25.08.2016

Кримінальний кодекс України

Звер­ну­тись до адво­ка­тазахист у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні

Роз­діл IX
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Ста­т­тя 255. Ство­ре­н­ня зло­чин­ної орга­ні­за­ції

 1. Ство­ре­н­ня зло­чин­ної орга­ні­за­ції з метою вчи­не­н­ня тяж­ко­го чи осо­бли­во тяж­ко­го зло­чи­ну, а також керів­ни­цтво такою орга­ні­за­ці­єю або участь у ній, або участь у зло­чи­нах, вчи­ню­ва­них такою орга­ні­за­ці­єю, а також орга­ні­за­ція, керів­ни­цтво чи спри­я­н­ня зустрі­чі (сход­ці) пред­став­ни­ків зло­чин­них орга­ні­за­цій або орга­ні­зо­ва­них груп для роз­ро­бле­н­ня пла­нів і умов спіль­но­го вчи­не­н­ня зло­чи­нів, мате­рі­аль­но­го забез­пе­че­н­ня зло­чин­ної діяль­но­сті чи коор­ди­на­ції дій об’єднань зло­чин­них орга­ні­за­цій або орга­ні­зо­ва­них груп -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до два­над­ця­ти років.

 1. Звіль­ня­є­ться від кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті осо­ба, крім орга­ні­за­то­ра або керів­ни­ка зло­чин­ної орга­ні­за­ції, за вчи­не­н­ня зло­чи­ну, перед­ба­че­но­го части­ною пер­шою цієї стат­ті, якщо вона добро­віль­но заяви­ла про ство­ре­н­ня зло­чин­ної орга­ні­за­ції або участь у ній та актив­но спри­я­ла її роз­кри­т­тю.

Ста­т­тя 256. Спри­я­н­ня уча­сни­кам зло­чин­них орга­ні­за­цій та укри­т­тя їх зло­чин­ної діяль­но­сті

 1. Зазда­ле­гідь не обі­ця­не спри­я­н­ня уча­сни­кам зло­чин­них орга­ні­за­цій та укри­т­тя їх зло­чин­ної діяль­но­сті шля­хом нада­н­ня при­мі­щень, схо­вищ, транс­порт­них засо­бів, інфор­ма­ції, доку­мен­тів, техні­чних при­стро­їв, гро­шей, цін­них папе­рів, а також зазда­ле­гідь не обі­ця­не здій­сне­н­ня інших дій по ство­рен­ню умов, які спри­я­ють їх зло­чин­ній діяль­но­сті, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні слу­жбо­вою осо­бою або повтор­но, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років із позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди чи займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років.

Ста­т­тя 257. Бан­ди­тизм

Орга­ні­за­ція озбро­є­ної бан­ди з метою напа­ду на під­при­єм­ства, уста­но­ви, орга­ні­за­ції чи на окре­мих осіб, а також участь у такій бан­ді або у вчи­ню­ва­но­му нею напа­ді -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до п’ятнадцяти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

Ста­т­тя 258. Теро­ри­сти­чний акт

 1. Теро­ри­сти­чний акт, тоб­то засто­су­ва­н­ня зброї, вчи­не­н­ня вибу­ху, під­па­лу чи інших дій, які ство­рю­ва­ли небез­пе­ку для жит­тя чи здоров’я люди­ни або запо­ді­я­н­ня зна­чної май­но­вої шко­ди чи наста­н­ня інших тяж­ких наслід­ків, якщо такі дії були вчи­не­ні з метою пору­ше­н­ня гро­мад­ської без­пе­ки, заля­ку­ва­н­ня насе­ле­н­ня, про­во­ка­ції воєн­но­го кон­флі­кту, між­на­ро­дно­го ускла­дне­н­ня, або з метою впли­ву на прийня­т­тя рішень чи вчи­не­н­ня або нев­чи­не­н­ня дій орга­на­ми дер­жав­ної вла­ди чи орга­на­ми місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня, слу­жбо­ви­ми осо­ба­ми цих орга­нів, об’єднаннями гро­ма­дян, юри­ди­чни­ми осо­ба­ми, або при­вер­не­н­ня ува­ги гро­мад­сько­сті до пев­них полі­ти­чних, релі­гій­них чи інших погля­дів вин­но­го (теро­ри­ста), а також погро­за вчи­не­н­ня зазна­че­них дій з тією самою метою -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або якщо вони при­зве­ли до запо­ді­я­н­ня зна­чної май­но­вої шко­ди чи інших тяж­ких наслід­ків, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від семи до два­над­ця­ти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, що при­зве­ли до заги­бе­лі люди­ни, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від деся­ти до п’ятнадцяти років або дові­чним позбав­ле­н­ням волі з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

{Части­ну четвер­ту стат­ті 258 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 170-V від 21.09.2006}

{Части­ну п’яту стат­ті 258 виклю­че­но на під­ста­ві Зако­ну 170-V від 21.09.2006}

 1. Осо­ба звіль­ня­є­ться від кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за дія­н­ня, перед­ба­че­не части­ною пер­шою цієї стат­ті в части­ні погро­зи вчи­не­н­ня теро­ри­сти­чно­го акту, якщо вона до пові­дом­ле­н­ня їй про підо­зру у вчи­нен­ні нею зло­чи­ну добро­віль­но пові­до­ми­ла пра­во­охо­рон­ний орган про цей зло­чин, спри­я­ла його при­пи­нен­ню або роз­кри­т­тю, у разі якщо вна­слі­док цьо­го і вжи­тих захо­дів було від­вер­не­но небез­пе­ку для жит­тя чи здоров’я люди­ни або запо­ді­я­н­ня зна­чної май­но­вої шко­ди чи наста­н­ня інших тяж­ких наслід­ків, якщо в її діях немає скла­ду іншо­го зло­чи­ну.

{Ста­т­тя 258 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1689-VII від 07.10.2014}

Ста­т­тя 258-1. Втя­гне­н­ня у вчи­не­н­ня теро­ри­сти­чно­го акту

 1. Втя­гне­н­ня осо­би у вчи­не­н­ня теро­ри­сти­чно­го акту або при­му­шу­ва­н­ня до вчи­не­н­ня теро­ри­сти­чно­го акту з вико­ри­ста­н­ням обма­ну, шан­та­жу, ура­зли­во­го ста­ну осо­би, або із засто­су­ва­н­ням чи погро­зою засто­су­ва­н­ня насиль­ства -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до п’яти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою цієї стат­ті, вчи­не­ні щодо кіль­кох осіб або повтор­но, або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або слу­жбо­вою осо­бою з вико­ри­ста­н­ням слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від чоти­рьох до семи років з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 258-1 згі­дно із Зако­ном 170-V від 21.09.2006; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1689-VII від 07.10.2014}

Ста­т­тя 258-2. Публі­чні закли­ки до вчи­не­н­ня теро­ри­сти­чно­го акту

 1. Публі­чні закли­ки до вчи­не­н­ня теро­ри­сти­чно­го акту, а також роз­по­всю­дже­н­ня, виго­тов­ле­н­ня чи збе­рі­га­н­ня з метою роз­по­всю­дже­н­ня мате­рі­а­лів з таки­ми закли­ка­ми -

кара­ю­ться виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років або аре­штом на строк до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні з вико­ри­ста­н­ням засо­бів масо­вої інфор­ма­ції, -

кара­ю­ться обме­же­н­ням волі на строк до чоти­рьох років або позбав­ле­н­ням волі на строк до п’яти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років та з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 258-2 згі­дно із Зако­ном 170-V від 21.09.2006; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1689-VII від 07.10.2014}

Ста­т­тя 258-3. Ство­ре­н­ня теро­ри­сти­чної гру­пи чи теро­ри­сти­чної орга­ні­за­ції

 1. Ство­ре­н­ня теро­ри­сти­чної гру­пи чи теро­ри­сти­чної орга­ні­за­ції, керів­ни­цтво такою гру­пою чи орга­ні­за­ці­єю або участь у ній, а так само орга­ні­за­цій­не чи інше спри­я­н­ня ство­рен­ню або діяль­но­сті теро­ри­сти­чної гру­пи чи теро­ри­сти­чної орга­ні­за­ції -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

 1. Звіль­ня­є­ться від кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за дія­н­ня, перед­ба­че­не части­ною пер­шою цієї стат­ті, осо­ба, крім орга­ні­за­то­ра і керів­ни­ка теро­ри­сти­чної гру­пи чи теро­ри­сти­чної орга­ні­за­ції, яка добро­віль­но пові­до­ми­ла пра­во­охо­рон­ний орган про від­по­від­ну теро­ри­сти­чну діяль­ність, спри­я­ла її при­пи­нен­ню або роз­кри­т­тю зло­чи­нів, вчи­не­них у зв’язку із ство­ре­н­ням або діяль­ні­стю такої гру­пи чи орга­ні­за­ції, якщо в її діях немає скла­ду іншо­го зло­чи­ну.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 258-3 згі­дно із Зако­ном 170-V від 21.09.2006; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 2258-VI від 18.05.2010, 1689-VII від 07.10.2014}

Ста­т­тя 258-4. Спри­я­н­ня вчи­нен­ню теро­ри­сти­чно­го акту

 1. Вер­бу­ва­н­ня, озбро­є­н­ня, навча­н­ня осо­би з метою вчи­не­н­ня теро­ри­сти­чно­го акту, а так само вико­ри­ста­н­ня осо­би з цією метою -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до восьми років з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні щодо кіль­кох осіб або повтор­но, або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або слу­жбо­вою осо­бою з вико­ри­ста­н­ням сво­го слу­жбо­во­го ста­но­ви­ща, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 258-4 згі­дно із Зако­ном 170-V від 21.09.2006; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 2258-VI від 18.05.2010, 1689-VII від 07.10.2014}

Ста­т­тя 258-5. Фінан­су­ва­н­ня теро­ри­зму

 1. Фінан­су­ва­н­ня теро­ри­зму, тоб­то дії, вчи­не­ні з метою фінан­со­во­го або мате­рі­аль­но­го забез­пе­че­н­ня окре­мо­го теро­ри­ста чи теро­ри­сти­чної гру­пи (орга­ні­за­ції), орга­ні­за­ції, під­го­тов­ки або вчи­не­н­ня теро­ри­сти­чно­го акту, втя­гне­н­ня у вчи­не­н­ня теро­ри­сти­чно­го акту, публі­чних закли­ків до вчи­не­н­ня теро­ри­сти­чно­го акту, спри­я­н­ня вчи­нен­ню теро­ри­сти­чно­го акту, ство­ре­н­ня теро­ри­сти­чної гру­пи (орга­ні­за­ції), -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до восьми років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до двох років та з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або з кори­сли­вих моти­вів, або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або у вели­ко­му роз­мі­рі, або якщо вони при­зве­ли до запо­ді­я­н­ня зна­чної май­но­вої шко­ди, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від восьми до деся­ти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років та з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою чи в осо­бли­во вели­ко­му роз­мі­рі, або якщо вони при­зве­ли до інших тяж­ких наслід­ків, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від деся­ти до два­над­ця­ти років з позбав­ле­н­ням пра­ва обі­йма­ти пев­ні поса­ди або займа­ти­ся пев­ною діяль­ні­стю на строк до трьох років та з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

 1. Осо­ба, крім орга­ні­за­то­ра або керів­ни­ка теро­ри­сти­чної гру­пи (орга­ні­за­ції), звіль­ня­є­ться від кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за дії, перед­ба­че­ні цією стат­тею, якщо вона добро­віль­но до при­тя­гне­н­ня до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті пові­до­ми­ла про від­по­від­ну теро­ри­сти­чну діяль­ність або іншим чином спри­я­ла її при­пи­нен­ню або запо­бі­ган­ню зло­чи­ну, який вона фінан­су­ва­ла або вчи­нен­ню яко­го спри­я­ла, за умо­ви, що в її діях немає скла­ду іншо­го зло­чи­ну.

При­мі­тка. 1. Фінан­су­ва­н­ня теро­ри­зму визна­є­ться вчи­не­ним у вели­ко­му роз­мі­рі, якщо роз­мір фінан­со­во­го або мате­рі­аль­но­го забез­пе­че­н­ня пере­ви­щує шість тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

 1. Фінан­су­ва­н­ня теро­ри­зму визна­є­ться вчи­не­ним в осо­бли­во вели­ко­му роз­мі­рі, якщо роз­мір фінан­со­во­го або мате­рі­аль­но­го забез­пе­че­н­ня пере­ви­щує вісім­над­цять тисяч нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 258-5 згі­дно із Зако­ном 2258-VI від 18.05.2010}

Ста­т­тя 259. Заві­до­мо неправ­ди­ве пові­дом­ле­н­ня про загро­зу без­пе­ці гро­ма­дян, зни­ще­н­ня чи пошко­дже­н­ня об’єктів вла­сно­сті

 1. Заві­до­мо неправ­ди­ве пові­дом­ле­н­ня про під­го­тов­ку вибу­ху, під­па­лу або інших дій, які загро­жу­ють заги­бе­л­лю людей чи інши­ми тяж­ки­ми наслід­ка­ми, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до шести років.

 1. Те саме дія­н­ня, якщо воно спри­чи­ни­ло тяж­кі наслід­ки або вчи­не­не повтор­но, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від чоти­рьох до восьми років.

{Ста­т­тя 259 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 3075-III від 07.03.2002, 4955-VI від 07.06.2012}

Ста­т­тя 260. Ство­ре­н­ня не перед­ба­че­них зако­ном воє­ні­зо­ва­них або зброй­них фор­му­вань

 1. Ство­ре­н­ня не перед­ба­че­них зако­на­ми Укра­ї­ни воє­ні­зо­ва­них фор­му­вань або участь у їх діяль­но­сті -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

 1. Ство­ре­н­ня не перед­ба­че­них зако­ном зброй­них фор­му­вань або участь у їх діяль­но­сті -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до восьми років з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

 1. Керів­ни­цтво зазна­че­ни­ми в части­нах пер­шій або дру­гій цієї стат­ті фор­му­ва­н­ня­ми, їх фінан­су­ва­н­ня, поста­ча­н­ня їм зброї, боє­при­па­сів, вибу­хо­вих речо­вин чи вій­сько­вої техні­ки -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

 1. Участь у скла­ді перед­ба­че­них части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті фор­му­вань у напа­ді на під­при­єм­ства, уста­но­ви, орга­ні­за­ції чи на гро­ма­дян -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від семи до два­над­ця­ти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

 1. Дія­н­ня, перед­ба­че­не части­ною четвер­тою цієї стат­ті, що при­зве­ло до заги­бе­лі людей чи інших тяж­ких наслід­ків, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від деся­ти до п’ятнадцяти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

 1. Звіль­ня­є­ться від кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за цією стат­тею осо­ба, яка пере­бу­ва­ла в скла­ді зазна­че­них у цій стат­ті фор­му­вань, за дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, якщо вона добро­віль­но вийшла з тако­го фор­му­ва­н­ня і пові­до­ми­ла про його існу­ва­н­ня орга­ни дер­жав­ної вла­ди чи орга­ни місце­во­го самов­ря­ду­ва­н­ня.

При­мі­тка. 1. Під воє­ні­зо­ва­ни­ми слід розу­мі­ти фор­му­ва­н­ня, які мають орга­ні­за­цій­ну стру­кту­ру вій­сько­во­го типу, а саме: єди­но­на­чаль­ність, під­по­ряд­ко­ва­ність та дисци­плі­ну, і в яких про­во­ди­ться вій­сько­ва або стро­йо­ва чи фізи­чна під­го­тов­ка.

 1. Під зброй­ни­ми фор­му­ва­н­ня­ми слід розу­мі­ти воє­ні­зо­ва­ні гру­пи, які неза­кон­но мають на озбро­єн­ні при­да­тну для вико­ри­ста­н­ня вогне­паль­ну, вибу­хо­ву чи іншу зброю.

{Ста­т­тя 260 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1689-VII від 07.10.2014}

Ста­т­тя 261. Напад на об’єкти, на яких є пре­дме­ти, що ста­нов­лять під­ви­ще­ну небез­пе­ку для ото­че­н­ня

Напад на об’єкти, на яких виго­тов­ля­ю­ться, збе­рі­га­ю­ться, вико­ри­сто­ву­ю­ться або яки­ми транс­пор­ту­ю­ться радіо­актив­ні, хімі­чні, біо­ло­гі­чні чи вибу­хо­не­без­пе­чні мате­рі­а­ли, речо­ви­ни, пре­дме­ти, з метою захо­пле­н­ня, пошко­дже­н­ня або зни­ще­н­ня цих об’єктів -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до два­над­ця­ти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на або без такої.

{Ста­т­тя 261 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1689-VII від 07.10.2014}

Ста­т­тя 262. Викра­де­н­ня, при­вла­сне­н­ня, вима­га­н­ня вогне­паль­ної зброї, бойо­вих при­па­сів, вибу­хо­вих речо­вин чи радіо­актив­них мате­рі­а­лів або заво­ло­ді­н­ня ними шля­хом шахрай­ства або зло­вжи­ва­н­ням слу­жбо­вим ста­но­ви­щем

 1. Викра­де­н­ня, при­вла­сне­н­ня, вима­га­н­ня вогне­паль­ної зброї (крім глад­ко­стволь­ної мислив­ської), бойо­вих при­па­сів, вибу­хо­вих речо­вин, вибу­хо­вих при­стро­їв чи радіо­актив­них мате­рі­а­лів або заво­ло­ді­н­ня ними шля­хом шахрай­ства -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до семи років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, а також заво­ло­ді­н­ня пре­дме­та­ми, що пере­лі­че­ні в части­ні пер­шій цієї стат­ті, шля­хом зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вої осо­би сво­їм слу­жбо­вим ста­но­ви­щем -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою чи дру­гою цієї стат­ті, якщо вони вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, роз­бій з метою викра­де­н­ня вогне­паль­ної зброї (крім глад­ко­стволь­ної мислив­ської), бойо­вих при­па­сів, вибу­хо­вих речо­вин або радіо­актив­них мате­рі­а­лів, а також вима­га­н­ня цих пре­дме­тів, поєд­на­не з насиль­ством, небез­пе­чним для жит­тя і здоров’я, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від деся­ти до п’ятнадцяти років з кон­фі­ска­ці­єю май­на.

Ста­т­тя 263. Неза­кон­не пово­дже­н­ня зі збро­єю, бойо­ви­ми при­па­са­ми або вибу­хо­ви­ми речо­ви­на­ми

 1. Носі­н­ня, збе­рі­га­н­ня, при­дба­н­ня, пере­да­ча чи збут вогне­паль­ної зброї (крім глад­ко­стволь­ної мислив­ської), бойо­вих при­па­сів, вибу­хо­вих речо­вин або вибу­хо­вих при­стро­їв без перед­ба­че­но­го зако­ном дозво­лу -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до семи років.

 1. Носі­н­ня, виго­тов­ле­н­ня, ремонт або збут кин­джа­лів, фін­ських ножів, касте­тів чи іншої холо­дної зброї без перед­ба­че­но­го зако­ном дозво­лу -

кара­ю­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або гро­мад­ськи­ми робо­та­ми на строк від ста двад­ця­ти до дво­хсот соро­ка годин, або аре­штом на строк від трьох до шести міся­ців, або обме­же­н­ням волі на строк від двох до п’яти років, або позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Звіль­ня­є­ться від кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті осо­ба, яка вчи­ни­ла зло­чин, перед­ба­че­ний части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, якщо вона добро­віль­но зда­ла орга­нам вла­ди зброю, бойо­ві при­па­си, вибу­хо­ві речо­ви­ни або вибу­хо­ві при­строї.

{Ста­т­тя 263 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­на­ми 270-VI від 15.04.2008, 5064-VI від 05.07.2012}

Ста­т­тя 263-1. Неза­кон­не виго­тов­ле­н­ня, пере­роб­ка чи ремонт вогне­паль­ної зброї або фаль­си­фі­ка­ція, неза­кон­не вида­ле­н­ня чи змі­на її мар­ку­ва­н­ня, або неза­кон­не виго­тов­ле­н­ня бойо­вих при­па­сів, вибу­хо­вих речо­вин чи вибу­хо­вих при­стро­їв

 1. Неза­кон­не виго­тов­ле­н­ня, пере­роб­ка чи ремонт вогне­паль­ної зброї або фаль­си­фі­ка­ція, неза­кон­не вида­ле­н­ня чи змі­на її мар­ку­ва­н­ня, або неза­кон­не виго­тов­ле­н­ня бойо­вих при­па­сів, вибу­хо­вих речо­вин чи вибу­хо­вих при­стро­їв -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до семи років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до деся­ти років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні орга­ні­зо­ва­ною гру­пою, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від восьми до два­над­ця­ти років.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 263-1 згі­дно із Зако­ном 5064-VI від 05.07.2012; із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 228-VII від 14.05.2013}

Ста­т­тя 264. Недба­ле збе­рі­га­н­ня вогне­паль­ної зброї або бойо­вих при­па­сів

Недба­ле збе­рі­га­н­ня вогне­паль­ної зброї або бойо­вих при­па­сів, якщо це спри­чи­ни­ло заги­бель людей або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­є­ться обме­же­н­ням волі на строк до трьох років або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

Ста­т­тя 265. Неза­кон­не пово­дже­н­ня з радіо­актив­ни­ми мате­рі­а­ла­ми

 1. При­дба­н­ня, носі­н­ня, збе­рі­га­н­ня, вико­ри­ста­н­ня, пере­да­ча, видо­змі­не­н­ня, зни­ще­н­ня, роз­пи­ле­н­ня або руй­ну­ва­н­ня радіо­актив­них мате­рі­а­лів (дже­рел іоні­зу­ю­чо­го випро­мі­ню­ва­н­ня, радіо­актив­них речо­вин або ядер­них мате­рі­а­лів, що пере­бу­ва­ють у будь-яко­му фізи­чно­му ста­ні в уста­нов­ці або виро­бі чи в іншо­му вигля­ді) без перед­ба­че­но­го зако­ном дозво­лу -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від двох до п’яти років.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні з метою спри­чи­не­н­ня заги­бе­лі людей, шко­ди здоров’ю людей, май­но­вої шко­ди у вели­ко­му роз­мі­рі або зна­чно­го забру­дне­н­ня дов­кі­л­ля, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до восьми років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або якщо вони спри­чи­ни­ли заги­бель людей, май­но­ву шко­ду у вели­ко­му роз­мі­рі, зна­чне забру­дне­н­ня дов­кі­л­ля чи інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

При­мі­тка. У ста­т­тях 265, 265-1 цьо­го Коде­ксу май­но­ва шко­да вва­жа­є­ться запо­ді­я­ною у вели­ко­му роз­мі­рі, якщо пря­мі зби­тки ста­нов­лять суму, яка в три­ста і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

{Ста­т­тя 265 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 1071-V від 24.05.2007}

Ста­т­тя 265-1. Неза­кон­не виго­тов­ле­н­ня ядер­но­го вибу­хо­во­го при­строю чи при­строю, що роз­сі­ює радіо­актив­ний мате­рі­ал або випро­мі­нює раді­а­цію

 1. Неза­кон­не виго­тов­ле­н­ня будь-яко­го ядер­но­го вибу­хо­во­го при­строю чи при­строю, що роз­сі­ює радіо­актив­ний мате­рі­ал або випро­мі­нює раді­а­цію і може через свої вла­сти­во­сті спри­чи­ни­ти заги­бель людей, шко­ду здоров’ю людей, май­но­ву шко­ду у вели­ко­му роз­мі­рі або зна­чне забру­дне­н­ня дов­кі­л­ля, -

кара­є­ться штра­фом від трьо­хсот до семи­сот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк від двох до п’яти років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Та сама дія, вчи­не­на з метою спри­чи­не­н­ня заги­бе­лі людей, шко­ди здоров’ю людей, май­но­вої шко­ди у вели­ко­му роз­мі­рі або зна­чно­го забру­дне­н­ня дов­кі­л­ля, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до восьми років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, вчи­не­ні повтор­но або за попе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, або якщо вони спри­чи­ни­ли заги­бель людей, май­но­ву шко­ду у вели­ко­му роз­мі­рі, зна­чне забру­дне­н­ня дов­кі­л­ля чи інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 265-1 згі­дно із Зако­ном 1071-V від 24.05.2007}

Ста­т­тя 266. Погро­за вчи­ни­ти викра­да­н­ня або вико­ри­ста­ти радіо­актив­ні мате­рі­а­ли

 1. Погро­за вчи­ни­ти викра­да­н­ня радіо­актив­них мате­рі­а­лів з метою при­му­си­ти фізи­чну або юри­ди­чну осо­бу, між­на­ро­дну орга­ні­за­цію або дер­жа­ву вчи­ни­ти будь-яку дію або утри­ма­ти­ся від неї, якщо були під­ста­ви побо­ю­ва­ти­ся здій­сне­н­ня цієї погро­зи, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Погро­за вико­ри­ста­ти радіо­актив­ні мате­рі­а­ли з метою спри­чи­не­н­ня заги­бе­лі людей або інших тяж­ких наслід­ків, якщо були під­ста­ви побо­ю­ва­ти­ся здій­сне­н­ня цієї погро­зи, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк до п’яти років.

Ста­т­тя 267. Пору­ше­н­ня пра­вил пово­дже­н­ня з вибу­хо­ви­ми, лег­ко­займи­сти­ми та їдки­ми речо­ви­на­ми або радіо­актив­ни­ми мате­рі­а­ла­ми

 1. Пору­ше­н­ня пра­вил збе­рі­га­н­ня, вико­ри­ста­н­ня, облі­ку, пере­ве­зе­н­ня вибу­хо­вих речо­вин чи радіо­актив­них мате­рі­а­лів або інших пра­вил пово­дже­н­ня з ними, а також неза­кон­не пере­си­ла­н­ня цих речо­вин чи мате­рі­а­лів поштою або ван­та­жем, якщо це пору­ше­н­ня ство­ри­ло небез­пе­ку заги­бе­лі людей або наста­н­ня інших тяж­ких наслід­ків, -

кара­ю­ться штра­фом від ста до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Ті самі дія­н­ня, а також неза­кон­не пере­си­ла­н­ня поштою або бага­жем лег­ко­займи­стих або їдких речо­вин, якщо вони спри­чи­ни­ли заги­бель людей або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до два­над­ця­ти років.

{Ста­т­тя 267 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 4837-VI від 24.05.2012}

Ста­т­тя 267-1. Пору­ше­н­ня вимог режи­му раді­а­цій­ної без­пе­ки

 1. Пере­мі­ще­н­ня будь-яким спосо­бом за межі зони від­чу­же­н­ня чи зони без­умов­но­го (обов’язкового) від­се­ле­н­ня без нада­н­ня перед­ба­че­но­го зако­ном дозво­лу або про­ве­де­н­ня дози­ме­три­чно­го кон­тро­лю про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня рослин­но­го і тва­рин­но­го похо­дже­н­ня, про­ми­сло­вої або іншої про­ду­кції, тва­рин, риби, рослин або будь-яких інших об’єктів -

кара­є­ться штра­фом від п’ятдесяти до вісім­де­ся­ти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк від одно­го до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. При­дба­н­ня з метою вико­ри­ста­н­ня або збу­ту об’єктів, визна­че­них у части­ні пер­шій цієї стат­ті, якщо факт їх похо­дже­н­ня із зони від­чу­же­н­ня чи зони без­умов­но­го (обов’язкового) від­се­ле­н­ня зазда­ле­гідь відо­мий вин­ній осо­бі, -

кара­є­ться штра­фом від сім­де­ся­ти до вісім­де­ся­ти п’яти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк від двох до чоти­рьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­ною пер­шою цієї стат­ті, вчи­не­ні з метою збу­ту, або збут об’єктів, визна­че­них у части­ні пер­шій цієї стат­ті, -

кара­ю­ться штра­фом від сім­де­ся­ти п’яти до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк від двох до п’яти років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою, дру­гою або тре­тьою цієї стат­ті, вчи­не­ні слу­жбо­вою осо­бою або повтор­но, а також якщо вони спри­чи­ни­ли заги­бель людей або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до семи років.

{Кодекс допов­не­но стат­тею 267-1 згі­дно із Зако­ном 966-V від 19.04.2007}

Ста­т­тя 268. Неза­кон­не вве­зе­н­ня на тери­то­рію Укра­ї­ни від­хо­дів і вто­рин­ної сиро­ви­ни

 1. Вве­зе­н­ня на тери­то­рію Укра­ї­ни чи тран­зит через її тери­то­рію від­хо­дів або вто­рин­ної сиро­ви­ни без нале­жно­го дозво­лу -

кара­ю­ться штра­фом до ста нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Вве­зе­н­ня на тери­то­рію Укра­ї­ни чи тран­зит через її тери­то­рію речо­вин або мате­рі­а­лів, що нале­жать до кате­го­рії небез­пе­чних від­хо­дів, які забо­ро­ня­ю­ться до вве­зе­н­ня, -

кара­ю­ться штра­фом від п’ятдесяти до дво­хсот нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або позбав­ле­н­ням волі на строк до трьох років.

Ста­т­тя 269. Неза­кон­не пере­ве­зе­н­ня на пові­тря­но­му судні вибу­хо­вих або лег­ко­займи­стих речо­вин

 1. Неза­кон­не пере­ве­зе­н­ня на пові­тря­но­му судні вибу­хо­вих або лег­ко­займи­стих речо­вин -

кара­є­ться штра­фом до п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі до двох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Ті самі дії, що спри­чи­ни­ли заги­бель людей чи інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до деся­ти років.

{Ста­т­тя 269 із змі­на­ми, вне­се­ни­ми згі­дно із Зако­ном 270-VI від 15.04.2008}

Ста­т­тя 270. Пору­ше­н­ня вста­нов­ле­них зако­но­дав­ством вимог поже­жної без­пе­ки

 1. Пору­ше­н­ня вста­нов­ле­них зако­но­дав­ством вимог поже­жної без­пе­ки, якщо воно спри­чи­ни­ло вини­кне­н­ня поже­жі, якою запо­ді­я­но шко­ду здоров’ю людей або май­но­ву шко­ду у вели­ко­му роз­мі­рі, -

кара­є­ться штра­фом від п’ятдесяти до ста двад­ця­ти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років.

 1. Те саме дія­н­ня, якщо воно спри­чи­ни­ло заги­бель людей, май­но­ву шко­ду в осо­бли­во вели­ко­му роз­мі­рі або інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­є­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до восьми років.

При­мі­тка. Май­но­ва шко­да вва­жа­є­ться запо­ді­я­ною у вели­ких роз­мі­рах, якщо пря­мі зби­тки ста­нов­лять суму, яка в три­ста і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян, а в осо­бли­во вели­ких роз­мі­рах — якщо пря­мі зби­тки ста­нов­лять суму, яка в тися­чу і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

Ста­т­тя 270-1. Уми­сне зни­ще­н­ня або пошко­дже­н­ня об’єктів житло­во-кому­наль­но­го госпо­дар­ства

 1. Уми­сне зни­ще­н­ня або пошко­дже­н­ня об’єктів житло­во-кому­наль­но­го госпо­дар­ства, якщо це при­зве­ло або могло при­зве­сти до немо­жли­во­сті екс­плу­а­та­ції, пору­ше­н­ня нор­маль­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня таких об’єктів, що спри­чи­ни­ло небез­пе­ку для жит­тя чи здоров’я людей або май­но­ву шко­ду у вели­ко­му роз­мі­рі, -

кара­є­ться штра­фом від ста до дво­хсот п’ятдесяти нео­по­да­тко­ву­ва­них міні­му­мів дохо­дів гро­ма­дян або виправ­ни­ми робо­та­ми на строк до двох років, або обме­же­н­ням волі на строк до трьох років, або позбав­ле­н­ням волі на той самий строк.

 1. Ті самі дії, вчи­не­ні повтор­но або загаль­но­не­без­пе­чним спосо­бом, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від трьох до восьми років.

 1. Дії, перед­ба­че­ні части­на­ми пер­шою або дру­гою цієї стат­ті, якщо вони спри­чи­ни­ли май­но­ву шко­ду в осо­бли­во вели­ко­му роз­мі­рі або заги­бель люди­ни чи інші тяж­кі наслід­ки, -

кара­ю­ться позбав­ле­н­ням волі на строк від п’яти до два­над­ця­ти років.

При­мі­тка. 1. Під об’єктами житло­во-кому­наль­но­го госпо­дар­ства в цій стат­ті слід розу­мі­ти житло­вий фонд, об’єкти бла­го­устрою, тепло­по­ста­ча­н­ня, водо­по­ста­ча­н­ня та водо­від­ве­де­н­ня, а також їх мере­жі чи скла­до­ві (кри­шки люків, реші­тки на них тощо).

 1. Май­но­ва шко­да вва­жа­є­ться запо­ді­я­ною у вели­ких роз­мі­рах, якщо пря­мі зби­тки ста­нов­лять суму, що в три­ста і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян, а в осо­бли­во вели­ких роз­мі­рах — якщо пря­мі зби­тки ста­нов­лять суму, що в тися­чу і біль­ше разів пере­ви­щує нео­по­да­тко­ву­ва­ний міні­мум дохо­дів гро­ма­дян.

{Роз­діл IX допов­не­но стат­тею 270-1 згі­дно із Зако­ном 2924-VI від 13.01.2011}

Звер­ну­тись до адво­ка­тазахист у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні
0

Автор публікації

Офлайн 3 тижні

admin

2
Комен­та­рі: 1Публі­ка­ції: 69Реє­стра­ція: 08-08-2016
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю