25.08.2016

Кримінальний кодекс України

Звер­ну­тись до адво­ка­тазахист у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні

Роз­діл XVII
ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

{Назва роз­ді­лу XVII в реда­кції Зако­ну 3207-VI від 07.04.2011}

Ста­т­тя 364. Зло­вжи­ва­н­ня вла­дою або слу­жбо­вим ста­но­ви­щем

 1. Зло­вжи­ва­н­ня вла­дою або слу­жбо­вим ста­но­ви­щем, тоб­то уми­сне, з метою одер­жа­н­ня будь-якої непра­во­мір­ної виго­ди для самої себе чи іншої фізи­чної або юри­ди­чної осо­би вико­ри­ста­н­ня слу­жбо­вою осо­бою вла­ди чи слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща всу­пе­реч інте­ре­сам слу­жби, якщо воно завда­ло істо­тної шко­ди охо­ро­ню­ва­ним зако­ном пра­вам, сво­бо­дам та інте­ре­сам окре­мих гро­ма­дян або дер­жав­ним чи гро­мад­ським інте­ре­сам, або інте­ре­сам юри­ди­чних осіб, -

кара­є­ться аре­штом на строк до шести міся­ців або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років, із штра­фом від дво­хсот п’ятдесяти до семи­сот п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

 1. Те саме дія­н­ня, якщо воно спри­чи­ни­ло тяж­кі наслід­ки, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до шести років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років, зі штра­фом від п’ятисот до одні­єї тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

{Части­ну тре­тю стат­ті 364 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 746-VII від 21.02.2014}

При­мі­тка. 1. Слу­жбо­ви­ми осо­ба­ми у ста­т­тях 364, 368, 368-2, 369 цьо­го Коде­ксу є осо­би, які постій­но, тим­ча­со­во чи за спе­ці­аль­ним пов­но­ва­же­н­ням здій­сню­ють фун­кції пред­став­ни­ків вла­ди чи місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня, а також обі­йма­ють постій­но чи тим­ча­со­во в орга­нах дер­жав­ної вла­ди, орга­нах місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня, на дер­жав­них чи кому­наль­них під­при­єм­ствах, в уста­но­вах чи орга­ні­за­ці­ях поса­ди, пов’язані з вико­на­н­ням орга­ні­за­цій­но-роз­по­ряд­чих чи адмі­ні­стра­тив­но-госпо­дар­ських фун­кцій, або вико­ну­ють такі фун­кції за спе­ці­аль­ним пов­но­ва­же­н­ням, яким осо­ба наді­ля­є­ться пов­но­ва­жним орга­ном дер­жав­ної вла­ди, орга­ном місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня, цен­траль­ним орга­ном дер­жав­но­го управ­лі­н­ня із спе­ці­аль­ним ста­ту­сом, пов­но­ва­жним орга­ном чи пов­но­ва­жною осо­бою під­при­єм­ства, уста­но­ви, орга­ні­за­ції, судом або зако­ном.

Для цілей ста­тей 364, 368, 368-2, 369 цьо­го Коде­ксу до дер­жав­них та кому­наль­них під­при­ємств при­рів­ню­ю­ться юри­ди­чні осо­би, у ста­ту­тно­му фон­ді яких від­по­від­но дер­жав­на чи кому­наль­на час­тка пере­ви­щує 50 від­со­тків або ста­но­вить вели­чи­ну, що забез­пе­чує дер­жа­ві чи тери­то­рі­аль­ній гро­ма­ді пра­во вирі­шаль­но­го впли­ву на госпо­дар­ську діяль­ність тако­го під­при­єм­ства.

 1. Слу­жбо­ви­ми осо­ба­ми також визна­ю­ться поса­до­ві осо­би іно­зем­них дер­жав (осо­би, які обі­йма­ють поса­ди в зако­но­дав­чо­му, вико­нав­чо­му або судо­во­му орга­ні іно­зем­ної дер­жа­ви, у тому числі при­ся­жні засі­да­те­лі, інші осо­би, які здій­сню­ють фун­кції дер­жа­ви для іно­зем­ної дер­жа­ви, зокре­ма для дер­жав­но­го орга­ну або дер­жав­но­го під­при­єм­ства), а також іно­зем­ні тре­тей­ські суд­ді, осо­би, упов­но­ва­же­ні вирі­шу­ва­ти цивіль­ні, комер­цій­ні або тру­до­ві спо­ри в іно­зем­них дер­жа­вах у поряд­ку, аль­тер­на­тив­но­му судо­во­му, поса­до­ві осо­би між­на­ро­дних орга­ні­за­цій (пра­ців­ни­ки між­на­ро­дної орга­ні­за­ції чи будь-які інші осо­би, упов­но­ва­же­ні такою орга­ні­за­ці­єю дія­ти від її іме­ні), чле­ни між­на­ро­дних пар­ла­мент­ських асам­блей, уча­сни­ком яких є Укра­ї­на, та суд­ді і поса­до­ві осо­би між­на­ро­дних судів.
 2. Істо­тною шко­дою у ста­т­тях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 вва­жа­є­ться така шко­да, яка в сто і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.
 3. Тяж­ки­ми наслід­ка­ми у ста­т­тях 364–367 вва­жа­ю­ться такі наслід­ки, які у дві­сті п’ятдесят і біль­ше разів пере­ви­щу­ють нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

{Ста­т­тя 364 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 270-VI від 15.04.2008, 1508-VI від 11.06.2009 — змі­ни по Зако­ну 1508-VI втра­ти­ли чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 2808-VI від 21.12.2010; в реда­кції Зако­ну 3207-VI від 07.04.2011; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми222-VII від 18.04.2013, 746-VII від 21.02.2014, 1261-VII від 13.05.2014, 770-VIII від 10.11.2015}

Ста­т­тя 364-1. Зло­вжи­ва­н­ня пов­но­ва­же­н­ня­ми слу­жбо­вою осо­бою юри­ди­чної осо­би при­ва­тно­го пра­ва неза­ле­жно від орга­ні­за­цій­но-пра­во­вої фор­ми

 1. Зло­вжи­ва­н­ня пов­но­ва­же­н­ня­ми, тоб­то уми­сне, з метою одер­жа­н­ня непра­во­мір­ної виго­ди для себе чи інших осіб вико­ри­ста­н­ня всу­пе­реч інте­ре­сам юри­ди­чної осо­би при­ва­тно­го пра­ва неза­ле­жно від орга­ні­за­цій­но-пра­во­вої фор­ми слу­жбо­вою осо­бою такої юри­ди­чної осо­би сво­їх пов­но­ва­жень, якщо це завда­ло істо­тної шко­ди охо­ро­ню­ва­ним зако­ном пра­вам або інте­ре­сам окре­мих гро­ма­дян, або дер­жав­ним чи гро­мад­ським інте­ре­сам, або інте­ре­сам юри­ди­чних осіб, -

кара­є­ться штра­фом від ста п’ятдесяти до чоти­рьо­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до трьох міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до двох років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до двох років.

 1. Те саме дія­н­ня, якщо воно спри­чи­ни­ло тяж­кі наслід­ки, -

кара­є­ться штра­фом від чоти­рьо­хсот до дев’ятисот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців, або позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до шести років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

При­мі­тка. У ста­т­тях 364, 364-1, 365-2, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2 та 370 цьо­го Коде­ксу під непра­во­мір­ною виго­дою слід розу­мі­ти гро­шо­ві кошти або інше май­но, пере­ва­ги, піль­ги, послу­ги, нема­те­рі­аль­ні акти­ви, будь-які інші виго­ди нема­те­рі­аль­но­го чи негро­шо­во­го хара­кте­ру, які про­по­ну­ють, обі­ця­ють, нада­ють або одер­жу­ють без закон­них на те під­став.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 364-1 згі­дно із Зако­ном 3207-VI від 07.04.2011; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 4025-VI від 15.11.2011, 221-VII від 18.04.2013, 746-VII від 21.02.2014, 1261-VII від 13.05.2014, 198-VIII від 12.02.2015, 770-VIII від 10.11.2015}

Ста­т­тя 365. Пере­ви­ще­н­ня вла­ди або слу­жбо­вих пов­но­ва­жень пра­ців­ни­ком пра­во­охо­рон­но­го орга­ну

 1. Пере­ви­ще­н­ня вла­ди або слу­жбо­вих пов­но­ва­жень, тоб­то уми­сне вчи­не­н­ня пра­ців­ни­ком пра­во­охо­рон­но­го орга­ну дій, які явно вихо­дять за межі нада­них йому прав чи пов­но­ва­жень, якщо вони завда­ли істо­тної шко­ди охо­ро­ню­ва­ним зако­ном пра­вам, інте­ре­сам окре­мих гро­ма­дян, дер­жав­ним чи гро­мад­ським інте­ре­сам, інте­ре­сам юри­ди­чних осіб, -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою цієї стат­ті, якщо вони супро­во­джу­ва­ли­ся насиль­ством або погро­зою засто­су­ва­н­ня насиль­ства, засто­су­ва­н­ням зброї чи спе­ці­аль­них засо­бів або болі­сни­ми і таки­ми, що обра­жа­ють осо­би­сту гідність потер­пі­ло­го, дія­ми, за від­су­тно­сті ознак кату­ва­н­ня, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до восьми років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, якщо вони спри­чи­ни­ли тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від семи до деся­ти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

{Ста­т­тя 365 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 270-VI від 15.04.2008, 1508-VI від 11.06.2009, 2808-VI від 21.12.2010; в реда­кції Зако­нів 3207-VI від 07.04.2011, 746-VII від 21.02.2014}

{Ста­т­тю 365-1 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 746-VII від 21.02.2014}

Ста­т­тя 365-2. Зло­вжи­ва­н­ня пов­но­ва­же­н­ня­ми осо­ба­ми, які нада­ють публі­чні послу­ги

 1. Зло­вжи­ва­н­ня сво­ї­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми ауди­то­ром, нота­рі­у­сом, оці­ню­ва­чем, упов­но­ва­же­ною осо­бою або слу­жбо­вою осо­бою Фон­ду гаран­ту­ва­н­ня вкла­дів фізи­чних осіб, іншою осо­бою, яка не є дер­жав­ним слу­жбов­цем, поса­до­вою осо­бою місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня, але здій­снює про­фе­сій­ну діяль­ність, пов’язану з нада­н­ням публі­чних послуг, у тому числі послуг екс­пер­та, арбі­тра­жно­го керу­ю­чо­го, неза­ле­жно­го посе­ре­дни­ка, чле­на тру­до­во­го арбі­тра­жу, тре­тей­сько­го суд­ді (під час вико­на­н­ня цих фун­кцій), з метою отри­ма­н­ня непра­во­мір­ної виго­ди для себе чи інших осіб, якщо це завда­ло істо­тної шко­ди охо­ро­ню­ва­ним зако­ном пра­вам або інте­ре­сам окре­мих гро­ма­дян, дер­жав­ним чи гро­мад­ським інте­ре­сам або інте­ре­сам юри­ди­чних осіб, -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до трьох років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до деся­ти років.

 1. Те саме дія­н­ня, вчи­не­не сто­сов­но непов­но­лі­тньої чи неді­є­зда­тної осо­би, осо­би похи­ло­го віку або повтор­но, -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, якщо вони спри­чи­ни­ли тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до восьми років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років, з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 365-2 згі­дно із Зако­ном 3207-VI від 07.04.2011; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 4025-VI від 15.11.2011, 1261-VII від 13.05.2014, 629-VIII від 16.07.2015, 770-VIII від 10.11.2015}

Ста­т­тя 366. Слу­жбо­ве під­ро­бле­н­ня

 1. Скла­да­н­ня, вида­ча слу­жбо­вою осо­бою заві­до­мо неправ­ди­вих офі­цій­них доку­мен­тів, вне­се­н­ня до офі­цій­них доку­мен­тів заві­до­мо неправ­ди­вих відо­мо­стей, інше під­ро­бле­н­ня офі­цій­них доку­мен­тів -

кара­ю­ться штра­фом до дво­хсот п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Ті самі дія­н­ня, якщо вони спри­чи­ни­ли тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років, зі штра­фом від дво­хсот п’ятдесяти до семи­сот п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

{Ста­т­тя 366 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 1508-VI від 11.06.2009 — змі­ни втра­ти­ли чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 2808-VI від 21.12.2010; в реда­кції Зако­ну 3207-VI від 07.04.2011; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 222-VII від 18.04.2013, 1261-VII від 13.05.2014}

Ста­т­тя 366-1. Декла­ру­ва­н­ня недо­сто­вір­ної інфор­ма­ції

Пода­н­ня суб’єктом декла­ру­ва­н­ня заві­до­мо недо­сто­вір­них відо­мо­стей у декла­ра­ції осо­би, упов­но­ва­же­ної на вико­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви або місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня, перед­ба­че­ноїЗако­ном Укра­ї­ни “Про запо­бі­га­н­ня кору­пції”, або уми­сне непо­да­н­ня суб’єктом декла­ру­ва­н­ня зазна­че­ної декла­ра­ції -

кара­ю­ться штра­фом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк від ста п’ятдесяти до дво­хсот соро­ка годин, або позбав­ле­н­ням волі на строк до двох років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

При­мі­тка. Суб’єктами декла­ру­ва­н­ня є осо­би, які від­по­від­но до частин пер­шої та дру­гоїстат­ті 45 Зако­ну Укра­ї­ни “Про запо­бі­га­н­ня кору­пції” зобов’язані пода­ва­ти декла­ра­цію осо­би, упов­но­ва­же­ної на вико­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви або місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня.

Від­по­від­аль­ність за цією стат­тею за пода­н­ня суб’єктом декла­ру­ва­н­ня заві­до­мо недо­сто­вір­них відо­мо­стей у декла­ра­ції сто­сов­но май­на або іншо­го об’єкта декла­ру­ва­н­ня, що має вар­тість, настає у випад­ку, якщо такі відо­мо­сті від­рі­зня­ю­ться від досто­вір­них на суму понад 250 міні­маль­них заро­бі­тних плат.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 366-1 згі­дно із Зако­ном 1700-VII від 14.10.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1022-VIII від 15.03.2016}

Ста­т­тя 367. Слу­жбо­ва недба­лість

 1. Слу­жбо­ва недба­лість, тоб­то неви­ко­на­н­ня або нена­ле­жне вико­на­н­ня слу­жбо­вою осо­бою сво­їх слу­жбо­вих обов’язків через несум­лін­не став­ле­н­ня до них, що завда­ло істо­тної шко­ди охо­ро­ню­ва­ним зако­ном пра­вам, сво­бо­дам та інте­ре­сам окре­мих гро­ма­дян, дер­жав­ним чи гро­мад­ським інте­ре­сам або інте­ре­сам окре­мих юри­ди­чних осіб, -

кара­є­ться штра­фом від дво­хсот п’ятдесяти до п’ятисот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Те саме дія­н­ня, якщо воно спри­чи­ни­ло тяж­кі наслід­ки, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років та зі штра­фом від дво­хсот п’ятдесяти до семи­сот п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або без тако­го.

{Ста­т­тя 367 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 1508-VI від 11.06.2009, 2808-VI від 21.12.2010; в реда­кції Зако­ну 3207-VI від 07.04.2011}

Ста­т­тя 368. Прийня­т­тя про­по­зи­ції, обі­цян­ки або одер­жа­н­ня непра­во­мір­ної виго­ди слу­жбо­вою осо­бою

 1. Прийня­т­тя про­по­зи­ції, обі­цян­ки або одер­жа­н­ня слу­жбо­вою осо­бою непра­во­мір­ної виго­ди, а так само про­ха­н­ня нада­ти таку виго­ду для себе чи тре­тьої осо­би за вчи­не­н­ня чи нев­чи­не­н­ня такою слу­жбо­вою осо­бою в інте­ре­сах того, хто про­по­нує, обі­цяє чи надає непра­во­мір­ну виго­ду, чи в інте­ре­сах тре­тьої осо­би будь-якої дії з вико­ри­ста­н­ням нада­ної їй вла­ди чи слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща -

кара­є­ться штра­фом від одні­єї тися­чі до тися­чі п’ятисот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк від трьох до шести міся­ців, або позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до чоти­рьох років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Дія­н­ня, перед­ба­че­не части­ною пер­шою цієї стат­ті, пре­дме­том яко­го була непра­во­мір­на виго­да у зна­чно­му роз­мі­рі, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до шести років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Дія­н­ня, перед­ба­че­не части­ною пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, пре­дме­том яко­го була непра­во­мір­на виго­да у вели­ко­му роз­мі­рі або вчи­не­не слу­жбо­вою осо­бою, яка займає від­по­від­аль­не ста­но­ви­ще, або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або повтор­но, або поєд­на­не з вима­га­н­ням непра­во­мір­ної виго­ди, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років, з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

 1. Дія­н­ня, перед­ба­че­не части­на­ми пер­шою, дру­гою або тре­тьою цієї стат­ті, пре­дме­том яко­го була непра­во­мір­на виго­да в осо­бли­во вели­ко­му роз­мі­рі, або вчи­не­не слу­жбо­вою осо­бою, яка займає осо­бли­во від­по­від­аль­не ста­но­ви­ще, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від восьми до два­над­ця­ти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років, з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

При­мі­тка. 1. Непра­во­мір­ною виго­дою в зна­чно­му роз­мі­рі вва­жа­є­ться виго­да, що в сто і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян, у вели­ко­му роз­мі­рі — така, що у дві­сті і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян, в осо­бли­во вели­ко­му роз­мі­рі — така, що у п’ятсот і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

 1. Слу­жбо­ви­ми осо­ба­ми, які займа­ють від­по­від­аль­не ста­но­ви­ще, у ста­т­тях 368, 368-2, 369 та382 цьо­го Коде­ксу є осо­би, зазна­че­ні у пун­кті 1 при­мі­тки до стат­ті 364 цьо­го Коде­ксу, поса­ди яких згі­дно із стат­тею 6 Зако­ну Укра­ї­ни “Про дер­жав­ну слу­жбу” нале­жать до кате­го­рії “Б”, суд­ді, про­ку­ро­ри і слід­чі, а також інші, крім зазна­че­них у пун­кті 3 при­мі­тки до цієї стат­ті, керів­ни­ки і засту­пни­ки керів­ни­ків орга­нів дер­жав­ної вла­ди, орга­нів місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня, їх стру­ктур­них під­роз­ді­лів та оди­ниць.
 2. Слу­жбо­ви­ми осо­ба­ми, які займа­ють осо­бли­во від­по­від­аль­не ста­но­ви­ще, у ста­т­тях 368, 368-2, 369 та 382 цьо­го Коде­ксу є:

1) Пре­зи­дент Укра­ї­ни, Прем’єр-міністр Укра­ї­ни, чле­ни Кабі­не­ту Міні­стрів Укра­ї­ни, пер­ші засту­пни­ки та засту­пни­ки міні­стрів, чле­ни Націо­наль­ної ради Укра­ї­ни з питань теле­ба­че­н­ня і радіо­мов­ле­н­ня, Націо­наль­ної комі­сії, що здій­снює дер­жав­не регу­лю­ва­н­ня у сфе­рі рин­ків фінан­со­вих послуг, Націо­наль­ної комі­сії з цін­них папе­рів та фон­до­во­го рин­ку, Анти­мо­но­поль­но­го комі­те­ту Укра­ї­ни, Голо­ва Дер­жав­но­го комі­те­ту теле­ба­че­н­ня і радіо­мов­ле­н­ня Укра­ї­ни, Голо­ва Фон­ду дер­жав­но­го май­на Укра­ї­ни, його пер­ший засту­пник та засту­пни­ки, чле­ни Цен­траль­ної вибор­чої комі­сії, наро­дні депу­та­ти Укра­ї­ни, Упов­но­ва­же­ний Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни з прав люди­ни, Дире­ктор Націо­наль­но­го анти­ко­ру­пцій­но­го бюро Укра­ї­ни, Гене­раль­ний про­ку­рор Укра­ї­ни, його пер­ший засту­пник та засту­пни­ки, Голо­ва Кон­сти­ту­цій­но­го Суду Укра­ї­ни, його засту­пни­ки та суд­ді Кон­сти­ту­цій­но­го Суду Укра­ї­ни, Голо­ва Вер­хов­но­го Суду Укра­ї­ни, його пер­ший засту­пник, засту­пни­ки та суд­ді Вер­хов­но­го Суду Укра­ї­ни, голо­ви вищих спе­ці­а­лі­зо­ва­них судів, їх засту­пни­ки та суд­ді вищих спе­ці­а­лі­зо­ва­них судів, Голо­ва Націо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни, його пер­ший засту­пник та засту­пни­ки, Секре­тар Ради націо­наль­ної без­пе­ки і обо­ро­ни Укра­ї­ни, його пер­ший засту­пник та засту­пни­ки, Постій­ний Пред­став­ник Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни в Авто­ном­ній Респу­блі­ці Крим, його пер­ший засту­пник та засту­пни­ки, радни­ки та помі­чни­ки Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, Голо­ви Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни, Прем’єр-міністра Укра­ї­ни;

2) осо­би, поса­ди яких згі­дно із стат­тею 6 Зако­ну Укра­ї­ни “Про дер­жав­ну слу­жбу” нале­жать до кате­го­рії “А”;

3) осо­би, поса­ди яких згі­дно із стат­тею 14 Зако­ну Укра­ї­ни “Про слу­жбу в орга­нах місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня” від­не­се­ні до пер­шої та дру­гої кате­го­рій посад в орга­нах місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня.

{Ста­т­тя 368 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 1508-VI від 11.06.2009, 2808-VI від 21.12.2010; в реда­кції Зако­нів 3207-VI від 07.04.2011, 221-VII від 18.04.2013; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 222-VII від 18.04.2013; в реда­кції Зако­ну 1261-VII від 13.05.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 1698-VII від 14.10.2014, 770-VIII від 10.11.2015, 889-VIII від 10.12.2015}

{Ста­т­тя 368-1 втра­ти­ла чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 2808-VI від 21.12.2010}

Ста­т­тя 368-2. Неза­кон­не зба­га­че­н­ня

 1. Набу­т­тя осо­бою, упов­но­ва­же­ною на вико­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви або місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня, у вла­сність акти­вів у зна­чно­му роз­мі­рі, закон­ність під­став набу­т­тя яких не під­твер­дже­но дока­за­ми, а так само пере­да­ча нею таких акти­вів будь-якій іншій осо­бі -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк до двох років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

 1. Ті самі дія­н­ня, вчи­не­ні слу­жбо­вою осо­бою, яка займає від­по­від­аль­не ста­но­ви­ще, -

кара­ю­ться  позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

 1. Дія­н­ня, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою цієї стат­ті, вчи­не­ні слу­жбо­вою осо­бою, яка займає осо­бли­во від­по­від­аль­не ста­но­ви­ще, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

При­мі­тка. 1. Осо­ба­ми, упов­но­ва­же­ни­ми на вико­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви або місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня, є осо­би, зазна­че­ні у пун­кті 1 части­ни пер­шої стат­ті 3 Зако­ну Укра­ї­ни “Про запо­бі­га­н­ня кору­пції”.

 1. Під акти­ва­ми у зна­чно­му роз­мі­рі у цій стат­ті розу­мі­ю­ться гро­шо­ві кошти або інше май­но, а також дохо­ди від них, якщо їх роз­мір (вар­тість) пере­ви­щує одну тися­чу нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.
 2. Під пере­да­чею акти­вів у цій стат­ті розу­мі­є­ться укла­де­н­ня будь-яких пра­во­чи­нів, на під­ста­ві яких вини­кає пра­во вла­сно­сті або пра­во кори­сту­ва­н­ня на акти­ви, а також нада­н­ня іншій осо­бі гро­шо­вих коштів чи іншо­го май­на для укла­де­н­ня таких пра­во­чи­нів.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 368-2 згі­дно із Зако­ном 3207-VI від 07.04.2011; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 221-VII від 18.04.2013, 222-VII від 18.04.2013; текст стат­ті 368-2 в реда­кції Зако­нів 1698-VII від 14.10.2014, 198-VIII від 12.02.2015; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 770-VIII від 10.11.2015}

Ста­т­тя 368-3. Під­куп слу­жбо­вої осо­би юри­ди­чної осо­би при­ва­тно­го пра­ва неза­ле­жно від орга­ні­за­цій­но-пра­во­вої фор­ми

 1. Про­по­зи­ція чи обі­цян­ка слу­жбо­вій осо­бі юри­ди­чної осо­би при­ва­тно­го пра­ва неза­ле­жно від орга­ні­за­цій­но-пра­во­вої фор­ми нада­ти їй або тре­тій осо­бі непра­во­мір­ну виго­ду, а так само нада­н­ня такої виго­ди або про­ха­н­ня її нада­ти за вчи­не­н­ня зазна­че­ною слу­жбо­вою осо­бою дій чи її без­ді­яль­ність з вико­ри­ста­н­ням нада­них їй пов­но­ва­жень в інте­ре­сах того, хто про­по­нує, обі­цяє чи надає таку виго­ду, або в інте­ре­сах тре­тьої осо­би -

кара­ю­ться штра­фом від ста п’ятдесяти до чоти­рьо­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк від ста до дво­хсот годин, або обме­же­н­ням волі на строк до двох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб чи орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, -

кара­ю­ться штра­фом від трьо­хсот п’ятдесяти до семи­сот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до чоти­рьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Прийня­т­тя про­по­зи­ції, обі­цян­ки або одер­жа­н­ня слу­жбо­вою осо­бою юри­ди­чної осо­би при­ва­тно­го пра­ва неза­ле­жно від орга­ні­за­цій­но-пра­во­вої фор­ми непра­во­мір­ної виго­ди для себе чи тре­тьої осо­би за вчи­не­н­ня дій або без­ді­яль­ність з вико­ри­ста­н­ням нада­них їй пов­но­ва­жень в інте­ре­сах того, хто про­по­нує, обі­цяє чи надає таку виго­ду, або в інте­ре­сах тре­тьої осо­би -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятисот до семи­сот п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до двох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною тре­тьою цієї стат­ті, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб чи поєд­на­ні з вима­га­н­ням непра­во­мір­ної виго­ди, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до семи років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років, з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

{Части­ну п’яту стат­ті 368-3 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 198-VIII від 12.02.2015}

{При­мі­тку до стат­ті 368-3 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 198-VIII від 12.02.2015}

{Кодекс допов­не­но стат­тею 368-3 згі­дно із Зако­ном 3207-VI від 07.04.2011; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 4025-VI від 15.11.2011, 221-VII від 18.04.2013; в реда­кції Зако­ну 1261-VII від 13.05.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 770-VIII від 10.11.2015}

Ста­т­тя 368-4. Під­куп осо­би, яка надає публі­чні послу­ги

 1. Про­по­зи­ція чи обі­цян­ка ауди­то­ру, нота­рі­у­су, оці­ню­ва­чу, іншій осо­бі, яка не є дер­жав­ним слу­жбов­цем, поса­до­вою осо­бою місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня, але про­ва­дить про­фе­сій­ну діяль­ність, пов’язану з нада­н­ням публі­чних послуг, у тому числі послуг екс­пер­та, арбі­тра­жно­го керу­ю­чо­го, неза­ле­жно­го посе­ре­дни­ка, чле­на тру­до­во­го арбі­тра­жу, тре­тей­сько­го суд­ді (під час вико­на­н­ня цих фун­кцій), нада­ти йому/їй або тре­тій осо­бі непра­во­мір­ну виго­ду, а так само нада­н­ня такої виго­ди або про­ха­н­ня її нада­ти за вчи­не­н­ня осо­бою, яка надає публі­чні послу­ги, дій або її без­ді­яль­ність з вико­ри­ста­н­ням нада­них їй пов­но­ва­жень в інте­ре­сах того, хто про­по­нує, обі­цяє чи надає таку виго­ду, або в інте­ре­сах тре­тьої осо­би -

кара­ю­ться штра­фом від ста п’ятдесяти до чоти­рьо­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк від ста до дво­хсот годин, або обме­же­н­ням волі на строк до двох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб чи орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, -

кара­ю­ться штра­фом від трьо­хсот п’ятдесяти до семи­сот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до чоти­рьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Прийня­т­тя про­по­зи­ції, обі­цян­ки або одер­жа­н­ня ауди­то­ром, нота­рі­у­сом, екс­пер­том, оці­ню­ва­чем, тре­тей­ським суд­дею або іншою осо­бою, яка про­ва­дить про­фе­сій­ну діяль­ність, пов’язану з нада­н­ням публі­чних послуг, а також неза­ле­жним посе­ре­дни­ком чи арбі­тром під час роз­гля­ду коле­ктив­них тру­до­вих спо­рів непра­во­мір­ної виго­ди для себе чи тре­тьої осо­би за вчи­не­н­ня дій або без­ді­яль­ність з вико­ри­ста­н­ням нада­них їй пов­но­ва­жень в інте­ре­сах того, хто про­по­нує, обі­цяє чи надає таку виго­ду, або в інте­ре­сах тре­тьої осо­би -

кара­ю­ться штра­фом від семи­сот п’ятдесяти до одні­єї тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк від одно­го до двох років, або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк від двох до п’яти років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною тре­тьою цієї стат­ті, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб чи поєд­на­ні з вима­га­н­ням непра­во­мір­ної виго­ди, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від чоти­рьох до восьми років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років, з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

{Части­ну п’яту стат­ті 368-4 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 198-VIII від 12.02.2015}

{Кодекс допов­не­но стат­тею 368-4 згі­дно із Зако­ном 3207-VI від 07.04.2011; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 4025-VI від 15.11.2011, 221-VII від 18.04.2013; в реда­кції Зако­ну 1261-VII від 13.05.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 770-VIII від 10.11.2015}

Ста­т­тя 369. Про­по­зи­ція, обі­цян­ка або нада­н­ня непра­во­мір­ної виго­ди слу­жбо­вій осо­бі

 1. Про­по­зи­ція чи обі­цян­ка слу­жбо­вій осо­бі нада­ти їй або тре­тій осо­бі непра­во­мір­ну виго­ду, а так само нада­н­ня такої виго­ди за вчи­не­н­ня чи нев­чи­не­н­ня слу­жбо­вою осо­бою в інте­ре­сах того, хто про­по­нує, обі­цяє чи надає таку виго­ду, чи в інте­ре­сах тре­тьої осо­би будь-якої дії з вико­ри­ста­н­ням нада­ної їй вла­ди чи слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятисот до семи­сот п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк від двох до чоти­рьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Дія­н­ня, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою цієї стат­ті, вчи­не­ні повтор­но, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до шести років із штра­фом від п’ятисот до одні­єї тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян, з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

 1. Дія­н­ня, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, якщо непра­во­мір­на виго­да нада­ва­ла­ся слу­жбо­вій осо­бі, яка займає від­по­від­аль­не ста­но­ви­ще, або вчи­не­ні за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від чоти­рьох до восьми років з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

 1. Дія­н­ня, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою, дру­гою або тре­тьою цієї стат­ті, якщо непра­во­мір­на виго­да нада­ва­ла­ся слу­жбо­вій осо­бі, яка займає осо­бли­во від­по­від­аль­не ста­но­ви­ще, або вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою осіб чи її уча­сни­ком, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

{Части­ну п’яту стат­ті 369 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 198-VIII від 12.02.2015}

{Ста­т­тя 369 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно з Зако­ном 1508-VI від 11.06.2009 — змі­ни втра­ти­ли чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 2808-VI від 21.12.2010; в реда­кції Зако­ну 3207-VI від 07.04.2011; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 4652-VI від 13.04.2012; в реда­кції Зако­ну 221-VII від 18.04.2013; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 222-VII від 18.04.2013; в реда­кції Зако­ну 1261-VII від 13.05.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном770-VIII від 10.11.2015}

{Ста­т­тя 369-1 втра­ти­ла чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 2808-VI від 21.12.2010}

Ста­т­тя 369-2. Зло­вжи­ва­н­ня впли­вом

 1. Про­по­зи­ція, обі­цян­ка або нада­н­ня непра­во­мір­ної виго­ди осо­бі, яка про­по­нує чи обі­цяє (пого­джу­є­ться) за таку виго­ду або за нада­н­ня такої виго­ди тре­тій осо­бі впли­ну­ти на прийня­т­тя ріше­н­ня осо­бою, упов­но­ва­же­ною на вико­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви, -

кара­ю­ться штра­фом від дво­хсот до п’ятисот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк від двох до п’яти років, або позбав­ле­н­ням волі на строк до двох років.

 1. Прийня­т­тя про­по­зи­ції, обі­цян­ки або одер­жа­н­ня непра­во­мір­ної виго­ди для себе чи тре­тьої осо­би за вплив на прийня­т­тя ріше­н­ня осо­бою, упов­но­ва­же­ною на вико­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви, або про­по­зи­ція чи обі­цян­ка здій­сни­ти вплив за нада­н­ня такої виго­ди -

кара­ю­ться штра­фом від семи­сот п’ятдесяти до одні­єї тися­чі п’ятисот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років.

 1. Прийня­т­тя про­по­зи­ції, обі­цян­ки або одер­жа­н­ня непра­во­мір­ної виго­ди для себе чи тре­тьої осо­би за вплив на прийня­т­тя ріше­н­ня осо­бою, упов­но­ва­же­ною на вико­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви, поєд­на­не з вима­га­н­ням такої виго­ди, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до восьми років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

При­мі­тка. Осо­ба­ми, упов­но­ва­же­ни­ми на вико­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви, є осо­би, визна­че­ні впун­ктах 1–3 части­ни пер­шої стат­ті 4 Зако­ну Укра­ї­ни “Про заса­ди запо­бі­га­н­ня і про­ти­дії кору­пції”.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 369-2 згі­дно із Зако­ном 3207-VI від 07.04.2011; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 221-VII від 18.04.2013, 222-VII від 18.04.2013, 1261-VII від 13.05.2014, 770-VIII від 10.11.2015}

Ста­т­тя 369-3. Про­ти­прав­ний вплив на резуль­та­ти офі­цій­них спор­тив­них зма­гань

 1. Вплив на резуль­та­ти офі­цій­них спор­тив­них зма­гань шля­хом під­ку­пу, при­му­шу­ва­н­ня або під­бу­рю­ва­н­ня чи всту­пу у змо­ву щодо резуль­та­тів офі­цій­но­го спор­тив­но­го зма­га­н­ня з метою одер­жа­н­ня непра­во­мір­ної виго­ди для себе чи тре­тьої осо­би або одер­жа­н­ня вна­слі­док таких діянь непра­во­мір­ної виго­ди для себе чи тре­тьої осо­би -

кара­ю­ться штра­фом від дво­хсот до одні­єї тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк від одно­го до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою цієї стат­ті, вчи­не­ні щодо офі­цій­них спор­тив­них зма­гань непов­но­лі­тніх або повтор­но, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк від двох до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Пору­ше­н­ня забо­ро­ни роз­мі­ще­н­ня ста­вок на спорт, пов’язаних з мані­пу­лю­ва­н­ням офі­цій­ним спор­тив­ним зма­га­н­ням з одер­жа­н­ням в резуль­та­ті цьо­го непра­во­мір­ної виго­ди для себе або інших осіб у роз­мі­рі, що пере­ви­щує двад­цять міні­маль­них заро­бі­тних плат, -

кара­є­ться штра­фом від семи­сот до двох тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк від двох до п’яти років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

При­мі­тка. Суб’єктом пра­во­по­ру­шень у цій стат­ті є осо­би, зазна­че­ні в части­ні дру­гій стат­ті 17 Зако­ну Укра­ї­ни “Про запо­бі­га­н­ня впли­ву кору­пцій­них пра­во­по­ру­шень на резуль­та­ти офі­цій­них спор­тив­них зма­гань”.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 369-3 згі­дно із Зако­ном 743-VIII від 03.11.2015; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1019-VIII від 18.02.2016}

Ста­т­тя 370. Про­во­ка­ція під­ку­пу

 1. Про­во­ка­ція під­ку­пу, тоб­то дії слу­жбо­вої осо­би з під­бу­ре­н­ня осо­би на про­по­ну­ва­н­ня, обі­цян­ку чи нада­н­ня непра­во­мір­ної виго­ди або прийня­т­тя про­по­зи­ції, обі­цян­ки чи одер­жа­н­ня такої виго­ди, щоб потім викри­ти того, хто про­по­ну­вав, обі­цяв, надав непра­во­мір­ну виго­ду або прийняв про­по­зи­цію, обі­цян­ку чи одер­жав таку виго­ду, -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років, та зі штра­фом від дво­хсот п’ятдесяти до п’ятисот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

 1. Те саме дія­н­ня, вчи­не­не слу­жбо­вою осо­бою пра­во­охо­рон­них орга­нів, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до семи років та зі штра­фом від п’ятисот до семи­сот п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

{Ста­т­тя 370 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 1508-VI від 11.06.2009, 2808-VI від 21.12.2010; в реда­кції Зако­ну 3207-VI від 07.04.2011; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 221-VII від 18.04.2013, 198-VIII від 12.02.2015}

Роз­діл XVIII
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

Ста­т­тя 371. Заві­до­мо неза­кон­ні затри­ма­н­ня, при­від, дома­шній арешт або три­ма­н­ня під вар­тою

 1. Заві­до­мо неза­кон­не затри­ма­н­ня або неза­кон­ний при­від -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до п’яти років або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Заві­до­мо неза­кон­ні дома­шній арешт або три­ма­н­ня під вар­тою -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, якщо вони спри­чи­ни­ли тяж­кі наслід­ки або були вчи­не­ні з кори­сли­вих моти­вів чи в інших осо­би­стих інте­ре­сах, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

{Ста­т­тя 371 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 270-VI від 15.04.2008, 245-VII від 16.05.2013}

Ста­т­тя 372. При­тя­гне­н­ня заві­до­мо невин­но­го до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті

 1. При­тя­гне­н­ня заві­до­мо невин­но­го до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті слід­чим, про­ку­ро­ром чи іншою упов­но­ва­же­ною на те зако­ном осо­бою -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Те саме дія­н­ня, поєд­на­не з обви­ну­ва­че­н­ням у вчи­нен­ні тяж­ко­го або осо­бли­во тяж­ко­го зло­чи­ну, а також поєд­на­не зі шту­чним ство­ре­н­ням дока­зів обви­ну­ва­че­н­ня або іншою фаль­си­фі­ка­ці­єю, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років.

Ста­т­тя 373. При­му­шу­ва­н­ня дава­ти пока­за­н­ня

 1. При­му­шу­ва­н­ня дава­ти пока­за­н­ня при допи­ті шля­хом неза­кон­них дій з боку про­ку­ро­ра, слід­чо­го або пра­ців­ни­ка під­роз­ді­лу, який здій­снює опе­ра­тив­но-роз­шу­ко­ву діяль­ність, -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до трьох років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Ті самі дії, поєд­на­ні із засто­су­ва­н­ням насиль­ства або із зну­ща­н­ням над осо­бою, за від­су­тно­сті ознак кату­ва­н­ня, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до восьми років.

{Ста­т­тя 373 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 270-VI від 15.04.2008, 245-VII від 16.05.2013}

Ста­т­тя 374. Пору­ше­н­ня пра­ва на захист

 1. Нед­опу­ще­н­ня чи нена­да­н­ня своє­ча­сно захи­сни­ка, а також інше гру­бе пору­ше­н­ня пра­ва підо­зрю­ва­но­го, обви­ну­ва­че­но­го на захист, вчи­не­не слід­чим, про­ку­ро­ром або суд­дею, -

кара­є­ться штра­фом від трьо­хсот до п’ятисот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або аре­штом на строк до шести міся­ців, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

 1. Ті самі дії, які при­зве­ли до засу­дже­н­ня невин­ної у вчи­нен­ні кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня осо­би, або вчи­не­ні за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або такі, що спри­чи­ни­ли інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до семи років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

{Ста­т­тя 374 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 4652-VI від 13.04.2012, 245-VII від 16.05.2013}

Ста­т­тя 375. Поста­нов­ле­н­ня суд­дею (суд­дя­ми) заві­до­мо непра­во­су­дно­го виро­ку, ріше­н­ня, ухва­ли або поста­но­ви

 1. Поста­нов­ле­н­ня суд­дею (суд­дя­ми) заві­до­мо непра­во­су­дно­го виро­ку, ріше­н­ня, ухва­ли або поста­но­ви -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років.

 1. Ті самі дії, що спри­чи­ни­ли тяж­кі наслід­ки або вчи­не­ні з кори­сли­вих моти­вів, в інших осо­би­стих інте­ре­сах чи з метою пере­шко­джа­н­ня закон­ній про­фе­сій­ній діяль­но­сті жур­на­лі­ста, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до восьми років.

{Ста­т­тя 375 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 421-VIII від 14.05.2015}

Ста­т­тя 376. Втру­ча­н­ня в діяль­ність судо­вих орга­нів

 1. Втру­ча­н­ня в будь-якій фор­мі в діяль­ність суд­ді з метою пере­шко­ди­ти вико­нан­ню ним слу­жбо­вих обов’язків або доби­ти­ся вине­се­н­ня непра­во­су­дно­го ріше­н­ня -

кара­є­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або аре­штом на строк до шести міся­ців.

 1. Ті самі дії, якщо вони пере­шко­ди­ли запо­бі­ган­ню зло­чи­ну чи затри­ман­ню осо­би, яка його вчи­ни­ла, або вчи­не­ні осо­бою з вико­ри­ста­н­ням сво­го слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до п’яти років або аре­штом на строк до шести міся­ців, або позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років.

{Ста­т­тя 376 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 721-VII від 16.01.2014 — втра­тив чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 732-VII від 28.01.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном767-VII від 23.02.2014}

Ста­т­тя 376-1. Неза­кон­не втру­ча­н­ня в робо­ту авто­ма­ти­зо­ва­ної систе­ми доку­мен­то­обі­гу суду

 1. Уми­сне вне­се­н­ня неправ­ди­вих відо­мо­стей чи несвоє­ча­сне вне­се­н­ня відо­мо­стей до авто­ма­ти­зо­ва­ної систе­ми доку­мен­то­обі­гу суду, несан­кціо­но­ва­ні дії з інфор­ма­ці­єю, що місти­ться в авто­ма­ти­зо­ва­ній систе­мі доку­мен­то­обі­гу суду, чи інше втру­ча­н­ня в робо­ту авто­ма­ти­зо­ва­ної систе­ми доку­мен­то­обі­гу суду, вчи­не­не слу­жбо­вою осо­бою, яка має пра­во досту­пу до цієї систе­ми, або іншою осо­бою шля­хом несан­кціо­но­ва­но­го досту­пу до авто­ма­ти­зо­ва­ної систе­ми доку­мен­то­обі­гу суду, -

кара­ю­ться штра­фом від шести­сот до тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк від двох до п’яти років, або позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк від одно­го до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою цієї стат­ті, вчи­не­ні за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до шести років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк від двох до трьох років.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 376-1 згі­дно із Зако­ном 1475-VI від 05.06.2009}

Ста­т­тя 377. Погро­за або насиль­ство щодо суд­ді, наро­дно­го засі­да­те­ля чи при­ся­жно­го

 1. Погро­за вбив­ством, насиль­ством або зни­ще­н­ням чи пошко­дже­н­ням май­на щодо суд­ді, наро­дно­го засі­да­те­ля чи при­ся­жно­го, а також щодо їх близь­ких роди­чів у зв’язку з їх діяль­ні­стю, пов’язаною із здій­сне­н­ням пра­во­су­д­дя, -

кара­є­ться виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Уми­сне запо­ді­я­н­ня суд­ді, наро­дно­му засі­да­те­лю чи при­ся­жно­му або їх близь­ким роди­чам побо­їв, лег­ких або сере­дньої тяж­ко­сті тіле­сних ушко­джень у зв’язку з їх діяль­ні­стю, пов’язаною із здій­сне­н­ням пра­во­су­д­дя, -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на строк до шести років.

 1. Уми­сне запо­ді­я­н­ня суд­ді, наро­дно­му засі­да­те­лю чи при­ся­жно­му або їх близь­ким роди­чам тяж­ко­го тіле­сно­го ушко­дже­н­ня у зв’язку з їх діяль­ні­стю, пов’язаною із здій­сне­н­ням пра­во­су­д­дя, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до два­над­ця­ти років.

{Ста­т­тя 377 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 721-VII від 16.01.2014 — втра­тив чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 732-VII від 28.01.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном767-VII від 23.02.2014}

Ста­т­тя 378. Уми­сне зни­ще­н­ня або пошко­дже­н­ня май­на суд­ді, наро­дно­го засі­да­те­ля чи при­ся­жно­го

 1. Уми­сне зни­ще­н­ня або пошко­дже­н­ня май­на, що нале­жить суд­ді, наро­дно­му засі­да­те­лю чи при­ся­жно­му або їх близь­ким роди­чам, у зв’язку з їх діяль­ні­стю, пов’язаною із здій­сне­н­ням пра­во­су­д­дя, -

кара­ю­ться аре­штом на строк до шести міся­ців або позбав­ле­н­ням волі на строк до п’яти років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні шля­хом під­па­лу, вибу­ху або іншим загаль­но­не­без­пе­чним спосо­бом, або такі, що спри­чи­ни­ли заги­бель людей чи інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від шести до п’ятнадцяти років.

{Ста­т­тя 378 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 721-VII від 16.01.2014 — втра­тив чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 732-VII від 28.01.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном767-VII від 23.02.2014}

Ста­т­тя 379. Пося­га­н­ня на жит­тя суд­ді, наро­дно­го засі­да­те­ля чи при­ся­жно­го у зв’язку з їх діяль­ні­стю, пов’язаною із здій­сне­н­ням пра­во­су­д­дя

Вбив­ство або замах на вбив­ство суд­ді, наро­дно­го засі­да­те­ля чи при­ся­жно­го або їх близь­ких роди­чів у зв’язку з їх діяль­ні­стю, пов’язаною із здій­сне­н­ням пра­во­су­д­дя, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років або дові­чним позбав­ле­н­ням волі.

{Ста­т­тя 379 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 721-VII від 16.01.2014 — втра­тив чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 732-VII від 28.01.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном767-VII від 23.02.2014}

Ста­т­тя 380. Нев­жи­т­тя захо­дів без­пе­ки щодо осіб, взя­тих під захист

Неприйня­т­тя ріше­н­ня, несвоє­ча­сне прийня­т­тя або прийня­т­тя недо­ста­тньо обґрун­то­ва­них рішень, а також нев­жи­т­тя, несвоє­ча­сне вжи­т­тя доста­тніх захо­дів для без­пе­ки пра­ців­ни­ків суду, пра­во­охо­рон­них орга­нів або осіб, які беруть участь у кри­мі­наль­но­му судо­чин­стві, чле­нів їхніх сімей та їхніх близь­ких роди­чів слу­жбо­вою осо­бою орга­ну, на який покла­де­но фун­кції забез­пе­че­н­ня без­пе­ки зазна­че­них осіб, якщо ці дії спри­чи­ни­ли тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк до п’яти років.

{Ста­т­тя 380 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 721-VII від 16.01.2014 — втра­тив чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 732-VII від 28.01.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном767-VII від 23.02.2014}

Ста­т­тя 381. Роз­го­ло­ше­н­ня відо­мо­стей про захо­ди без­пе­ки щодо осо­би, взя­тої під захист

 1. Роз­го­ло­ше­н­ня відо­мо­стей про захо­ди без­пе­ки щодо осо­би, взя­тої під захист, слу­жбо­вою осо­бою, якою прийня­то ріше­н­ня про ці захо­ди, осо­бою, яка їх здій­снює, або слу­жбо­вою осо­бою, якій ці ріше­н­ня ста­ли відо­мі у зв’язку з її слу­жбо­вим ста­но­ви­щем, а так само осо­бою, взя­тою під захист, якщо ці дії спри­чи­ни­ли шко­ду здоров’ю осо­би, взя­тої під захист, -

кара­є­ться штра­фом від ста до трьо­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Ті самі дії, якщо вони спри­чи­ни­ли смерть осо­би, взя­тої під захист, або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться аре­штом на строк до шести міся­ців або обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

{Ста­т­тю 381-1 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 1697-VII від 14.10.2014}

Ста­т­тя 382. Неви­ко­на­н­ня судо­во­го ріше­н­ня

 1. Уми­сне неви­ко­на­н­ня виро­ку, ріше­н­ня, ухва­ли, поста­но­ви суду, що набра­ли закон­ної сили, або пере­шко­джа­н­ня їх вико­нан­ню -

кара­є­ться штра­фом від п’ятисот до одні­єї тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні слу­жбо­вою осо­бою, -

кара­ю­ться штра­фом від семи­сот п’ятдесяти до одні­єї тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або позбав­ле­н­ням волі на строк до п’яти років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні слу­жбо­вою осо­бою, яка займає від­по­від­аль­не чи осо­бли­во від­по­від­аль­не ста­но­ви­ще, або осо­бою, рані­ше суди­мою за зло­чин, перед­ба­че­ний цією стат­тею, або якщо вони запо­ді­я­ли істо­тну шко­ду охо­ро­ню­ва­ним зако­ном пра­вам і сво­бо­дам гро­ма­дян, дер­жав­ним чи гро­мад­ським інте­ре­сам або інте­ре­сам юри­ди­чних осіб, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до восьми років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Уми­сне неви­ко­на­н­ня слу­жбо­вою осо­бою ріше­н­ня Євро­пей­сько­го суду з прав люди­ни -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до восьми років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

{Ста­т­тя 382 в реда­кції Зако­ну 2453-VI від 07.07.2010; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 721-VII від 16.01.2014 — втра­тив чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 732-VII від 28.01.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 767-VII від 23.02.2014}

Ста­т­тя 383. Заві­до­мо неправ­ди­ве пові­дом­ле­н­ня про вчи­не­н­ня зло­чи­ну

 1. Заві­до­мо неправ­ди­ве пові­дом­ле­н­ня суду, про­ку­ро­ру, слід­чо­му або орга­ну досу­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня про вчи­не­н­ня зло­чи­ну -

кара­є­ться виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на строк до двох років.

 1. Ті самі дії, поєд­на­ні з обви­ну­ва­че­н­ням осо­би в тяж­ко­му чи осо­бли­во тяж­ко­му зло­чи­ні або із шту­чним ство­ре­н­ням дока­зів обви­ну­ва­че­н­ня, а також вчи­не­ні з кори­сли­вих моти­вів, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк від двох до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

{Ста­т­тя 383 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 4652-VI від 13.04.2012}

Ста­т­тя 384. Заві­до­мо неправ­ди­ве пока­за­н­ня

 1. Заві­до­мо неправ­ди­ве пока­за­н­ня свід­ка чи потер­пі­ло­го або заві­до­мо неправ­ди­вий висно­вок екс­пер­та під час про­ва­дже­н­ня досу­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, здій­сне­н­ня вико­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня або про­ве­де­н­ня роз­слі­ду­ва­н­ня тим­ча­со­вою слід­чою чи спе­ці­аль­ною тим­ча­со­вою слід­чою комі­сі­єю Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни або в суді, заві­до­мо неправ­ди­вий звіт оці­ню­ва­ча про оцін­ку май­на під час здій­сне­н­ня вико­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня, а також заві­до­мо непра­виль­ний пере­клад, зро­бле­ний пере­кла­да­чем у таких самих випад­ках, -

кара­ю­ться виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до двох років.

 1. Ті самі дії, поєд­на­ні з обви­ну­ва­че­н­ням у тяж­ко­му чи осо­бли­во тяж­ко­му зло­чи­ні, або зі шту­чним ство­ре­н­ням дока­зів обви­ну­ва­че­н­ня чи захи­сту, а також вчи­не­ні з кори­сли­вих моти­вів, -

кара­ю­ться виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років або обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років, або позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років.

{Ста­т­тя 384 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 2456-IV від 03.03.2005, 890-VI від 15.01.2009 — Закон визна­но некон­сти­ту­цій­ним згі­дно з Ріше­н­ням Кон­сти­ту­цій­но­го Суду № 20-рп/2009 від 10.09.2009; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 2677-VI від 04.11.2010, 245-VII від 16.05.2013}

Ста­т­тя 385. Від­мо­ва свід­ка від дава­н­ня пока­зань або від­мо­ва екс­пер­та чи пере­кла­да­ча від вико­на­н­ня покла­де­них на них обов’язків

 1. Від­мо­ва свід­ка від дава­н­ня пока­зань або від­мо­ва екс­пер­та чи пере­кла­да­ча без пова­жних при­чин від вико­на­н­ня покла­де­них на них обов’язків у суді або під час про­ва­дже­н­ня досу­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, здій­сне­н­ня вико­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня, роз­слі­ду­ва­н­ня тим­ча­со­вою слід­чою комі­сі­єю Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятдесяти до трьо­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців.

 1. Не під­ля­гає кри­мі­наль­ній від­по­від­аль­но­сті осо­ба за від­мо­ву дава­ти пока­за­н­ня під час про­ва­дже­н­ня досу­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня або в суді щодо себе, а також чле­нів її сім’ї чи близь­ких роди­чів, коло яких визна­ча­є­ться зако­ном.

{Ста­т­тя 385 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 2456-IV від 03.03.2005, 890-VI від 15.01.2009 — Закон визна­но некон­сти­ту­цій­ним згі­дно з Ріше­н­ням Кон­сти­ту­цій­но­го Суду № 20-рп/2009 від 10.09.2009; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 4652-VI від 13.04.2012}

Ста­т­тя 386. Пере­шко­джа­н­ня з’явленню свід­ка, потер­пі­ло­го, екс­пер­та, при­му­шу­ва­н­ня їх до від­мо­ви від дава­н­ня пока­зань чи виснов­ку

Пере­шко­джа­н­ня з’явленню свід­ка, потер­пі­ло­го, екс­пер­та до суду, орга­нів досу­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, тим­ча­со­вих слід­чих та спе­ці­аль­ної тим­ча­со­вої слід­чої комі­сії Вер­хов­ної Ради Укра­ї­ни, при­му­шу­ва­н­ня їх до від­мо­ви від дава­н­ня пока­зань чи виснов­ку, а також до дава­н­ня заві­до­мо неправ­ди­вих пока­зань чи виснов­ку шля­хом погро­зи вбив­ством, насиль­ством, зни­ще­н­ням май­на цих осіб чи їх близь­ких роди­чів або роз­го­ло­ше­н­ня відо­мо­стей, що їх гань­блять, або під­куп свід­ка, потер­пі­ло­го чи екс­пер­та з тією самою метою, а також погро­за вчи­ни­ти зазна­че­ні дії з пом­сти за рані­ше дані пока­за­н­ня чи висно­вок -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятдесяти до трьо­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або аре­штом на строк до шести міся­ців.

{Ста­т­тя 386 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 890-VI від 15.01.2009 — Закон визна­но некон­сти­ту­цій­ним згі­дно з Ріше­н­ням Кон­сти­ту­цій­но­го Суду № 20-рп/2009 від 10.09.2009; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 4652-VI від 13.04.2012, 245-VII від 16.05.2013}

Ста­т­тя 387. Роз­го­ло­ше­н­ня даних опе­ра­тив­но-роз­шу­ко­вої діяль­но­сті, досу­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня

 1. Роз­го­ло­ше­н­ня без дозво­лу про­ку­ро­ра, слід­чо­го або осо­би, яка про­ва­ди­ла опе­ра­тив­но-роз­шу­ко­ву діяль­ність, даних опе­ра­тив­но-роз­шу­ко­вої діяль­но­сті або досу­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня осо­бою, попе­ре­дже­ною в уста­нов­ле­но­му зако­ном поряд­ку про обов’язок не роз­го­ло­шу­ва­ти такі дані, -

кара­є­ться штра­фом від п’ятдесяти до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років.

 1. Роз­го­ло­ше­н­ня даних опе­ра­тив­но-роз­шу­ко­вої діяль­но­сті, досу­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, вчи­не­не суд­дею, про­ку­ро­ром, слід­чим, пра­ців­ни­ком опе­ра­тив­но-роз­шу­ко­во­го орга­ну неза­ле­жно від того, чи при­йма­ла ця осо­ба без­по­се­ре­дню участь в опе­ра­тив­но-роз­шу­ко­вій діяль­но­сті, досу­до­во­му роз­слі­ду­ван­ні, якщо роз­го­ло­ше­ні дані гань­блять люди­ну, при­ни­жу­ють її честь і гідність, -

кара­є­ться штра­фом від ста до трьо­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або аре­штом на строк до шести міся­ців, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

{Ста­т­тя 387 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 4652-VI від 13.04.2012}

Ста­т­тя 388. Неза­кон­ні дії щодо май­на, на яке накла­де­но арешт, застав­ле­но­го май­на або май­на, яке опи­са­но чи під­ля­гає кон­фі­ска­ції

 1. Роз­тра­та, від­чу­же­н­ня, при­хо­ву­ва­н­ня, під­мі­на, пошко­дже­н­ня, зни­ще­н­ня май­на або інші неза­кон­ні дії з май­ном, на яке накла­де­но арешт, із застав­ле­ним май­ном або май­ном, яке опи­са­но, чи пору­ше­н­ня обме­же­н­ня (обтя­же­н­ня) пра­ва кори­сту­ва­ти­ся таким май­ном, здій­сне­не осо­бою, якій це май­но вві­ре­но, а також здій­сне­н­ня пред­став­ни­ком бан­ку або іншої фінан­со­вої уста­но­ви бан­ків­ських опе­ра­цій з кошта­ми, на які накла­де­но арешт, -

кара­ю­ться штра­фом від дво­хсот до п’ятисот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою цієї стат­ті, вчи­не­ні щодо май­на, яке під­ля­гає кон­фі­ска­ції за ріше­н­ням суду, що набра­ло закон­ної сили, -

кара­ю­ться штра­фом від трьо­хсот до шести­сот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

{Ста­т­тя 388 в реда­кції Зако­ну 2456-IV від 03.03.2005; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 3795-VI від 22.09.2011}

Ста­т­тя 389. Ухи­ле­н­ня від пока­ра­н­ня, не пов’язаного з позбав­ле­н­ням волі

 1. Ухи­ле­н­ня від спла­ти штра­фу або позбав­ле­н­ня пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю осо­бою, засу­дже­ною до цих видів пока­рань, -

кара­є­ться виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років або обме­же­н­ням волі на той самий строк.

 1. Ухи­ле­н­ня від від­бу­ва­н­ня гро­мад­ських чи виправ­них робіт осо­бою, засу­дже­ною до цьо­го пока­ра­н­ня, -

кара­є­ться аре­штом на строк до шести міся­ців або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

Ста­т­тя 389-1. Уми­сне неви­ко­на­н­ня уго­ди про при­ми­ре­н­ня або про визна­н­ня вину­ва­то­сті

 1. Уми­сне неви­ко­на­н­ня засу­дже­ним уго­ди про при­ми­ре­н­ня або про визна­н­ня вину­ва­то­сті -

кара­є­ться аре­штом на строк до шести міся­ців або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 389-1 згі­дно із Зако­ном 4652-VI від 13.04.2012}

Ста­т­тя 390. Ухи­ле­н­ня від від­бу­ва­н­ня пока­ра­н­ня у виді обме­же­н­ня волі та у виді позбав­ле­н­ня волі

 1. Само­віль­не зали­ше­н­ня місця обме­же­н­ня волі або злі­сне ухи­ле­н­ня від робіт, або систе­ма­ти­чне пору­ше­н­ня гро­мад­сько­го поряд­ку чи вста­нов­ле­них пра­вил про­жи­ва­н­ня, вчи­не­ні осо­бою, засу­дже­ною до обме­же­н­ня волі, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Непо­вер­не­н­ня до місця від­бу­ва­н­ня пока­ра­н­ня осо­би, засу­дже­ної до обме­же­н­ня волі, якій було дозво­ле­но коро­тко­ча­сний виїзд, після закін­че­н­ня стро­ку виїзду -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до двох років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Непо­вер­не­н­ня до місця від­бу­ва­н­ня пока­ра­н­ня осо­би, засу­дже­ної до позбав­ле­н­ня волі, якій було дозво­ле­но коро­тко­ча­сний виїзд, після закін­че­н­ня стро­ку виїзду -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років.

Ста­т­тя 391. Злі­сна непо­ко­ра вимо­гам адмі­ні­стра­ції уста­но­ви вико­на­н­ня пока­рань

Злі­сна непо­ко­ра закон­ним вимо­гам адмі­ні­стра­ції уста­но­ви вико­на­н­ня пока­рань або інша про­ти­дія адмі­ні­стра­ції у закон­но­му здій­снен­ні її фун­кцій осо­бою, яка від­бу­ває пока­ра­н­ня у виді обме­же­н­ня волі або у виді позбав­ле­н­ня волі, якщо ця осо­ба за пору­ше­н­ня вимог режи­му від­бу­ва­н­ня пока­ра­н­ня була під­да­на про­тя­гом року стя­гнен­ню у виді пере­ве­де­н­ня до при­мі­ще­н­ня камер­но­го типу (оди­но­чної каме­ри) або пере­во­ди­лась на більш суво­рий режим від­бу­ва­н­ня пока­ра­н­ня, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років.

{Ста­т­тя 391 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1254-VI від 14.04.2009}

Ста­т­тя 392. Дії, що дезор­га­ні­зу­ють робо­ту уста­нов вико­на­н­ня пока­рань

Теро­ри­зу­ва­н­ня у уста­но­вах вико­на­н­ня пока­рань засу­дже­них або напад на адмі­ні­стра­цію, а також орга­ні­за­ція з цією метою орга­ні­зо­ва­ної гру­пи або актив­на участь у такій гру­пі, вчи­не­ні осо­ба­ми, які від­бу­ва­ють пока­ра­н­ня у виді позбав­ле­н­ня волі чи у виді обме­же­н­ня волі, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років.

{Ста­т­тя 392 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1254-VI від 14.04.2009}

Ста­т­тя 393. Вте­ча з місця позбав­ле­н­ня волі або з-під вар­ти

 1. Вте­ча з місця позбав­ле­н­ня волі або з-під вар­ти, вчи­не­на осо­бою, яка від­бу­ває пока­ра­н­ня у виді позбав­ле­н­ня волі або аре­шту чи пере­бу­ває в попе­ре­дньо­му ув’язненні, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років.

 1. Ті самі дії, якщо вони вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або спосо­бом, небез­пе­чним для жит­тя чи здоров’я інших осіб, або поєд­на­ні із заво­ло­ді­н­ням збро­єю чи з її вико­ри­ста­н­ням, або із засто­су­ва­н­ням насиль­ства чи погро­зою його засто­су­ва­н­ня, або шля­хом під­ко­пу, а також з пошко­дже­н­ням інже­нер­но-техні­чних засо­бів охо­ро­ни, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до восьми років.

Ста­т­тя 394. Вте­ча із спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го ліку­валь­но­го закла­ду

Вте­ча із спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го ліку­валь­но­го закла­ду, а також по доро­зі до ньо­го -

кара­є­ться аре­штом на строк до шести міся­ців або позбав­ле­н­ням волі на строк до двох років.

Ста­т­тя 395. Пору­ше­н­ня пра­вил адмі­ні­стра­тив­но­го нагля­ду

Само­віль­не зали­ше­н­ня осо­бою місця про­жи­ва­н­ня з метою ухи­ле­н­ня від адмі­ні­стра­тив­но­го нагля­ду, а також непри­бу­т­тя без пова­жних при­чин у визна­че­ний строк до обра­но­го місця про­жи­ва­н­ня осо­би, щодо якої вста­нов­ле­но адмі­ні­стра­тив­ний нагляд у разі звіль­не­н­ня з місць позбав­ле­н­ня волі, -

кара­ю­ться аре­штом на строк до шести міся­ців.

Ста­т­тя 396. При­хо­ву­ва­н­ня зло­чи­ну

 1. Зазда­ле­гідь не обі­ця­не при­хо­ву­ва­н­ня тяж­ко­го чи осо­бли­во тяж­ко­го зло­чи­ну -

кара­є­ться аре­штом на строк до трьох міся­ців або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Не під­ля­га­ють кри­мі­наль­ній від­по­від­аль­но­сті за зазда­ле­гідь не обі­ця­не при­хо­ву­ва­н­ня зло­чи­ну чле­ни сім’ї чи близь­кі роди­чі осо­би, яка вчи­ни­ла зло­чин, коло яких визна­ча­є­ться зако­ном.

Ста­т­тя 397. Втру­ча­н­ня в діяль­ність захи­сни­ка чи пред­став­ни­ка осо­би

 1. Вчи­не­н­ня в будь-якій фор­мі пере­шкод до здій­сне­н­ня пра­во­мір­ної діяль­но­сті захи­сни­ка чи пред­став­ни­ка осо­би по надан­ню пра­во­вої допо­мо­ги або пору­ше­н­ня вста­нов­ле­них зако­ном гаран­тій їх діяль­но­сті та про­фе­сій­ної таєм­ни­ці -

кара­є­ться штра­фом від ста до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні слу­жбо­вою осо­бою з вико­ри­ста­н­ням сво­го слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща, -

кара­ю­ться штра­фом від трьо­хсот до п’ятисот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

Ста­т­тя 398. Погро­за або насиль­ство щодо захи­сни­ка чи пред­став­ни­ка осо­би

 1. Погро­за вбив­ством, насиль­ством або зни­ще­н­ням чи пошко­дже­н­ням май­на щодо захи­сни­ка чи пред­став­ни­ка осо­би, а також щодо їх близь­ких роди­чів у зв’язку з діяль­ні­стю, пов’язаною з нада­н­ням пра­во­вої допо­мо­ги, -

кара­є­ться аре­штом на строк до шести міся­ців або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Уми­сне запо­ді­я­н­ня захи­сни­ку чи пред­став­ни­ку осо­би або їх близь­ким роди­чам лег­ких або сере­дньої тяж­ко­сті тіле­сних ушко­джень у зв’язку з діяль­ні­стю, пов’язаною з нада­н­ням пра­во­вої допо­мо­ги, -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Уми­сне запо­ді­я­н­ня тим самим осо­бам у зв’язку з діяль­ні­стю, пов’язаною з нада­н­ням пра­во­вої допо­мо­ги, тяж­ко­го тіле­сно­го ушко­дже­н­ня -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від семи до два­над­ця­ти років.

Ста­т­тя 399. Уми­сне зни­ще­н­ня або пошко­дже­н­ня май­на захи­сни­ка чи пред­став­ни­ка осо­би

 1. Уми­сне зни­ще­н­ня або пошко­дже­н­ня май­на, що нале­жить захи­сни­ку чи пред­став­ни­ку осо­би або їх близь­ким роди­чам, у зв’язку з діяль­ні­стю, пов’язаною з нада­н­ням пра­во­вої допо­мо­ги, -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятдесяти до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні шля­хом під­па­лу, вибу­ху або іншим загаль­но­не­без­пе­чним спосо­бом, або якщо вони запо­ді­я­ли шко­ду в осо­бли­во вели­ких роз­мі­рах, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до восьми років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, що спри­чи­ни­ли заги­бель людей, зав­да­н­ня їм тяж­ких тіле­сних ушко­джень чи наста­н­ня інших тяж­ких наслід­ків, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

Ста­т­тя 400. Пося­га­н­ня на жит­тя захи­сни­ка чи пред­став­ни­ка осо­би у зв’язку з діяль­ні­стю, пов’язаною з нада­н­ням пра­во­вої допо­мо­ги

Вбив­ство або замах на вбив­ство захи­сни­ка чи пред­став­ни­ка осо­би або їх близь­ких роди­чів у зв’язку з діяль­ні­стю, пов’язаною з нада­н­ням пра­во­вої допо­мо­ги, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років або дові­чним позбав­ле­н­ням волі.

Звер­ну­тись до адво­ка­тазахист у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні
0

Автор публікації

Офлайн 2 тижні

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 69Реє­стра­ція: 08-08-2016
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю