реє­стрів бух­гал­тер­сько­го облі­ку або вне­се­н­ня у зві­тність фінан­со­вої уста­но­ви заві­до­мо непов­них або недо­сто­вір­них відо­мо­стей про уго­ди, зобов’язання, май­но уста­но­ви, у тому числі яке пере­бу­ває в довір­чо­му управ­лін­ні, чи про фінан­со­вий стан уста­но­ви, чи під­твер­дже­н­ня такої інфор­ма­ції, нада­н­ня такої інфор­ма­ції Націо­наль­но­му бан­ку Укра­ї­ни, опу­блі­ку­ва­н­ня чи роз­кри­т­тя такої інфор­ма­ції в поряд­ку, визна­че­но­му зако­но­дав­ством Укра­ї­ни, якщо ці дії вчи­не­ні з метою при­хо­ву­ва­н­ня ознак бан­крут­ства чи стій­кої фінан­со­вої неспро­мо­жно­сті або під­став для обов’язкового від­кли­ка­н­ня (ану­лю­ва­н­ня) у фінан­со­вої уста­но­ви ліцен­зії або визна­н­ня її непла­то­спро­мо­жною, -

кара­ю­ться штра­фом від восьми­сот до тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до чоти­рьох років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до деся­ти років.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 220-2 згі­дно із Зако­ном 629-VIII від 16.07.2015}

{Ста­т­тю 221 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 4025-VI від 15.11.2011}

Ста­т­тя 222. Шахрай­ство з фінан­со­ви­ми ресур­са­ми

 1. Нада­н­ня заві­до­мо неправ­ди­вої інфор­ма­ції орга­нам дер­жав­ної вла­ди, орга­нам вла­ди Авто­ном­ної Респу­блі­ки Крим чи орга­нам місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня, бан­кам або іншим кре­ди­то­рам з метою одер­жа­н­ня суб­си­дій, субвен­цій, дота­цій, кре­ди­тів чи пільг щодо пода­тків у разі від­су­тно­сті ознак зло­чи­ну про­ти вла­сно­сті -

кара­є­ться штра­фом від одні­єї тися­чі до трьох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Ті самі дії, якщо вони вчи­не­ні повтор­но або завда­ли вели­кої мате­рі­аль­ної шко­ди, -

кара­ю­ться штра­фом від трьох тисяч до деся­ти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

{Ста­т­тя 222 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 270-VI від 15.04.2008, 3795-VI від 22.09.2011, 4025-VI від 15.11.2011}

Ста­т­тя 222-1. Мані­пу­лю­ва­н­ня на фон­до­во­му рин­ку

 1. Уми­сні дії слу­жбо­вої осо­би уча­сни­ка фон­до­во­го рин­ку, що мають озна­ки мані­пу­лю­ва­н­ня на фон­до­вій бір­жі, вста­нов­ле­ні від­по­від­но до зако­ну щодо дер­жав­но­го регу­лю­ва­н­ня рин­ку цін­них папе­рів, що при­зве­ли до отри­ма­н­ня про­фе­сій­ним уча­сни­ком фон­до­во­го рин­ку або фізи­чною осо­бою чи тре­ті­ми осо­ба­ми при­бу­тку у зна­чних роз­мі­рах, або уни­кне­н­ня таки­ми осо­ба­ми зби­тків у зна­чних роз­мі­рах, або якщо це запо­ді­я­ло зна­чну шко­ду охо­ро­ню­ва­ним зако­ном пра­вам, сво­бо­дам та інте­ре­сам окре­мих гро­ма­дян або дер­жав­ним чи гро­мад­ським інте­ре­сам, або інте­ре­сам юри­ди­чних осіб, -

кара­ю­ться штра­фом від трьох тисяч до п’яти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або якщо вони спри­чи­ни­ли тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться штра­фом від п’яти тисяч до деся­ти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

При­мі­тка. 1. Зна­чним роз­мі­ром у цій стат­ті вва­жа­є­ться роз­мір, який у п’ятсот і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

 1. Зна­чною шко­дою у цій стат­ті вва­жа­є­ться шко­да, яка у п’ятсот і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.
 2. Тяж­ки­ми наслід­ка­ми у цій стат­ті вва­жа­є­ться шко­да, яка у тися­чу і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 222-1 згі­дно із Зако­ном 3267-VI від 21.04.2011; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 4025-VI від 15.11.2011}

{Ста­т­тю 223 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 4025-VI від 15.11.2011}

Ста­т­тя 223-1. Під­ро­бле­н­ня доку­мен­тів, які пода­ю­ться для реє­стра­ції випу­ску цін­них папе­рів

 1. Вне­се­н­ня упов­но­ва­же­ною осо­бою в доку­мен­ти, які пода­ю­ться для реє­стра­ції випу­ску цін­них папе­рів, заві­до­мо неправ­ди­вих відо­мо­стей, якщо це запо­ді­я­ло зна­чну мате­рі­аль­ну шко­ду інве­сто­ро­ві в цін­ні папе­ри, -

кара­є­ться штра­фом від одні­єї тися­чі до двох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

При­мі­тка. Шко­да, перед­ба­че­на цією стат­тею, вва­жа­є­ться зна­чною, якщо вона в двад­цять і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 223-1 згі­дно із Зако­ном 801-VI від 25.12.2008; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 4025-VI від 15.11.2011}

Ста­т­тя 223-2. Пору­ше­н­ня поряд­ку веде­н­ня реє­стру вла­сни­ків імен­них цін­них папе­рів

 1. Нев­не­се­н­ня слу­жбо­вою осо­бою емі­тен­та чи про­фе­сій­но­го уча­сни­ка фон­до­во­го рин­ку змін або вне­се­н­ня заві­до­мо недо­сто­вір­них змін до систе­ми реє­стру вла­сни­ків імен­них цін­них папе­рів або до систе­ми депо­зи­тар­но­го облі­ку, а так само інше пору­ше­н­ня поряд­ку веде­н­ня реє­стру вла­сни­ків імен­них цін­них папе­рів, якщо воно при­зве­ло до втра­ти систе­ми реє­стру (її части­ни), -

кара­ю­ться штра­фом від трьох тисяч до п’яти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 223-2 згі­дно із Зако­ном 801-VI від 25.12.2008; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 4025-VI від 15.11.2011}

Ста­т­тя 224. Виго­тов­ле­н­ня, збут та вико­ри­ста­н­ня під­ро­бле­них недер­жав­них цін­них папе­рів

 1. Виго­тов­ле­н­ня з метою збу­ту, збут чи вико­ри­ста­н­ня іншим чином під­ро­бле­них недер­жав­них цін­них папе­рів -

кара­ю­ться штра­фом від одні­єї тися­чі до двох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою цієї стат­ті, якщо вони вчи­не­ні повтор­но або якщо вони завда­ли вели­кої мате­рі­аль­ної шко­ди, -

кара­ю­ться штра­фом від трьох тисяч до деся­ти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, якщо вони вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою або якщо вони завда­ли осо­бли­во вели­кої мате­рі­аль­ної шко­ди, -

кара­ю­ться штра­фом від деся­ти тисяч до п’ятнадцяти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

При­мі­тка. 1. Повтор­ним у стат­ті 224 визна­є­ться зло­чин, вчи­не­ний осо­бою, яка рані­ше вчи­ни­ла зло­чин, перед­ба­че­ний цією стат­тею або стат­тею 199 цьо­го Коде­ксу.

 1. Від­по­від­но до цієї стат­ті мате­рі­аль­на шко­да вва­жа­є­ться вели­кою, якщо вона у три­ста і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян, а осо­бли­во вели­кою — така, що у тися­чу і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

{Ста­т­тя 224 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 4025-VI від 15.11.2011}

{Ста­т­тю 225 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 4025-VI від 15.11.2011}

{Ста­т­тю 226 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 4025-VI від 15.11.2011}

Ста­т­тя 227. Уми­сне вве­де­н­ня в обіг на рин­ку Укра­ї­ни (випуск на ринок Укра­ї­ни) небез­пе­чної про­ду­кції

Уми­сне вве­де­н­ня в обіг (випуск на ринок Укра­ї­ни) небез­пе­чної про­ду­кції, тоб­то такої про­ду­кції, що не від­по­від­ає вимо­гам щодо без­пе­чно­сті про­ду­кції, вста­нов­ле­ним нор­ма­тив­но-пра­во­ви­ми акта­ми, якщо такі дії вчи­не­ні у вели­ких роз­мі­рах, -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятисот до тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

При­мі­тка. Під вве­де­н­ням в обіг (випу­ском на ринок Укра­ї­ни) небез­пе­чної про­ду­кції, вчи­не­ним у вели­ких роз­мі­рах, слід вва­жа­ти вве­де­н­ня в обіг про­ду­кції, загаль­на вар­тість якої пере­ви­щує п’ятсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

{Ста­т­тя 227 в реда­кції Зако­ну 2735-VI від 02.12.2010; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 4025-VI від 15.11.2011}

{Ста­т­тю 228 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 4025-VI від 15.11.2011}

Ста­т­тя 229. Неза­кон­не вико­ри­ста­н­ня зна­ка для това­рів і послуг, фір­мо­во­го най­ме­ну­ва­н­ня, ква­лі­фі­ко­ва­но­го зазна­че­н­ня похо­дже­н­ня това­ру

 1. Неза­кон­не вико­ри­ста­н­ня зна­ка для това­рів і послуг, фір­мо­во­го най­ме­ну­ва­н­ня, ква­лі­фі­ко­ва­но­го зазна­че­н­ня похо­дже­н­ня това­ру, або інше уми­сне пору­ше­н­ня пра­ва на ці об’єкти, якщо це завда­ло мате­рі­аль­ної шко­ди у зна­чно­му роз­мі­рі, -

кара­ю­ться штра­фом від одні­єї тися­чі до двох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

 1. Ті самі дії, якщо вони вчи­не­ні повтор­но, або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або завда­ли мате­рі­аль­ної шко­ди у вели­ко­му роз­мі­рі, -

кара­ю­ться штра­фом від трьох тисяч до деся­ти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні слу­жбо­вою осо­бою з вико­ри­ста­н­ням слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща або орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, або якщо вони завда­ли мате­рі­аль­ної шко­ди в осо­бли­во вели­ко­му роз­мі­рі, -

кара­ю­ться штра­фом від деся­ти тисяч до п’ятнадцяти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

При­мі­тка. Мате­рі­аль­на шко­да вва­жа­є­ться зав­да­ною в зна­чно­му роз­мі­рі, якщо її роз­мір у двад­цять і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян, у вели­ко­му роз­мі­рі — якщо її роз­мір у дві­сті і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян, а зав­да­ною в осо­бли­во вели­ко­му роз­мі­рі — якщо її роз­мір у тися­чу і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

{Ста­т­тя 229 в реда­кції Зако­ну 850-IV від 22.05.2003; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 3423-IV від 09.02.2006, 1111-V від 31.05.2007, 4025-VI від 15.11.2011, 1019-VIII від 18.02.2016}

{Ста­т­тю 230 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 669-IV від 03.04.2003}

Ста­т­тя 231. Неза­кон­не зби­ра­н­ня з метою вико­ри­ста­н­ня або вико­ри­ста­н­ня відо­мо­стей, що ста­нов­лять комер­цій­ну або бан­ків­ську таєм­ни­цю

Уми­сні дії, спря­мо­ва­ні на отри­ма­н­ня відо­мо­стей, що ста­нов­лять комер­цій­ну або бан­ків­ську таєм­ни­цю, з метою роз­го­ло­ше­н­ня чи іншо­го вико­ри­ста­н­ня цих відо­мо­стей, а також неза­кон­не вико­ри­ста­н­ня таких відо­мо­стей, якщо це спри­чи­ни­ло істо­тну шко­ду суб’єкту госпо­дар­ської діяль­но­сті, -

кара­ю­ться штра­фом від трьох тисяч до восьми тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

{Ста­т­тя 231 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 2252-IV від 16.12.2004, 4025-VI від 15.11.2011}

Ста­т­тя 232. Роз­го­ло­ше­н­ня комер­цій­ної або бан­ків­ської таєм­ни­ці

Уми­сне роз­го­ло­ше­н­ня комер­цій­ної або бан­ків­ської таєм­ни­ці без зго­ди її вла­сни­ка осо­бою, якій ця таєм­ни­ця відо­ма у зв’язку з про­фе­сій­ною або слу­жбо­вою діяль­ні­стю, якщо воно вчи­не­не з кори­сли­вих чи інших осо­би­стих моти­вів і завда­ло істо­тної шко­ди суб’єкту госпо­дар­ської діяль­но­сті, -

кара­є­ться штра­фом від одні­єї тися­чі до трьох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

{Ста­т­тя 232 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 2252-IV від 16.12.2004, 4025-VI від 15.11.2011}

Ста­т­тя 232-1. Неза­кон­не вико­ри­ста­н­ня інсай­дер­ської інфор­ма­ції

 1. Уми­сне неза­кон­не роз­го­ло­ше­н­ня, пере­да­ча або нада­н­ня досту­пу до інсай­дер­ської інфор­ма­ції, а так само нада­н­ня з вико­ри­ста­н­ням такої інфор­ма­ції реко­мен­да­цій сто­сов­но при­дба­н­ня або від­чу­же­н­ня цін­них папе­рів чи похі­дних (дери­ва­ти­вів), якщо це при­зве­ло до отри­ма­н­ня осо­бою, яка вчи­ни­ла зазна­че­ні дії, чи тре­ті­ми осо­ба­ми нео­б­ґрун­то­ва­но­го при­бу­тку в зна­чно­му роз­мі­рі, або уни­кне­н­ня уча­сни­ком фон­до­во­го рин­ку чи тре­ті­ми осо­ба­ми зна­чних зби­тків, або якщо це запо­ді­я­ло зна­чну шко­ду охо­ро­ню­ва­ним зако­ном пра­вам, сво­бо­дам та інте­ре­сам окре­мих гро­ма­дян або дер­жав­ним чи гро­мад­ським інте­ре­сам, або інте­ре­сам юри­ди­чних осіб, -

кара­ю­ться штра­фом від семи­сот п’ятдесяти до двох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

 1. Вчи­не­н­ня з вико­ри­ста­н­ням інсай­дер­ської інфор­ма­ції на вла­сну користь або на користь інших осіб пра­во­чи­нів, спря­мо­ва­них на при­дба­н­ня або від­чу­же­н­ня цін­них папе­рів чи похі­дних (дери­ва­ти­вів), яких сто­су­є­ться інсай­дер­ська інфор­ма­ція, якщо це при­зве­ло до отри­ма­н­ня осо­бою, яка вчи­ни­ла зазна­че­ні дії, чи тре­ті­ми осо­ба­ми нео­б­ґрун­то­ва­но­го при­бу­тку в зна­чно­му роз­мі­рі, або уни­кне­н­ня уча­сни­ком фон­до­во­го рин­ку чи тре­ті­ми осо­ба­ми зна­чних зби­тків, або якщо це запо­ді­я­ло зна­чну шко­ду охо­ро­ню­ва­ним зако­ном пра­вам, сво­бо­дам та інте­ре­сам окре­мих гро­ма­дян або дер­жав­ним чи гро­мад­ським інте­ре­сам, або інте­ре­сам юри­ди­чних осіб, -

кара­ю­ться штра­фом від трьох тисяч до п’яти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або якщо такі дії спри­чи­ни­ли тяж­кі наслід­ки, -

кара­є­ться штра­фом від п’яти тисяч до восьми тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою — тре­тьою цієї стат­ті, якщо вони вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, -

кара­ю­ться штра­фом від восьми тисяч до деся­ти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

При­мі­тка: 1. Зна­чним роз­мі­ром (зна­чним зби­тком, зна­чною шко­дою) у цій стат­ті вва­жа­є­ться роз­мір (зби­ток, шко­да), який в п’ятсот і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

 1. Тяж­ки­ми наслід­ка­ми у цій стат­ті, якщо вони поля­га­ють у запо­ді­ян­ні мате­рі­аль­них зби­тків, вва­жа­ю­ться такі, які у тися­чу і біль­ше разів пере­ви­щу­ють нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.
 2. Під осо­ба­ми, які вчи­ни­ли дії, перед­ба­че­ні цією стат­тею, розу­мі­ю­ться: поса­до­ві осо­би емі­тен­та, у тому числі ті, які були поса­до­ви­ми осо­ба­ми емі­тен­та на момент озна­йом­ле­н­ня з інсай­дер­ською інфор­ма­ці­єю; осо­би, які мають доступ до інсай­дер­ської інфор­ма­ції у зв’язку з вико­на­н­ням ними тру­до­вих (слу­жбо­вих) обов’язків або дого­вір­них зобов’язань неза­ле­жно від від­но­син з емі­тен­том, у тому числі спів­ро­бі­тни­ки про­фе­сій­них уча­сни­ків фон­до­во­го рин­ку; дер­жав­ні слу­жбов­ці, яким відо­ма інсай­дер­ська інфор­ма­ція вна­слі­док вико­на­н­ня ними поса­до­вих (слу­жбо­вих) обов’язків; осо­би, які озна­йо­ми­ли­ся з інсай­дер­ською інфор­ма­ці­єю непра­во­мір­ним шля­хом; ауди­то­ри, нота­рі­у­си, екс­пер­ти, оці­ню­ва­чі, арбі­тра­жні керу­ю­чі або інші осо­би, які вико­ну­ють нада­ні зако­ном публі­чні пов­но­ва­же­н­ня.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 232-1 згі­дно із Зако­ном 3480-IV від 23.02.2006; в реда­кції Зако­ну 801-VI від 25.12.2008; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 3306-VI від 22.04.2011, 4025-VI від 15.11.2011}

Ста­т­тя 232-2. При­хо­ву­ва­н­ня інфор­ма­ції про діяль­ність емі­тен­та

 1. Нена­да­н­ня слу­жбо­вою осо­бою емі­тен­та інве­сто­ру в цін­ні папе­ри (у тому числі акціо­не­ру) на його письмо­вий запит інфор­ма­ції про діяль­ність емі­тен­та в межах, перед­ба­че­них зако­ном, або нада­н­ня йому недо­сто­вір­ної інфор­ма­ції, якщо це запо­ді­я­ло інве­сто­ру в цін­ні папе­ри (у тому числі акціо­не­ру) мате­рі­аль­ну шко­ду в зна­чно­му роз­мі­рі, -

кара­ю­ться штра­фом від одні­єї тися­чі до двох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

 1. Ті самі дія­н­ня, вчи­не­ні повтор­но, -

кара­ю­ться штра­фом від двох тисяч до трьох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

При­мі­тка. У цій стат­ті мате­рі­аль­на шко­да вва­жа­є­ться запо­ді­я­ною у зна­чно­му роз­мі­рі, якщо її роз­мір у п’ятсот і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 232-2 згі­дно із Зако­ном 801-VI від 25.12.2008; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 4025-VI від 15.11.2011}

Ста­т­тя 233. Неза­кон­на при­ва­ти­за­ція дер­жав­но­го, кому­наль­но­го май­на

 1. При­ва­ти­за­ція дер­жав­но­го, кому­наль­но­го май­на шля­хом зани­же­н­ня його вар­то­сті через визна­че­н­ня її у спо­сіб, не перед­ба­че­ний зако­ном, або вико­ри­ста­н­ня під­ро­бле­них при­ва­ти­за­цій­них доку­мен­тів, а також сама при­ва­ти­за­ція май­на, яке не під­ля­гає при­ва­ти­за­ції згі­дно з зако­ном, або при­ва­ти­за­ція непра­во­мо­чною осо­бою -

кара­ю­ться штра­фом від п’яти тисяч до деся­ти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

 1. Дія­н­ня, перед­ба­че­не части­ною пер­шою цієї стат­ті, якщо воно при­зве­ло до неза­кон­ної при­ва­ти­за­ції май­на дер­жав­ної чи кому­наль­ної вла­сно­сті в вели­ких роз­мі­рах або вчи­не­не гру­пою осіб за попе­ре­дньою змо­вою, -

кара­є­ться штра­фом від двад­ця­ти п’яти тисяч до трид­ця­ти п’яти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

При­мі­тка. Вели­ким роз­мі­ром, перед­ба­че­ним у цій стат­ті, визна­є­ться неза­кон­на при­ва­ти­за­ція май­на на суму, що у тися­чу і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

{Ста­т­тя 233 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 4025-VI від 15.11.2011}

{Ста­т­тю 234 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 4025-VI від 15.11.2011}

{Ста­т­тю 235 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 4025-VI від 15.11.2011}

{Роз­діл VIIА втра­тив чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 2808-VI від 21.12.2010}

Звер­ну­тись до адво­ка­тазахист у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні
0

Автор публікації

Офлайн 2 тижні

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 69Реє­стра­ція: 08-08-2016
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю