25.08.2016

Кримінальний кодекс України

Звер­ну­тись до адво­ка­тазахист у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні

Роз­діл III
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ

Ста­т­тя 146. Неза­кон­не позбав­ле­н­ня волі або викра­де­н­ня люди­ни

 1. Неза­кон­не позбав­ле­н­ня волі або викра­де­н­ня люди­ни -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк до трьох років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Ті самі дія­н­ня, вчи­не­ні щодо мало­лі­тньо­го або з кори­сли­вих моти­вів, щодо двох чи біль­ше осіб або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або спосо­бом, небез­пе­чним для жит­тя чи здоров’я потер­пі­ло­го, або таке, що супро­во­джу­ва­ло­ся запо­ді­я­н­ням йому фізи­чних стра­ж­дань, або із засто­су­ва­н­ням зброї, або здій­сню­ва­не про­тя­гом три­ва­ло­го часу, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Дія­н­ня, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, або такі, що спри­чи­ни­ли тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років.

Ста­т­тя 147. Захо­пле­н­ня зару­чни­ків

 1. Захо­пле­н­ня або три­ма­н­ня осо­би як зару­чни­ка з метою спо­ну­ка­н­ня роди­чів затри­ма­но­го, дер­жав­ної або іншої уста­но­ви, під­при­єм­ства чи орга­ні­за­ції, фізи­чної або слу­жбо­вої осо­би до вчи­не­н­ня чи утри­ма­н­ня від вчи­не­н­ня будь-якої дії як умо­ви звіль­не­н­ня зару­чни­ка -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до восьми років.

 1. Ті самі дії, якщо вони були вчи­не­ні щодо непов­но­лі­тньо­го або орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, або були поєд­на­ні з погро­зою зни­ще­н­ня людей, або такі, що спри­чи­ни­ли тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Ста­т­тя 148. Під­мі­на дити­ни

Під­мі­на чужої дити­ни, вчи­не­на з кори­сли­вих або інших осо­би­стих моти­вів, -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

Ста­т­тя 149. Тор­гів­ля людьми або інша неза­кон­на уго­да щодо люди­ни

 1. Тор­гів­ля людьми або здій­сне­н­ня іншої неза­кон­ної уго­ди, об’єктом якої є люди­на, а так само вер­бу­ва­н­ня, пере­мі­ще­н­ня, пере­хо­ву­ва­н­ня, пере­да­ча або одер­жа­н­ня люди­ни, вчи­не­ні з метою екс­плу­а­та­ції, з вико­ри­ста­н­ням обма­ну, шан­та­жу чи ура­зли­во­го ста­ну осо­би, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до восьми років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою цієї стат­ті, вчи­не­ні щодо непов­но­лі­тньо­го або щодо кіль­кох осіб, або повтор­но, або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або слу­жбо­вою осо­бою з вико­ри­ста­н­ням слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща, або осо­бою, від якої потер­пі­лий був у мате­рі­аль­ній чи іншій зале­жно­сті, або поєд­на­ні з насиль­ством, яке не є небез­пе­чним для жит­тя чи здоров’я потер­пі­ло­го чи його близь­ких, або з погро­зою засто­су­ва­н­ня тако­го насиль­ства, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до два­над­ця­ти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні щодо мало­лі­тньо­го, або орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, або поєд­на­ні з насиль­ством, небез­пе­чним для жит­тя або здоров’я потер­пі­ло­го чи його близь­ких, або з погро­зою засто­су­ва­н­ня тако­го насиль­ства, або якщо вони спри­чи­ни­ли тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

При­мі­тка. 1. Під екс­плу­а­та­ці­єю люди­ни в цій стат­ті слід розу­мі­ти всі фор­ми сексу­аль­ної екс­плу­а­та­ції, вико­ри­ста­н­ня в пор­но­бі­зне­сі, при­му­со­ву пра­цю або при­му­со­ве нада­н­ня послуг, раб­ство або зви­чаї, поді­бні до раб­ства, під­не­віль­ний стан, залу­че­н­ня в бор­го­ву каба­лу, вилу­че­н­ня орга­нів, про­ве­де­н­ня дослі­дів над люди­ною без її зго­ди, уси­нов­ле­н­ня (удо­че­рі­н­ня) з метою нажи­ви, при­му­со­ву вагі­тність, втя­гне­н­ня у зло­чин­ну діяль­ність, вико­ри­ста­н­ня у зброй­них кон­флі­ктах тощо.

 1. У ста­т­тях 149 та 303 цьо­го Коде­ксу під ура­зли­вим ста­ном осо­би слід розу­мі­ти зумов­ле­ний фізи­чни­ми чи пси­хі­чни­ми вла­сти­во­стя­ми або зов­ні­шні­ми обста­ви­на­ми стан осо­би, який позбав­ляє або обме­жує її зда­тність усві­дом­лю­ва­ти свої дії (без­ді­яль­ність) або керу­ва­ти ними, при­йма­ти за сво­єю волею само­стій­ні ріше­н­ня, чини­ти опір насиль­ни­цьким чи іншим неза­кон­ним діям, збіг тяж­ких осо­би­стих, сімей­них або інших обста­вин.
 2. Від­по­від­аль­ність за вер­бу­ва­н­ня, пере­мі­ще­н­ня, пере­хо­ву­ва­н­ня, пере­да­чу або одер­жа­н­ня мало­лі­тньо­го чи непов­но­лі­тньо­го за цією стат­тею має наста­ва­ти неза­ле­жно від того, чи вчи­не­ні такі дії з вико­ри­ста­н­ням обма­ну, шан­та­жу чи ура­зли­во­го ста­ну зазна­че­них осіб або із засто­су­ва­н­ням чи погро­зою засто­су­ва­н­ня насиль­ства, вико­ри­ста­н­ня слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща, або осо­бою, від якої потер­пі­лий був у мате­рі­аль­ній чи іншій зале­жно­сті.

{Ста­т­тя 149 в реда­кції Зако­ну 3316-IV від 12.01.2006}

Ста­т­тя 150. Екс­плу­а­та­ція дітей

 1. Екс­плу­а­та­ція дити­ни, яка не дося­гла віку, з яко­го зако­но­дав­ством дозво­ля­є­ться пра­це­вла­шту­ва­н­ня, шля­хом вико­ри­ста­н­ня її пра­ці -

кара­є­ться аре­штом на строк до шести міся­ців або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні щодо кіль­кох дітей або якщо вони спри­чи­ни­ли істо­тну шко­ду для здоров’я, фізи­чно­го роз­ви­тку або осві­тньо­го рів­ня дити­ни, або поєд­на­ні з вико­ри­ста­н­ням дитя­чої пра­ці в шкі­дли­во­му виро­бни­цтві, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

{Ста­т­тя 150 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 3571-VI від 05.07.2011}

Ста­т­тя 150-1. Вико­ри­ста­н­ня мало­лі­тньої дити­ни для заня­т­тя жебра­цтвом

 1. Вико­ри­ста­н­ня батька­ми або осо­ба­ми, які їх замі­ню­ють, мало­лі­тньої дити­ни для заня­т­тя жебра­цтвом (систе­ма­ти­чно­го випро­шу­ва­н­ня гро­шей, речей, інших мате­рі­аль­них цін­но­стей у сто­рон­ніх осіб) -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до трьох років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні щодо чужої мало­лі­тньої дити­ни або пов’язані із засто­су­ва­н­ням насиль­ства чи погро­зою його засто­су­ва­н­ня, а так само вчи­не­ні повтор­но або осо­бою, яка рані­ше ско­ї­ла один із зло­чи­нів, перед­ба­че­них ста­т­тя­ми 150, 303, 304 цьо­го Коде­ксу, або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до восьми років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, а також якщо вна­слі­док таких дій дити­ні спри­чи­не­ні сере­дньої тяж­ко­сті чи тяж­кі тіле­сні ушко­дже­н­ня, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 150-1 згі­дно із Зако­ном 894-VI від 15.01.2009; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 3571-VI від 05.07.2011}

Ста­т­тя 151. Неза­кон­не помі­ще­н­ня в пси­хі­а­три­чний заклад

 1. Помі­ще­н­ня в пси­хі­а­три­чний заклад заві­до­мо пси­хі­чно здо­ро­вої осо­би -

кара­є­ться аре­штом на строк від трьох до шести міся­ців або обме­же­н­ням волі на строк до двох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Те саме дія­н­ня, що спри­чи­ни­ло тяж­кі наслід­ки, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

{Ста­т­тю 151-1 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 767-VII від 23.02.2014}

Роз­діл IV
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ

Ста­т­тя 152. Зґвал­ту­ва­н­ня

 1. Зґвал­ту­ва­н­ня, тоб­то ста­те­ві зно­си­ни із засто­су­ва­н­ням фізи­чно­го насиль­ства, погро­зи його засто­су­ва­н­ня або з вико­ри­ста­н­ням без­по­ра­дно­го ста­ну потер­пі­лої осо­би, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років.

 1. Зґвал­ту­ва­н­ня, вчи­не­не повтор­но або осо­бою, яка рані­ше вчи­ни­ла будь-який із зло­чи­нів, перед­ба­че­них ста­т­тя­ми 153–155 цьо­го Коде­ксу, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років.

 1. Зґвал­ту­ва­н­ня, вчи­не­не гру­пою осіб, або зґвал­ту­ва­н­ня непов­но­лі­тньої чи непов­но­лі­тньо­го -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від семи до два­над­ця­ти років.

 1. Зґвал­ту­ва­н­ня, що спри­чи­ни­ло осо­бли­во тяж­кі наслід­ки, а також зґвал­ту­ва­н­ня мало­лі­тньої чи мало­лі­тньо­го -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від деся­ти до п’ятнадцяти років.

{Ста­т­тя 152 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 2295-VI від 01.06.2010}

Ста­т­тя 153. Насиль­ни­цьке задо­во­ле­н­ня ста­те­вої при­стра­сті непри­ро­дним спосо­бом

 1. Задо­во­ле­н­ня ста­те­вої при­стра­сті непри­ро­дним спосо­бом із засто­су­ва­н­ням фізи­чно­го насиль­ства, погро­зи його засто­су­ва­н­ня або з вико­ри­ста­н­ням без­по­ра­дно­го ста­ну потер­пі­лої осо­би -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк до п’яти років.

 1. Те саме дія­н­ня, вчи­не­не повтор­но або гру­пою осіб, або осо­бою, яка рані­ше вчи­ни­ла будь-який із зло­чи­нів, перед­ба­че­них ста­т­тя­ми 152 або 154 цьо­го Коде­ксу, а також вчи­не­не щодо непов­но­лі­тньої чи непов­но­лі­тньо­го, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до семи років.

 1. Те саме дія­н­ня, вчи­не­не щодо мало­лі­тньої чи мало­лі­тньо­го, або якщо воно спри­чи­ни­ло осо­бли­во тяж­кі наслід­ки, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від деся­ти до п’ятнадцяти років.

{Ста­т­тя 153 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 2276-IV від 21.12.2004, 2295-VI від 01.06.2010}

Ста­т­тя 154. При­му­шу­ва­н­ня до всту­пу в ста­те­вий зв’язок

 1. При­му­шу­ва­н­ня жін­ки чи чоло­ві­ка до всту­пу в ста­те­вий зв’язок при­ро­дним або непри­ро­дним спосо­бом осо­бою, від якої жін­ка чи чоло­вік мате­рі­аль­но або слу­жбо­во зале­жні, -

кара­є­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців.

 1. Ті самі дії, поєд­на­ні з погро­зою зни­ще­н­ня, пошко­дже­н­ня або вилу­че­н­ня май­на потер­пі­лої (потер­пі­ло­го) чи її (його) близь­ких роди­чів або роз­го­ло­ше­н­ня відо­мо­стей, що гань­блять її (його) чи близь­ких роди­чів, -

кара­ю­ться аре­штом на строк до шести міся­ців або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

Ста­т­тя 155. Ста­те­ві зно­си­ни з осо­бою, яка не дося­гла ста­те­вої зрі­ло­сті

 1. Ста­те­ві зно­си­ни з осо­бою, яка не дося­гла ста­те­вої зрі­ло­сті, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

{Абзац дру­гий части­ни пер­шої стат­ті 155 в реда­кції Зако­ну 600-VI від 25.09.2008}

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні батьком, матір’ю, вітчи­мом, мачу­хою, опі­ку­ном чи піклу­валь­ни­ком, осо­бою, на яку покла­де­но обов’язки щодо вихо­ва­н­ня потер­пі­ло­го або піклу­ва­н­ня про ньо­го, або якщо вони спри­чи­ни­ли без­плі­дність чи інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до восьми років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

{Части­на дру­га стат­ті 155 в реда­кції Зако­ну 600-VI від 25.09.2008}

Ста­т­тя 156. Роз­бе­ще­н­ня непов­но­лі­тніх

 1. Вчи­не­н­ня роз­пу­сних дій щодо осо­би, яка не дося­гла шістнад­ця­ти­рі­чно­го віку, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

{Абзац дру­гий части­ни пер­шої стат­ті 156 в реда­кції Зако­ну 600-VI від 25.09.2008}

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні щодо мало­лі­тньої осо­би або батьком, матір’ю, вітчи­мом, мачу­хою, опі­ку­ном чи піклу­валь­ни­ком, осо­бою, на яку покла­де­но обов’язки щодо вихо­ва­н­ня потер­пі­ло­го або піклу­ва­н­ня про ньо­го, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до восьми років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

{Части­на дру­га стат­ті 156 в реда­кції Зако­ну 600-VI від 25.09.2008}

Роз­діл V
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Ста­т­тя 157. Пере­шко­джа­н­ня здій­снен­ню вибор­чо­го пра­ва або пра­ва бра­ти участь у рефе­рен­ду­мі, робо­ті вибор­чої комі­сії або комі­сії з рефе­рен­ду­му чи діяль­но­сті офі­цій­но­го спо­сте­рі­га­ча

 1. Пере­шко­джа­н­ня віль­но­му здій­снен­ню гро­ма­дя­ни­ном сво­го вибор­чо­го пра­ва або пра­ва бра­ти участь у рефе­рен­ду­мі, пере­шко­джа­н­ня діяль­но­сті іншо­го суб’єкта вибор­чо­го про­це­су, іні­ці­а­тив­ної гру­пи рефе­рен­ду­му, комі­сії з рефе­рен­ду­му, чле­на вибор­чої комі­сії, чле­на іні­ці­а­тив­ної гру­пи рефе­рен­ду­му, чле­на комі­сії з рефе­рен­ду­му або офі­цій­но­го спо­сте­рі­га­ча при вико­нан­ні ними сво­їх пов­но­ва­жень, поєд­на­ні з обма­ном або при­му­шу­ва­н­ням, а також ухи­ле­н­ня чле­на вибор­чої комі­сії у робо­ті комі­сії без пова­жних при­чин -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк до трьох років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Ті самі дія­н­ня, поєд­на­ні із засто­су­ва­н­ням насиль­ства, зни­ще­н­ням чи пошко­дже­н­ням май­на, погро­зою засто­су­ва­н­ня насиль­ства або зни­ще­н­ня чи пошко­дже­н­ня май­на, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк від двох до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Дія­н­ня, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб або чле­ном вибор­чої комі­сії чи іншою слу­жбо­вою осо­бою з вико­ри­ста­н­ням сво­го слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до семи років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк від двох до трьох років.

 1. Втру­ча­н­ня слу­жбо­вої осо­би з вико­ри­ста­н­ням слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща у здій­сне­н­ня вибор­чою комі­сі­єю чи комі­сі­єю з рефе­рен­ду­му їх пов­но­ва­жень, уста­нов­ле­них зако­ном, вчи­не­не шля­хом неза­кон­ної вимо­ги чи вка­зів­ки з метою впли­ну­ти на ріше­н­ня вибор­чої комі­сії чи комі­сії з рефе­рен­ду­му, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк від двох до трьох років.

{Ста­т­тя 157 в реда­кції Зако­ну 3504-IV від 23.02.2006; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 270-VI від 15.04.2008, 1616-VI від 21.08.2009, 1703-VII від 14.10.2014}

Ста­т­тя 158. Нада­н­ня неправ­ди­вих відо­мо­стей до орга­ну веде­н­ня Дер­жав­но­го реє­стру вибор­ців або фаль­си­фі­ка­ція вибор­чих доку­мен­тів, доку­мен­тів рефе­рен­ду­му, під­сум­ків голо­су­ва­н­ня або відо­мо­стей Дер­жав­но­го реє­стру вибор­ців

 1. Уми­сне пода­н­ня до орга­ну веде­н­ня Дер­жав­но­го реє­стру вибор­ців неправ­ди­вих відо­мо­стей про вибор­ців, уми­сне вне­се­н­ня неправ­ди­вих відо­мо­стей до бази даних Дер­жав­но­го реє­стру вибор­ців, несан­кціо­но­ва­ні дії з інфор­ма­ці­єю, що місти­ться в базі даних Дер­жав­но­го реє­стру вибор­ців, чи інше несан­кціо­но­ва­не втру­ча­н­ня у робо­ту бази даних Дер­жав­но­го реє­стру вибор­ців -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до чоти­рьох років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк від одно­го до трьох років.

 1. Під­роб­ка або неза­кон­не виго­тов­ле­н­ня, вико­ри­ста­н­ня або збе­рі­га­н­ня неза­кон­но виго­тов­ле­них чи під­ро­бле­них вибор­чих доку­мен­тів (вибор­чо­го бюле­те­ня, бюле­те­ня для голо­су­ва­н­ня на рефе­рен­ду­мі, про­то­ко­лу про під­ра­ху­нок голо­сів вибор­ців на вибор­чій діль­ни­ці, про під­сум­ки голо­су­ва­н­ня на вибо­рах чи рефе­рен­ду­мі, про резуль­та­ти вибо­рів або рефе­рен­ду­му та інших доку­мен­тів, які від­по­від­но до зако­но­дав­ства від­но­ся­ться до вибор­чих доку­мен­тів) -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до семи років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк від двох до трьох років.

 1. Викра­де­н­ня чи при­хо­ву­ва­н­ня вибор­чої скринь­ки з бюле­те­ня­ми або про­то­ко­лу про під­ра­ху­нок голо­сів вибор­ців чи уча­сни­ків рефе­рен­ду­му, про під­сум­ки голо­су­ва­н­ня в межах вибор­чо­го (тери­то­рі­аль­но­го вибор­чо­го) окру­гу на вибо­рах чи рефе­рен­ду­мі, про резуль­та­ти вибо­рів або рефе­рен­ду­му або неза­кон­не зни­ще­н­ня чи псу­ва­н­ня вибор­чої скринь­ки з бюле­те­ня­ми, або під­пи­са­н­ня про­то­ко­лу про під­ра­ху­нок голо­сів вибор­ців на вибор­чій діль­ни­ці, про­то­ко­лу про під­сум­ки голо­су­ва­н­ня чи резуль­та­ти вибо­рів або рефе­рен­ду­му до його запов­не­н­ня, або скла­де­н­ня чи під­пи­са­н­ня тако­го про­то­ко­лу не на засі­дан­ні вибор­чої комі­сії чи комі­сії з рефе­рен­ду­му, на яко­му здій­сню­є­ться під­ра­ху­нок голо­сів вибор­ців чи вста­нов­ле­н­ня під­сум­ків голо­су­ва­н­ня чи резуль­та­тів вибо­рів або рефе­рен­ду­му, або вклю­че­н­ня до тако­го про­то­ко­лу заві­до­мо недо­сто­вір­них відо­мо­стей -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до семи років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк від одно­го до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою, дру­гою або тре­тьою цієї стат­ті, вчи­не­ні повтор­но чи за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, чле­ном вибор­чої комі­сії чи комі­сії з рефе­рен­ду­му, слу­жбо­вою осо­бою з вико­ри­ста­н­ням слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща, кан­ди­да­том на вибо­рах, пред­став­ни­ком чи упов­но­ва­же­ною осо­бою полі­ти­чної пар­тії, місце­вої орга­ні­за­ції полі­ти­чної пар­тії, дові­ре­ною осо­бою кан­ди­да­та на вибо­рах або офі­цій­ним спо­сте­рі­га­чем, або у разі якщо такі дії при­зве­ли до немо­жли­во­сті вста­нов­ле­н­ня під­сум­ків голо­су­ва­н­ня на вибор­чій діль­ни­ці, у від­по­від­но­му вибор­чо­му окру­зі чи до визна­н­ня голо­су­ва­н­ня на вибор­чій діль­ни­ці недій­сним, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від семи до деся­ти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк від двох до трьох років.

{Ста­т­тя 158 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 744-IV від 15.05.2003; в реда­кції Зако­ну 3504-IV від 23.02.2006; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 698-V від 22.02.2007; в реда­кції Зако­ну 1703-VII від 14.10.2014}

Ста­т­тя 158-1. Неза­кон­не вико­ри­ста­н­ня вибор­чо­го бюле­те­ня, бюле­те­ня для голо­су­ва­н­ня на рефе­рен­ду­мі, голо­су­ва­н­ня вибор­цем, уча­сни­ком рефе­рен­ду­му біль­ше ніж один раз

 1. Нада­н­ня або отри­ма­н­ня вибор­чо­го бюле­те­ня чи бюле­те­ня для голо­су­ва­н­ня на рефе­рен­ду­мі осо­бою, яка не має пра­ва його нада­ва­ти чи отри­му­ва­ти, або викра­де­н­ня чи при­хо­ву­ва­н­ня вибор­чо­го бюле­те­ня, бюле­те­ня для голо­су­ва­н­ня на рефе­рен­ду­мі, або нада­н­ня вибор­цю запов­не­но­го вибор­чо­го бюле­те­ня чи бюле­те­ня для голо­су­ва­н­ня на рефе­рен­ду­мі, або голо­су­ва­н­ня вибор­цем, уча­сни­ком рефе­рен­ду­му біль­ше ніж один раз -

кара­ю­ться штра­фом від ста до трьо­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Дія­н­ня, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою цієї стат­ті, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, кан­ди­да­том на вибо­рах, чле­ном вибор­чої комі­сії чи комі­сії з рефе­рен­ду­му, дові­ре­ною осо­бою кан­ди­да­та на вибо­рах, пред­став­ни­ком полі­ти­чної пар­тії чи місце­вої орга­ні­за­ції полі­ти­чної пар­тії у вибор­чій комі­сії чи комі­сії з рефе­рен­ду­му, упов­но­ва­же­ною осо­бою полі­ти­чної пар­тії чи місце­вої орга­ні­за­ції полі­ти­чної пар­тії, чле­ном іні­ці­а­тив­ної гру­пи рефе­рен­ду­му, офі­цій­ним спо­сте­рі­га­чем на вибо­рах або рефе­рен­ду­мі, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до семи років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк від двох до трьох років.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 158-1 згі­дно із Зако­ном 1616-VI від 21.08.2009; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 879-VII від 13.03.2014; в реда­кції Зако­ну 1703-VII від 14.10.2014}

Ста­т­тя 158-2. Неза­кон­не зни­ще­н­ня вибор­чої доку­мен­та­ції або доку­мен­тів рефе­рен­ду­му

 1. Неза­кон­не зни­ще­н­ня вибор­чої доку­мен­та­ції або доку­мен­тів рефе­рен­ду­му поза вста­нов­ле­ним зако­ном стро­ком збе­рі­га­н­ня у дер­жав­них архів­них уста­но­вах та в Цен­траль­ній вибор­чій комі­сії Укра­ї­ни після про­ве­де­н­ня вибо­рів або рефе­рен­ду­му, а так само пошко­дже­н­ня вибор­чої доку­мен­та­ції або доку­мен­тів рефе­рен­ду­му -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до чоти­рьох років.

 1. Ті самі дія­н­ня, вчи­не­ні за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб або чле­ном вибор­чої комі­сії чи іншою слу­жбо­вою осо­бою з вико­ри­ста­н­ням вла­ди або слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

{Кодекс допов­не­но стат­тею згі­дно із Зако­ном 3169-IV від 01.12.2005}

Ста­т­тя 159. Пору­ше­н­ня таєм­ни­ці голо­су­ва­н­ня

 1. Уми­сне пору­ше­н­ня таєм­ни­ці голо­су­ва­н­ня під час про­ве­де­н­ня вибо­рів або рефе­рен­ду­му, що вияви­ло­ся у роз­го­ло­шен­ні змі­сту воле­ви­яв­ле­н­ня гро­ма­дя­ни­на, який взяв участь у вибо­рах або рефе­рен­ду­мі, -

кара­є­ться штра­фом від ста до трьо­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Те саме дія­н­ня, вчи­не­не чле­ном вибор­чої комі­сії або комі­сії з рефе­рен­ду­му чи іншою слу­жбо­вою осо­бою з вико­ри­ста­н­ням сво­го слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща, -

кара­є­ться штра­фом від трьо­хсот до п’ятисот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк від одно­го до трьох років.

{Ста­т­тя 159 в реда­кції Зако­ну 3504-IV від 23.02.2006}

Ста­т­тя 159-1. Пору­ше­н­ня поряд­ку фінан­су­ва­н­ня полі­ти­чної пар­тії, перед­ви­бор­ної агі­та­ції, агі­та­ції з все­укра­їн­сько­го або місце­во­го рефе­рен­ду­му

 1. Пода­н­ня заві­до­мо недо­сто­вір­них відо­мо­стей у зві­ті пар­тії про май­но, дохо­ди, витра­ти і зобов’язання фінан­со­во­го хара­кте­ру або у фінан­со­во­му зві­ті про над­хо­дже­н­ня та вико­ри­ста­н­ня коштів вибор­чо­го фон­ду пар­тії, місце­вої орга­ні­за­ції пар­тії, кан­ди­да­та на вибо­рах -

кара­є­ться штра­фом від ста до трьо­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Уми­сне здій­сне­н­ня вне­ску на під­трим­ку полі­ти­чної пар­тії осо­бою, яка не має на те пра­ва, або від іме­ні юри­ди­чної осо­би, яка не має на те пра­ва, уми­сне здій­сне­н­ня вне­ску на користь полі­ти­чної пар­тії фізи­чною осо­бою або від іме­ні юри­ди­чної осо­би у вели­ко­му роз­мі­рі, уми­сне нада­н­ня фінан­со­вої (мате­рі­аль­ної) під­трим­ки для здій­сне­н­ня перед­ви­бор­ної агі­та­ції, агі­та­ції з все­укра­їн­сько­го або місце­во­го рефе­рен­ду­му фізи­чною осо­бою або від іме­ні юри­ди­чної осо­би у вели­ко­му роз­мі­рі чи осо­бою, яка не має на те пра­ва, або від іме­ні юри­ди­чної осо­би, яка не має на те пра­ва, а так само уми­сне отри­ма­н­ня вне­ску на користь пар­тії від осо­би, яка не має пра­ва здій­сню­ва­ти такий вне­сок, або у вели­ко­му роз­мі­рі, уми­сне отри­ма­н­ня у вели­ко­му роз­мі­рі фінан­со­вої (мате­рі­аль­ної) під­трим­ки у здій­снен­ні перед­ви­бор­ної агі­та­ції, агі­та­ції з все­укра­їн­сько­го або місце­во­го рефе­рен­ду­му, уми­сне отри­ма­н­ня такої фінан­со­вої (мате­рі­аль­ної) під­трим­ки від осо­би, яка не має пра­ва нада­ва­ти таку фінан­со­ву (мате­рі­аль­ну) під­трим­ку, -

кара­ю­ться штра­фом від ста до трьо­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні повтор­но, -

кара­ю­ться штра­фом від трьо­хсот до п’ятисот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, орга­ні­зо­ва­ною гру­пою або поєд­на­ні з вима­га­н­ням вне­ску чи фінан­со­вої (мате­рі­аль­ної) під­трим­ки у здій­снен­ні перед­ви­бор­ної агі­та­ції, агі­та­ції з все­укра­їн­сько­го або місце­во­го рефе­рен­ду­му, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк до трьох років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

При­мі­тка. Вели­ким роз­мі­ром у цій стат­ті визна­є­ться роз­мір суми гро­шо­вих коштів, вар­тість май­на, пільг, послуг, позик, пере­ваг, нема­те­рі­аль­них акти­вів, будь-яких інших вигод нема­те­рі­аль­но­го чи негро­шо­во­го хара­кте­ру, що у два чи біль­ше разів пере­ви­щує вста­нов­ле­ний зако­ном макси­маль­ний роз­мір вне­ску на під­трим­ку полі­ти­чної пар­тії чи макси­маль­ний роз­мір фінан­со­вої (мате­рі­аль­ної) під­трим­ки на здій­сне­н­ня перед­ви­бор­ної агі­та­ції або агі­та­ції з рефе­рен­ду­му.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 159-1 згі­дно із Зако­ном 3504-IV від 23.02.2006; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1703-VII від 14.10.2014; в реда­кції Зако­ну 731-VIII від 08.10.2015; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1019-VIII від 18.02.2016}

Ста­т­тя 160. Під­куп вибор­ця, уча­сни­ка рефе­рен­ду­му

 1. Прийня­т­тя про­по­зи­ції, обі­цян­ки або одер­жа­н­ня вибор­цем, уча­сни­ком рефе­рен­ду­му для себе чи тре­тьої осо­би непра­во­мір­ної виго­ди за вчи­не­н­ня чи нев­чи­не­н­ня будь-яких дій, пов’язаних з без­по­се­ре­дньою реа­лі­за­ці­єю ним сво­го вибор­чо­го пра­ва або пра­ва голо­су (від­мо­ва від уча­сті в голо­су­ван­ні, голо­су­ва­н­ня на вибор­чій діль­ни­ці (діль­ни­ці рефе­рен­ду­му) біль­ше одно­го разу, голо­су­ва­н­ня за окре­мо­го кан­ди­да­та на вибо­рах або від­мо­ва від тако­го голо­су­ва­н­ня, пере­да­н­ня вибор­чо­го бюле­те­ня (бюле­те­ня для голо­су­ва­н­ня на рефе­рен­ду­мі) іншій осо­бі), неза­ле­жно від факти­чно­го воле­ви­яв­ле­н­ня осо­би та резуль­та­тів голо­су­ва­н­ня -

кара­ю­ться штра­фом від ста до трьо­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на той самий строк.

 1. Про­по­зи­ція, обі­цян­ка або нада­н­ня вибор­цю чи уча­сни­ку рефе­рен­ду­му непра­во­мір­ної виго­ди за вчи­не­н­ня або нев­чи­не­н­ня будь-яких дій, пов’язаних з без­по­се­ре­дньою реа­лі­за­ці­єю ним сво­го вибор­чо­го пра­ва чи пра­ва на участь у рефе­рен­ду­мі (від­мо­ва від уча­сті в голо­су­ван­ні, голо­су­ва­н­ня на вибор­чій діль­ни­ці (діль­ни­ці рефе­рен­ду­му) біль­ше одно­го разу, голо­су­ва­н­ня за окре­мо­го кан­ди­да­та на вибо­рах, кан­ди­да­тів від полі­ти­чної пар­тії, місце­вої орга­ні­за­ції полі­ти­чної пар­тії або від­мо­ва від тако­го голо­су­ва­н­ня, пере­да­ча вибор­чо­го бюле­те­ня іншій осо­бі), -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк до трьох років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк від одно­го до трьох років.

 1. Здій­сне­н­ня перед­ви­бор­ної агі­та­ції (агі­та­ції рефе­рен­ду­му) шля­хом нада­н­ня під­при­єм­ствам, уста­но­вам, орга­ні­за­ці­ям непра­во­мір­ної виго­ди або нада­н­ня без­опла­тно това­рів (крім това­рів, що містять візу­аль­ні зобра­же­н­ня най­ме­ну­ва­н­ня, сим­во­лі­ки, пра­по­ра полі­ти­чної пар­тії, вар­тість яких не пере­ви­щує роз­мі­ру, вста­нов­ле­но­го зако­но­дав­ством), робіт, послуг -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк від двох до чоти­рьох років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк від одно­го до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною дру­гою або тре­тьою цієї стат­ті, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб або чле­ном вибор­чої комі­сії чи комі­сії з рефе­рен­ду­му, чле­ном іні­ці­а­тив­ної гру­пи рефе­рен­ду­му, кан­ди­да­том або його дові­ре­ною осо­бою на вибо­рах, пред­став­ни­ком полі­ти­чної пар­тії чи місце­вої орга­ні­за­ції полі­ти­чної пар­тії у вибор­чій комі­сії чи комі­сії з рефе­рен­ду­му, упов­но­ва­же­ною осо­бою полі­ти­чної пар­тії чи місце­вої орга­ні­за­ції полі­ти­чної пар­тії, офі­цій­ним спо­сте­рі­га­чем на вибо­рах або рефе­рен­ду­мі, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до семи років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк від одно­го до трьох років.

При­мі­тка. У цій стат­ті під непра­во­мір­ною виго­дою слід розу­мі­ти кошти чи інше май­но, пере­ва­ги, піль­ги, послу­ги або нема­те­рі­аль­ні акти­ви, вар­тість яких пере­ви­щує три від­со­тки роз­мі­ру міні­маль­ної заро­бі­тної пла­ти, які про­по­ну­ють, обі­ця­ють, нада­ють чи одер­жу­ють без закон­них на те під­став.

{Ста­т­тя 160 в реда­кції Зако­ну 1703-VII від 14.10.2014}

Ста­т­тя 161. Пору­ше­н­ня рів­но­прав­но­сті гро­ма­дян зале­жно від їх расо­вої, націо­наль­ної нале­жно­сті, релі­гій­них пере­ко­нань, інва­лі­дно­сті та за інши­ми озна­ка­ми

 1. Уми­сні дії, спря­мо­ва­ні на роз­па­лю­ва­н­ня націо­наль­ної, расо­вої чи релі­гій­ної воро­жне­чі та нена­ви­сті, на при­ни­же­н­ня націо­наль­ної честі та гідно­сті, або обра­за почут­тів гро­ма­дян у зв’язку з їхні­ми релі­гій­ни­ми пере­ко­на­н­ня­ми, а також пря­ме чи непря­ме обме­же­н­ня прав або вста­нов­ле­н­ня пря­мих чи непря­мих при­ві­ле­їв гро­ма­дян за озна­ка­ми раси, кольо­ру шкі­ри, полі­ти­чних, релі­гій­них та інших пере­ко­нань, ста­ті, інва­лі­дно­сті, етні­чно­го та соці­аль­но­го похо­дже­н­ня, май­но­во­го ста­ну, місця про­жи­ва­н­ня, за мов­ни­ми або інши­ми озна­ка­ми -

кара­ю­ться штра­фом від дво­хсот до п’ятисот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

 1. Ті самі дії, поєд­на­ні з насиль­ством, обма­ном чи погро­за­ми, а також вчи­не­ні слу­жбо­вою осо­бою, -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятисот до тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, які були вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою осіб або спри­чи­ни­ли тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до восьми років.

{Ста­т­тя 161 в реда­кції Зако­ну 1707-VI від 05.11.2009; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1519-VII від 18.06.2014}

Ста­т­тя 162. Пору­ше­н­ня недо­тор­кан­но­сті житла

 1. Неза­кон­не про­ни­кне­н­ня до житла чи до іншо­го воло­ді­н­ня осо­би, неза­кон­не про­ве­де­н­ня в них огля­ду чи обшу­ку, а так само неза­кон­не висе­ле­н­ня чи інші дії, що пору­шу­ють недо­тор­кан­ність житла гро­ма­дян, -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятдесяти до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні слу­жбо­вою осо­бою або із засто­су­ва­н­ням насиль­ства чи з погро­зою його засто­су­ва­н­ня, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років.

{Ста­т­тя 162 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 721-VII від 16.01.2014 — втра­тив чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 732-VII від 28.01.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном767-VII від 23.02.2014}

Ста­т­тя 163. Пору­ше­н­ня таєм­ни­ці листу­ва­н­ня, теле­фон­них роз­мов, теле­гра­фної чи іншої коре­спон­ден­ції, що пере­да­ю­ться засо­ба­ми зв’язку або через комп’ютер

 1. Пору­ше­н­ня таєм­ни­ці листу­ва­н­ня, теле­фон­них роз­мов, теле­гра­фної чи іншої коре­спон­ден­ції, що пере­да­ю­ться засо­ба­ми зв’язку або через комп’ютер, -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятдесяти до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі до трьох років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або щодо дер­жав­них чи гро­мад­ських дія­чів, жур­на­лі­ста, або вчи­не­ні слу­жбо­вою осо­бою, або з вико­ри­ста­н­ням спе­ці­аль­них засо­бів, при­зна­че­них для негла­сно­го зня­т­тя інфор­ма­ції, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до семи років.

{Ста­т­тя 163 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном № 993–VIII від 04.02.2016}

Ста­т­тя 164. Ухи­ле­н­ня від спла­ти алі­мен­тів на утри­ма­н­ня дітей

 1. Злі­сне ухи­ле­н­ня від спла­ти вста­нов­ле­них ріше­н­ням суду коштів на утри­ма­н­ня дітей (алі­мен­тів), а також злі­сне ухи­ле­н­ня батьків від утри­ма­н­ня непов­но­лі­тніх або непра­це­зда­тних дітей, що пере­бу­ва­ють на їх утри­ман­ні, -

кара­є­ться штра­фом від ста до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк від вісім­де­ся­ти до ста двад­ця­ти годин або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до одно­го року, або обме­же­н­ням волі на строк до двох років.

 1. Те саме дія­н­ня, вчи­не­не осо­бою, рані­ше суди­мою за зло­чин, перед­ба­че­ний цією стат­тею, -

кара­є­ться гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк від ста двад­ця­ти до дво­хсот соро­ка годин або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк від двох до трьох років.

При­мі­тка. У ста­т­тях 164 і 165 цьо­го Коде­ксу під злі­сним ухи­ле­н­ням від спла­ти коштів на утри­ма­н­ня дітей (алі­мен­тів) або на утри­ма­н­ня непра­це­зда­тних батьків слід розу­мі­ти будь-які дія­н­ня бор­жни­ка, спря­мо­ва­ні на неви­ко­на­н­ня ріше­н­ня суду (при­хо­ву­ва­н­ня дохо­дів, змі­ну місця про­жи­ва­н­ня чи місця робо­ти без пові­дом­ле­н­ня дер­жав­но­го вико­нав­ця тощо), які при­зве­ли до вини­кне­н­ня забор­го­ва­но­сті із спла­ти таких коштів у роз­мі­рі, що суку­пно скла­да­ють суму виплат за шість міся­ців від­по­від­них пла­те­жів.

{Ста­т­тя 164 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 2456-IV від 03.03.2005, 270-VI від 15.04.2008, 2677-VI від 04.11.2010}

Ста­т­тя 165. Ухи­ле­н­ня від спла­ти коштів на утри­ма­н­ня непра­це­зда­тних батьків

 1. Злі­сне ухи­ле­н­ня від спла­ти вста­нов­ле­них ріше­н­ням суду коштів на утри­ма­н­ня непра­це­зда­тних батьків -

кара­є­ться штра­фом від ста до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк від вісім­де­ся­ти до ста двад­ця­ти годин або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до одно­го року, або обме­же­н­ням волі на строк до двох років.

 1. Те саме дія­н­ня, вчи­не­не осо­бою, рані­ше суди­мою за зло­чин, перед­ба­че­ний цією стат­тею, -

кара­є­ться гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк від ста двад­ця­ти до дво­хсот соро­ка годин або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк від двох до трьох років.

{Ста­т­тя 165 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 2456-IV від 03.03.2005, 270-VI від 15.04.2008}

Ста­т­тя 166. Злі­сне неви­ко­на­н­ня обов’язків по догля­ду за дити­ною або за осо­бою, щодо якої вста­нов­ле­на опі­ка чи піклу­ва­н­ня

Злі­сне неви­ко­на­н­ня батька­ми, опі­ку­на­ми чи піклу­валь­ни­ка­ми вста­нов­ле­них зако­ном обов’язків по догля­ду за дити­ною або за осо­бою, щодо якої вста­нов­ле­на опі­ка чи піклу­ва­н­ня, що спри­чи­ни­ло тяж­кі наслід­ки, -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк від двох до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

Ста­т­тя 167. Зло­вжи­ва­н­ня опі­кун­ськи­ми пра­ва­ми

Вико­ри­ста­н­ня опі­ки чи піклу­ва­н­ня з кори­сли­вою метою на шко­ду підо­пі­чно­му (зайня­т­тя житло­вої пло­щі, вико­ри­ста­н­ня май­на тощо) -

кара­є­ться штра­фом від ста до трьо­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

{Абзац дру­гий стат­ті 167 в реда­кції Зако­ну 2556-VI від 23.09.2010}

Ста­т­тя 168. Роз­го­ло­ше­н­ня таєм­ни­ці уси­нов­ле­н­ня (удо­че­рі­н­ня)

 1. Роз­го­ло­ше­н­ня таєм­ни­ці уси­нов­ле­н­ня (удо­че­рі­н­ня) всу­пе­реч волі уси­но­ви­те­ля (удо­че­ри­те­ля) -

кара­є­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк до дво­хсот соро­ка годин, або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років.

 1. Те саме дія­н­ня, вчи­не­не слу­жбо­вою осо­бою або пра­ців­ни­ком меди­чно­го закла­ду, яким відо­мо­сті про уси­нов­ле­н­ня (удо­че­рі­н­ня) ста­ли відо­мі по слу­жбі чи по робо­ті, або якщо воно спри­чи­ни­ло тяж­кі наслід­ки, -

кара­є­ться штра­фом до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

{Ста­т­тя 168 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 270-VI від 15.04.2008}

Ста­т­тя 169. Неза­кон­ні дії щодо уси­нов­ле­н­ня (удо­че­рі­н­ня)

 1. Неза­кон­на посе­ре­дни­цька діяль­ність або інші неза­кон­ні дії щодо уси­нов­ле­н­ня (удо­че­рі­н­ня) дити­ни, пере­да­чі її під опі­ку (піклу­ва­н­ня) чи на вихо­ва­н­ня в сім’ю гро­ма­дян -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк до трьох років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

{Абзац дру­гий части­ни пер­шої стат­ті 169 в реда­кції Зако­ну 1452-VI від 04.06.2009}

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні щодо кіль­кох дітей, повтор­но, за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, з вико­ри­ста­н­ням слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща або якщо вони спри­чи­ни­ли тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років.

{Абзац дру­гий части­ни дру­гої стат­ті 169 в реда­кції Зако­ну 1452-VI від 04.06.2009}

{Ста­т­тя 169 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 270-VI від 15.04.2008}

Ста­т­тя 170. Пере­шко­джа­н­ня закон­ній діяль­но­сті про­фе­сій­них спі­лок, полі­ти­чних пар­тій, гро­мад­ських орга­ні­за­цій

Уми­сне пере­шко­джа­н­ня закон­ній діяль­но­сті про­фе­сій­них спі­лок, полі­ти­чних пар­тій, гро­мад­ських орга­ні­за­цій або їх орга­нів -

кара­є­ться виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років або позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

Ста­т­тя 171. Пере­шко­джа­н­ня закон­ній про­фе­сій­ній діяль­но­сті жур­на­лі­стів

 1. Неза­кон­не вилу­че­н­ня зібра­них, опра­цьо­ва­них, під­го­тов­ле­них жур­на­лі­стом мате­рі­а­лів і техні­чних засо­бів, яки­ми він кори­сту­є­ться у зв’язку із сво­єю про­фе­сій­ною діяль­ні­стю, неза­кон­на від­мо­ва у досту­пі жур­на­лі­ста до інфор­ма­ції, неза­кон­на забо­ро­на висві­тле­н­ня окре­мих тем, пока­зу окре­мих осіб, кри­ти­ки суб’єкта вла­дних пов­но­ва­жень, а так само будь-яке інше уми­сне пере­шко­джа­н­ня здій­снен­ню жур­на­лі­стом закон­ної про­фе­сій­ної діяль­но­сті -

кара­є­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Вплив у будь-якій фор­мі на жур­на­лі­ста з метою пере­шко­джа­н­ня вико­нан­ню ним про­фе­сій­них обов’язків або пере­слі­ду­ва­н­ня жур­на­лі­ста у зв’язку з його закон­ною про­фе­сій­ною діяль­ні­стю -

кара­ю­ться штра­фом до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до чоти­рьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною дру­гою цієї стат­ті, якщо вони були вчи­не­ні слу­жбо­вою осо­бою з вико­ри­ста­н­ням сво­го слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, -

кара­ю­ться штра­фом від дво­хсот до п’ятисот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

{Ста­т­тя 171 в реда­кції Зако­ну № 993–VIII від 04.02.2016}

Ста­т­тя 172. Гру­бе пору­ше­н­ня зако­но­дав­ства про пра­цю

 1. Неза­кон­не звіль­не­н­ня пра­ців­ни­ка з робо­ти з осо­би­стих моти­вів чи у зв’язку з пові­дом­ле­н­ням ним про пору­ше­н­ня вимог Зако­ну Укра­ї­ни “Про заса­ди запо­бі­га­н­ня і про­ти­дії кору­пції” іншою осо­бою, а також інше гру­бе пору­ше­н­ня зако­но­дав­ства про пра­цю -

кара­ю­ться штра­фом від двох тисяч до трьох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років, або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років.

 1. Ті самі дії, якщо вони вчи­не­ні повтор­но, або щодо непов­но­лі­тньо­го, вагі­тної жін­ки, оди­но­ко­го батька, мате­рі або осо­би, яка їх замі­нює і вихо­вує дити­ну віком до 14 років або дити­ну-інва­лі­да, -

кара­ю­ться штра­фом від трьох тисяч до п’яти тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до п’яти років, або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або аре­штом на строк до шести міся­ців.

{Ста­т­тя 172 в реда­кції Зако­ну 77-VIII від 28.12.2014}

Ста­т­тя 173. Гру­бе пору­ше­н­ня уго­ди про пра­цю

 1. Гру­бе пору­ше­н­ня уго­ди про пра­цю слу­жбо­вою осо­бою під­при­єм­ства, уста­но­ви, орга­ні­за­ції неза­ле­жно від фор­ми вла­сно­сті, а також окре­мим гро­ма­дя­ни­ном або упов­но­ва­же­ною ними осо­бою шля­хом обма­ну чи зло­вжи­ва­н­ня дові­рою або при­му­сом до вико­на­н­ня робо­ти, не обумов­ле­ної уго­дою, -

кара­є­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до п’яти років, або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до двох років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні сто­сов­но гро­ма­дя­ни­на, з яким укла­де­на уго­да щодо його робо­ти за межа­ми Укра­ї­ни, -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятдесяти до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

Ста­т­тя 174. При­му­шу­ва­н­ня до уча­сті у страй­ку або пере­шко­джа­н­ня уча­сті у страй­ку

При­му­шу­ва­н­ня до уча­сті у страй­ку або пере­шко­джа­н­ня уча­сті у страй­ку шля­хом насиль­ства чи погро­зи засто­су­ва­н­ня насиль­ства або шля­хом інших неза­кон­них дій -

кара­є­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк від ста двад­ця­ти до дво­хсот соро­ка годин, або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

{Ста­т­тя 174 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 270-VI від 15.04.2008}

Ста­т­тя 175. Неви­пла­та заро­бі­тної пла­ти, сти­пен­дії, пен­сії чи інших уста­нов­ле­них зако­ном виплат

 1. Без­під­став­на неви­пла­та заро­бі­тної пла­ти, сти­пен­дії, пен­сії чи іншої уста­нов­ле­ної зако­ном випла­ти гро­ма­дя­нам більш як за один місяць, вчи­не­на уми­сно керів­ни­ком під­при­єм­ства, уста­но­ви або орга­ні­за­ції неза­ле­жно від фор­ми вла­сно­сті чи гро­ма­дя­ни­ном — суб’єктом під­при­єм­ни­цької діяль­но­сті, -

кара­є­ться штра­фом від п’ятисот до тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або позбав­ле­н­ням волі на строк до двох років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Те саме дія­н­ня, якщо воно було вчи­не­не вна­слі­док неці­льо­во­го вико­ри­ста­н­ня коштів, при­зна­че­них для випла­ти заро­бі­тної пла­ти, сти­пен­дії, пен­сії та інших вста­нов­ле­них зако­ном виплат, -

кара­є­ться штра­фом від тися­чі до пів­то­ри тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на строк до п’яти років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Осо­ба звіль­ня­є­ться від кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті, якщо до при­тя­гне­н­ня до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті нею здій­сне­но випла­ту заро­бі­тної пла­ти, сти­пен­дії, пен­сії чи іншої вста­нов­ле­ної зако­ном випла­ти гро­ма­дя­нам.

{Ста­т­тя 175 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1027-VI від 19.02.2009}

Ста­т­тя 176. Пору­ше­н­ня автор­сько­го пра­ва і сумі­жних прав

 1. Неза­кон­не від­тво­ре­н­ня, роз­по­всю­дже­н­ня тво­рів нау­ки, літе­ра­ту­ри і мисте­цтва, комп’ютерних про­грам і баз даних, а так само неза­кон­не від­тво­ре­н­ня, роз­по­всю­дже­н­ня вико­нань, фоно­грам, відео­грам і про­грам мов­ле­н­ня, їх неза­кон­не тира­жу­ва­н­ня та роз­по­всю­дже­н­ня на аудіо- та відео­ка­се­тах, диске­тах, інших носі­ях інфор­ма­ції, або інше уми­сне пору­ше­н­ня автор­сько­го пра­ва і сумі­жних прав, якщо це завда­ло мате­рі­аль­ної шко­ди у зна­чно­му роз­мі­рі, -

кара­ю­ться штра­фом від дво­хсот до тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Ті самі дії, якщо вони вчи­не­ні повтор­но, або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або завда­ли мате­рі­аль­ної шко­ди у вели­ко­му роз­мі­рі, -

кара­ю­ться штра­фом від тися­чі до двох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні слу­жбо­вою осо­бою з вико­ри­ста­н­ням слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща або орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, або якщо вони завда­ли мате­рі­аль­ної шко­ди в осо­бли­во вели­ко­му роз­мі­рі, -

кара­ю­ться штра­фом від двох тисяч до трьох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до шести років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

При­мі­тка. У ста­т­тях 176 та 177 цьо­го Коде­ксу мате­рі­аль­на шко­да вва­жа­є­ться зав­да­ною в зна­чно­му роз­мі­рі, якщо її роз­мір у двад­цять і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян, у вели­ко­му роз­мі­рі — якщо її роз­мір у дві­сті і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян, а зав­да­ною в осо­бли­во вели­ко­му роз­мі­рі — якщо її роз­мір у тися­чу і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

{Ста­т­тя 176 в реда­кції Зако­ну 850-IV від 22.05.2003; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 3423-IV від 09.02.2006, 1111-V від 31.05.2007, 1019-VIII від 18.02.2016}

Ста­т­тя 177. Пору­ше­н­ня прав на вина­хід, кори­сну модель, про­ми­сло­вий зра­зок, топо­гра­фію інте­граль­ної мікро­схе­ми, сорт рослин, раціо­на­лі­за­тор­ську про­по­зи­цію

 1. Неза­кон­не вико­ри­ста­н­ня вина­хо­ду, кори­сної моде­лі, про­ми­сло­во­го зраз­ка, топо­гра­фії інте­граль­ної мікро­схе­ми, сор­ту рослин, раціо­на­лі­за­тор­ської про­по­зи­ції, при­вла­сне­н­ня автор­ства на них, або інше уми­сне пору­ше­н­ня пра­ва на ці об’єкти, якщо це завда­ло мате­рі­аль­ної шко­ди у зна­чно­му роз­мі­рі, -

кара­ю­ться штра­фом від дво­хсот до тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Ті самі дії, якщо вони вчи­не­ні повтор­но, або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або завда­ли мате­рі­аль­ної шко­ди у вели­ко­му роз­мі­рі, -

кара­ю­ться штра­фом від тися­чі до двох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні слу­жбо­вою осо­бою з вико­ри­ста­н­ням слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща або орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, або якщо вони завда­ли мате­рі­аль­ної шко­ди в осо­бли­во вели­ко­му роз­мі­рі, -

кара­ю­ться штра­фом від двох тисяч до трьох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до шести років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

{Ста­т­тя 177 в реда­кції Зако­ну 850-IV від 22.05.2003; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 3423-IV від 09.02.2006, 1111-V від 31.05.2007, 1019-VIII від 18.02.2016}

Ста­т­тя 178. Пошко­дже­н­ня релі­гій­них спо­руд чи куль­то­вих будин­ків

Пошко­дже­н­ня чи зруй­ну­ва­н­ня релі­гій­ної спо­ру­ди або куль­то­во­го будин­ку -

кара­є­ться штра­фом до трьо­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк від шіст­де­ся­ти до дво­хсот соро­ка годин, або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

{Ста­т­тя 178 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 270-VI від 15.04.2008}

Ста­т­тя 179. Неза­кон­не утри­му­ва­н­ня, осквер­не­н­ня або зни­ще­н­ня релі­гій­них свя­тинь

Неза­кон­не утри­му­ва­н­ня, осквер­не­н­ня або зни­ще­н­ня релі­гій­них свя­тинь -

кара­ю­ться штра­фом до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк від шіст­де­ся­ти до дво­хсот соро­ка годин, або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

{Ста­т­тя 179 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 270-VI від 15.04.2008}

Ста­т­тя 180. Пере­шко­джа­н­ня здій­снен­ню релі­гій­но­го обря­ду

 1. Неза­кон­не пере­шко­джа­н­ня здій­снен­ню релі­гій­но­го обря­ду, що зір­ва­ло або поста­ви­ло під загро­зу зри­ву релі­гій­ний обряд, -

кара­є­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк від ста двад­ця­ти до дво­хсот соро­ка годин, або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до двох років.

 1. При­му­шу­ва­н­ня свя­щен­но­слу­жи­те­ля шля­хом фізи­чно­го або пси­хі­чно­го насиль­ства до про­ве­де­н­ня релі­гій­но­го обря­ду -

кара­є­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців.

{Ста­т­тя 180 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 270-VI від 15.04.2008}

Ста­т­тя 181. Пося­га­н­ня на здоров’я людей під при­во­дом про­по­від­у­ва­н­ня релі­гій­них віров­чень чи вико­на­н­ня релі­гій­них обря­дів

 1. Орга­ні­за­ція або керів­ни­цтво гру­пою, діяль­ність якої здій­сню­є­ться під при­во­дом про­по­від­у­ва­н­ня релі­гій­них віров­чень чи вико­на­н­ня релі­гій­них обря­дів і поєд­на­на із запо­ді­я­н­ням шко­ди здоров’ю людей або ста­те­вою роз­пу­стою, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк до трьох років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Ті самі дії, поєд­на­ні із втя­гу­ва­н­ням в діяль­ність гру­пи непов­но­лі­тніх, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років.

Ста­т­тя 182. Пору­ше­н­ня недо­тор­кан­но­сті при­ва­тно­го жит­тя

 1. Неза­кон­не зби­ра­н­ня, збе­рі­га­н­ня, вико­ри­ста­н­ня, зни­ще­н­ня, поши­ре­н­ня кон­фі­ден­цій­ної інфор­ма­ції про осо­бу або неза­кон­на змі­на такої інфор­ма­ції, крім випад­ків, перед­ба­че­них інши­ми ста­т­тя­ми цьо­го Коде­ксу, -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятисот до одні­єї тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но, або якщо вони запо­ді­я­ли істо­тну шко­ду охо­ро­ню­ва­ним зако­ном пра­вам, сво­бо­дам та інте­ре­сам осо­би, -

кара­ю­ться аре­штом на строк від трьох до шести міся­ців або обме­же­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

При­мі­тка. Істо­тною шко­дою у цій стат­ті, якщо вона поля­гає у запо­ді­ян­ні мате­рі­аль­них зби­тків, вва­жа­є­ться така шко­да, яка в сто і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

{Ста­т­тя 182 в реда­кції Зако­ну 3454-VI від 02.06.2011}

Ста­т­тя 183. Пору­ше­н­ня пра­ва на отри­ма­н­ня осві­ти

 1. Неза­кон­на від­мо­ва у прийнят­ті до навчаль­но­го закла­ду будь-якої фор­ми вла­сно­сті -

кара­є­ться штра­фом до одні­єї тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Неза­кон­на вимо­га опла­ти за навча­н­ня у дер­жав­них чи кому­наль­них навчаль­них закла­дах -

кара­є­ться штра­фом до одні­єї тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

{Ста­т­тя 183 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 270-VI від 15.04.2008}

Ста­т­тя 184. Пору­ше­н­ня пра­ва на без­опла­тну меди­чну допо­мо­гу

 1. Неза­кон­на вимо­га опла­ти за нада­н­ня меди­чної допо­мо­ги в дер­жав­них чи кому­наль­них закла­дах охо­ро­ни здоров’я -

кара­є­ться штра­фом до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців.

 1. Неза­кон­не ско­ро­че­н­ня мере­жі дер­жав­них і кому­наль­них закла­дів охо­ро­ни здоров’я -

кара­є­ться штра­фом до одні­єї тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років.

Звер­ну­тись до адво­ка­тазахист у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні
0

Автор публікації

Офлайн 2 тижні

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 69Реє­стра­ція: 08-08-2016
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю