25.08.2016

Кримінальний кодекс України

Звер­ну­тись до адво­ка­тазахист у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні

Роз­діл X
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА

Ста­т­тя 271. Пору­ше­н­ня вимог зако­но­дав­ства про охо­ро­ну пра­ці

 1. Пору­ше­н­ня вимог зако­но­дав­чих та інших нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів про охо­ро­ну пра­ці слу­жбо­вою осо­бою під­при­єм­ства, уста­но­ви, орга­ні­за­ції або гро­ма­дя­ни­ном — суб’єктом під­при­єм­ни­цької діяль­но­сті, якщо це пору­ше­н­ня запо­ді­я­ло шко­ду здоров’ю потер­пі­ло­го, -

кара­є­ться штра­фом від ста до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на той самий строк.

 1. Те саме дія­н­ня, якщо воно спри­чи­ни­ло заги­бель людей або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­є­ться виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років або обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років, або позбав­ле­н­ням волі на строк до семи років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до двох років або без тако­го.

{Ста­т­тя 271 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 4837-VI від 24.05.2012}

Ста­т­тя 272. Пору­ше­н­ня пра­вил без­пе­ки під час вико­на­н­ня робіт з під­ви­ще­ною небез­пе­кою

 1. Пору­ше­н­ня пра­вил без­пе­ки під час вико­на­н­ня робіт з під­ви­ще­ною небез­пе­кою на виро­бни­цтві або будь-яко­му під­при­єм­стві осо­бою, яка зобов’язана їх дотри­му­ва­ти, якщо це пору­ше­н­ня ство­ри­ло загро­зу заги­бе­лі людей чи наста­н­ня інших тяж­ких наслід­ків або запо­ді­я­ло шко­ду здоров’ю потер­пі­ло­го, -

кара­є­ться штра­фом від ста до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

 1. Те саме дія­н­ня, якщо воно спри­чи­ни­ло заги­бель людей або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на строк до восьми років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

{Ста­т­тя 272 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 4837-VI від 24.05.2012}

Ста­т­тя 273. Пору­ше­н­ня пра­вил без­пе­ки на вибу­хо­не­без­пе­чних під­при­єм­ствах або у вибу­хо­не­без­пе­чних цехах

 1. Пору­ше­н­ня пра­вил без­пе­ки на вибу­хо­не­без­пе­чних під­при­єм­ствах або у вибу­хо­не­без­пе­чних цехах осо­бою, яка зобов’язана їх дотри­му­ва­ти, якщо воно ство­ри­ло загро­зу заги­бе­лі людей чи наста­н­ня інших тяж­ких наслід­ків або запо­ді­я­ло шко­ду здоров’ю потер­пі­ло­го, -

кара­є­ться виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років або без тако­го.

 1. Те саме дія­н­ня, якщо воно спри­чи­ни­ло заги­бель людей або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до деся­ти років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

Ста­т­тя 274. Пору­ше­н­ня пра­вил ядер­ної або раді­а­цій­ної без­пе­ки

 1. Пору­ше­н­ня на виро­бни­цтві пра­вил ядер­ної або раді­а­цій­ної без­пе­ки осо­бою, яка зобов’язана їх дотри­му­ва­ти, якщо воно ство­ри­ло загро­зу заги­бе­лі людей чи наста­н­ня інших тяж­ких наслід­ків або запо­ді­я­ло шко­ду здоров’ю потер­пі­ло­го, -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до чоти­рьох років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

 1. Те саме дія­н­ня, якщо воно спри­чи­ни­ло заги­бель людей або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до два­над­ця­ти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

Ста­т­тя 275. Пору­ше­н­ня пра­вил, що сто­су­ю­ться без­пе­чно­го вико­ри­ста­н­ня про­ми­сло­вої про­ду­кції або без­пе­чної екс­плу­а­та­ції буді­вель і спо­руд

 1. Пору­ше­н­ня під час роз­ро­бле­н­ня, кон­стру­ю­ва­н­ня, виго­тов­ле­н­ня чи збе­рі­га­н­ня про­ми­сло­вої про­ду­кції пра­вил, що сто­су­ю­ться без­пе­чно­го її вико­ри­ста­н­ня, а також пору­ше­н­ня під час про­е­кту­ва­н­ня чи будів­ни­цтва пра­вил, що сто­су­ю­ться без­пе­чної екс­плу­а­та­ції буді­вель і спо­руд, осо­бою, яка зобов’язана дотри­му­ва­ти таких пра­вил, якщо це ство­ри­ло загро­зу заги­бе­лі людей чи наста­н­ня інших тяж­ких наслід­ків або запо­ді­я­ло шко­ду здоров’ю потер­пі­ло­го, -

кара­ю­ться штра­фом від ста до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до двох років або без тако­го.

 1. Те саме дія­н­ня, якщо воно спри­чи­ни­ло заги­бель людей або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­є­ться виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років або обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років, або позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

{Ста­т­тя 275 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 4837-VI від 24.05.2012}

Роз­діл XI
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ

Ста­т­тя 276. Пору­ше­н­ня пра­вил без­пе­ки руху або екс­плу­а­та­ції залі­зни­чно­го, водно­го чи пові­тря­но­го транс­пор­ту

 1. Пору­ше­н­ня пра­ців­ни­ком залі­зни­чно­го, водно­го або пові­тря­но­го транс­пор­ту пра­вил без­пе­ки руху або екс­плу­а­та­ції транс­пор­ту, а також недо­бро­які­сний ремонт транс­порт­них засо­бів, колій, засо­бів сигна­лі­за­ції та зв’язку, якщо це ство­ри­ло небез­пе­ку для жит­тя людей або наста­н­ня інших тяж­ких наслід­ків, -

кара­ю­ться виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Ті самі дія­н­ня, якщо вони спри­чи­ни­ли потер­пі­ло­му сере­дньої тяж­ко­сті чи тяж­кі тіле­сні ушко­дже­н­ня або запо­ді­я­ли вели­ку мате­рі­аль­ну шко­ду, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до семи років.

 1. Дія­н­ня, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, якщо вони спри­чи­ни­ли заги­бель людей, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років.

{Ста­т­тя 276 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 270-VI від 15.04.2008}

Ста­т­тя 276-1. Здій­сне­н­ня про­фе­сій­ної діяль­но­сті чле­ном екі­па­жу або обслу­го­ву­ва­н­ня пові­тря­но­го руху дис­пе­тче­ром управ­лі­н­ня пові­тря­ним рухом (дис­пе­тче­ром слу­жби руху) у ста­ні алко­голь­но­го сп’яніння або під впли­вом нар­ко­ти­чних чи пси­хо­тро­пних речо­вин

Здій­сне­н­ня про­фе­сій­ної діяль­но­сті чле­ном екі­па­жу або обслу­го­ву­ва­н­ня пові­тря­но­го руху дис­пе­тче­ром управ­лі­н­ня пові­тря­ним рухом (дис­пе­тче­ром слу­жби руху) у ста­ні алко­голь­но­го сп’яніння або під впли­вом нар­ко­ти­чних чи пси­хо­тро­пних речо­вин -

кара­є­ться виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років або позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 276-1 згі­дно з Коде­ксом 3393-VI від 19.05.2011}

Ста­т­тя 277. Пошко­дже­н­ня шля­хів спо­лу­че­н­ня і транс­порт­них засо­бів

 1. Уми­сне руй­ну­ва­н­ня або пошко­дже­н­ня шля­хів спо­лу­че­н­ня, спо­руд на них, рухо­мо­го скла­ду або суден, засо­бів зв’язку чи сигна­лі­за­ції, а також інші дії, спря­мо­ва­ні на при­ве­де­н­ня зазна­че­них пре­дме­тів у непри­да­тний для екс­плу­а­та­ції стан, якщо це спри­чи­ни­ло чи могло спри­чи­ни­ти ава­рію поїзда, судна або пору­ши­ло нор­маль­ну робо­ту транс­пор­ту, або ство­ри­ло небез­пе­ку для жит­тя людей чи наста­н­ня інших тяж­ких наслід­ків, -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятдесяти до дво­хсот п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на той самий строк, або позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Ті самі дія­н­ня, якщо вони спри­чи­ни­ли потер­пі­ло­му сере­дньої тяж­ко­сті чи тяж­кі тіле­сні ушко­дже­н­ня або завда­ли вели­кої мате­рі­аль­ної шко­ди, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до восьми років.

 1. Дія­н­ня, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, якщо вони спри­чи­ни­ли заги­бель людей, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

{Ста­т­тя 277 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 270-VI від 15.04.2008, 2742-VI від 02.12.2010}

Ста­т­тя 278. Угон або захо­пле­н­ня залі­зни­чно­го рухо­мо­го скла­ду, пові­тря­но­го, мор­сько­го чи річко­во­го судна

 1. Угон або захо­пле­н­ня залі­зни­чно­го рухо­мо­го скла­ду, пові­тря­но­го, мор­сько­го чи річко­во­го судна -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до шести років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб або поєд­на­ні з насиль­ством, яке не є небез­пе­чним для жит­тя чи здоров’я потер­пі­ло­го, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до восьми років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою або поєд­на­ні з насиль­ством, небез­пе­чним для жит­тя чи здоров’я потер­пі­ло­го, або такі, що спри­чи­ни­ли заги­бель людей чи інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

Ста­т­тя 279. Бло­ку­ва­н­ня транс­порт­них кому­ні­ка­цій, а також захо­пле­н­ня транс­порт­но­го під­при­єм­ства

 1. Бло­ку­ва­н­ня транс­порт­них кому­ні­ка­цій шля­хом вла­шту­ва­н­ня пере­шкод, від­клю­че­н­ня енер­го­по­ста­ча­н­ня чи іншим спосо­бом, яке пору­ши­ло нор­маль­ну робо­ту транс­пор­ту або ство­рю­ва­ло небез­пе­ку для жит­тя людей, або наста­н­ня інших тяж­ких наслід­ків, -

кара­є­ться штра­фом від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Захо­пле­н­ня вок­за­лу, аеро­дро­му, пор­ту, стан­ції або іншо­го транс­порт­но­го під­при­єм­ства, уста­но­ви або орга­ні­за­ції -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до восьми років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, якщо вони спри­чи­ни­ли заги­бель людей або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

{Ста­т­тя 279 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 2742-VI від 02.12.2010, 721-VII від 16.01.2014 — втра­тив чин­ність на під­ста­ві Зако­ну 732-VII від 28.01.2014; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 767-VII від 23.02.2014, 1183-VII від 08.04.2014}

Ста­т­тя 280. При­му­шу­ва­н­ня пра­ців­ни­ка транс­пор­ту до неви­ко­на­н­ня сво­їх слу­жбо­вих обов’язків

 1. При­му­шу­ва­н­ня пра­ців­ни­ка залі­зни­чно­го, пові­тря­но­го, водно­го, авто­мо­біль­но­го, місько­го еле­ктри­чно­го чи магі­страль­но­го тру­бо­про­від­но­го транс­пор­ту до неви­ко­на­н­ня сво­їх слу­жбо­вих обов’язків шля­хом погро­зи вбив­ством, запо­ді­я­н­ням тяж­ких тіле­сних ушко­джень або зни­ще­н­ням май­на цьо­го пра­ців­ни­ка чи близь­ких йому осіб, -

кара­є­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою або поєд­на­ні з насиль­ством, небез­пе­чним для жит­тя чи здоров’я потер­пі­ло­го, або такі, що спри­чи­ни­ли заги­бель людей чи інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до два­над­ця­ти років.

Ста­т­тя 281. Пору­ше­н­ня пра­вил пові­тря­них польо­тів

 1. Пору­ше­н­ня пра­вил без­пе­ки польо­тів пові­тря­них суден осо­ба­ми, які не є пра­ців­ни­ка­ми пові­тря­но­го транс­пор­ту, якщо це ство­ри­ло небез­пе­ку для жит­тя людей або наста­н­ня інших тяж­ких наслід­ків, -

кара­є­ться штра­фом до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Ті самі дія­н­ня, якщо вони спри­чи­ни­ли потер­пі­ло­му сере­дньої тяж­ко­сті тіле­сні ушко­дже­н­ня або завда­ли вели­кої мате­рі­аль­ної шко­ди, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років.

 1. Дія­н­ня, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, якщо вони спри­чи­ни­ли заги­бель людей, або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до два­над­ця­ти років.

{Ста­т­тя 281 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 270-VI від 15.04.2008}

Ста­т­тя 282. Пору­ше­н­ня пра­вил вико­ри­ста­н­ня пові­тря­но­го про­сто­ру

 1. Пору­ше­н­ня пра­вил пуску ракет, про­ве­де­н­ня всіх видів стріль­би, вибу­хо­вих робіт або вчи­не­н­ня інших дій у пові­тря­но­му про­сто­рі, якщо це ство­ри­ло загро­зу без­пе­ці пові­тря­них польо­тів, -

кара­ю­ться штра­фом до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років.

 1. Ті самі дія­н­ня, якщо вони спри­чи­ни­ли потер­пі­ло­му сере­дньої тяж­ко­сті чи тяж­кі тіле­сні ушко­дже­н­ня або завда­ли вели­кої мате­рі­аль­ної шко­ди, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років.

 1. Дія­н­ня, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, якщо вони спри­чи­ни­ли заги­бель людей, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до два­над­ця­ти років.

Ста­т­тя 283. Само­віль­не без нагаль­ної потре­би зупи­не­н­ня поїзда

 1. Само­віль­не без нагаль­ної потре­би зупи­не­н­ня поїзда стоп-кра­ном чи шля­хом роз’єднання пові­тря­ної галь­мо­вої магі­стра­лі або іншим спосо­бом, якщо це ство­ри­ло загро­зу заги­бе­лі людей чи наста­н­ня інших тяж­ких наслід­ків або запо­ді­я­ло шко­ду здоров’ю потер­пі­ло­го, -

кара­є­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Ті самі дії, якщо вони спри­чи­ни­ли заги­бель людей або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років.

Ста­т­тя 284. Нена­да­н­ня допо­мо­ги судну та осо­бам, що зазна­ли лиха

Нена­да­н­ня допо­мо­ги капі­та­ном судна в разі зіткне­н­ня з іншим судном екі­па­жу та паса­жи­рам остан­ньо­го, а також зустрі­ну­тим у морі або на іншо­му водно­му шля­ху осо­бам, які зазна­ли лиха, якщо він мав можли­вість нада­ти таку допо­мо­гу без сер­йо­зної небез­пе­ки для сво­го судна, його екі­па­жу і паса­жи­рів, -

кара­є­ться штра­фом до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до двох років.

Ста­т­тя 285. Непо­ві­дом­ле­н­ня капі­та­ном назви сво­го судна при зіткнен­ні суден

Непо­ві­дом­ле­н­ня капі­та­ном судна іншо­му судну, що зіткну­ло­ся з ним на морі, назви і пор­ту при­пи­ски сво­го судна, а також місця сво­го від­прав­ле­н­ня та при­зна­че­н­ня, незва­жа­ю­чи на наяв­ність можли­во­сті пода­ти ці відо­мо­сті, -

кара­є­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або аре­штом на строк до шести міся­ців.

Ста­т­тя 286. Пору­ше­н­ня пра­вил без­пе­ки доро­жньо­го руху або екс­плу­а­та­ції транс­пор­ту осо­ба­ми, які керу­ють транс­порт­ни­ми засо­ба­ми

 1. Пору­ше­н­ня пра­вил без­пе­ки доро­жньо­го руху або екс­плу­а­та­ції транс­пор­ту осо­бою, яка керує транс­порт­ним засо­бом, що спри­чи­ни­ло потер­пі­ло­му сере­дньої тяж­ко­сті тіле­сне ушко­дже­н­ня, -

кара­є­ться штра­фом від дво­хсот до п’ятисот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, з позбав­ле­н­ням пра­ва керу­ва­ти транс­порт­ни­ми засо­ба­ми на строк до трьох років або без тако­го.

 1. Ті самі дія­н­ня, якщо вони спри­чи­ни­ли смерть потер­пі­ло­го або запо­ді­я­ли тяж­ке тіле­сне ушко­дже­н­ня, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до восьми років з позбав­ле­н­ням пра­ва керу­ва­ти транс­порт­ни­ми засо­ба­ми на строк до трьох років або без тако­го.

 1. Дія­н­ня, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою цієї стат­ті, якщо вони спри­чи­ни­ли заги­бель кіль­кох осіб, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років з позбав­ле­н­ням пра­ва керу­ва­ти транс­порт­ни­ми засо­ба­ми на строк до трьох років.

При­мі­тка. Під транс­порт­ни­ми засо­ба­ми в цій стат­ті та ста­т­тях 287, 289 і 290 слід розу­мі­ти всі види авто­мо­бі­лів, тра­кто­ри та інші само­хі­дні маши­ни, трам­ваї і тро­лей­бу­си, а також мото­ци­кли та інші меха­ні­чні транс­порт­ні засо­би.

{Ста­т­тя 286 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 270-VI від 15.04.2008, 586-VI від 24.09.2008}

Ста­т­тя 287. Випуск в екс­плу­а­та­цію техні­чно несправ­них транс­порт­них засо­бів або інше пору­ше­н­ня їх екс­плу­а­та­ції

Випуск в екс­плу­а­та­цію заві­до­мо техні­чно несправ­них транс­порт­них засо­бів, допуск до керу­ва­н­ня транс­порт­ним засо­бом осо­би, яка пере­бу­ває в ста­ні алко­голь­но­го, нар­ко­ти­чно­го чи іншо­го сп’яніння або під впли­вом лікар­ських пре­па­ра­тів, що зни­жу­ють її ува­гу та швид­кість реа­кції, або не має пра­ва на керу­ва­н­ня транс­порт­ним засо­бом, чи інше гру­бе пору­ше­н­ня пра­вил екс­плу­а­та­ції транс­пор­ту, що убез­пе­чу­ють доро­жній рух, вчи­не­не осо­бою, від­по­від­аль­ною за техні­чний стан або екс­плу­а­та­цію транс­порт­них засо­бів, якщо це спри­чи­ни­ло потер­пі­ло­му сере­дньої тяж­ко­сті тіле­сне ушко­дже­н­ня, тяж­ке тіле­сне ушко­дже­н­ня або його смерть, -

кара­ю­ться штра­фом від дво­хсот до п’ятисот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років, або позбав­ле­н­ням волі на строк до п’яти років, з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти поса­ди, пов’язані з від­по­від­аль­ні­стю за техні­чний стан або екс­плу­а­та­цію транс­порт­них засо­бів, на строк до трьох років або без тако­го.

{Ста­т­тя 287 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 586-VI від 24.09.2008}

Ста­т­тя 288. Пору­ше­н­ня пра­вил, норм і стан­дар­тів, що сто­су­ю­ться убез­пе­че­н­ня доро­жньо­го руху

Пору­ше­н­ня пра­вил, норм і стан­дар­тів, що сто­су­ю­ться убез­пе­че­н­ня доро­жньо­го руху, вчи­не­не осо­бою, від­по­від­аль­ною за будів­ни­цтво, рекон­стру­кцію, ремонт чи утри­ма­н­ня авто­мо­біль­них доріг, вулиць, залі­зни­чних пере­їздів, інших доро­жніх спо­руд, або осо­бою, яка вико­нує такі робо­ти, якщо це пору­ше­н­ня спри­чи­ни­ло потер­пі­ло­му сере­дньої тяж­ко­сті тіле­сне ушко­дже­н­ня, тяж­ке тіле­сне ушко­дже­н­ня або смерть, -

кара­є­ться штра­фом від дво­хсот до п’ятисот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років, або позбав­ле­н­ням волі на строк до п’яти років.

{Ста­т­тя 288 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 586-VI від 24.09.2008}

Ста­т­тя 289. Неза­кон­не заво­ло­ді­н­ня транс­порт­ним засо­бом

 1. Неза­кон­не заво­ло­ді­н­ня транс­порт­ним засо­бом -

кара­є­ться штра­фом від одні­єї тися­чі до одні­єї тися­чі дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або поєд­на­ні з насиль­ством, що не є небез­пе­чним для жит­тя чи здоров’я потер­пі­ло­го, або з погро­зою засто­су­ва­н­ня тако­го насиль­ства, або вчи­не­ні з про­ни­кне­н­ням у при­мі­ще­н­ня чи інше схо­ви­ще, або якщо вони завда­ли зна­чної мате­рі­аль­ної шко­ди, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до восьми років з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою або поєд­на­ні з насиль­ством, небез­пе­чним для жит­тя чи здоров’я потер­пі­ло­го, або з погро­зою засто­су­ва­н­ня тако­го насиль­ства, або якщо вони завда­ли вели­кої мате­рі­аль­ної шко­ди, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від семи до два­над­ця­ти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

 1. Звіль­ня­є­ться від кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті судом осо­ба, яка впер­ше вчи­ни­ла дії, перед­ба­че­ні цією стат­тею (за виня­тком випад­ків неза­кон­но­го заво­ло­ді­н­ня транс­порт­ним засо­бом із засто­су­ва­н­ням насиль­ства до потер­пі­ло­го чи погро­зою засто­су­ва­н­ня тако­го насиль­ства), але добро­віль­но заяви­ла про це пра­во­охо­рон­ним орга­нам, повер­ну­ла транс­порт­ний засіб вла­сни­ку і пов­ні­стю від­шко­ду­ва­ла зав­да­ні зби­тки.

При­мі­тка.

 1. Під неза­кон­ним заво­ло­ді­н­ням транс­порт­ним засо­бом у цій стат­ті слід розу­мі­ти вчи­не­не уми­сно, з будь-якою метою про­ти­прав­не вилу­че­н­ня будь-яким спосо­бом транс­порт­но­го засо­бу у вла­сни­ка чи кори­сту­ва­ча всу­пе­реч їх волі.
 2. Від­по­від­но до части­ни дру­гої цієї стат­ті під повтор­ні­стю слід розу­мі­ти вчи­не­н­ня таких дій осо­бою, яка рані­ше вчи­ни­ла неза­кон­не заво­ло­ді­н­ня транс­порт­ним засо­бом або зло­чин, перед­ба­че­ний ста­т­тя­ми 185, 186, 187, 189–191, 262, 410 цьо­го Коде­ксу.
 3. Від­по­від­но до частин дру­гої і тре­тьої цієї стат­ті мате­рі­аль­на шко­да визна­є­ться зна­чною у разі запо­ді­я­н­ня реаль­них зби­тків на суму від ста до дво­хсот п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян, а вели­кою — у разі запо­ді­я­н­ня реаль­них зби­тків на суму понад дві­сті п’ятдесят нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

{Ста­т­тя 289 в реда­кції Зако­ну 2903-IV від 22.09.2005; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 270-VI від 15.04.2008}

Ста­т­тя 290. Зни­ще­н­ня, під­роб­ка або замі­на номе­рів вузлів та агре­га­тів транс­порт­но­го засо­бу

Зни­ще­н­ня, під­роб­ка або замі­на іден­ти­фі­ка­цій­но­го номе­ра, номе­рів дви­гу­на, шасі або кузо­ва, або замі­на без дозво­лу від­по­від­них орга­нів номер­ної пане­лі з іден­ти­фі­ка­цій­ним номе­ром транс­порт­но­го засо­бу -

кара­ю­ться штра­фом від ста п’ятдесяти до дво­хсот п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

{Ста­т­тя 290 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 586-VI від 24.09.2008}

Ста­т­тя 291. Пору­ше­н­ня чин­них на транс­пор­ті пра­вил

Пору­ше­н­ня чин­них на транс­пор­ті пра­вил, що убез­пе­чу­ють рух, а також пра­вил, норм і стан­дар­тів виго­тов­ле­н­ня, пере­о­бла­дна­н­ня, ремон­ту транс­порт­них засо­бів, якщо це спри­чи­ни­ло заги­бель людей або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­є­ться штра­фом від дво­хсот до п’ятисот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років, або позбав­ле­н­ням волі на строк до п’яти років.

{Ста­т­тя 291 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 586-VI від 24.09.2008}

Ста­т­тя 292. Пошко­дже­н­ня об’єктів магі­страль­них або про­ми­сло­вих нафто-, газо-, кон­ден­са­то­про­во­дів та нафто­про­ду­кто­про­во­дів

{Назва стат­ті 292 в реда­кції Зако­ну 4838-VI від 24.05.2012}

 1. Пошко­дже­н­ня чи руй­ну­ва­н­ня магі­страль­них або про­ми­сло­вих нафто-, газо-, кон­ден­са­то­про­во­дів чи нафто­про­ду­кто­про­во­дів, від­во­дів від них, техно­ло­гі­чно пов’язаних з ними об’єктів, спо­руд, засо­бів облі­ку, авто­ма­ти­ки, теле­ме­ха­ні­ки, зв’язку, сигна­лі­за­ції, а також неза­кон­не втру­ча­н­ня в робо­ту техно­ло­гі­чно­го обла­дна­н­ня, якщо ці дії при­зве­ли до пору­ше­н­ня нор­маль­ної робо­ти зазна­че­них тру­бо­про­во­дів або ство­ри­ли небез­пе­ку для жит­тя людей, -

кара­ю­ться штра­фом від ста до тися­чі нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

{Части­на пер­ша стат­ті 292 в реда­кції Зако­ну 4838-VI від 24.05.2012}

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, а також загаль­но­не­без­пе­чним спосо­бом, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк до п’яти років або позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до восьми років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, якщо вони спри­чи­ни­ли заги­бель людей, інші неща­сні випад­ки з людьми або при­зве­ли до ава­рії, поже­жі, зна­чно­го забру­дне­н­ня дов­кі­л­ля чи інших тяж­ких наслід­ків, або вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до два­над­ця­ти років.

Звер­ну­тись до адво­ка­тазахист у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні
0

Автор публікації

Офлайн 3 тижні

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 69Реє­стра­ція: 08-08-2016
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю